"Харківський авіаційний інститут" ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор ХА1 з НПР


Скачати 462.91 Kb.
Назва"Харківський авіаційний інститут" ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор ХА1 з НПР
Сторінка2/4
Дата20.02.2016
Розмір462.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

1нформаційно-пошукові системи ДІКС.Інформаційно-пошукові системи (ІПС) як засоби забезпечення та пошуку інформації в ДІС. Складові ІПС (масив документів, інформаційно-пошукова мова, правила індексування, правила пошуку документів, технічні засоби, обслуговуючий персонал). Склад традиційних ІПС: бібліографічна продукція, довідкові видання, довідково-пошукові апарати до фондів ДІС. Особливості інформаційного пошуку в традиційних ІПС. Документальний та фактографічний інформаційний пошук. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи (АІПС): загальна характеристика, основні вимоги. Класифікація АІПС за різними ознаками. Технологія автоматизованого пошуку. Пошукові системи
7
Інтернет, їх компоненти, механізми пошуку. Пошукові системи (АItа , Vista.

Yаhоо, Iпfosееk, Ramblег, Yandех та ін.).

1нформаційні послуги та їх надання в ДІКС. Обслуговування
користувачів в Д1КС як реалізащія однієї з основних функцій їх д1яльності.
Інформаційні послуги як сукупність форм і засобів розповсюдження і
використання інформаційних ресурсів. Види інформаційного обслуговування
(документальне, фактографічне, концептографічне). Організація

інформаційного сервісу (обслуговування) в ДІКС. Характер, види інформаційних послуг, що надаються споживачу в бібліотеках, архівах, музеях, книготорговельних та ін. закладах. Інформащйне-бібліотечне обслуговування з наданням інформаційних послуг та інформаційної продукції щодо задоволення інформаційних потреб. Інформащйш послуги інтернет. Форми власності на окремі види інформаційних послуг та інформаційної продукції в ДІКС. Комерціалізація інформаційних послуг. Інформаційний бізнес. Реклама інформаційних послуг в ДІКС.

Сучасний стан інформаційної сфери України. Поняття національні ресурси. Сучасний стан видавничої та книготорговельної справи в Україні. Музеї та архіви, основні тенденції їх розвитку. Провідні бібліотеки України. Національна бібліотека Україии ім. В.1.Вернадського. Нащіональні інформаційні ресурси в галузі соціогуманітарного знания та науково-виробничої діяльності. Українські інтернет ресурси. Центральні органи державної влади України в галузі інформації. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення.

Правове регулювання інформаційної сфери .Основні аспекти правого регулювання інформаційної сфери. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови інформащйного суспільства. Правове забезпечення інформаційної сфери за кордоном. Основні проблеми правового регулювання інтернет. Державна інформаційна полігика. Основи законодавства України в інформаційній сфері. Закони України щодо регулювання різних аспектів інформаційної діяльності, відносин у сфері інформаційного бізнесу. Проблеми та перспективи регулювання інформаційної сфери в Україні.

8

Програма з навчальної дисципліни «Діловодство»

Мета - оцінити рівень теоретичних і прикладних знань студентів щодо організації сучасного діловодства, навчити студентів правильно складати та оформляти різні види службових документів, раціонально організовувати роботу з документами.

Діловодство як наукова дисципліна. Об'єкт, предмет, базові поняття та завдання діловодства, складові частини діловодства Адміністративне та спеціальне діловодство.

Основні етапи розвитку діловодства. Законодавче регулювання вітчизняного діловодства.

Документ як засіб реалізацй функцій управлінської діяльності Поняття про документ. Сучасні визначення поняття «документ». Значення документа в управлінській діяльності. Класифікація документів. Історія виникнення перших вітчизняних документів.

Основи документування управлінської діяльності. Документування

управлінської діяльності ,як сукупність процесів фіксації управлінських дій.

Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів документів. Оформлення бланків документів. Текст документа як найважливіший реквізит документа. Диверсифікація сучасних класифікацій документів. Зберігання, облік та використання печаток, штампів та бланків.

Організаційні документи в забезпечені управлінської діяльності Характеристика організаційних документів (статут, інструкція, положення, правила),їх роль в функціонуванні установ.

Основні види розпорядчих документів. Характеристика розпорядчих документів (постанова, ухвала, розпорядження, наказ, витяг з наказу, вказівки). Правила складання та оформлення.

Довідково-іформаційні документи в діловодстві Основні види інформаційних документів (службові листи, службові записки, доповідна та пояснювальна записка, довідки та ін.). Документів колегіальних органів (протокол, витяг з протоколу). Ділове листування як найважливіша складова управлінської діяльності

Документаційне забезпечення діяльності кадрової служби

установи.Характеристика основних видів документів щодо особового складу (заява, автобіографія, резюме, характеристика, контракт, трудова угода, особовий листок з обліку кадрів, особова картка, трудова книжка).

Документаційне забезпечення обліково-фінансової діяльності.Основні види обліково-фінансових документів (відмова від акцепту, комерційні акти, накладна, платіжне доручення, оформлення відкриття рахунку в банку).

1нші види спещалізованої документації. Характеристика основних груп документів (документи з господарсько-договірної, посередницької, організації зовнішньоекономічної діяльності, документи з наукової,

9
банківської, рекламної діяльностях, податкова, тендерна документації, дипломатичні документи та ін.

Документаційне забезпечення діяльності кадрової служби установи.

Сучасні вимоги до складання документів з кадрово-контрактних питань.

Документаційне забезпечення обліково-фінансової діяльності

Класифікація обліково-фінансових документів.Специфіка наукової документації. Специфіка дипломатичної документації.

Організація роботи сучасної служби діловодства.Основні завдання та функції діловодної служби. Особливості сучасної організації та шляхи вдосконалення діловодної служби.

Комп'ютеризація діловодних процесів. Основні засади впровадження комп'ютеризації діловодних процесів. Особливості впровадження електронного діловодства в Україні. Основні вимоги до систем електронного документообігу. Організація електронного документообігу. Класифікація програмного забезпечення систем управління електронними документами (СУЕД).Робота з документами, що містять конфіденційну інформацію.

Поняття конфіденційної інформації, комерційної та державної таємниці .Особливості роботи з такими документами.

Основні етапи документообігу.

Документообіг як рух потоків управлінської документації. Приймання вхідних документів. Попередній розгляд документів. Загальна характеристика реестрації документів. Розгляд документів керівниками закладів і структурних підрозділів.

Складання номенклатури справ.

Номенклатура справ як схема розподілу і групування виконаних документів. Номенклатура справ структурного підрозділу. Зведена номенклатура справ установи. Формування справ. Оперативне зберігання документів.

Підготовка документів для зберігання в архіві.

Основні етапи підготовки документів до збереження та використання. Експертиза цінності документів. Складання описів справ структурних підрозділів. Складання зведених описів справ. Передавання справ до відомчого архіву.

Підготовка документів для зберігання в архіві. Підготовка документів для зберігання в архіві інформаційного суспільства.Порядок підготовки зведеної номенклатури справ установи. Сучасні технології формування справ до зберігання в архіву.


10

Програма з навчальної дисципліни «Архівознавство»

Архівознавство як наука. Предмет архівознавства. Об'єкт архівознавства. Зародження та розвиток науки про архіви. Основні терміни та визначення. Методи архівознавчих досліджень. Принципи арх1вної праці. Зв'язок арх1вознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами. Історичне та документознавче архівознавство.

Історія архівної справи. Найдавніші архіви. Витоки арх1вної справи. Архіви на Стародавньому Сході Давньогрецька архівна справа. Папірологічні архіви. Арх1вна справа в середні віки. Монастирські та феодальні архіви. Розвиток архівної справи у нові та новітні часи. Початок архівної справи в Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі. Архіви Литовсько-Польської доби (XV ст. - перша половина XVII ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVII-XVIII ст.). Архіви та архівна справа в Україні кінця ХVII-ХIХ ст. Архіви та архівна справа доби української революції (1917-1920 рр.). Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1920-1990 рр.). Розвиток національної арх1вної справи в незалежній Україні.

Архівні системи сучасних держав. Поняття «архівна система», «система архівних установ» і «мережа архівних установ». Типи архівних систем. Централізовані та децентралізовані архівні системи. Архівна система Франції. Архівна система США. Децентралізовані системи Німеччини та Великої Британії.

Система архівних установ України. Структура архівної системи України. Нормативна база функціонування архівних установ. Державний комітет архівів України. Система Держкомархіву України. Центральні державні архіви України. Місцеві державні архіви. Комунальні архіви. Проблема відомчих архівів в Україні. Галузеві державні архіви. Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек. Архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій. Архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, заснованих на приватній формі власності. Архівні установи, засновані ф1зичними особами.

Національний архівний фонд України Поняття Національний архівний фонд (НАФ). Порядок віднесення документів НАФ до унікальних, внесения їх до Державного реєстру Національного культурного надбання та зберігання. Склад і структура НАФ України. Основні групи документів в структурі НАФ України. Комплектування державного архіву документами НАФ. Закон України «Про Нащональний архівний фонд і архівні установи».

Організація архівних документів.Положення про організацію архівних докуметів. Організація документів на рівні системи архівних установ. Організація документів на рівні архіву. Основні принципи і методи
11

фондування. Організація документів на рівні справи. Поточна організація документів.

Експертиза та державна реєстрація архівних документів. Поняття

експертизи документів. Порядок призначення експертизи.Рівні експертизи документів. Порядок утворення та функціонування експертних комісій. Критерії експертизи документів НАФ. Особливо цінні документи та їх визначення. Державна реєстрація документів НАФ, що зберігаються в недержавних архівах. Порядок реєстрації та її терміни.

Описування та облік архівних документів. Архівне описування: поняття, види. Завдання архівного описування. Одиниці описування. Елементи описування та інформаційні характеристики. Заголовок справи. Шифр. Анотація документів. Визначення оригінальності чи копійності документів, ступеня повноти, способу відтворення; крайні дати документів справи. Принципи описування архівних документів. Правила описування архівних документів. Поняття «облік архівних документів». Вимоги до архівних документів: єдність обліку з структурною організацією архівних документів; єдність обліку з системою зберігання документів; централізація; уніфікація; динамічність; достовірність; повнота. Облікові документи архіву. Книга обліку надходжень документів на постійне зберігання; список фонду архіву; перелік фондів, що містять особливо цінні документи; аркуші архівного фондуархівний опис; реєстр описів; паспорт архіву; картка архівного фонду.

Організація науково-довідкового апарату архівів. Поняття «науково-довідкового апарату» та його призначення. Типо-видова структура довідкового апарату архівів. Типи архівних довідників: Центральний фондовий каталог; фондовий каталог архіву; архівний опис; архівний каталог; путівник по фондам архіву; покажчик; огляд документів; анотований реєстр описів.

Інформатизація архівної справи. Поняття «інформатизація архівної справи» та її основна мета. Головні завдання інформатизації в архівній справі: оптимізація традиційних технологій; удосконалення системи управління архівною справою; забезпечення широкого доступу до документної інформації; вирішення проблеми забезпечення збереженості фондів. Архівні інформаційні ресурси та локальні бази даних. Програма створення мережі Інтернет-ресурсів державних архівів на 2006-2010 рр.

Специфіка науково-технічних, технотронних та електронних архівів. .Поняття «науково-технічна документація». Поняття «технотронний архів». Головні технотронні та науково-технічні архіви України. Науково-технічні архіви підприємств. Особливості зберігання науково-технічної документації та кіно-, фото- і фотодокументів. Нормативи зберігання технічних та технотронних документів. Підвищений рівень пожежної безпеки. Особливості доступу до технічної документації. Електронні архіви, їх особливості та перспективи розвитку.
1   2   3   4

Схожі:

Архівознавство Навчальний посібник
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Секція Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Авіаційно-космічна техніка і технологія
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут МОН України
0 2 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
02 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
Закон України «Про освіту»
...
«Харківський політехнічний інститут» Програма
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
“Харківський політехнічний інститут”
Факультет військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (історична довідка)
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Н. І. Парафійник...
ДІКС; особливості пошуку інформації в інтернеті; діяльність документно-інформаційних інститутів з надання інформаційних продуктів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка