2. (З. М. №3) Методика читання. Уроки класного читання


Назва2. (З. М. №3) Методика читання. Уроки класного читання
Сторінка1/10
Дата04.04.2013
Розмір1.19 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


2.4. Практичний змістовий модуль 2.

Особливості педагогічних технологій на уроках рідної мови в почіїїковій школі.
юп/п

Пер£лік питань, які вивчаються на практичному занятті

Міжпредметні

зв’язки

1

Ігрові навчальні технологи в системі вивчення галузі «Мови і літератури».

1 Дидактичні ігри у добукварний, букварний та післябукварний періоди.

 1. Дидактичні ігри на уроках рідної мови в 2-4 класах початкової школи.

 2. Навчальні ігри на уроках читання в початковій

цІКОЛІ.

МНУМ: Тема 4-5.

Добукварний період навчання грамоти. (З.М. №1) Тема 2. (З.М. №3) Методика читання. Уроки класного читання.

2

Технологія диференційованого навчання молодших школярів на уроках рідної мови.

1 Диференційовані та індивідуальні завдання для иіестиліток у період навчання грамоти молодших школярів.

 1. Особливості диференційованого навчання в 2-4 к/іасах: вибір варіантів на різних етапах уроку, вироблення вміння користуватися різними засобами допомоги, виконувати творчі завдання.

 2. ускладнені форми організації диференційованого навчання на уроках рідної мови в 3-4 класах.

МНУМ: Тема 2-3.

(З.М. №4)

Методика

опрацювання

елементів

синтаксису та

пунктуації.

3

Контрольна робота №1
4

Технологія інтерактивного навчання на уроках рідної мови.

 1. взаємодія вчителя і учнів у навчально-виховному процесі як педагогічна проблема.

 2. Спілкування та співробітництво учнів на уроці - один з головних принципів формування особистості в системі розвивального навчання.

 3. Впровадження інтерактивних методів на уроках читання.

4 використання інтерактивних прийомів навчання нгі уроках у 1-х класах.

Дидактика:

Методика роботи у школах сімейного типу.

5

Технологія розвитку критичного мислення на уроках рідної >юви. 1.Структура методичної системи: створення середовища для навчання; будова уроку на основі реалізації освітньої технології читання та письма для розвитку критичного мислення. 2.Методичні рекомендації щодо планування та проведення таких уроків 3 Виміри розвитку критичного мислення.

МНУМ: Тема 4

(З.М. №3) Особливості вивчення творів різних жанрів.

6

Контро-'1 ьна робота №2 1. ЗМІСТ І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ЛЕКЦІЙ

3.1. Тема 1-2. Мета і завдання курсу «Технологія вивчення галузі «Мови і літератури» в початковій школі. Педагогічні технології: суіиість, особливості, класифікація. Характеристика освітньої галузі початкової школи «Мова і література» (за Державним стандартом початкової освіти)

План

 1. Технологія як наука про майстерність. Сутність та особливості педагогічних технологій.

 2. Класифікація педагогічних технологій.

 3. Аналіз технологій початкової школи.

 4. Характеристика освітньої галузі початкової школи «Мови і літератури» (за Державним стандартом початкової освіти)

Історично поняття «технологія» у значенні науки про майстерність виникло у зв'язку з технічним прогресом. Термін «педагогічна технологія» з’явився в освіті недавно. Вперше його було вжито англійським Вченйм Джеймсом Саллі. Ян Амос Коменський одним з перших оприлюднив ідею технологізації навчального процесу, який вважав, що школа - це типографія, яка друкує людей. Технологія, на його думку, має бути машиною, що за умови правильного користування забезпечувала б чіткий результат, важливий засіб впровадження провідних дидактичних принципів. Йоган Генріх Песталоцці вважав основним завданням педагогіки встановлення «механізму освіти». У 20-ті роки XX ст. була створена так звана педологія - комплексна наука про дитину, яка мала стати антропологічною базою педагогіки. Саме вперше в працях М.Басова, В. Бехтерєва, О. Ухтомського згадувались педагогічні технології - сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку організацію навчальних занять. У 1940-50 роки - «педагогічні технології» спростувались просто до використання ТЗН у навчанні та вихованні. 60-ті роки - відбувся поділ на два напрямки щодо педагогічних технологій. Прихильники першого вважали, що необхідно поширювати аудіовізуальні засоби, другого - відстоювали підвищення ефективності організації навчального процесу, подолання відставання педагогічних ідей. А отже, один з них був означений як «технічні засоби», а інший - «технологія навчання». 1970-ті роки — утверджувалось тлумачення педагогічної технології як вивчення, розроблення та застосування принципів оптимізації навчальної діяльності на основі найновіших досягнень науки і техніки. Наступний період впродовж до поч. XXI ст. - створення і розвиток мережі комп'ютерних класів, розвиток інтерактивних засобів навчання, дослідження теоретичних питань педагогічної технології та шляхів її практичного впровадження.

Педагогічна технологія трактується на сьогоднішній день кожним вченим по- різному. За В.Сластьоніним - це закономірна педагогічна діяльність, яка реалізує науково-обгрунтований проект дидактичного процесу і володіє більш високим ступенем ефективності, гарантованого результату, ніж за використання традиційних методик. Існує загальноприйняте уявлення про технологію як конструювання навчального процесу за певного схемою:

 1. Загальні цілі та зміст навчання

 2. Навчальні цілі.

 3. Навчання.

 4. Оцінка

 5. Виправлення, корекція

Розробленню нової технології передують нові потреби суспільства, наукові відкриття або результати наукових досліджень. Процес становлення педагогічної технології охоплює такі етапи: виникнення суспільної потреби; фундаментальні дослідження в галузі психології; прикладні психолого-педагогічні дослідження; розроблення нових технологій; відображення новостворених технологій у навчально-програмовій та навчально-методичній документації.

Об'єднують освітню (відображає загальну стратегію розвитку освіти) технологію, педагогічну (відображає тактику реалізації освітніх технологій у навчальному процесі за наявності певних умов), технологію навчання (моделює шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах відповідного навчального предмета, теми чи питання).

Середовищем реалізації педагогічної технології є технологічний процес -

система технологічних одиниць, зорієнтованих на конкретний педагогічний результат. На результат технологічного процесу впливають: рівень майстерності педагога, ступінь розвитку дитини, психологічний клімат у колективі тощо. У педагогічній технології виокремлюють також технологічні схеми - умовне зображення технології процесу, поділ його на окремі функціональні елементи і позначення логічних зв'язків між ними (,необхідне для унаочнення навчального процесу) та технологічні карти - опис процесу у вигляді поетапної послідовності дій із зазначеннялі засобів, що використовуються. Технологія навчання складається з таких компонентів: концептуальна основа; зміст (формулювання цілей та зміст навчального матеріалу); процесуальна частина (організація навчального процесу відповідно до поставлених цілей; методи і форми; управління навчальним процесом; заключна оцінка).

Педагогічній технології притаманні ознаки: логіка процесу, взаємозв'язок частин, структурна і змістова цілісність, соціо- і природодоцільність, інтенсивність процесів. Щоб не плутати означення методики та технології, слід зазначити, що поняття методика - ширше, оскільки в ній можуть» співіснувати ряд технологій. Методика - окрема теорія, а технологія - алгоритм її втілення у практику. Педагогу в навчальному процесі необхідно вміти трансформувати свої знання, тобто володіти технологією отримання запланованого результату.

Складність і багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що відкриває простір для існування багатьох педагогічних технологій. Відповідно виокремлюють класифікації:

 1. За рівнем застосування: загальнопедагогічні (стосуються загальних засад освітніх процесів); предметні (призначені для окремих предметів); локальні (передбачають часткові зміни педагогічних явищ).

За провідним чинником психічного розвитку: біогенні (провідна роль належить біологічним чинникам); соціогенні (соціальні чинники); психогенні (психологічні чинники).

 1. За філософською основою: матеріалістичні та ідеалістичні; діалектичні

та метафізичні; наукові та релігійні; гуманістичні Та антигуманні; антропософські (від гр. людина і мудрість) і теософські (засновані на вченнях про всезагапьний абсолют); вільного виховання та примусу тощо.

 1. За науковою концепцією засвоєння досвіду: асоціативно-рефлекторні (в

основі — теорія формування понять); біхевіористські (поведінка); розвивальні (на основі теорії розвитку здібностей); сугестивні (на навіюванні); нейролінгвістичні (засновані на нейролінгвістичному програмуванні); гештальттехнології (нім. Гешталт - цілісна форма, заснована на психотерапевтичному впливі).

 1. За ставленням до дитини: авторитарні; дидактоцентристські

(центровані на навчанні); особистісно-орієнтовані (гуманно-особйстісні);

 1. За орієнтацією на особистісні струкпіури: інформаційні (формування

знань, умінь); операційні (формування способів розумових дій); емоційно-художні

та емоційно-моральні (формування сфери естетцчннх відносин); саморозвитку; евристичні (розвиток творчих здібностей); прикладці (формування дієво-практичної сфери технології).

 1. За типом організації та управлінця пізнавальною діяльністю: структурнологічні (поетапне формулювання дидактичних завдань); інтеграційні (інтеграція різнопредметних завдань); ігрові (іірова форма); комп'ютерні; діалогові (створення комунікативного середовища); тренінгові (відпрацювання певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій).

Головні ознаки педагогічної технології: концеїггуальність, економічність, цілісність, коригованість, вуалізація. Сучасна Педагогічна технологія повинна гарантувати досягнення успіху, бути ефективною, оптимальною щодо термінів впровадження, витрат сил і засобів.

Аналіз технологій початкової школи.

Вчені та практики стверджують, що запровадження інноваційних технологій у навчальний процес з дітьми початкових класів дасть можливість учителеві активізувати розумову діяльність дітей молодшого шкільного віку, підвищити їхній пізнавальний інтерес до вивчення рідної мови, удосконалити навчальну діяльність школярів, задовольнивши особистісні внутрішні потреби кожної дитини. Розглянемо деякі технології навчання, які можуть бути реалізовані в начально - виховному процесі початкової школи.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Українське читання. 3 клас
Мета. Учити дітей самостійно добирати тексти для позакласного читання на задану тему, розвивати усне мовлення, удосконалювати техніку...
ПРОГРАМА з літературного читання
Читання у сучасних початкових класах є пропедевтичним курсом до освоєння в основній школі навчального предмета “Література”. Таке...
Тема уроку: Читання. Ю. Ярмиш. Їжачки Розвиток мовлення. Слова ввічливості. Діалог Мета
Мета: читання: вдосконалювати навички правильного виразного читання; розвивати усне мовлення шляхом обґрунтування відповідей, групового...
УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ «В’ЄТЬСЯ, НАЧЕ СТРІЧКА, НЕСПОКІЙНА РІЧКА»
Мета: на зразках художніх творів поглиблювати уявлення дітей про природу рідного краю. Розвивати мовлення учнів, працювати над збагаченням...
Уроки-змагання
Вона виділяє: уроки змістовної спрямованості; уроки на інтегративній основі; уроки-змагання; уроки суспільного огляду знань; уроки...
ДО ЧИТАННЯ
Такий учень не буде активним читачем бібліотеки, не відчуватиме потреби спілкування з книгою, бо читання приносить йому не задоволення,...
На уроки позакласного читання
Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі
ТЕМА. Читання
Навчати учнів бачити, відчувати створені словами образи природи, використовувати засоби виразності під час читання текстів: міміку,...
Урок з читання 3 клас Тема. Буду я природі другом
Розвивати мислення, уяву, фантазію, діалогічне і монологічне мовлення, навички читання. Виховувати любов до природи, бережливе ставлення...
Тема. Закріплення знань про звукове значення букв “Щ”, “щ” (ща)....
Розчитування за таблицею М. О. Зайцева. Читання рядка складів, передаючи голосом правильну інтонацію
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка