"Харківський авіаційний інститут" ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор ХА1 з НПР


Скачати 462.91 Kb.
Назва"Харківський авіаційний інститут" ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор ХА1 з НПР
Сторінка4/4
Дата20.02.2016
Розмір462.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

19

особового походження діячів літератури і мистецтва / 3. Сендік // Архіви України. - 1992. - № 4.- С. 56- 61.

 1. Сендик 3. Розробка архівістами України наукових основ комплектування державних архівів документами особового походження / 3. Сендік // Студії з архівної справи та документознавства. - 1997. - Т. 2. - С. 6-13.

 2. Сергазин Ж. Основы обеспечения сохранности документов / М. Сергазин. - М.: Высш. шк., 1986. - 239 С.

 3. Старостин, Е.В. Зарубежное архивоведение /Е. В. Старостин. - М. : Ладомир, 1997.-288 с.

Список літератури з дисципліни «Електроний документообіг»

 1. Асеев Г.Г. Электронный документооборот. Ученик. - К.: Кондор, -2007.-500 с.

 2. Юринець В.Є., Юринець Р.В. Інформаційні системи управління персоналом, діловодства і документообігу: Навч. пос. - Львів: «Тріада плюс», 2008.-628 с.

 3. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» httр://zakon.гadа.gov.uа/сgі-Ьіn/laws/mаіn.сgi?nreg=851-15

 4. Закон України «Про електронний цифровий підпис» httр://zakon.гаdа.gоv.uа/сgі-Ьіn/lаws/mаіn.сgi?nгеg=852-15

 5. Dос-оn-linе. Независимьій портал о СЭД предприятии [Электронный ресурс], Режим доступа: httр://www.doс-online.ru/

 6. РауDох - Электронный Документооборот и Коллективная Работа. [Электронный ресурс] / Режим доступа: httр:/www.рауdох.гu

 7. Бизнес Оnlіnе - Портал для истинных профессионалов. - Режим доступа: httр://аb.b1 .bу/іndех.рhр

 8. Робсон, Уллах. Реинжиниринг бизнес-процессов (практическое руководство). - Изд-во «Юнити», 2003г. - 222с. - Режим доступа: httр://www.mаnаgеmеnt.соm.uа/bрг/bрг012.html.

Список літератури з дисципліни «ПАТЕНТОЗНАВСТВО»

 1. Сусліков Л.М., Дьордяй В.С. Патентознавство. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 232 с.

 2. Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. Пособие. - 2-е изд., перераб. И доп. - К.: МАУП, 2001.-232 с.

 3. Патентоведение: Учебник для вузов За ред. к.е.н. Паладія М.В. - К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. - 56 с.


20

 1. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - К. : Знання, 2004. - 459с. - (Вьісш. образование XXI века).

 2. Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2006.-427 с. '

 3. Солодов, С. Л. Документоведение и защита информации : учеб. пособие / С. Л. Солодов, А. А. Шулик. - Владимир : Владим. Гос. Ун-т, 2005.-165 с.

 4. Соляник А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. - X. : ХДАК, 2000. -112 с.

 5. Столяров, Ю. Н. Документньш ресурс : учеб. пособие / Ю. Н. Столяров. - М. : Либерия, 2001.-149 с.

6. Стенюков, М. В. Документоведение и делопроизводство: консп.
лекций / М. В. Стенюков. - М. :ПРИОР, 2006. - 173 с.

 1. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. - 2-е вид., доп. і випр. - К. : Довіра, 1999. - 468 с.

 2. Хомяков В. Еволюція електронних книжок / В.Хомяков, В.Мартинюк // Друкарство. - 2002. - № 3. - С. 26-28.

 3. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2007. - 398 с- (Вища освіта XXI ст).

Ю.Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охрана

изобретений: Учеб. пособие — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП,

2001. —231 с.:ил.

11. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: Підручник для

внз / Нац. техн. ун-т України "КПІ". — К.: Кондор, 2007. — 428 с: іл.

3. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання,

2005. — 583 с

1   2   3   4

Схожі:

Архівознавство Навчальний посібник
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Секція Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Авіаційно-космічна техніка і технологія
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут МОН України
0 2 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
02 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
Закон України «Про освіту»
...
«Харківський політехнічний інститут» Програма
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
“Харківський політехнічний інститут”
Факультет військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (історична довідка)
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Н. І. Парафійник...
ДІКС; особливості пошуку інформації в інтернеті; діяльність документно-інформаційних інститутів з надання інформаційних продуктів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка