"Харківський авіаційний інститут" ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор ХА1 з НПР


Скачати 462.91 Kb.
Назва"Харківський авіаційний інститут" ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор ХА1 з НПР
Сторінка3/4
Дата20.02.2016
Розмір462.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

12

Програма з навчальної дисципліни «Електроний документообіг»

Мета - оцінити рівень теоретичних та практичних знань про електронні системи документообігу, особливості проектування СЕД.

Електронні документи в сучасному інформаційному суспільстві. Електронний документ в законодавстві України. Реквізити електронного документу. Електронний документ в сучасному документообігу. Представлення та перетворення електронних документів в електронному документообігу.

Організація роботи з документами з використанням СЕД. Призначення системи документного забезпечення управління на підприємстві (СДЗУ). Необхідність впровадження СЕД на підприємствах. Основні поняття СЕД. Особливості та переваги використання СЕД. Огляд існуючих СЕД.

Методологія побудови систем автоматизації документообігу. Основні підходи до побудови СЕД (DМS, DосFIоw (WМS), GrоuрWаге, Document Wareyousing, Knjwledge Маnаgеmеnt). Типи документів в СЕД. Підсистеми та функції СЕД (електронні архіви, системи маршрутизації документів). СЕД і управління знаннями, загальні вимоги до СЕД.

СASЕ і ВВR методи проектування систем в інформаційному середовищі. Поняття про САSЕ - технології проектування. Життєвий цикл СЕД та його критичні етапи. Розробка офісних інформаційних систем. ВВR методи проектування діяльності офісу. Базові концепції технології Workflow. САSЕ- модель офісного документообігу. САSЕ - методи концептуального проектування реінжиніринга діяльності підприємства. Ринок САSЕ -засобів.

Концепція сховищ даних. Поняття сховища даних. Основні компоненти інформаційного сховища. Системи підтримки прийняття рішень.

Апаратно-технічні засоби СЕД.

Проблеми функціонування СЕД на підприємствах.

Компонента вводу електронних документів. Масове введення паперових документів. Технології сканування. Основні технічні параметри сканерів. Промислове введення в комп'ютер стандартних форм та форматованих документів. Процес сканування. Системи ОСR як елемент комплексу автоматизації діловодства. Вибір сканеру.

Програма з навчальної дисципліни « Патентознавство».
Питання 1. Поняття та основні принципи патентного права.

Питання 2. Характеристика промислової власності.

Питання 3. Джерела права інтелектуальної власності Україні.

Питання 4 Принципи патентоспроможності об'єктів промислової власності.

Питання 5. Винаходи як основний об'єкт патентного права.

Питання 6. Корисна модель. Промисловий зразок. Поняття, характеристика.

Питання 7. Призначення патенту, терміни дії.

Питання 8. Винахідники та їхні права. Поняття, характеристика.

Питання 9. Органи патентування. Поняття, характеристика.

Питання 10. Патентні повірені. Поняття, характеристика.

Питання 11. Патентовласники. Поняття, характеристика.

Питання 12. Характеристика суб'єктивних прав на винахід, корисну модель,

промисловий зразок.

Питання 13. Договори про передачу прав на винаходи, корисну модель,

промисловий зразок.

Питання 14. Захист прав інтелектуальної власності на об'єкти промислової

власності.

Питання 15. Процедура подання та розгляду заявки на винахід (корисну

модель) в патентному відомстві України.

Питання 16. Особливості складання опису на винахід (корисну модель).

Питання 17. Формула винаходу. Реферат.

Питання 18. Комерційне найменування.

Питання 19. Найменування місця походження товару.

Питання 20. Торгова марка. Поняття, характеристика, загальні положення.

Питання 21. Оформлення майнових прав на торговельну марку.

Питання 22. Документаційне забезпечення процедури отримання

свідоцтва на торговельну марку.

Питання 23. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності.

Питання 24. Попередження розголошення комерційної таємниці.

Питання 25. Відповідальність за розголошення


14

Л1ТЕРАТУРА

Список літератури з дисципліни «Документознавство»

 1. Асеев Г. Г. Электронный документооборот : учебник / Г. Г. Асеев. -К. : Кондор, 2007. - 500 с.

 2. Беловицкая А. А.Общее книговедение: учебник / А. А. Беловицкая. -М. : Книга, 1987.-255 с.

 3. Василенко Г. А. Электронная книга (рго и соntга): взгляд из Интернета / Г. А. Василенко, Р. С. Гиляревский // НТИ. Сер. 1. - 2001. - № 4. -С. 14-23.

 4. Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. Введ. 01.01.96. - К. : Держстандарт України, 1995. - 48 с.

 5. Буль В. А. Электронные издания [Электронный ресурс] /В. А. Буль. - Электрон, дан. - Режим доступа: httр//л\^гуу.Ы-ес!и.ги/х-Ьоок5/х-Ьоок! 19/01/тёех.ппш, свободный. - Загл. с экрана.

6. Земсков А.И. Электронные книги - новый взгляд / А.И.Земсков //
Науч. и техн. б-ки. - 2003. - № 5. - С. 64-75.

 1. Зиновьева, Н. Б. Документоведение / Н. П. Зиновьева. - М. : ИПО Профиздат, 2001. - 208 с.

 2. 1нформаційний ринок продуктів і послуг : консп. лекцій / уклад. I. О. Давидова. - X. : ХДАК, 2000.- 69 с.

 3. Колосюк В. П. Патентование и лицензирование: учеб. пособие /В. П. Колосюк, В. В. Дорофиенко. - X. : Основа, 2000. - 192 с. : ш., табл.

Ю.Комова М. В. Документознавство : навч. шхлб. / М. В. Комова. - К. : Алерта, 2007. - 296 с.

11.Комова, М. В. Документознавча термінологія / М. В. Комова. - Львів, 2003.-168 с.

12.Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов. - К. : УДНДІАСД, ДАККіМ, 2000. - 160 с.

13.Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. /С. Г. Кулешов; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. - К. : ДАКККіМ, 2003.-57с.

14.Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник /Н. Н. Кушнаренко. - К. : Знания, 2004. - 459с. - (Высш. образование XXI века).

15.Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков. -М. : АСТ : Восток-Запад, 2006.- 427 с.

16.0хотников, А. В. Документоведение и делопроизводство: Основы документоведения; Виды, функции документов; Технологии делопроизводства : учеб. пособие /А. В. Охотников, Е. А. Булавина. - М. : ИКЦ МарТ, 2004. - 220 с.

17.Про електронні документи та електронний документообіг : закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV //Відом. Верхов. Ради України. -2003. -№36. -Ст.257.
15

18.Соколов, А. В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособие / А. В. Соколов. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. - 461 с.

19.Солодов, С. Л. Документоведение и защита информации : учеб. пособие / С. Л. Солодов, А. А. Шулик. - Владимир : Владим. Гос. Ун-т, 2005. - 165 с.

20.Соляник А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. -X. :ХДАК, 2000. -112 с.

21.Столяров, Ю. Н. Документами ресурс: учеб. пособие / Ю. Н. Столяров. - М. : Либерия, 2001.-149 с.

22. Стенюков, М. В. Документоведение и делопроизводство: консп. лекций / М. В. Стенюков. - М. : ПРИОР, 2006. - 173 с.

23.Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. - 2-е вид., доп. і випр. - К. : Довіра, 1999.- 468 с.

24.Хомяков В. Еволюція електронних книжок / В.Хомяков, В.Мартинюк // Друкарство. - 2002. - № з. - С. 26-28.

25.Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2007. - 398 с- (Вища освіта XXI ст).

26.Швецова-Водка, Г. М. Типологія документа: навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка // Рівнен. держ. ін-т культури. - К. : Кн. палата України, 1998.-80 с.

Список літератури з дисципліни «Документно-інформаційні комунікації»

 1. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис / Д.И. Блюменау.-М., 1989.

 2. Бориснев С.В. Социология коммуникации / С.В. Бориснев. - М., 2003.

 3. Брежнєва В.В. Информационное обслуживание: продукти и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В.В.Брежнева. - СПб., 2004.

 4. Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ / Г.Г.Воробьев. -М., 1973.

 5. Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов: -2-е изд., перераб. и доп. / К.Л.Воронько. - М., 1981.

 6. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. ДСТУ 2392-94. - Вид. офіційне. - К, 1999.

 7. Давидова І.О. Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління /1.0.Давидова. -X., 2001.

 8. Дулатова А.Н. Информационная культура личности / А.Н. Дулатова, Н.Б. Зиновьева. - М., 2007.

 9. Зиновьева Н.Б. Документ в комуникации и восприятии / Н.Б.Зиновьева, И.А.Саякина, И.И.Пашнина. -Краснодар, 1995.

10.Інформаційна культура / За заг. ред. М.Я.Швеця, Р.А.Калюжного. -Ірпінь, 2007.
16

11 .Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги /Е.Т.Карачинська, В.К. Удалова.-Х., 1992.

12.Корогодин В.И. Информация основа жизни / В.И. Корогодин. -Дубно, 2000.

ІЗ.Назаров М.М. Массовые комуникации в современном мире: метод анализа и практика исследования / М.М.Назаров. - М., 2002.

14.Отле Поль. Библиотека, библиография, документация: Избр. тр. пионера информатики: [Пер. с анг., фр.] / Поль Отле. - М., 2004.

15.Почепцов Г.Г. Інформаційна політика / Г.Г.Почепцов, С.А. Чукут. -К. 2006.

16.Сердюк О.П. Основи управління комунікативним процесом / О.П.Сердюк.-К, 1998.

17.Сєдих В.В Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи / В.В.Сєдих, П. Терентьєва, В.К. Удалова. - X., 2003.

18. Соколов А.В. Информационньїй подход к документальной коммуникации / А.В. Соколов. - Л., 1988.

19.Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации / А.В. Соколов. - СПб., 2002.

20.Соляник А.А. Документні потоки та масиви / А.А.Соляник. - X., 2000.

21.Столяров Ю.Н. Документные ресурсы / Ю.Н. Столяров. - М., 2001.

22.Филиппова Л.Я. Информационный сервис Интернет (для пользователей) / Л.Я.Филиппова. - X., 2004.

23.Шарков Ф.Э. Теория коммуникаций (базовый курс) / Ф.З. Шарков. -М.,2004.

24.Яковенко В.Я. Інформаційні ресурси /В.Я.Яковенко. - Донецьк, 2005.

Список літератури з дисципліни «Діловодство»

 1. Комова, М. В. Діловодство / М. В. Комова. - К. : Алерта ; Львів : Тріада плюс, 2007.

 2. Палеха С. Ю. Управлінське документування. У 2 ч. Ч. 1. Організація загального діловодства. -К. : Вид.Європ.ун-ту, 2003.

 3. Палеха С. Ю. Управлінське документування У 2 ч. Ч. 2. / С. Ю. Палеха. - К. : Вид. Європ. ун-ту, 2003.

 4. Скібіцька Л. І. Діловодство : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - К. : Центр навч. літератури, 2006.

 5. Беспянська Г. В. Діловодство : навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна"; Г. В. Беспянська. -К. : Університет "Україна", 2005. -418 с.

 6. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Діденко. - 4-е вид. -К. : Либідь, 2004,- 384с. : іл.

 7. Жуковська В. М. Діловодство : навч. посіб. / В. М. Жуковська. - К. : КНТЕУ, 2004. - 152с.


17

 1. Слободянюк Н. Ю. Діловодство та управлінська документація : навч. посіб. / Н. Ю. Слободянюк. - Вінниця : ВНТУ, 2004. - 79 с.

 2. Аванов М. І. Сучасний діловий документ / М. І. Аванов, М. І. Молдаванов, Г. М. Сидорова. - К. : Техніка, 1992.

10.Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. - 2-е вид., доп. і випр. - К. : Довіра, 1999.

11.Кирсанова М. В. Современное делопроизводство : учеб. пособие / М.В. Кирсанова. - 3-є изд. - М. : ИНФРА-М ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2003. - 304 с. - (Серия «Высшее образование»).

12.Тугаєнко-Сєряк С. М. Довідник службовця / С. М. Тугаєнко-Сєряк. -К. : А.С.К., 2000. - 400 с. - (Сучасне діловодство).

ІЗ. Асеев Г. Г. Злектронный документооборот / Г. Г. Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 376 с.

14.Документування у менеджменті / О. Г. Кірічок [та ін.]. - К. : Центр навч. л-ри, 2005.

15.Пашутинський Є. К. Діловодство кадрової служби

/ Є. К. httр://www/.кhаі.еdи/ІіЬгагу/раge lіЬ.рhр Пашутинський. - 3-те вид. — К. :

КНТ,2006.

Список літератури з дисципліни «Архівознавство»

 1. Алексеева Е. В. Архивоведение : учеб. для спец. проф. образования / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьев, Е. М. Бурова. - М. : АСТ, 2004. - 189 с.

 2. Архивоведение : учеб. для спец. проф. образования / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьев, Е. М. Бурова. - М. : АСТ, 2004. - 189 с.

 3. Архівістика: термінол. словник / упоряд. К. Є. Новохатського. - К. : КМ Академія, 1998.-487 с.

 4. Архівні установи України: довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш, Г.В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К.: ДЦЗД НАФ, 2005. - Т. 1. Державні архіви. - 692 с.

 5. Архівознавство : Підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. - 2-ге вид., виправл. і доп. - К. : КМ Академія, 2002. - 356 с.

 6. Бездрабко В. Класифікація архівних документів: проблеми і пошук / В. Бездрабко // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомчий зб. наук, праць. - К., 2002. - Вип. 5 : Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства. - С. 179-184.

 7. Бржостовская, Е. В. Архивьі и архивное дело в зарубежньїх странах: история и современная организация / Е.В. Бржостовская. - М. : Наука, 1971. -365 с.

 8. Драгомірова Л. Оптимальна модель організації документів Національного архівного фонд: методологія визначення та технологія створення / Л. Драгомірова // Студії з архівної справи та документознавства. - 2004.-Т. 14.-С. 12-21.18

9. архивы. - 2003. - № 5. - С. 26.

 1. Козлов, В. Н. Российское архивное дело / В. Н. Козлов. - М. : АСТ, 1999.-298 с.

 2. Колобов О. Питання організації роботи з документами особового походження у вітчизняному архівному законодавстві / О. Колобов // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий зб. наук. праць. - К., 1999. - Вип. 1 : Архів і особа. - С. 45-50.

 3. Корольов Б. Особові архівні фонди та їх відображення у путівниках і покажчиках: сучасний стан і перспективи / Б. Корольов // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий зб. наук, праць. - К., 2000. -Вип. 2 : Архівознавчі читання. - С. 85-90.

 4. Нариси історії архівної справи в Україні: навч. посіб. для вузів / за ред. І. Б. Матяш. - К.: КМ Академія, 2002. - 448 с.

 5. Новохатський, К. Є. Межі Національного архівного фонду / К. Є. Новохатський // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. - Вип. 4. - К., 2001. - С. 173-180.

 6. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів / Держкомархів України. - К. : Держкомархів, 1998. - 406 с.

 7. Перехрест, Г. Впровадження електронного документообігу: огляд вітчизняних систем / Г. Перехрест // Довідник секретаря та офіс-менеджера. -2007.-№ 6.-С. 38-44.

 8. Порядок зберігання електронних документів в архівних установах: Наказ Державного комітету архівів України від 25.04.2005 № 49. [Электронньїй ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.аrchives.gov.uа:80/Lаw-Ьаsе/Rеgulаtiоns/іndеx.рhр?order-2005-49, свободный - Загл. с экрана.

 9. Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. [електронний ресурс] //www.агсhіves.gоv.uа

 10. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / Держкомархів України. - К., 2001. -111с.

 11. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 року № 852-ІV // Вісник Держ. комітету архівів України. - 2003. - Вип. 2 (14). - С. 23-32.

 12. Сельченкова С. Організаційні та методичні проблеми створення вітчизняної системи переліків документів із термінами зберігання / С. Сельченкова // Архіви України. - 2003. - № 4-6. – С.114-121.

 13. Сельченкова С. Особливості укладання відомчих переліків документів зі строками зберігання / С. Сельченкова // Студії з архівної справи та документознавства. - 2003. - Т. 9. - С. 50-51.

 14. Сендик 3. Джерела комплектування державних архівів документами
1   2   3   4

Схожі:

Архівознавство Навчальний посібник
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Секція Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Авіаційно-космічна техніка і технологія
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут МОН України
0 2 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
02 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
Закон України «Про освіту»
...
«Харківський політехнічний інститут» Програма
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
“Харківський політехнічний інститут”
Факультет військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (історична довідка)
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Н. І. Парафійник...
ДІКС; особливості пошуку інформації в інтернеті; діяльність документно-інформаційних інститутів з надання інформаційних продуктів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка