Інтегровані уроки як основний засіб підвищення мотивації учнів при вивченні математики Розробила: Малюта Н. М


НазваІнтегровані уроки як основний засіб підвищення мотивації учнів при вивченні математики Розробила: Малюта Н. М
Дата08.02.2014
Розмір97.8 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №13

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ГІМНАЗІЯ»

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Інтегровані уроки як основний засіб підвищення мотивації учнів при вивченні математикиРозробила: Малюта Н.М.,

вчитель математики

вищої категорії


Одеса – 2013


1.Практичні основи проведення інтегрованих уроків під час вивченні математики у школі.

Ефективність уроку залежить від безліч причин, тому що це складна процесуальна психолого-педагогічна система. «Розуміння вчителем того, що мета навчання, виховання й розвитку учнів досягаються, насамперед, за рахунок глибокої й органічної єдності й узгодження зі змістом навчального матеріалу, методами навчання й формами організації учбово-пізнавальної діяльності школярів – основа результативності навчання».

Відпрацьовуючи методику побудови уроку, дуже важливо не дивитися при цьому на учня як на «матеріал», оброблюваний за своєрідною технологією. Педагогічна цінність уроку складається в побудові його так, щоб діти відчули свою активну роль у навчальному процесі. Безперечно те, що знання повинні здобуватися активно. Завданням викладача при виконанні цієї даної основи навчання стає мобілізація всіх психологічних компонентів пізнання: уваги, мислення, пам’яті, почуттів, сприйняттів, уяви... Особливу увагу залучають ті форми занять, методи й прийоми їхнього здійснення, які створюють максимальну можливість роботи у дітей всіх перерахованих процесів.

Важко домогтися міцних знань, якщо немає в школяра інтересу до навчальної праці й досліджуваного матеріалу. Важливо не тільки передати учням певну суму знань, а розвивати в них самих бажання шукати, знаходити й використовувати необхідну інформацію, інтегрувати свої знання в життя, в якісь практичні ситуації. Творча діяльність учнів пов’язана з особливою напругою їхніх сил і здатностей. Необхідними передумовами творчої діяльності є пізнавальний інтерес, використання інтегрованих знань, конструктивна уява й ініціатива.

Ретельний підбір форми уроку необхідний і залежить від досліджуваного матеріалу, від можливостей дитячого колективу, від сформованих взаємин між учителем і учнями, а також від ряду дрібних нюансів, які, як правило, сугубо індивідуальні в конкретних умовах навчального процесу. Варіативність сполучення різних форм уроків дуже велика, що забезпечує можливість до творчого моделювання навчального процесу.

Інтегровані уроки, які включаються в навчальний процес, також є частиною тієї системи, про яку говорилося вище, і частковим застосуванням інтегральної технології навчання, формування в школярів інтегрованої системи знань.

Специфіка таких уроків полягає в тому, що вони проводяться спільно вчителями двох або декількох суміжних предметів. Особливо важливо продумати методику проведення такого уроку. Заздалегідь визначається обсяг і глибина розкриття матеріалу, послідовність його вивчення. Частка участі кожного вчителя залежить від змісту матеріалу, але приблизно повинна бути рівною. Один із учителів вибирається ведучим. Часто таким урокам передує організація випереджальних домашніх завдань індивідуально або фронтально.

Принцип міждисципрінарності дозволяє учням представити цілісну картину світу, що забезпечує грамотне рішення проблем. Без уміння поєднувати знання різних наук, інтегрувати свої знання, не можуть бути вирішені багато проблемних ситуацій. Для виконання міжпредметного проекту учням просто необхідно освоїти методи застосування елементів інтеграції.

2. Вплив проведення інтегрованих уроків з математики на вчителя та якість знань учнів.

Розвиток сучасної математичної науки, зокрема інтеграція знань навколо теоретичних узагальнень, уможливлюють визнання одним з перших, пріоритетних завдань навчально-виховного процесу формування в учнів наукової картини, яка є складовою наукової картини світу, вищої й особливої форми систематизації знань фундаментальних наук, вищою формою інтеграції знань. Водночас наукова картина світу виконує поряд з навчальною і виховну функцію розвитку сучасного стилю мислення, світогляду учнів, їх інтелектуального потенціалу, залучає до опанування досвідом творчої діяльності, яка моделює процес наукового пізнання.

В умовах розповсюдження нових технологій усе більше розвитку набуває інтегроване навчання, яке на практиці виявляється в інтегрованих уроках. Професійні якості вчителя є життєво важливим аспектом у процесі інновацій. Якість освіти більшою мірою визначається компетенціями вчителів та можливостями їх використання в освітній практиці. Професійні та особисті якості педагога є найважливішою умовою не тільки громадянської освіти, але й запорукою успішного розвитку системи освіти. Підготовка і проведення інтегрованих уроків – непроста справа, яка потребує високого професіоналізму й ерудиції вчителя.

Роль вчителя під час проведення інтегрованого уроку:

 • правильно визначити зміст та обсяг навчального матеріалу відповідно

до поставлених цілей та завдань уроку;

 • виділення об’єктивно існуючих зв’язків між базовими знаннями, які

можна інтегрувати;

 • необхідна координація ведучого вчителя діяльності та дій учителів у

процесі підготовки та проведення уроку;

 • стежити за тим, щоб під час уроку була створена атмосфера доброзичливості та взаємної довіри, вільного обміну думками, співробітництва та співдружності;

 • правильно підбирати форму роботи і якісно проводити урок;

 • потрібно бути обережними, щоб не перевантажити учнів;

 • робити процес навчання постійним пошуком, відчуваючи радість і

задоволення від спільної праці з учнями;

 • направляти свої дієві зусилля на розвиток учня, як творчої особистості;

 • кожен учитель – предметник намагається подати суть того, що вивчається, зі своєї, специфічної для кожного предмета, точки зору. Такі уроки дають змогу глибше вивчити тему;

 • учнів зацікавлює присутність декількох вчителів на уроці. Це збуджує

інтерес учнів. Набуті спільно знання застосовуються на практиці;

 • інтегровані уроки приносять користь не тільки учням, а й вчителю.

Спілкуючись з колегами, відкриваєш нові факти, іноді більш глибше

замислюєшся над тим, на що раніше не звертав уваги;

 • участь у підготовці таких уроків з колегами дає можливість відчути

вчителю інтеграцію між науками.

Однією з найважливіших проблем сучасної освіти являється помітне зниження зацікавленості учнів до навчання. Тому оновлення змісту освіти вимагає розв’язання складної проблеми – як перетворити гігантський масив знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної особистості.

Результативність роботи вчителя:

 • самостійність ( соціалізація );

 • отримання достатнього рівня знань для продовження навчання у вищих закладах освіти;

 • знання історії математики та життя та діяльність вчених – математиків;

 • орієнтація у потоці інформації;

 • особистісний розвиток;

 • формування потреби самостійного здобуття знань, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей ( критичне і творче мислення);

 • потреба й уміння самореалізуватися й самоорганізуватися.

Очікувані результати:

- успішно реалізовані життєві стратегіїї випускників;

- їх високий рівень математичної компетенції ( еталон досвіду дій, знань,

умінь,навичок, творчості, який установлює суспільство );

- соціальна активність громадян України.

Використання інтегрованих уроках під час вивчення математики, які стали доповненням і продовженням навчально-пізнавального процесу, дозволили покращити навчальні досягнення учнів.

ВИСНОВКИ

Сучасний етап розвитку освіти характеризують полярні тенденції –диференціація й інтеграція різних сторін освітньої системи. Ці два, на перший погляд, протилежних процеси на практиці є діалектичною єдністю, що взаємно доповнюють і супроводжують один одного. Поняття інтеграції – це процес такого усвідомлення суб’єктом будь-яких предметів чи явищ, за якого він не лише констатує на емпіричному рівні їх певні властивості, але й встановлює з одного боку породжувальну ієрархію між ними, з іншого – типи взаємозв’язків, які при цьому виникають, що дозволяє йому універсально предметно-перетворювально діяти на основі такого мислеосягнення.

Інтегральні знання учнів при вивченні математики мають формуватися під впливом переплетіння суміжних дисциплін. А саме, математика тісно пов’язана з такими науками як хімія, фізика, економіка. Тому розробка та проведення інтегрованих уроків цих дисциплін сприяє ефективнішому засвоєнню математичних понять, створює можливість для використання та застосування математичних знань в інших галузях науки та практичних життєвих ситуаціях.

Дійсно, математична освіта покликана зробити вагомий внесок у формування компетентностей випускника, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, які набуто завдяки активному навчанню.

Уміння і бажання – це той фундамент, який я маю закласти, як учитель. Велике значення має «мікроклімат» уроку, атмосфера творчості, яка породжує бажання поділитися своїми думками і враженнями від побаченого. На уроці панує довіра до вчителя, який все розуміє і є однодумцем учня, до товаришів, які толерантно висловлюють навіть протилежні погляди.

Творчий підхід до конструювання уроків, майстерність учителів та їх прагнення підвищити ефективність навчально-пізнавальної діяльності учнів є запорукою того, що в майбутньому урок набуватиме нових оригінальних модифікацій, що стане умовою появи новітніх організаційних форм.

Навчання не втратить своєї значущості в розв’язанні виховних, розвивальних і освітніх завдань, одержить право на життя поряд з нами.

Досвід роботи з даної теми дозволяє зробити висновки про результати і значення інтегрованого навчання, які зводяться до наступного.
Інтегроване навчання:
- сприяє розвитку наукового стилю мислення учнів;
- дає можливість широкого застосування учнями природничо-наукового методу пізнання;

 • формує комплексний підхід до навчальних предметів, єдиний з точки зору природничих наук погляд на ту чи іншу проблему, яка відображатиме об’єктивні зв’язки в навколишньому світі;

 • підвищує якість знань учнів;

 • підвищує і розвиває інтерес учнів до предметів;

 • формує в учнів загальні поняття математики, хімії, економіки та інших предметів, узагальнені вміння та навички: обчислювальні, вимірювальні, графічні, моделювання, спостереження, експериментування – які виробляються узгоджено;

 • формує переконання учнів, що вони можуть вивчати з розумінням більш складні речі в порівнянні з тими, які пропонуються в підручнику;

 • дозволяє використовувати авторські комп’ютерні програми учнів (створені на базі інтеграції) надалі навчальному процесі;

 • розширює кругозір учнів, сприяє розвитку творчих можливостей учнів, допомагає більш глибокому усвідомленню та засвоєнню програмного матеріалу основного курсу математики на рівні застосування знань, умінь, навичок у нових умовах;

 • залучає школярів до науково-дослідної діяльності.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для успішного проведення інтегрованих уроків необхідно створювати: атмосферу зацікавленості учнів, умови для розвитку творчості, логічного й критичного мислення, розширення й поглиблення знань з кількох предметів одночасно, ситуації успіху тощо. Спільна робота вчителів різних предметів сприяє отриманню школярами більш глибоких знань, дає їм можливість ширше дивитись на світ і комплексно сприймати навколишнє середовище. Вчити дітей сприймати світ цілісно – одне з головних завдань сучасної школи. На жаль, учні не завжди бачать взаємозв’язки між окремими шкільними предметами, а без цього вивчити й зрозуміти суть багатьох явищ природи неможливо.

Інтегровані уроки важливо проводити, щоб учні побачили взаємозв’язок між різними навчальними предметами й могли застосувати знання з одного предмета під час вивчення іншого. Навчаючи дітей математиці, треба з одного боку, допомагати їм за строгими математичними моделями побачити світ, а з другого, різними методичними прийомами збуджувати інтерес до вивчення предмета, робити навчання цікавим і захоплюючим. На таких уроках ніколи не послаблюється увага учнів, не знижується працездатність, створюються сприятливі умови для виявлення ініціативи й самостійності школярів, зростає якість їх знань. Учні могли побачити й оцінити значення математичних знань для виробництва, разом із математичними знаннями отримати деяку інформацію з інших сфер життя, самостійно оволодіти необхідним теоретичним матеріалом і застосувати отримані результати на практиці, для розв’язування задач практичного змісту.

Інтегровані уроки дають можливість даже нецікаву, рутинну роботу виконувати з більшим бажанням, а також розширити кругозір учнів, оскільки містить не тільки математичну інформацію.

1. Концепція розвитку загальної середньої освіти; Проект // Освіта України. - 2000. - № 3є
2. Архипова Т. Межпредметные связи: в чём их актуальность // Учитель (Россия). - 2001. - №4. - С.34-36.
3. Алексашина И. Интегративный подход в естественнонаучном образовании // Народное образование. - 2001. - №1. - С.161-164.
4. Зверева И.Д. Межпредметные связи в современной школе –М.// Педагогика, 1981. - 160с.
5. Винокурова Н.К., Елисеева О.В. Один из подходов к реализации принципа интегративности в обучении // Дидакт. - 1999. - №4. - С.36-40.
6. Іванчук М.Г. Інтегрований урок як специфічна форма організації навчання // Початкова школа. - 2004. - № 5. - С.10-13.
7. Слєпкань З. І. Психолого – педагогічні основи розвивального навчання математики//Підручники і посібники. - 2004.
8. Козира В. М. Технологія уроку з математики. 5 – 11 кл.//Астон. - 2002.
9. Дік, Ю.І. Інтеграція навчальних предметів / Ю.І. Дік // Сучасна педагогіка. - 2008. - № 9. - С. 42-47.
10. Іванчук М.Г. Міжособистісна взаємодія в умовах інтегрованого підходу до навчання // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. -- К., 2004. - Вип. ІІ. - С.138-145.
11. Іванчук М.Г. Формування і розвиток особистісного потенціалу школяра в процесі інтегрованого навчання // Психологія: Зб. наукових праць. - К.: КПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. - Вип. 19. - С.127-131.
12. Степанюк А.В., Гадюк Т.В. Інтеграція природничих дисциплін у школі // Педагогіка і психологія. - 1996. - №1. - С.18-24.

Схожі:

Інноваційні підходи при викладанні спеціальних дисциплін в системі...
ПТО, як засіб підвищення ефективності і результативності навчальних досягнень учнів
Уроки-змагання
Вона виділяє: уроки змістовної спрямованості; уроки на інтегративній основі; уроки-змагання; уроки суспільного огляду знань; уроки...
План Основні шляхи підвищення ефективності уроку природознавства...
Резерви підвищення ефективності уроків курсу «Я і Україна» (природознавство)в 1-4 класах
Впровадження проектних технологій при вивченні німецької мови як...

Творчий проект Формування дослідницької культури учнів при вивченні мови та літератури
Федоренко Г. М. Формування дослідницької культури учнів при вивченні мови та літератури: Курсова робота. – Донецький облІППО, 2012...
Уроки-бесіди, уроки-конференції, уроки-зустрічі з письменниками,...
Головне управління освіти і науки Дніпропетровської державної обласної адміністрації
Уроки математики в початковій школі. Умови підвищення їх ефективності
В свою чергу, чинна програма навчання математики молодших школярів спрямовує вчителів на пошук такої логіки взаємозв’язків між структурними...
Тема. У маленької киці м’які топтанці. Вчитель Бучинська Л. Л. Людмила Бучинська
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення...
Урок алгебри для 9 класу на тему «Відсотки»
Електронний матеріал може бути використаний на уроках алгебри у 9 класі рівня стандарт, а також для 9 класу з поглибленим вивченням...
Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв’язування
Даний матеріал можна використати при вивченні нового матеріалу з даної теми та при контролі знань, умінь та навичок учнів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка