"Харківський авіаційний інститут" ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор ХА1 з НПР


Скачати 462.91 Kb.
Назва"Харківський авіаційний інститут" ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор ХА1 з НПР
Сторінка1/4
Дата20.02.2016
Розмір462.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4Міністерство освіги і науки, молоді та спорту України

Національний аерокосм1чний університет ім. М.Є. Жуковського

"Харківський авіаційний інститут"


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор ХА1 з НПР
В.М. ПАВЛЕНКО

« » 2014 р.

Програма Державного іспиту

(I та II)

зі спец1альност1

6.020105 «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦШНА

ДІЯЛЬНІСТЬ»

Галузь знань: 0201 «КУЛЬТУРА»


Програму розроблено і затверджено на кафедрі документознавства,

протокол №___ від «____» січня 2014 р.Завідувач кафедри, доцент, проф.ХАІ
А.С. ПРИЛУЦЬКАПрограму затверджено

Голова атестаційної комісії, декан,

професор

о.в. копилов


Харків- 2014

Програма з навчальної дисципліни «Документознавство».
Документознавство як наукова дисципліна.Поняття

"документознавство". Етапи розвитку документознавства як наукової та навчальної дисципліни. Об'єкт документознавства як науки. Предмет документознавства. Структура документознавства: загальне та спещальне документознавство. Місце документознавства в системі наук. Джерела документознавства.

Документ як базове поняття документознавства.Еволюція поняття «документ». Сучасне визначення поняття «документ». Документна інформащя: поняття, властивості та структура. Інформащйні рівні документа. Ознаки та функції документа.

Двоєдина сутність документа: інформаційна та матеріальна складові Поняття шформаційної складової документа. Визначення поняття "інформація". Принципи поділу соціальної інформації. Види соціальної інформації. Поняття матеріальної складової документа. Визначення матеріальної складової документа. Матеріальне підгрунтя документа.

Документування інформації: методи, способи та засоби.Поняття методів, способів, засобів документування інформації. Кодування інформації як система прийомів фіксації інформації. Знаковий метод документування. Класифікація знаків Ч.С. Пірса, А.В. Соколова та С.Г. Кулешова. Мова як атрибут кодування інформації. Способи та засоби документування: загальна характеристика.

Еволюція документування інформації. Документування інформації за
допомогою письма. Образотворче-графічне .документування.

Документування за допомогою стенографії. Кіно-фото-фоно-документування. Електронне документування. Основні технології і засоби копіювання і розмноження документів.

Юридична чинність документа. Фалъсифіковані й справжні документи.Поняття юридичної чинності документа. Реквізити документа, що забезпечують юридичну чинність документів. Оригінали. Чернетки. Фальсифікація документів. Способи підробки. Копії, їхній історичний розвиток і види. Обов'язковий примірник як різновид тиражованого документа.

Класифікація документів.Поняття про класифікацію документів. Видова та типологічна класифікації. Інтеграція як основа для типологізації документів. Диференціальна ознака як головна характеристика принципів класифікації документів. Сучасні концепції класифікації документів.

Системи та комплекси документів. Документні ресурси.Системи документів. Уніфіковані системи документації. Комплекси документів. Первинні та складні комплекси документів. Документні фонди. Документні ресурси. Ресурси науково-технічної та статистичної інформації.

2

3

Видання як вид документа. Традиційні та електронні видання. Класифікація и типологізація видань. Окремі види текстових видань. Офіційне видання. Наукове й наукове-популярне видання. Виробниче видання. Навчальне видання. Довідкове видання. Інформащйне видання. Основні види рекламних видань та вимоги до тексту рекламних документів.

Ідеографічні й іконічні видання. Нотні видання. Картографічні видання. Ізографічні видання.

Періодичні видання та ті, що продовжуютъся. Основні різновиди періодичних видань. Специфіка видань, що продовжуються.

Книга як різновид документа.Специфіка книги як документа. Традиційна та електронна книга. Структура книги. Лінійна та нелінійна структура тексту книги. Апарат книги.

Патентний та нормативний документи.Патентний документ: поняття, основні види. Описання винаходу. Основні види нормативних документів зі стандартизації: стандарт і технічні умови. Промисловий каталог та прейскурант як види нормативного документа.

Неопублікований документ. Діловий (управлінський)

документ .Поняття «неопублікований документ». Основні види неопублікованих документів. Депонований рукопис. Дисертація. Автореферат дисертації. Препринт. Науковий переклад. Поняття та класифікація ділових документів. Реквізити, оформлення та вимоги до ділових документ1в. Характеристика окремих видів ділових документів.

Артефактні документи.Поняття артефакту. Критерії артефактності документа. Книжковий пам'ятник як основний вид артефактних документів.

Кіно- фото- фоно- документи. Перфоровані та мікрографічні документи.

Поняття і класифікація. Кінодокумент. Фотодокумент. Фонодокумент. Поняття і класифікація перфорованих документів. Перфострічка та перфокарта. Перфокарти ручного та машинного сортування. Класифікація мікрографічних документів.

Документи на новітніх носіях іформації.Поняття документа на новітніх носіях інформації. Основні види магнітного документа. Оптичний документ: поняття, основні види. Документи на базі флеш-пам'яті. Голографічний документ.

Документно-комунікаційна діяльність .Поняття документно-

комунікаційної системи. Документна комунікація. Документні потоки, канали та бар'єри. Класифікація документних бар'єрів. Види документної діяльності. Експертиза щнності документів. Збереження документів. Пошук та використання документів. Управління документацією.

Програма з навчальної дисципліни «Документно-інформаційні комунікації»

Ціль, завдання і структура курсу «Документно-інформаційні комунікації».

Місце курсу "Документно-інформаційні комунікації у системі наук документознавчого циклу. Комунікація як предмет наукового дослідження. Види комунікацій. Інформація і знання. Співвідношення понять інформащя, комунікація, документ. Значення курсу в підготовці фахівщв галузі

рекламно-інформаційної діяльності.

Місце і роль документно-інформаційних комунікацій у суспільстві

Сутність документно-інформаційних комунікацій. Модель документно-інформаційної комушкації. Співвідношення документної і недокументної комунікації. Комунікаційна діяльність і спілкування. Комунікаційні канали. Дописемні комунікації. Виникнення писемності і формування документної комунікацїі. Знакові комунікації як різновид документної комунікації. Древо комунікаційних каналів. Комунікаційно-інформаційні бар'єри, їх специфіка в ДІКС. Цензура як знаряддя комунікаційного гноблення.

Інформаційні властивості і комунікаційні можливості документа . Документ як фіксована інформація. Місце документа в документно-інформаційних комунікаціях. Властивості документної комунікації (фіксований характер, достовірність, доступність, ергономічність, адекватність, релевантність, повнота, корисність, захищеність та ін.). 1нформаційні рівні документа. Обсяг документної інформації. Проблема старіння інформації. Цілісно-інформаційні властивості окремих видів документів.

Система документно-інформаційних комуніаційІКС) Документно-інформаційні комунікації як підсистема соціально-інформаційних комунікацій суспільства. Підсиетеми сучасної ДІКС, їх організаційно-функціональні особливості, технологічні взаємозв'язки. Сутність і цільове призначення системи документно-інформаційних комунікацій в суспільстві Формування основних документно-інформаційних структур. Поява документно-інформаційних комунікаційних інститутів. Комуляційні і некомуляційні інститути. Генеративні, транзитивні, термінальні інститути. Особливості їх діяльності та функції (формування, зберігання та використання документів, інформації в різних документно-інформаційних інститутах). Основні технологічні процеси інформаційної діяльності в ДІКС: виробництво, збір, переробка, зберігання, передача, сприйняття та використання інформації. Супутні процеси інформаційної діяльності ДІКС: управління, науково-дослідна робота, підготовка кадрів, навчання користувачів та ін. Бібліотека, її генезис, функції, місце в ДІКС. Архіви, їх загальна характеристика, функції, місце в ДІКС. Музеї, їх функції, місце в ДІКС. НТІ, їх функції та місце в ДІКС. Книговидавничі та
4


5

книготорговельні організації: процеси їх становлення, основні функції, місце в ДІКС.

1сторичні етапи становлення документно-інформаційних комунікаційних систем (ДІКС) Сумаційна та структурована ДІКС. Основні етапи становлення ДІКС: общинна; рукописна; мануфактурна; індустріальна; мультимедійна. Особливості становлення та характерні риси. Словесність, книжність, мультимедійність як рівні комунікаційної культури. Співвідношення палеокультурної і некультурної книжності. Ліберально-демократичні і тоталітарні принципи і схеми функціонування документно-інформаційних комунікаційних інститутів.

Документно-інформаційна комунікаційна система в інформаційному сусшльстві Поняття "інформаційне суспільство". Характерні риси і ознаки інформаційного суспільства. Рівні розвитку інформаційного суспільства та їх характеристика. Роль і призначення каналів документної комунікації в процесах інформатизації суспільства. Електронні комунікації. Глобальна комунікаційна система Інтернет. Нові інформаційні технології. Основні напрями їх розвитку. Інтернет як гіпермедійна і гіпертекстова система. Особливості мультимедійної культури. Україна на шляху до інформаційного суспільства.

Інформаційні потреби. Структура потреб індивида. Особливості інформаційних потреб. Інформаційна потреба як відображення недостачі інформації, необхдної для діяльності індивида. Діяльність індивида як основа виникнення інформаційних потреб. Функціонування інформаційних потреб. Професійні і непрофесійні інформаційні потреби. Структура інформаційних потреб спеціаліста. Технології виявлення інформаційних потреб (соціологічні методи: анкетування, інтерв'ю; аналіз бібліотечної статистики та ін.). Шляхи задоволення інформаційних потреб. 1нформаційна зацікавленість. 1нформаційний запит. Перешкоди на шляху задоволення інформаційних потреб (індивідуальні особливості, брак часу, обмежений доступ до джерел інформації й інформаційних систем, брак ресурсів, інформаційне перевантаження).

Документні потоки, масиви та фонди як складові документно-інформаційної комунікації.Сутність документних потоків і масивів. Закономірності формування та функціонування інформаційних потоків. Ознаки, властивості та функції потоків та масивів. Спільні ознаки потоків та масивів (множинність, доцільність, постійне відтворення), відмінні ознаки (динамічність, невпорядкованість потоку), (статичність, певна упорядкованість масиву). Атрибутивні та прагматичні властивості документних потоків та масивів. Основи структурування документних потоків та масивів (семантична, тематична, видова, мовна, географічна, видавнича, авторська та ін.). Методи вивчення системних властивостей документних потоків та масивів (наукометрія, бібліометрія, інформетрія). Особливості функціонування документних потоків та масивів на етапах документорозповсюдження та документовикористання. Документні фонди.

6

Особливості формування документних фондів різних заклад1в Д1КС (бібліотек, архівів, музеїв та ін.).

Документно - інформаційні ресурси. Документрі ресурси як єдність
потоку та масиву документів. Властивості документного ресурсу
(невичерпність, зростання, тиражованість, безальтернативність,

віддзеркалення, загальність). Сутність та структура інформаційних ресурсів. Особливості інформаційних ресурсів (невичерпність, збільшення, повторне виробництво знань, форма безпосереднього включения науки до складу виробничих сил). Функціональні форми інформаційних ресурсів: пасивна і активна. Пасивні форми існування інформаційних ресурсів: книги, журнальні статті, патентні описи, банки даних та ін. Активні форми існування інформаційних ресурсів: моделі. алгоритми, програми, бази знань тощо. Інформаційні ресурси як сукупність джерел первинної та вторинної інформації. Місце бібліографічних ресурсів в системі інформаційних ресурсів Д1КС. 1нформаційні ресурси Інтернет (електронна пошта, система телеконференцій Usenet, система архівів FТР, інформаційна мережа WWW, інформащйна система Gophег, інформаційні ресурси LISTSERV, довідкові книги X -500, довідкові служби WHOIS).

Довідково-пошуковий апарат ДІКС. Довідково-пошуковий апарат як база інформаційної діяльності ДІКС. Співвідношення понять "довідково-інформаційний фонд" (ДІФ), "довідково-пошуковий апарат" (ДПА), та "довідково-бібліографічний апарат" (ДБА). Методологічні та організаційні принципи формування довідково-пошукового апарату: науковість, об'єктивність, доступність, комплексність, системність, гнучкість, відповідність профілю Д1КС тощо. Загальна характеристика ДПА в Д1КС: традиційні та електронні каталоги, картотеки бази даних і довідково-бібліографічні фонди (ДБФ). Система каталогів і картотек до фондів ДІКС: алфавітний, систематичний, предметний. Призначення алфавітно-предметного зведеного покажчика до систематичних каталогів і картотек. Тематичні, спеціальні, фактографічні картотеки в ДІКС, їхні різновиди. Віртуальний ДБА. Особливості формування ДПА бібліотек, органів НТІ, архівів, музеїв, книговидавничих та книготорговельних закладів, органів масової інформації. Довідково-бібліографічні фонди Д1КС як сукупність друкованих джерел вторинної інформації в ДБФ.
  1   2   3   4

Схожі:

Архівознавство Навчальний посібник
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Секція Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Авіаційно-космічна техніка і технологія
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут МОН України
0 2 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
02 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВНЕСЕНО Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
Закон України «Про освіту»
...
«Харківський політехнічний інститут» Програма
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
“Харківський політехнічний інститут”
Факультет військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (історична довідка)
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Н. І. Парафійник...
ДІКС; особливості пошуку інформації в інтернеті; діяльність документно-інформаційних інститутів з надання інформаційних продуктів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка