Впровадження інтерактивних методів навчання щодо розвитку комунікативних і соціальних компетентностей учнів на уроках суспільно-історичних дисциплін


Скачати 280.47 Kb.
НазваВпровадження інтерактивних методів навчання щодо розвитку комунікативних і соціальних компетентностей учнів на уроках суспільно-історичних дисциплін
Сторінка1/3
Дата06.12.2013
Розмір280.47 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3
Впровадження інтерактивних методів навчання

щодо розвитку комунікативних і соціальних компетентностей учнів на уроках суспільно-історичних дисциплін
Викладач предметів людина і світ та художня культура, спеціаліст вищої категорії, старший викладач Державного навчального закладу «Горлівський центр професійно-технічної освіти» Пекар Тетяна Вікторівна
Методичні матеріали аналізують, досліджують та встановлюють зв’язок між інтерактивними методами навчання і розвитком комунікативних і соціальних компетентностей учнів. Дозволяють викладачу ефективно використовувати навчальний час, поєднуючи такі компоненти як самонавчання і взаємонавчання, самоконтроль і взаємоконтроль учнів в малих навчальних групах та особистісно цілеспрямовані консультації викладача учням, які частково засвоїли навчальний матеріал або бажають підвищити рівень навчальних знань.

ВВЕДЕННЯ.
Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»)

звертає увагу на динамізм, притаманний сучасній цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, гуманізацію та демократизацію суспільства, інтелектуалізацію праці, швидку зміну техніки і технологій в усьому світі, акцентує увагу на створенні таких умов, за яких народ України став би нацією, яка навчається. «Освіта ХХІ століття – це освіта для людини», - так сказано в концепції освіти України. [7] Це оновлена освіта, адже працювати, використовуючи тільки традиційні методики навчання, вже не можливо. Пріоритет в Концепції освіти України надано гуманістичним цінностям. Авторитарно-дисциплінарні моделі навчання змінюються на особистісно орієнтовані, суттєвими ознаками яких є навчання і виховання особистості на засадах індивідуалізації. Це створення умов для творчості, саморозвитку та самовиявлення; це вироблення бажання і вміння завжди бути корисним, необхідним своєму народові, Батьківщині , - пише М.А.Власюк. Але ми не погоджуємося з твердженням що, «основна задача школи не озброїти дитину знаннями, уміннями, навичками, а за допомогою їх розвинути учня як індиві-

дуальність». [5] Все ж таки освітні заклади повинні в першу чергу формувати у учнів знання, вміння і навички та на їх основі розвивати індивідуальність, створюючи найбільш сприятливі умови для розвитку пізнавальної активності, позитивної мотивації до набуття нових знань, вмінь і навичок, креативних здібностей. Знання в сучасному суспільстві виступають найважливішим фактором виробництва. Розвиток людини і суспільства визначає рівень освіти і освіченість. Швидкі зміни виробничих технологій потребують постійного спостереження за технічним прогресом, неперервну освіту, постійне вдосконалення і підвищення кваліфікації. Освіта перетворилась на безкінечний, упродовж усього життя людини, процес, постійне оновлення набутих знань, вмінь і навичок і придбання нових. А це вимагає формування стійкої мотивації до навчання та вмінь самоосвіти.

Питання саморозвитку і самоконтролю визначають сутність багатьох відомих педагогічних шкіл та педагогічних технологій.

Педагогічні інновації пов'язані сьогодні з впровадженням у навчально-виховний, навчально-виробничий та методичний процеси інноваційних інформаційних та інтерактивних технологій навчання, які спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, формують і розвивають позитивний інтерес до навчального предмету, перетворюють учнів на активних учасників навчального процесу. Ці завдання викладач може вирішити, застосовуючи інтерактивні форми і методи навчання, розвиваючи та формуючи інтерес до самостійного набуття знань.

Педагогічна інновація – це процес створення, поширення та вико-ристання нових засобів (нововведень) для розв'язування педагогічних проблем, які досі розв'язувались по-іншому.

Педагогічні інновації направлені на застосування різноманітних інтерактивних видів навчальної діяльності учнів. Учень повинен набувати знання, вміння і навички творчо і продуктивно мислячи та спілкуючись в процесі навчання.

Основне завдання педагога – це:

 • пробудження творчого ставлення учнів до свого предмету;

 • використання інтерактивних та активних форм і методів навчання;

 • перетворення уроку на постійний тренінг мозку і роботу думки;

 • стимулювання розвитку пізнавальних сил, потреби постійно вчитися, самостійно набувати знання;

 • розвиток вмінь досліджувати, спостерігати, робити логічні висновки, аргументувати особисту думку.

Тільки в цьому випадку засвоєння знань відбувається автоматично.

Учень, як особистість повинен мати:

 • гнучкий розум зі швидкою реакцією на все нове;

 • розвинуті потреби подальшого пізнання;

 • самостійність;

 • позитивні, соціальні, орієнтувальні навички;

 • творчі здібності.

Умови життя в інформаційному суспільстві потребують нового мислення, нової культури діяльності, якісно іншого рівня освіченості, здатності до самоосвіти протягом усього життя. У учнів повинні бути сформовані компетенції в таких сферах:

 • уміння організувати своє навчання;

 • розвиток професійної компетентності;

 • вміння діяти самостійно і приймати компетентні рішення в критичних ситуаціях;

 • організація і навички самоосвіти;

 • соціалізація;

 • вміння здійснювати контроль і самоконтроль результатів діяльності;

 • комунікативні властивості і вміння та комунікативна компетентність;

 • самореалізація, самовдосконалення і самоорганізованність;

 • креативність;

 • правова і моральна культура;

 • цілеспрямованість у самовизначенні;

 • здоровий спосіб життя.

Від розвитку цих компетентностей залежить успішність соціалізації осо-бистості. Розвиненість соціальної і комунікативної компетенцій впливає на успішність, інтерес та мотивацію до навчання, до професійного вдосконалення. Розвиток комунікативних властивостей, вміння спілкуватися, висловлювати власні ідеї та думки, вміння наводити аргументи на їх користь дають можли-вість особистості інтегруватися і визначитися в соціумі як професіоналу і як особистості.

Історично-суспільні дисципліни формують гуманітарне мислення у учнів. Викладання курсу історії, художньої культури, людини і світ методом проблемно-розвивального діалогу, бесіди, спонукання учнів до висловлювання своїх міркувань, суджень на основі особистого життєвого і практичного досвіду, обговорення результатів роботи малими групами – все це дає можливість розвинути і сформувати комунікативні компетенції майбутнього свідомого громадянина, розвинути історичну та національну свідомість, вплинути на формування і розвиток правової й моральної культури.

Якщо визначити за мету навчання – формування і розвиток комунікативних і соціальних компетентностей учнів, то доцільною педагогічною технологією навчання є: інтерактивна педагогічна технологія навчання.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • Проаналізувати інтерактивні методи навчання;

 • Визначити доцільність застосування інтерактивних методів навчання щодо розвитку комунікативних і соціальних компетентностей учнів.

 • Встановити залежність між інтерактивними методами навчання і комунікативними та соціальними компетентностями учнів.


СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ

Проблеми методики використання інтерактивних технологій навчання розглянуті в методичних посібниках О.Пометун, Л.Пироженко; методичних посібниках та рекомендаціях, розроблених Донецькими інститутами післядипломної педагогічної освіти та Донецького інститута післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників; в статтях Г.М.Андреєвої, К.О.Баханова, В.Волканова, Н.М. Васильєвої, Н.Василенко, С.Крамаренко, А.М.Мартинець, О.Мару-щак, Л.Пироженко, О.Пометун, Г.Сазоненко, О.І. Щербак, В.Д. Щедрикова, надрукованих в журналах «Відкритий урок», «Все для вчителя», «Инновации в образовании», «Рідна школа», «Управління школою», «Історія в школах України», «Директор школи» та інші.

Найбільш повно питання теорії, практики і досвіду розглянуті О.Поме-тун, Л.Пироженко в методичному посібнику «Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід» [19] та статях педагогічних журналів: «Рідна школа», «Відкритий урок». Дається узагальнення інтерактивної технології навчання, характеристика інтерактивних форм і методів, їх організаційна особливість. Автори звертають увагу на практичне застосування інтерактивної технології навчання, наводять приклади інтерактивних уроків.

В статті «Нові педагогічні технології: інтерактивне навчання» А.М. Мартинець звертає увагу на те, що «використання технологій інтерактивного навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної розумової діяльності» і викладання предметів з урахуванням нових підходів є важливим кроком у демократизації школи. [13]

В статті «Взаємодіюче навчання. (Рекомендації викладачам, методистам, керівникам методичних об'єднань викладачів загальноосвітніх дисциплін щодо використання інтерактивних форм навчання)» Н.К. Павлова звертає увагу на середній рівень засвоєння, залежно від методів: від 5% - 10% (лекція, читання) до 50%-70%-90% (групові дискусії, активне навчання, негайне застосування засвоєного шляхом навчання інших). Тобто найбільш ефективними є інтерактивні форми і методи навчання. [16]

К.О. Баханов в монографії «Інноваційні системи і технології навчання історії в школі» розглядає, аналізує різноманітні інноваційні педагогічні технології та моделі навчання, які склалися у вітчизняній та зарубіжних школах, робить висновок про кризовий стан освіти України та про необхідність впровадження особистісно орієнтованої технології навчання. [1]

Про доцільність впровадження інтерактивних методів навчання в журналах «Відкритий урок» пише директор НВК №29 м.Вінниця Н.Василенко. [4], розповідаючи про власний досвід впровадження інтерактивної технології навчання щодо розвитку загальноосвітніх знань, умінь і навичок учнів, розвитку позитивної мотивації до навчання, формування патріотизму.

В навчально-методичному посібнику «Нові підходи у навчанні» автори О.І.Щербак, О.О.Зайцева і Б.Страер розглядають сучасні методи викладання, зокрема системний підхід до навчання. Зміст посібника наголошує на практичному застосуванні теоретичного матеріалу, підходів, компетенцій та інструментів. Висвітлюється методика дискусії, «групової роботи», рольової (ділової) ігри, проектного завдання. Вибір конкретних методів навчання залежить від мети навчання, яка повинна передбачати здобуття знань і навичок, а також вироблення необхідних вмінь та установок. [25] Питання інтерактивного навчання розглядалися на сторінках журналу «Профтехосвіта» протягом 2010-2012 років.

Розділ І. ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ – КОМУНІКАТИВНО-ДІАЛОГОВИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ.  1. ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
   1. Поняття, призначення та завдання інтерактивного навчання


Стійкий пізнавальний інтерес може формуватися різноманітними шляхами і засобами в тому числі інтерактивними методами:

проблемне навчання;

взаємонавчання;

тестування знань, вмінь та навичок учнів;

навчання з комп'ютерною підтримкою;

участь учнів у дискусіях, обговореннях;

аргументація та відстоювання власної думки;

рецензування роботи товариша;

формулювання запитань, завдань;

створення тестів, кросвордів, ребусів;

знаходження декілька варіантів можливого рішення пізнавальної задачі, проблеми;

самоперевірка, аналіз особистих пізнавальних і практичних дій;

впровадження інтерактивних навчальних посібників, мультимедійних систем, спеціалізованих комп'ютерних програм, постійного тестового контролю. [5]

Інтерактивна (від англ. «іnter» – взаємний та «act» - діяти) технологія навчання – це системний метод створення, застосування та визначення процесу навчання як суб'єкт-суб'єктної форми взаємодіючого навчання у формі діалогу, направленого на розвиток особистісних індивідуальних задатків, інтересу до самостійного набуття знань.

Інтерактивні технології навчання – це не панацея навчального процесу. Вони потребують високого рівня професіоналізму, педагогічної майстерності педагога і систематичної, цілеспрямованої підготовки до проведення уроків. Перш ніж застосовувати інтерактивні форми і методи навчання на уроках, викладач повинен навчити учнів процедурі працювати на уроці. Учні самостійно освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку) – у викладача з'являється час для проведення індивідуальних консультацій, індивідуально-групового пояснення нового навчального матеріалу і контролю за роботою учнів.

В основі інтерактивного навчання лежать принципи:

 • безпосередньої участі кожного учасника заняття. Це зобов'язує викладача зробити кожного учасника занять активним шукачем шляхів і засобів вирішення тієї чи іншої проблеми;

 • взаємного інформаційного, духовного збагачення шляхом діалогу, обміну життєвим досвідом, одержаною інформацією;

 • особистісно орієнтоване навчання.

З такої точки зору мають право на існування і класно-урочна система Яна Коменського – нічого кращого світ не придумав для організації навчального процесу, - і авторитарна, і гуманістична, і підтримуюча. І саме в авторитарно-дисциплінарній класно-урочній системі Я. Коменського існував принцип розвитку природних здібностей учня: «Боротися з натурою – марна справа»,- вважав великий дидакт. Інтерактивні форми і методи навчання особистісно орієнтованого спрямування дають можливість розвивати природні задатки учня. Принципи особистісно орієнтованого навчання, за М.А. Власюк [6], можна віднести і до інтерактивної взаємодіючої технології навчання:

 • принцип гуманізму (людина найвища цінність у світі);

 • принцип реалізму (об'єктивна реальність залежить від свідомості людини);

 • принцип діяльності (тільки діяльністю людина може розвинути себе або навпаки);

 • принцип самоорганізації складних систем (розглядає людину як складну систему у розвитку. Освіта не повинна нав'язувати особистості шлях її розвитку);

 • принцип діалектичного редукціонізму (врахування емоційно-негативних реакцій дитини, його комплексів як своєрідного психологічного захисту особистості);

 • принцип ціннісно-цільової суті пізнання;

 • принцип інтегративності (визначає оптимальний педагогічний вплив на особистість учня);

 • принцип діалогової взаємодії (педагогічне спілкування з учнем як суб'єктом освіти). [6]

Інтерактивні технології навчання дають можливість спрямувати процес навчання на реалізацію та застосування учнями набутих знань, вмінь і навичок, розвивають у учнів такі компоненти готовності до саморозвитку, як:

 • мотиваційний – усвідомлення особистої та суспільної значущості безперервної освіти, стійкий пізнавальний інтерес, почуття обов'язку і відповідальності, допитливість, прагнення отримати високу оцінку свого саморозвитку, потребу у самопізнанні;

 • когнітивний – рівень загальноосвітніх та спеціальних фахових знань, вмінь і навичок;

 • морально-вольовий – позитивне ставлення до навчання, критичність, цілеспрямованість, працездатність, вміння доводити справу до кінця, самостійність, сміливість, самокритичність;

 • гностичний – вміння ставити і вирішувати пізнавальні задачі, гнучкість і оперативність мислення, схильність до аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації та класифікації; креативність; пам'ять та її оперативність; вміння слухати, володіти різними видами читання, виокремлювати і засвоювати конкретний зміст, доводити, аргументувати і відстоювати власні твердження; вміння бачити протиріччя і проблеми, переносити особисті знання ай вміння у нові ситуації; вміння відмовитись від сталих шаблонів, незалежність суджень;

 • організаційний – вміння планувати свою роботу, діяльність, працювати з різними видами джерел, володіти різними прийомами фіксації прочитаного, користуватися танком комп'ютерної інформації;

 • комунікативний – здатність до співпраці і взаємодопомоги, здатність відстоювати особисту точку зору і переконувати інших у процесі дискусії.

Основні освітні завдання вирішуються у сучасному навчально-виховному процесі через набуття учнями знань, умінь і навичок, які сприяють розвиткові та самореалізації особистості, набуття умінь і навичок набуття нових знань шляхом самонавчання і взаємонавчання. Ці завдання вирішуються за допомогою впровадження інноваційних технологій навчання, зокрема інтерактивної технології.


   1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ


Розглянемо інтерактивні технології, форми і методи інтерактивного навчання. Інтерактивні технології навчання найбільше відповідають особистісно орієнтованому підходу навчання, так як вони направлені на формування і вироблення особистісних цінностей учнів; забезпечують глибину засвоєного змісту, підвищується роль викладача, який стає організатором процесу навчання. У учнів формуються навички думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї та концепції, вміння шукати потрібну інформацію, трактувати її та застосовувати, відстоювати особисту думку.
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
  1   2   3

Схожі:

Уроках математики в Украйнській гімназії з використанням технології...
Ами змістом навчальної дисципліни, зокрема математики, а й сформованість компетентності учня як загальної здатності особистості....
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
Одним із найперспективніших шляхів розвитку творчої активності учнів,...
Нтерактивне навчання – це шлях формування творчої особистості, створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дитини,...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
М.І. Паніна Вивчення іменника як частини мови на уроках
Дана робота складається з теоретичного та практичного блоку. Вона допоможе молодим спеціалістам з української мови талітератури застосувати...
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦІПЛІН
Підготовлено кандидатом історичних наук, доцентом кафедри соціальних дисциплін Євсеєнко С. А
Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних...
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»
Л.І. Лазаренко. Впровадження інтерактивних занять як засіб розвитку...
У статті розглянуті проблеми теоретичного обґрунтування технологій інтерактивного навчання, наведені рекомендації щодо складання...
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ за допомогою технології...
Відомості про автора: Дейнека Г. А. – вчитель української мови та літератури Божківського НВК
Екологічний проект
Мета проекту: виховання екологічних компетентностей молоді, впровадження інформаційних компетентностей учнів у навчально-виховний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка