Програма семінару-тренінгу Мета семінару : сприяти усві­домленню учасником себе й влас­ної професійної діяльності як шляху до особистісного та профе­сійного зростання. Завдання семінару


НазваПрограма семінару-тренінгу Мета семінару : сприяти усві­домленню учасником себе й влас­ної професійної діяльності як шляху до особистісного та профе­сійного зростання. Завдання семінару
Сторінка3/4
Дата23.11.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

Вправа «Ліцензія на успіх» (10 хв)

Мета: активізувати учасників до дій щодо професійного зростання.

Обладнання: текст притчі «Усе в твоїх руках» (додаток 11).

Хід проведення: тренер роз­повідає притчу «Усе в твоїх ру­ках», роздає учасникам аркуші з текстом притчі. Потім звертається до учасників із пропозицією напи­сати на аркушах з притчею те, що вони мають зробити, щоб стати ще більш успішними в професійній ді­яльності. Після завершення тренер просить учасників перевернути ар­куші, на яких вони писали. Там уже був зроблений напис: «Ліцензія на успіх». Таким чином, кожен учас­ник одержує власну ліцензію.

Додаток 1

Анкета учасника семінару
(будь ласка, заповніть анкету друкованими літерами)

Прізвище
Ім’я
По батькові
Дата народження
Повна домашня адреса
Номер телефону (домашній)
Мобільний номер телефону
Е-шаіІ
Повна назва творчого об’єднання
Які Ваші очікування від участі в семінарі?
Які теми під час семінару були б для Вас найбільш актуальні?
Чи маєте Ви досвід участі в семінарах-тренінгах? (Якщо так, то вкажіть два останні)

І.

2.У своїй діяльності Ви переважно працюєте (можна виділити декілька варіантів)

• 3 ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО віку

• 3 ДІТЬМИ МОЛОДШОГО шкільного віку

• зі старшокласниками

• з підлітками

• інше

Які б побажання Ви хотіли висловити організаторам семінару?

і

А ще я хочу додати: Дякуємо!

Додаток 2
Інформаційне повідомлення Класифікація потреб людини за А. Маслоу (15 хв)

Серед людських потреб психо­логи вирізняють потреби «вищо­го» й «нижчого рівнів». Пропоную розглянути «піраміду» потреб, створену відомим американським ученим А. Маслоу. (На екрані транслюється ієрархічна піраміда потреб.) Скажімо, потреби в спіл­куванні, любові і повазі є вищими в порівнянні з потребами в безпеці, їжі або повітрі, що є первинними. Без задоволення нижчих потреб людина не може фізично існува­ти, але найбільш позитивні емоції вона одержує від задоволення ви­щих потреб. Так, наприклад, зара­ди досягнення поваги з боку інших люди терплять голод, холод, під­ставляють себе небезпеці. Потреба в самореалізації є найвищою з усіх людських потреб, тому що вона приносить найбільшу радість. Якщо потреба в самореалізації за якихось причин не задовольняєть­ся, людина відчуває дискомфорт, хоча, можливо, і не розуміє його джерела або відносить на рахунок чогось іншого.

Отже, розвиток можливостей самореалізації, успадкованих люди­ною, є потребою в самореалізації й однією з найголовніших умов за­доволення життям. Саме це і мож­на вважати призначенням людини на її життєвому шляху: розвинути власні здібності, заслужити повагу корисною діяльністю зробити вне­сок у загальнолюдський прогрес. Адже суспільство поліпшує умови свого життя завдяки таланту, актив­ності і працьовитості його членів. Там, де вище рівень загальної осві­ти, там вище і розвиток економіки і культури.

У постійно мінливому світі той знаходить своє місце в жит­ті, хто постійно змінюється сам, удосконалює свої сили і здібності. Саморозвиток, самовиховання на­самперед необхідні самій людині для свого самовизначення і само­ствердження. Робота над собою — це внутрішня організація всього життя людини, оптимальна само- реалізація всіх її сил і здібностей, це стиль і зміст життя.

Додаток З

Абетка якостей керівника творчого об’єднання
А — активність Б — бадьорість

В — відповідальність, відкри­тість до нових знань, врівноваже­ність, винахідливість Г — гнучкість

Д — доброзичливість, друже­любність

Е — емпатійність, енергійність Ж — життєрадісність

3 — здатність до співпраці, здатність до генерування нових ідей, зібраність

І — ініціативність К — креативність, компетент­ність, комунікативність

Л — любов до дітей, лаконіч­ність

М — мобільність Н — наполегливість О — оптимістичність, органі­зованість, оперативність

П — порядність, принципо­вість, працездатність Р — рефлексивність С — спостережливість Т — толерантність, тактовність У — успішність Ц — цілеспрямованість

4 — чуйність, чесність Ш — шанобливість Щ — щирість

Додаток

Перелік професійних цінностей керівника творчого об’єднання
1. Професійні знання (знг ння основ педагогіки, психолс ґії; знан-ня основних напрямів змісту позашкільної освіти; знг ння методики і технології гурткс вої роботи).

2. Знання закономірностей пст хічного розвитку дитини в різн вікові періоди, методів вивченні особистості, дитячого колективу.

3. Наявність умінь прогнозувг ти розвиток особистості дитиш- дитячого колективу на діагностич ній основі.

4. Володіння сучасними педг гогічними технологіями.

5. Здатність до творчої діяль ності.

6. Демократичний стиль ро боти.

7. Висока комунікативна куль тура.

8. Здатність змінюватися, упро ваджу вати нововведення.

9. Здатність ефективно працю вати в команді.

10. Наявність рефлексивної куль тури.

11. Любов до дітей.

12. Вміння будувати взаємодію з учнями з позиції безумовного прийняття дитини, толерантності.

13. Володіння здібностями до рефлексії своїх індивідуальних особливостей і своїх професійних можливостей.

14. Професійна майстерність.

15. Професійна компетентність

Додаток 5

Функції керівника творчого об'єднання
Організаційна — організація життєдіяльності дитячого колективу, індивідуальної роботи з ви­хованцями.

Дослідно-діагностична — здійснення моніторингових до­сліджень розвитку особистості вихованців, дитячого колективу, навчально-виховного процесу.

Аналітична функція передба­чає планування та організацію на­вчально-виховної роботи на осно­ві вивчення і врахування потреб, інтересів, переконань, ціннісних орієнтацій, мотивів, установок ди­тини, міжособистісних стосунків у колективі.

Прогностично-проектна — аналіз стану та тенденцій життєді­яльності творчого об’єднання, ви­значення цілей та завдань, шляхів та засобів її оптимізації, проекту­вання, програмування та плану­вання заходів з розвитку життєвої компетентності, життєстійкості та життєздатності вихованців.

Навчально-виховна — прове­дення навчально-виховної роботи, передача знань, умінь і навичок життєтворчості, розвитку життє­вої компетентності.

Корекційна — виправлення в учнів негативних якостей та рис, асоціальних паттернів поведінки.

Профілактична — попере­дження виникнення та поширення серед вихованців негативних со­ціальних явищ (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, право­порушення, негативна підліткова субкультура тощо).

Інформаційна — проведення інформаційно-освітньої роботи в дитячому колективі.

Представницька — пред­ставлення інтересів творчого об’єднання в органах державно- громадського управління навчаль­ним закладом.

Психотерапевтична — по­передження стресових ситуацій, конфліктів, створення позитивно­го емоційно-комунікативного про­стору для вихованців.

Координаційна — організа­ція системи зовнішніх зв’язків творчого об’єднання, необхід­них для йоґо ефективної роботи. Координація діяльності і співпраці з батьками, з партнерами.

№ З

Захисна — захист прав, інтер­есів вихованців.

Додаток б Шляхи формування позитивного іміджу

керівника творчого об’єднання

1. Участь керівника творчого об’єднання (ТО) в районних, місь­ких, всеукраїнських та міжнарод­них конференціях.

2. Участь керівника ТО в науко­во-дослідній діяльності.

3. Участь керівника ТО в кон­курсах професійної майстерності.

4. Висвітлення діяльності твор­чого об’єднання в засобах масової інформації (фахових газетах, жур­налах, на радіо та телебаченні).

5. Створення авторських друко­ваних продуктів (посібників, про­грам, концепцій, програм розвитку творчого об’єднання).

6. Організація ефективної вза­ємодії з батьками:

— чітке доведення до батьків завдань та перспектив розвитку творчого об’єднання;

— дотримання перед батьками взятих на себе зобов’язань у про­цесі організації навчально-вихов­ного процесу;

— вивчення та врахування по­треб батьків щодо організації на­вчання, виховання та розвитку ді­тей;

— забезпечення регулярної звітності перед батьками;

— проведення спільних конкур­сів для дітей і батьків;

— залучення батьків до ство­рення портфоліо учнів;

— психолого-педагогічна про­світа батьків (семінари, дискусії, круглі столи, практикуми, індиві­дуальні консультації, тренінги).

7. Створення портфоліо твор­чого об’єднання.

8. Оволодіння сучасними педа­гогічними технологіями, викорис­тання їх у своїй практичній діяль­ності.'

9. Проведення семінарів, май- стер-класів на базі творчого об’єднання.

10.Налагодження співробіт­ництва із неурядовими і громад­ськими організаціями, діяльність яких спрямовується на вирішення завдань навчання, виховання дітей.

11.Розробка моделі особистос­ті вихованця творчого об’єднання.

12.Розвиток традицій творчого об’єднання.

13.Залучення вихованців до участі в конкурсах різного рівня, фестивалях, науково-дослідній ді­яльності.

14.Створення друкованої про­дукції (буклети, проспекти, в яких дається коротка інформація про творче об’єднання, його досягнен­ня, перспективи розвитку).

Додаток 7

Портфоліо афоризмів
Педагогічна творчість — це здатність допомогти учневі пізна­ти свій внутрішній світ.

• Один із секретів педагогічної творчості в тому, щоб пробудити в учителів інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто нама­гається розібратися в хорошому і поганому на своїх уроках, у своїх взаємовідносинах з вихованцями, той уже досяг половини успіху,

• Стає майстром педагогічної праці найшвидше той, хто відчув у собі дослідника.

• Справжній педагогічній твор­чості властиві риси дослідження, творчого узагальнення своєї праці.

• Кожен рік, який ви працюєте, повинен збагачувати вашу техно­логічну лабораторію педагогічної праці.

• Сила педагогічного колекти­ву — у колективній думці, в обго­воренні, у народженні та втіленні задумів.

В. Сухомлинський

• Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче потрап­ляє під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутиннос­ті, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається, а навчання перетворюється на натаскування й дресирування.

• Поганий учитель пропонує істину, добрий учитель вчить її зна­ходити.

А. Дістервег

• Учитель — це той же вче­ний, але в своїй особливій лабо-раторіі, де він, вивчаючи учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки найдосконаліших ме­тодів проектування доль і душ людських.

Б. Патон

• Хто цінує життя думки, той знає дуже добре, що справжньою освітою є лише самоосвіта.

Д. Писарєв

• Педагог повинен стати спо­стерігачем і дослідником тих явищ, які перед ним відбуваються... З цього погляду вчитель є співробіт­ником наукового закладу.

С. Шацький

• Якщо з усіх інструментів ви маєте лише молоток, у вас з’являється схильність розглядати всі проблеми як цвяхи.

Абрахам Маслоу

• Той, хто не дивиться вперед, опиняється позаду,

Д. Герберт

• Той, хто планує майбутнє, завжди планує його на власну ко­ристь.

В. Швебель

• Щоб мати більше, ви повинні являти собою більше.

В. Гете

• Мы должны считать своим святым долгом раскрытые и раз­витие творческих способностей каждого человека, сколь бы ту­склой ни казалась их искорка, и за­ботиться о том, чтобы эта искорка могла стать пламенем.

В. Ловенфельд

• Позашкільний педагог — це педагог, який прийшов із майбут­нього з метою показати вихованцям

зразок їхнього життя, самовизна ня і самоствердження.

Ш. Амонаш

• Не сама дитина має при сувати себе до наших методі] навпаки, наші методи мають б пристосовані до кожної дитини

С.Рус

• Щоб бути майстром, н хідно володіти власним ста діяльності, концептуальністю ] фесійного мислення.

І. Зя

• У XXI столітті особливо і ливою є підготовка високопрі сійних педагогічних працівнь які відповідають інтеграційні критерію «педагогічна майс ність + мистецтво комунікативі ті + нові технології».

В. Крем

Поле слів

Додатс

Задоволення

Співпраця

Інтенсивне спілкування

Розуміння

Активність

Комфортність

Відкриття

Взаємодія

Незадоволеність

Різнобарвність

Самостійність

Результативність

Сприятлива атмосфера

Відкритість

Емоційність

Байдужість

Довіра

Радість

Гарний настрій

Позитивність

Додаток 9

1   2   3   4

Схожі:

Резолюція семінару-практикуму
У роботі семінару взяли участь керівники і співробітники підрозділів роботи із громадськістю Дирекції та відокремлених підрозділів...
Тренінг для педагогів «Впровадження інтерактивних технологій у педагогічну практику»
Вня поінформованості педагогів щодо проблеми впровадження інтерактивних технологій; популяризація навичок співпраці, спілкування,...
Під час роботи семінару працюватимуть секції
Секція Методологічні засади формування поняттєво-термінологічної системи професійної освіти
АНКЕТА УЧАСНИКА семінару
«Покращення діяльності правозахисних організацій шляхом обміну кращими практиками»
Семінар «Забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень...
Загальна інформація про інформаційну систему планування наукових досліджень в НАПН України: мета, завдання, вимоги, принципи побудови...
Програма семінару для ДИРЕКТОРІВ ЗОНЗ
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, кандидат філософських наук Демчик Олександр Ігорович
Щоб стати учасником вікторини, Вам необхідно заповнити всі реєстраційні...
«Комп'ютерний Всесвіт» (kv-ua net) після того, як визначаться переможці. Обов'язковою умовою для отримання призу є наявність паспорту...
Сем інар-тренінг «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання»
Синдром професійного (емоційного) вигорання серйозна недуга, що загрожує представникам усіх професій, але найбільше від неї потерпають...
ПРОГРАМ А Обласного семінару-практикуму директорів позашкільних навчальних закладів
Пріоритетні питання освітньої діяльності в контексті виконання завдань профорієнтаційної роботи
Учасники освітнього семінару «АгроПерспектива – 2011»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка