Основними завданнями методичної роботи ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» є


Скачати 87.94 Kb.
НазваОсновними завданнями методичної роботи ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» є
Дата16.12.2013
Розмір87.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


МЕТОДИЧНА РОБОТА: ОРІЄНТАЦІЯ НА ТВОРЧІСТЬ
І. Організація методичної роботи

Методична робота з педагогічними кадрами в ліцеї є частиною системи внутриліцейного управління, яка спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки педагогів до пошукової діяльності, залучення до науково-дослідницької діяльності з метою впровадження педагогічних інновацій в навчальний процес.

Основними завданнями методичної роботи ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» є:

 • організаційно-методичне забезпечення програми розвитку навчального закладу;

 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді;

 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічного колективу, його загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

 • інформаційне забезпечення науково-педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та практичного досвідів;

 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового педагогічного досвіду, тощо;

 • створення комплексно-методичного забезпечення відповідно до Положення про організацію навчального-виробничого процесу, розробка та видання підручників, навчальних та методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики.

У ліцеї розроблено модель методичної роботи, яка допомагає цілеспрямовано й якісно здійснювати діяльність усіх методичних підрозділів (схема 1).

Схема 1
Організація методичної роботи в

ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей»

Методична робота в ліцеї здійснюється в методичних комісіях. У ліцеї 9 методичних комісій: 4 методичні комісії педагогічних працівників загальноосвітньої підготовки та 5 методичних комісій педагогічних працівників професійно-практичної підготовки.

Кожна методична комісія працює над своєю науково-методичною проблемою, яка випливає із загальноліцейної проблеми.

Діяльність методичних комісій ліцею спрямована на вирішення завдань:

 • забезпечення засвоєння і використання найоптимальніших методів і прийомів навчання та виховання учнів;

 • постійне підвищення рівня фахової та методичної підготовки для організації навчально-виховної роботи;

 • обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

 • виявлення, здійснення та поширення нових підходів до організації навчання й виховання;

 • забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики; створення умов для самоосвіти педагогів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Планування роботи методичних комісій складається з урахуванням результатів діагностування, а також результатів моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, вихованості, стадії інноваційного процесу, який відбувається в ліцеї.

З метою координації методичної роботи в ліцеї, приведення фахової та методичної компетентності педагогічних кадрів до рівня сучасних вимог створений інформаційно-науковий методичний центр з: науково-методичної ради; методичного кабінету; медіа-центру: інфоцентр, бібліотека, читальний зал; кваліметрична лабораторія; психолого-медичний відділ; консультативний відділ (схема 2).

Схема 2

Структура інформаційно-наукового методичного центру

ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей»

Однією з важливих колективних форм роботи педколективу ліцею є робота над єдиною науково-методичною темою, яка відображена в планах роботи педагогічної ради, методичних комісій, інформаційно-наукового методичного центру, відповідно до результатів педагогічної діагностики.

ІІ. Методичний кабінет

Центром усієї навчальної та науково-методичної роботи в ліцеї є методичний кабінет — основний компонент підвищення кваліфікації усього викладацького складу, важлива ланка в системі безперервної освіти та один із засобів управління навчально-виховним процесом.

Методичний кабінет організовує вивчення педпрацівниками основних нормативних документів, надає методичну допомогу в самоосвіті, підвищенні кваліфікації, затверджує плани індивідуальної методичної роботи педпрацівників, заходи методичних комісій з вивчення та узагальнення досвіду роботи членів методичної комісії, організовує заходи щодо підвищення педагогічної майстерності медпрацівників. Бере активну участь у підготовці і проведенні засідань методичних комісій, разом з методичними комісіями організовує виставки з метою поширення перспективного досвіду педагогічних працівників.

У методичному кабінеті зібрані нормативні документи про освіту, періодичні фахові видання, матеріали передового педагогічного досвіду викладачів, майстрів в/н та видані ними методичні розробки показових занять, методичні рекомендації, робочі зошити, посібники, збірники тощо.

При методичному кабінеті працює Школа становлення молодого педагога, Школи передового педагогічного досвіду, проводяться семінари, засідання «круглого столу», майстер-класи, індивідуальні, групові консультації. Такі напрями і форми роботи сприяють професійному росту та удосконаленню педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання (схема 3).
СТРУКТУРА РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

ДПТНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ»

ІІІ. Форми методичної роботи в ліцеї

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги педагогам у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок та умінь.

Cистема методичної роботи ліцею охоплює різні форми роботи, як традиційні так і нетрадиційні (схема 4).

Форми організації методичної роботи в ліцеї доволі динамічні. Вибір конкретної з них залежить від педагогічної культури педагогів, морально-психологічного клімату, матеріально-технічних можливостей, інноваційної відкритості та активності педагогічних працівників ліцею.

Схема 4Для підвищення фахового рівня педагогічних працівників в ліцеї діють творчі групи («Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчальний процес», «Метод проектів у виховному процесі», «Акмеологічний підхід», «Формування проектної культури педагога»), проводяться постійно діючі семінари («Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості в системі компетентнісно орієнтованого підходу до навчання», навчальний семінар на базі відкритих уроків «Палітра»), науко-практичні конференції, індивідуальні консультації, місячники педагогічної творчості, предметні тижні, місячник педагогічної творчості «Творчість. Здобутки. Пошук».

У спільній роботі методичний кабінет і методичні комісії готують діагностичні матеріали, розробляють графіки відкритих уроків, виховних заходів, індивідуальних науково-методичних тем, графіки вивчення педагогічного досвіду викладачів, що атестуються, організовують роботу з молодими педагогами, узагальнюють матеріали відкритих уроків, перспективного педагогічного досвіду, видають навчальні, методичні посібники, рекомендації, розробки, готують і проводять місячник педагогічної майстерності, організовують роботу трибуни перспективного педагогічного досвіду.

Результативність роботи методичних комісій і методичного кабінету забезпечується послідовністю, наступністю, системністю, актуальністю, зв'язком теорії і практики.

Одним із напрямків методичної роботи є систематизація, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Приступаючи до вивчення досвіду, методист намічає план роботи, напрями, за якими вивчатиметься діяльність педагога. Використовуючи методи спостереження, бесіди, анкетування, вивчення результатів роботи; відвідуючи уроки, позакласні заходи, збирає фактичний матеріал, аналізує, систематизує, узагальнює його, робить певні висновки. На основі зібраного матеріалу проводиться педагогічний аналіз та узагальнюються результати педагогічного досвіду, визначається мета і основа досвіду. Методичні комісії беруть активну участь у створенні, вивченні, узагальненні, поширенні матеріалів досвіду. Після аналізу досвіду на засіданнях методичних комісій відбувається його розгляд на засіданні педагогічної ради. Схвалений педагогічною радою досвід вивчають педпрацівники навчального закладу. Автор досвіду друкує методичні, навчальні матеріали в засобах масової інформації, ділиться досвідом на засіданнях обласних методичних секцій, друкує матеріали в обласних та всеукраїнських виданнях.
IV. Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників включена в систему управлінської діяльності та методичної роботи ліцею, спрямована на підвищення кваліфікаційної, професійної компетентності педагогічного колективу. Базується на принципах прозорості, демократизму, колегіальності, що забезпечує належний рівень гласності, інформованості, відкритості, доступності.

Викладачі, що атестуються, проводять відкриті уроки та заходи, беруть участь у роботі творчих груп та в педагогічних майстернях, готують творчі звіти.

Атестація проходить шляхом поетапного виконання запланованого:

 • вивчення системи роботи педагогічних працівників;

 • відвідування уроків та позаурочних заходів, у тому числі відкритих;

 • аналіз матеріалів внутрішньоліцейного контролю, з'ясування рівня виконавчої та трудо­вої дисципліни педагогів протягом атестаційного періоду;

 • ознайомлення з персональними доробками викладачів, представленими на обласних методичних заходах протя­гом атестаційного періоду у публікаці­ях, ЗМІ на обласному та всеукраїнському рівнях;

 • проведення тестування з методологічної та комп'ютерної грамотності через вивчення результатів діяльності вчителів щодо роботи зі здібною та обдарованою молоддю та самоосвітньої діяльності;

 • проведення кваліметричної експертизи для педагогів, які атестуються.

Атестація здійснюється на основі освітнього моніторингу та педагогічної кваліметрії. Дана методика дозволяє максимально використати мотиваційну та стимуляційну функції атестації.

Загалом визначаються такі інноваційні елементи в роботі з атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі:

 • складання індивідуального плану атестації педагога;

 • заповнення картки індивідуального зростання педагога;

 • наставництво;

 • кваліметричний аналіз діяльності педагога;

 • складання педагогічного портфоліо, що є формою узагальнення педагогічного досвіду;

 • місячник педагогічної майстерності, мета якого — забезпечити підтримку позитивного статусу педагога в закладі, створення умов для кожного викладача відкрито, публічно представити свої професійні досягнення;

 • обов'язковий супровід атестації педагогів, орга­нізація тематичних семінарів, конференцій на їхню підтримку та самовираження, у тому числі — постійно ді­ючі семінари з основ комп'ютерної грамотнос­ті, з методологічної й управлінської культури.

Система атестації педагогічних працівників не тільки успішно виконує стимулюючу функцію та зумовлює стійку тенден­цію до зростання якісного складу педагогічного колективу, але й закріплює системну та ефектив­ну роботу педагогічного колективу в режимі ін­новаційних перетворень; забезпечує оптимальні умови для формування професійної мобільності та конкурен­тоспроможності педагогів в умовах сьогодення.

Шляхи удосконалення методичної роботи:

 • запровадження навчально-виховних та новітніх виробничих технологій, спрямованих на розвиток особистості учня, створення ситуації життєвого успіху;

 • впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний та навчально-виробничий процес;

 • демократизація управління підрозділами навчального закладу.

Використана література:

 1. Войтович І. Методичний аспект навчально-виховного процесу // Завуч. – 2011.- №19-20, С. 30-33.

 2. Волканова В.В. Педагогічний глосарій / уропяд. Волканова В.В. – К.: Шк. світ, 2011. – 128с.- (Бібліотека «Шкільного світу»).

 3. Волканова В.В. Організація методичної роботи / уропяд. Волканова В.В. – К.: Шк. світ, 2010. – 128.- (Бібліотека «Шкільного світу»).

 4. Голубенко М. Робота методичних центрів із педагогічними кадрами / уропяд. Голубенко М. – К.: Шк. світ, 2008. – 128с.- (Бібліотека «Шкільного світу»).

 5. Голубенко М. Планування методичної роботи / уропяд. Голубенко М. – К.: Шк. світ, 2008. – 128с.- (Бібліотека «Шкільного світу»).

 6. Григораш В.В. Методична робота в школі: теоретичні засади; система роботи; досвід. / укл. Григораш В.В. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 304с. – (Серія «Адміністратору школи»).

 7. Підгреб’я Н. Науково-методична робота: орієнтація на творчість // Завуч. – 2011.- №19-20, С. 3-14.

 8. Режим доступу: http://vpu21.elitno.net/about-the-school/methodical-work/2011-04-17-10-52-42.html.

Схожі:

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Х Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика (далі Конкурс) серед учнів ПТНЗ області на базі ДПТНЗ „Житомирський професійний...
ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» Проект Автор...
Улюблений колір відображається при виборі гардеробу, оформленні інтер’єру квартири. Я люблю білий колір, він мені приносить радість,...
З досвіду роботи майстра виробничого навчання ДНЗ «Ніжинський професійний...

ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» Лабораторно-практичні роботи
Методичний посібник: Лабораторно-практичні роботи «Системи та агрегати двигуна тракторів та автомобілів»
ЗВІТ директора ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені...
Державний навчальний заклад «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського» є державним професійно-технічним...
Структура роботи методичного кабінету ДНЗ «Решетилівський професійний...
Безпосереднє керівництво роботою методичного кабінету здійснює методист ліцею Раїса Іванівна Рафальська
Тематика засідань методичної ради
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів...
Донецький професійний ліцей
Тісторозкачувальна машина «Єкомат» призначена для розкачування дріжджового та шарового тіста
«Фламбування страв»
Слов’янський професійний ліцей залізничного транспорту імені Героя Соціалістичної Праці П. Ф. Кривоноса
ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»
Нові інформаційні технології навчання враховують: обов’язкове володіння навичками роботи з комп’ютером усіх учасників навчально-виховного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка