0 2 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


Скачати 121.65 Kb.
Назва0 2 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Дата29.05.2013
Розмір121.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

ГСВОУ_________-02


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

напряму підготовки
1001 “Авіація та космонавтика”
кваліфікації 2145 “молодший інженер-механік”


Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київ
2002

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО робочою групою Міністерства освіти і науки України

2 ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Міністерства освіти та науки України №__________
від_______________ _____ р.

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ : Карпов Яков Семенович, професор, д-р техн. наук, проректор ХАІ, голова робочої групи; Гайдуков Віталій Федорович, доцент, канд. техн. наук, секретар робочої групи, ХАІ; Гайдачук Віталій Євгенович, д-р техн. наук, професор, ХАІ; Гайдачук Олександр Віталійович, доцент, канд. техн. наук, ХАІ; Гордін Олександр Григорович, доцент, канд. техн. наук, ХАІ; Кобрін Віталій Миколайович, професор, д-р техн. наук, ХАІ; Ковалевський Віктор Васильович, доцент, канд. техн. наук, ХАІ; Кузнецов Володимир Олексійович, начальник відділу НМЦ вищої освіти Міністерства освіти і науки України, канд. техн. наук; Шєвцова Марина Анатолійовна, доцент, канд. техн. наук, ХАІ; Симбірський Дмитрій Федорович, професор, д-р техн. наук, ХАІ; Спесивцев Віктор Васильович, доцент, канд. техн. наук, ХАІ; Субота Анатолій Максимович, доцент, канд. техн. наук, ХАІ; Трофимов Кирил Борисович, доцент, канд. техн. наук, ХАІ; Федотов Михалі Миколайович, доцент, канд. техн. наук, ХАІ; Яльницький Леонід Федорович, доцент, канд. техн. наук, ХАІ.

Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України і Міністерства праці та соціальної політики України

Зміст

1 Галузь використання.........................................................................................

1

2 Нормативні посилання......................................................................................

2

3 Визначення.........................................................................................................

2

4 Позначення і скорочення..................................................................................

4

5 Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми......................

5

6 Рекомендований перелік навчальних дисциплін...........................................

6

7 Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний нав­чальний час за циклами підготовки...................................................................

6

8 Державна атестація студента...........................................................................

6

Додаток А (обов’язковий) Таблиця А.1 – Система знань у вигляді системи змістовних модулів і кількість навчальних годин/кредитів кожного змістовного модуля..............................................................................................

7

Додаток Б (обов’язковий) Таблиця Б.1 – Рекомендований перелік навчальних дисциплін..........................................................................................

124

Додаток В (обов’язковий) Таблиця В.1 – Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки та рекомендованими навчальними дисциплінами ...........................................

144Вступ


Освітньо-професійна програма (ОПП) є державним нормативним документом, в якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності.

Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти і використовується при:

 • розробці та корегуванні відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

 • розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівця;

 • визначенні змісту навчання як бази для опановування нових спеціальностей, кваліфікацій;

 • визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

напряму підготовки 1001 “Авіація та космонавтика”
кваліфікації 2145 “молодший інженер-механік”

Чинний від _____________

1 Галузь використання


Цей стандарт поширюється на органи керівництва вищою освітою та вищі навчальні заклади, де готуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 1001 “Авіація та космонавтика” освітнього рівня "базова вища освіта" кваліфікації 2145 “молодший інженер-механік" з узагальненим об’єктом діяльності "будування повітряних та космічних літальних апаратів" з нормативним терміном навчання (денна форма) 4 роки

Цей стандарт встановлює:

 • нормативну частину змісту навчання у навчальних об’єктах, їх інформаційний обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

 • рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців;

 • форми державної атестації;

 • нормативний термін навчання.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю.

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.

2 Нормативні посилання


В цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти України:

 • ДСТУ 1.5-93 Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів;

 • ДК 003-95 Державний класифікатор професій;

 • ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності;

 • ДСВО 01-98 Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

 • ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

 • ДСВО 03-98 Освітній рівень базової вищої освіти;

 • ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра;

 • СВО _____ Терміни та визначення;

 • ГСВОУ _____-02 Освітньо-кваліфікаційна характеристика.

3 ВизначенняУ цьому стандарті використані терміни та відповідні визначення, що надані у ГСВОУ _____-02 “Освітньо-кваліфікаційна характеристика”.

У цьому стандарті використані такі терміни та відповідні визначення:

Змістовний модуль - система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності певному навчальному об’єкту.

Зміст навчання* - науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Зміст навчання поділяється на:

 • нормативну частину змісту навчання - обов’язковий для засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а також форм державної атестації;

 • вибіркову частину змісту навчання - рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у фахівцях певної спеціалізації, з урахуванням досягнень наукових шкіл і навчальних закладів.

Знання - результат процесу діяльності пізнання, її перевірене суспільною практикою і логічно упорядковане відображення в свідомості людини. Знання - категорія, яка відбиває зв’язок між пізнавальною і практичною діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії.

Контроль якості вищої освіти - система заходів, які здійснює третя сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу, та їх порівняння з встановленими вимогами і визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти.

Кредит – інформаційний обсяг навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) можуть бути засвоєні за 54 години навчального часу (суму годин аудиторної і самостійної роботи студента за тиждень).

Як наведено у додатку 1 Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання кваліфікацій з вищої освіти, кредит - точно документована мінімальна умовна одиниця виміру “вартості” якоїсь складової навчальної програми, виконаної студентом під час навчання.

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) з визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта.

Навчальний об’єкт - навчальна інформації певного обсягу, що має самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією інформацією у процесі діяльності мислення.

Навчальний план - нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби проведення підсумкового контролю.

Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і встановлений державним стандартом вищої освіти.


Рівень якості вищої освіти - відносна характеристика якості вищої освіти, що ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних іспитів випускників вищого навчального закладу, з критеріально-орієнтованим еталоном, що репрезентується державним стандартом вищої освіти.

Структурно-логічна схема підготовки - наукове і методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.

Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки (змістовних модулів, блоків змістовних модулів), що поєднані за ознаками приналежності їх змісту до спільного освітнього або професійного напряму.

4 Позначення і скорочення


У даному стандарті для формування шифрів застосовуються такі скорочення назв:

а) видів виробничих функцій:

КН – контрольна;

КО – конструкторська;

ПК – проектна;

ТХ – технологічна;

б) видів типових задач діяльності:

ПФ – професійна,

СВ – соціально-виробнича,

СП – соціально-побутова;

в) класів задач діяльності:

С – стереотипна,

Д – діагностична,

Е – евристична;

г) видів уміння:

ПП – предметно-практичне,

ПР – предметно-розумове,

ЗП – знаково-практичне,

ЗР – знаково-розумове;

д) рівнів сформованості даного вміння:

О – уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї,

Р – уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації,

Н – уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички;

е) здатностей:

З – здатність.

ж) циклів підготовки:

ГЕ – гуманітарної та соціально-економічна;

ПН – природничо-наукова;

ПП – професійна та практична

к) професіональних термінів:

АКТ – авіаційно-космічна техніка;

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина;

ТО – технічне обслуговування;

ПС – повітряне судно;

АД  авіаційний двигун;

КМ  кулачковий механізм;

ККД  коефіцієнт корисної дії;

НДС  напружено-деформований стан;

ДФП  датчик фізичних параметрів;

ЧПК  числове програмне керування.

5 Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми


Система знань у вигляді системи змістовних модулів щодо складових узагальнених структур діяльності, поданих у “ГСВОУ ____-02 Освітньо-кваліфікаційна характеристика” в змісті умінь, наведена у таблиці А.1 додатку А.

Примітка. У таблиці А.1 у графі 4 шифри змістовних модулів наведено за структурами:

а) шифр змістовного модуля, що відповідає вмінню, зазначеному в кваліфікаційній характеристиці:б) шифр змістовного модуля, що відповідає вмінню, зазначеному в освітній характеристиці:6 Рекомендований перелік навчальних дисциплін


6.1 У таблиці Б.1 зазначено рекомендований перелік навчальних дисциплін, визначено змістовні модулі, що входять до кожної з них, встановлено мінімальну кількість навчальних годин/кредитів їх вивчення.

6.2 Навчальний заклад має право за узгодженням з Міністерством освіти і науки України змінювати назви навчальних дисциплін і розподіл блоків змістовних модулів у них.

7 Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за циклами підготовки


7.1 Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

- гуманітарна, соціально-економічна та природничо-наукова, що забезпечує певний освітній рівень;

- професійна (професійно-орієнтована) та практична, що разом з попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.

7.2 Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та максимальний навчальний час за циклами підготовки подано у таблиці 1.
Таблиця 1 – Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та максимальний навчальний час за циклами підготовки

Цикл підготовки

Максимальний навчальний час за циклами(академічних годин/кредитів)

1

2

Гуманітарна і соціально-економічна

1539/28,5

Природничо-наукова

2133/39,5

Професійна та практична

1890/35

Усього з нормативної підготовки

5562/103
Максимальний навчальний час загальної підготовки: 9180/1708 Державна атестація студента


На державну атестацію студента виносяться змістовні модулі наведені у таблиці А.1 додатку А.


* Терміни, визначення яких наведено у Постанові Кабінету Міністрів України від 20.01.98 №65 “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”.Схожі:

02 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Буграк Марія Євстахівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач, заступник директора ЦПТО №1
Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності в Україні діють...
Систему вищої освіти складають: вищі навчальні заклади всіх форм власності; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі...
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики України
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження кредитно-модульної системи...
України передбачає приєднання національної системи вищої освіти до Болонського процесу, головною метою якого є улаштування зони європейської...
Міністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров'я...
Втілення Болонської системи вищої освіти в Україні, зокрема медичної, в сучасний період розвитку потребує розробки навчальної літератури...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5
Формування компетентного вчителя, учня, керівника навчального закладу – приоритетний напрямок модернізації освіти в Україні
Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних...
ЗНО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ Й ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ОЦІНЮВАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ВИКОРИСТАННЯ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка