XXI століття є “епохою змін”, що вимагає від шкіл генерування та реалізації нових ідей та освітніх ініціатив школи нового тисячоліття – школи інноваційних перетворень. Основні напрямки освітньої діяльності, які обумовлені розвитком сучасного світового суспільства


Скачати 118.04 Kb.
НазваXXI століття є “епохою змін”, що вимагає від шкіл генерування та реалізації нових ідей та освітніх ініціатив школи нового тисячоліття – школи інноваційних перетворень. Основні напрямки освітньої діяльності, які обумовлені розвитком сучасного світового суспільства
Дата15.12.2013
Розмір118.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ»

САГУН ОЛЬГА ПЕТРІВНА,

заступник директора з науково-методичної роботи,

вчитель математики КЗНЗ “Гімназія №15”,

м. Нікополь, Дніпропетровська обл.

У статті представлено модель сучасного вчителя та випускника; види інноваційної діяльності педагога в роботі з обдарованими учнями; упровадження пошуково-дослідницької та проектної діяльності з метою формування ключових компетенцій особистості.

Рекомендовано педагогічним колективам шкіл нового типу.

Головний капітал успішної людини XXI сторіччя –

це сила розуму, знань і творчого мислення

XXI століття є “епохою змін”, що вимагає від шкіл генерування та реалізації нових ідей та освітніх ініціатив школи нового тисячоліття – школи інноваційних перетворень.

Основні напрямки освітньої діяльності, які обумовлені розвитком сучасного світового суспільства:

  1. Навчити швидкісній комунікації

  2. Сформувати в учнів розуміння неминучої єдиної світової економіки зі спільним ринком

  3. Усвідомити необхідність застосування до праці в умовах суспільства послуг

  4. Навчити переходу від традиційної форми праці до короткочасних спецпроектів

  5. Сформувати стійке бажання зберегти національну культуру в умовах глобалізації

  6. Виховувати відповідальність особистості в умовах зростання популярності ідеї “Зроби сам.”

Педагогічні працівники мають стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти.

Компетентний вчитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу.

Модель вчителя

компетентнісно зорієнтованої гімназії
Методична культура
1. Володіння технологіями менеджменту і маркетингу.

2. Уміле використання досягнень вітчизняної та зарубіжної педагогіки у власній практиці.

3. Адекватний аналіз власної педагогічної діяльності.

4. Творча реалізація особистості вчителя через авторські розробки програм, уроків, заходів.

5. Прагнення поділитися досвідом з колегами.

6. Активна громадянська позиція, ініціативність.

7. Відчуття свого місця в спільній праці, командний дух педколективу.

8. Узагальнення власного досвіду, портфоліо вчителя, індивідуальні дослідження.

9. Перспективне планування самоосвітньої діяльності.

10. Прагнення до самовдосконалення та самовиховання.

11. Уміння завчасно моделювати важку педагогічну ситуацію.

12. Розуміння своїх потреб, потреб дитини та узгодження їх з потребами часу.

13. Здатність до педагогічного передбачення та прогнозування результатів.

14. Самостійна теоретична розробка та апробація педагогічних інновацій.
Педагогічна майстерність
1. Участь у спільних справах колективу.

2. Організаторські здібності, знання менеджменту, уміння успішно вирішувати конфліктні ситуації.

3. Творча активність та розвиток культури емоцій та вольових проявів учителів, саморегуляція, самоконтроль.

4.Уміння рефлексувати та імпрозувати.

5. Розвиненість комунікативної компетентності у спілкування з дорослими і дітьми.

6.Терпимість до помилок та промахів колег і дітей.

7.Пізнавальна активність учителя та потреба у самоосвіті.

8. Гнучкість, уміння пристосуватися до нових психологічних особливостей сучасних підлітків.

9.Уміння створити ситуацію успіху на уроці та поза ним.

10. Перехід від авторитарної педагогіки до особистісно зорієнтованої.

11. Практичне вміння виходити зі скрутних педагогічних ситуацій.
Професійна компетентність
1. Знання реалій сьогодення та потреб часу.

2. Теорія і практика інноваційних педтехнологій та їх ефективне використання.

3. Знання шляхів вирішення педситуацій із сучасними школярами.

4. Вивчення психологічних та вікових особливостей нового покоління школярів.

5.Оволодіння основами комп'ютерної грамоти для власної роботи та впровадження комп'ютерних програм.

6. Ознайомлення з теорією компетентнісно зорієнтованого підходу, вивчення нормативних документів.

7. Читання матеріалів періодики з питань КЗП, матеріалів курсів підвищення кваліфікації.

8. Оволодіння методами формування компетентностей у процесі викладання предметів.

9. Вивчення вимог до викладання предметів відповідно держстандарту.
Завдання компетентного вчителя – надати можливість для розвитку і самоосвіти особистості, сприяти пошуку індивідуальності, самореалізації учня.

Модель випускника гімназії як творця власного життя


 • Уміння адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях

 • Уміти добувати, переробляти різну інформацію, застосовувати її для індивідуального розвитку

 • Уміння критично мислити

 • Цілеспрямовано використовувати свій потенціал

 • Уміння використовувати набуті знання і навички

 • Уміти виробляти стратегію власного життя

 • Здатність генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення

 • Бути спроможним до вибору альтернатив у сучасному житті

 • Бути комунікабельним, уміти працювати в команді

 • Дбайливо ставитись до свого здоров’я та здоров’я інших

 • Уміти уникати конфліктних ситуацій та виходити з них

 • Визначити своє кредо і свій стиль

 • Випускник гімназії - творець і проектувальник власного життя

Система роботи з обдарованими дітьми
Створення умов для розкриття потенційних можливостей учнів


 • Залучення сім’ї

 • Робота психолога ( тестування )

 • Факультативи, індивідуальні заняття, конкурси, олімпіади

 • Інтелектуальні ігри

 • Позакласна робота з предмету

 • Предметні тижні, традиційні свята

 • Науково-дослідницька робота

Творча робота вчителя з обдарованими дітьми

 • Позакласна робота

 • Науково-дослідницька робота вчителя

 • Участь в олімпіадах ,творчих конкурсах

 • Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес

 • Проектна діяльність

Моральне і матеріальне стимулювання саморозвитку учнів

 • Дошки пошани

 • Подяки батькам

 • Свята, лінійки, стіннівки

 • Нагородження грамотами, призами

 • Занесення до Книги «Золотий фонд школи»


Модель обдарованої особистості


 • Природно обумовлені потреби до розумової праці

 • Пізнавальний інтерес

 • Інформаційна ерудиція

 • Розвиненість форм чуттєвого сприйняття

 • Високий рівень інтелектуального розвитку

 • Прагнення власної емоційної незалежності

 • Нестандартність мислення

 • Діалектичне бачення

 • Інтуїтивність

 • Здатність абстрагування

 • Психофізичні властивості

 • Інтелектуальні здібностіОбдарованість


 • Творчий ( креативний ) потенціал

 • Активність

 • Світоглядні цінності

 • Неординарність підходів

 • Оригінальність у вирішенні навчально-пізнавальних питань

 • Високий рівень свідомості і культури

 • Цілеспрямованість у виборі професійних видів діяльності

 • Високий рівень морально-естетичної рефлексії, самоаналізу та самоконтролю

 • Інтенсивність розумової праці

 • Здатність до абстрагування


Програма «Обдарованість»


Мета

Реалізаційні етапи


1.Пошук і цілеспрямований відбір обдарованих дітей

 • Підбір та складання діагностичного інструментарію за віковими нормами та видами обдарованості (загально інтелектуальна, творча, академічна)

 • Поетапна діагностика та моніторинг розвитку гімназистів

 • Проведення олімпіад

 • Психолого-педагогічний аналіз розвитку учнів

 • Адаптація обдарованої дитини


2.Створення програмно-методичного комплексу психолого-педагогічної підготовки вчителя до роботи з виявлення та виховання обдарованих дітей

 • Оцінка та самооцінка творчого потенціалу вчителя

 • Програма «Ефективний педагог»

 • Семінар «Психологія педагогічної творчості»

 • Відкриті уроки та позакласні заходи

 • Творчі майстерні педагогів

 • Саморозвиток та самоосвіта педагога

 • Система підвищення кваліфікації, перепідготовки


3.Забезпечення фундаментальної освітньої підготовки

 • Активізація роботи з обдарованими дітьми в системі профільного навчання, гурткової роботи

 • Реалізація програм індивідуального та диференційованого навчання


4.Ствоення умов для самореалізації, розвитку творчих здібностей у системі науково-дослідницької діяльності


 • Аналіз рейтингу учнів і класних колективів з метою стимулювання і корекції

 • Робота НТУ «Інтелектуал»

 • Участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах

 • Інформування через прес-центр гімназичної газети «ЛУЧ» про досягнення гімназистів, про підсумки конкурсів, турнірів

Мета

Реалізаційні етапи

5.Робота з родинами обдарованих учнів

 • Оцінка та самооцінка потенційних можливостей родин

 • Психолого-педагогічний лекторій «Створення та розвиток творчої особистості в сім’ї»

 • Групові консультації

 • Індивідуальна робота з батьками

 • Участь батьків у виховних заходах


6. Моральне і матеріальне стимулювання саморозвитку

 • Висвітлення досягнень через учнівський прес-центр

 • Нагородження призерів конкурсів, олімпіад


7.Впровадження нового змісту освіти, прогресивних технологій

 • Створення програми з виховання обдарованих дітей

 • Впровадження прогресивного педагогічного досвіду у навчально-виховний процесПроект «ТВОРЧІСТЬ»

ЗАБЕЗПЕЧУЄ: • Комплексність навчально-методичних матеріалів
 • Підготовка педколективу
 • Взаємодія з батьками, керівниками гуртків
 • Оцінювання ефективності навчально-виховного процесу


БАЗУЄТЬСЯ НА: • Досвіді кращих педагогічних працівників гімназії
 • Різноманітних формах виховного та навчального процесу
 • Розвитку творчих навичок учнів та їхніх індивідуальних уподобань
 • Вивченні досвіду педагогів України (друковані праці в періодиці)


Результативність впровадження проекту
УЧИТЕЛЬ:

 • Підвищує свою кваліфікацію, оволодіває сучасними педтехнологіями;

 • Отримує більше задоволення від своєї праці;

 • Учні виявляють зацікавленість на уроках, а в особистому ставленні-довіру і вдячність;

 • Поліпшуються стосунки з батьками.

УЧНІ:

 • Самостійно здобувають знання з різних джерел;

 • Користуються отриманими знаннями;

 • Розвивають індивідуальні творчі здібності, здатність творчо мислити;

 • Підвищують рівень самоповаги та самоконтролю;

 • Поліпшують стосунки з батьками й вчителями.ГІМНАЗІЯ:

 • Здійснює внесок у розвиток творчої особистості учнів;

 • Організовує позаурочну зайнятість учнів;

 • Підвищує якість освіти.БАТЬКИ:

 • Відчувають, що у дітей є різні інтереси та захоплення;

 • Спостерігають, як діти стають впевненішими і відповідальнішими;

 • Стосунки з дітьми стають відвертішими.


Наукове товариство учнів

Мета НТУ

 1. Розширення кругозору учнів в області досягнень науки.

 2. Виявлення найбільш обдарованих учнів в різних областях науки та розвиток їх творчих здібностей.

 3. Активне включення учнів гімназії в процес самоосвіти та саморозвитку.

 4. Вдосконалення вмінь та навичок самостійної роботи учнів, підвищення рівня знань та їх ерудиції .

 5. Організація науково – дослідницької роботи учнів для вдосконалення процесу навчання та профорієнтації.

Задачі НТУ


 1. Оволодіти знаннями, що виходять за рамки навчальної програми.

 2. Відчути смак до пошуково – дослідницької діяльності.

 3. Навчитися методам наукового дослідження.

 4. Навчитися працювати з літературою.

 5. Стати пропагандистами в важливій для себе області знань.


Час сьогодні вимагає йти не шляхом удосконалення методів, у яких принцип наслідування є провідним і призводить до інтелектуального та фізичного перевантаження учнів, а шляхом пошуку нових, ефективніших методів навчально-пізнавальної діяльності учнів, які забезпечують виконання замовлення й потреби суспільства.

Потреби суспільства можна скомпонувати в блок таких дидактичних вимог до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:

 • формування у учнів самовмінь - навичок самоосвіти, самооцінювання, самовизначення, самоаналізу дій тощо;

 • науково-практична підготовка особистості до свідомого професійного самовизначення;

 • формування вибіркової, відносно стійкої спрямованості інтересів і потреб особистості на певний аспект соціальних цінностей;

 • формування соціальної компетентності, що характеризуються наявністю соціальних знань, соціального досвіду;

 • формування в учнів соціальної поведінки, яка характеризується рефлексією особистості на соціум, що продовжує їхню взаємозумовленість;

 • ознайомленість з соціальним простором - фундаментальними умовами діяльності та спілкування людей у суспільстві;

 • формування навичок пошукової активності;

 • виховання відповідальності за морально-ціннісний вибір засобів досягнення мети;

 • розвиток таких якостей як працездатність і цілеспрямованість.


Перелічені пріоритетні характеристики є стратегічними орієнтирами, що визначають зміст і спрямованість навчально-виховного процесу на забезпечення виконання соціального замовлення на якісну освіту. Від нас, педагогів, методистів, залежить, чи своєчасно і мобільно ми переорієнтуємося на нові принципи організації навчання в школі. Ось тут важливою є підтримка інноваційних починань, їх адекватне оцінювання.

Схожі:

КАТАЛОГ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ ТА ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ – 2013
НАПН України, закладів післядипломної педагогічної освіти, Асоціації керівників шкіл м. Києва, Громадської організації «Агенція розвитку...
ОРГАНАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Кримінальному процесі України, які обумовлені вступом в дію у листопаді 2012 року нового Кримінального процесуального Кодексу України....
2. Юридичні властивості конституції
Функції конституції це основні напрямки її впливу на суспільні відносини, які обумовлені соціальним призначенням конституції. Основні...
«Процвітаюча бібліотека сьогодні процвітаюча держава завтра…»
Такі реалії життя сучасного цивілізованого суспільства. Стиль та імідж сучасного бібліотекаря, в цьому контексті, відіграє одну з...
Для підготовки матеріалів самоаналізу в школі створена творча група...
«Про створення робочої групи по узагальненню матеріалів самоаналізу освітньої діяльності школи». Головне завдання, яке поставлене...
Сучасний етап розвитку суспільства вимагає від вищої школи підготовки...
Виходячи з цього, метою процесу навчання у ВНЗ має бути формування професійної компетентності фахівців, а процес навчання – побудований...
Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності
Проаналізовано показники і методи визначення ефективності інвестицій та факторів, що впливають на її рівень. Запропоновано основні...
Взаємодія школи та родини – один з вирішальних факторів успішного виховання дітей
Школа. Як багато чекань, надій, хвилювань пов'язують діти, батьки, учителі з цим словом. Вступ до школи – це початок нового етапу...
1. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку. Сучасні...
Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
«Концепція виховання в учнів навичок здорового способу життя та робота...
Для прогресивного розвитку суспільства в усіх його напрямках. Тому найголовнішим завданням сучасного життя, яке постійно зазнає впливу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка