Програма семінару-тренінгу Мета семінару : сприяти усві­домленню учасником себе й влас­ної професійної діяльності як шляху до особистісного та профе­сійного зростання. Завдання семінару


НазваПрограма семінару-тренінгу Мета семінару : сприяти усві­домленню учасником себе й влас­ної професійної діяльності як шляху до особистісного та профе­сійного зростання. Завдання семінару
Сторінка1/4
Дата23.11.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4Керівник творчого об'єднання ПНЗ у добу змін

Програма семінару-тренінгу
Мета семінару: сприяти усві­домленню учасником себе й влас­ної професійної діяльності як шляху до особистісного та профе­сійного зростання.

Завдання семінару:

— сприяти виявленню учасни­ками бар’єрів в особистісному і професійному зростанні;

— стимулювати учасників на вищі професійні досягнення, визначення перспектив розви­тку професійної компетентнос­ті та розширення сфери ефек­тивних дій у практичній діяль­ності;

— розробити модель ком­петентного керівника творчого об’єднання, гуртка, секції;

— сприяти збагаченню мето­дичного арсеналу керівників твор­чих об’єднань;

— розвивати в учасників на­вички роботи в малих групах, ко­мандної роботи, особистої участі в розробці моделі компетентного керівника творчого об’єднання.

Очікувані результати:

— сформованість в учасників системного бачення власної педа­гогічної діяльності;

— підвищення акмеологічної культури педагогів, сформованість здорових професійних амбіцій;

— розвиток в учасників готов­ності до вдосконалення та онов­лення власної діяльності;

— емоційно-психологічна задо­воленість учасників семінаром.

Категорія учасників: мето­дисти, адміністратори позашкіль­ного навчального закладу, керівни­ки гуртків, секцій, клубів, творчих об’єднань.

Кількість учасників: 20 осіб.

Час, необхідний для прове­дення семінару: 3 дні (12 год.)

Тренінгове приміщення: про­стора кімната зі стільцями, що утворюють коло, з необхідним об­ладнанням.

Кількість тренерів: 2 особи.

Структура семінару-тренінгуОрієнтовна тривалість сесії, год.

Зміст діяльності

Орієнтовна тривалість вправ, хв.

2 год

День перший

Сесія 1. Особистісна мотивація керівника творчого об’єднання

Відкриття семінару: Привітання учасників. Презентація мети, завдань

15

Знайомство учасників. Вправа «Інтерв’ю»

30

Прийняття правил роботи в групі. Вправа «Правила»

15

Визначення очікувань учасників. Вправа «Зоряна карта неба»

20

Вправа на активізацію «Оркестр»

5

Інформаційне повідомлення «Мотивація і потреби»

10

Вправа «Портрет керівника творчого об’єднання»

35

1 год 40 хв

Перерва

Сесія 2. Професійна ідентичність

Вправа на активізацію «Банзай»

5

Вправа «Логічний ланцюжок»

40

Вправа «Мозаїка»

30

Дискусія «Професіоналізм — сходинка, на яку варто піднятися»

5

Підбиття підсумків дня. Вправа «Чарівна скринька»

20

2 год

День другий

Сесія 3. Керівник творчого об’єднання: цінності, функції, ролі

Привітання учасників.

5

Рефг: їксія попереднього дня. Вправа «Зворотний кадр»

10

Знайомство учасників. Вправа «Хто Я?»

15


Повторення правил. Вправа «Пантоміма»

10

Презентація мети, завдань тренінгу

5

Визначення очікувань учасників. Вправа «Зоряна карта неба»

15

Вправа на активізацію «Моргунці»

5

Вправа «Ціннісні орієнтації»

25

Вправа «Функції керівника творчого об’єднання»

25

Вправа на завершення сесії «Молодці»

5

2 год 10 хв

Сесія 4. Імідж сучасного керівника творчого об’єднання
Вправа на активізацію «Електричний струм»

5

Вправа «Імідж — це...»

20

Міні-лекція «Імідж сучасного керівника творчого об’єднання: погляд науковця»

15

Вправа «Складові іміджу керівника творчого об’єднання»

20

Інформаційне повідомлення «Керівник творчого об’єднання очима вихованців, їхніх батьків»

10

Вправа «Шляхи формування іміджу керівника творчого об’єднання»

20

Підбиття підсумків дня. Вправа «Поле слів»

20

Вправа «Подарунки на прощання»

20

2 год

День третій

Сесія 5. Складові успіху керівника творчого об’єднання

Привітання учасників

5

Рефлексія попереднього дня. Вправа «СМС-повідомлення»

10

Знайомство. Вправа «Герб»

15

Повторення правил. Вправа «Частівки»

10

Презентація мети, завдань третього дня тренінгу

5

Визначення очікувань учасників. Вправа «Зоряна карта неба»

15

Вправа на активізацію «Гірський хребет»

5

Вправа «Конкурс»

20

Вправа «Формула успіху керівника творчого об’єднання»

20

Вправа «Поради»

15

2 год 15 хв

Сесія 6. Модель компетентного керівника творчого об’єднання Вправа на активізацію «Вогонь, вода, повітря»

5

Вправа «Діамант пріоритетів»

40

Вправа «Модель компетентного керівника творчого об’єднання»

40

Підбиття підсумків семінару. Заповнення підсумкової анкети

25

Вправа «Зоряна карта неба»

15

Вправа «Ліцензія на успіх»

10

Обладнання для семінару-тренінгу

№ з/п

Назва

Кількість

1

Фліпчарт

1 шт.

2

Блокноти для фліпчарту

2 шт.

3

Комп’ютер із проекційним екраном

1 шт.

4

Папір білий формату А4

1 пачка

5

Папір кольоровий формату А4

1 пачка

6

Папір білий формату АЗ

1 пачка

7

Стікери різних кольорів

3 блоки

8

Набір маркерів

1 комплект

9

Набір фломастерів

5 комплектів

10

Ножиці

5 шт.

11

Клей-олівець

5 шт.

12

Скотч широкий

1 шт.

13

Скотч тонкий

1 шт.

14

Бейджі

20 шт.


Закінчення

15

Роздаткові матеріали

20 комп.

16

Вхідна анкета

20 шт.

17

Підсумкова анкета

20 шт.

18

Мультимедійний проектор

1 шт.


Зміст семінару-тренінгу
День 1 Сесія 1. Особистісна мотивація керівника творчого об’єднання

Відкриття семінару. Вступні нотатки (15 хв )
Мета: ввести групу в тему се­мінару та надати необхідну інфор­мацію, сприяти створенню пози­тивної мотивації й зацікавленості учасників у семінарі.

Обладнання: комп’ютер, про­ектор, слайди презентації «Що відбудеться на семінарі», бланки анкет учасників семінару (дода­ток 1).

Хід проведення: тренер ко­ротко розповідає про особливос­ті семінару-тренінгу як активної форми навчальної діяльності, ознайомлює з програмою семінару, звертаючи увагу на конкретні пи­тання, що внесені до неї, метою та завданнями семінару. Заповнення вхідних анкет.

Знайомство учасників. Впра­ва «Інтерв’ю» (ЗО хв)

Мета: сприяти знайомству учасників, формуванню позитив­ної самооцінки учасників, усві­домленню унікальності кожного учасника; відпрацювати навички інтерв’ювання та презентації ін­шої особи.

Обладнання: плакат із за­питаннями для інтерв’ю, папір А4, невеликі аркуші паперу з прислів’ями.

Хід проведення: тренер об’єднує учасників в пари за прислів’ями. Кожний учасник отримує аркуш па­перу і має побути в ролі інтерв’юера. Тренер вивішує плакат із запитан­нями, які повинен з’ясувати у свого партнера кожен учасник;

— Ім’я;

— Назва гуртка, творчого об’єд­нання;

— Найважливіші професійні досягнення.

Для проведення одного інтерв’ю учасникам дається 5 хв., після чого вони міняються ролями. По закінченні цієї ро­боти кожен учасник презентує результати свого інтерв’ювання.

Запитання для обговорення:

• Як би ви прокоментували підсумки знайомства?

• Чому саме такі запитання вам були запропоновані?

Прийняття правил роботи. Вправа «Правила» (15 хв)

Мета: прийняти правила, що забезпечують результативну ро­боту, підкреслити необхідність їх виконання для досягнення мети та завдань семінару.

Обладнання: плакат із на­писом «Правила роботи групи», маркери, стікери.

Хід проведення: тренер про­понує учасникам на стікерах на­писати три правила, які сприяти­муть ефективній та комфортній роботі групи. На це відводить­ся 1 хвилина. Далі учасники об’єднуються в пари (ранок, ве­чір) і за 1 хвилину визначаються з трьома правилами, що влашту­ють обох.

Пари об’єднуються в четвір­ки, а потім у вісімки і виконують те ж саме завдання, як і в парах. Три групи представляють свій варіант правил. Тренер заното­вує кожне правило на плакаті, запитуючи, як розуміють його учасники, чи погоджується з ними група.

Загальний перелік правил ще раз погоджується з групою, ви­вішується в аудиторії на видно­му місці.

Запитання для обговорен­ня:

• Навіщо ми приймали пра­вила?

• Чому необхідно дотримува­тися їх виконання?

Визначення очікувань учас­ників. Вправа «Зоряна карта неба» (20 хв)

Мета: допомогти учасникам визначитися з власними очікуван­нями від семінару.

Обладнання: плакат із написом угорі «Зоряна карта неба», вирізані з кольорового паперу зірки (по дві на кожного учасника), ручки.

Хід проведення: тренер звер­тає увагу учасників на мету та за­вдання семінару, його програму. На наступному етапі учасники отримують по дві кольорові зірки, на яких вони записують свої очіку­вання: на одній — від семінару в цілому, а на другій — від першого дня.

Потім по колу учасники прого­ворюють свої очікування, а тренер клеїть зірки на плакат «Зоряна кар­та неба» таким чином, щоб обидві зірки кожного учасника були по­руч. Наприкінці вправи прово­диться загальне обговорення.

Запитання для обговорення:

• Для чого ми визначили осо­бисті очікування?

• Що ви можете сказати, почув­ши очікування інших?

• Які з перерахованих очіку­вань можна вирізнити як найваж­ливіші? Чому?

Вправа на активізацію «Оркестр» (5 хв)

Мета: активізувати учасників до подальшої роботи.

Хід проведення: учасники си­дять у колі. Кожен із них рухами імітує гру на якомусь інструмен­ті: скрипці, барабані, гітарі тощо. Тренер також «грає» на якомусь інструменті, наприклад, на трубі.. Якщо тренер починає грати на ін­шому інструменті, наприклад, на скрипці, «скрипалі» мають грати на трубі.

Якщо тренер «заграв» на гіта­рі, гітаристи починають грати на трубі. Якщо ж тренер знову почне грати на трубі, всі одразу перехо­дять до «гри» на інструментах, як на початку вправи.
Інформаційне повідомлення «Мотивація і потреби» (10 хв)
Мета: надати учасникам ін­формацію про класифікацію по­треб людини за А. Маслоу.

Обладнання: текст інформа­ційного повідомлення «Класифі­кація потреб людини за А. Маслоу» (додаток 2), мультимедійний про­ектор.

Хід проведення: тренер за до­помогою мультимедійного про­ектора ознайомлює учасників з поняттями мотивація, потреби, мотиви, наміри, цілі, інтереси, прагнення, з класифікацією потреб людини за А. Маслоу.

Вправа «Портрет керівника творчого об’єднання» (35 хв)

Мета: скласти перелік особис- тісних та професійних якостей ке­рівника творчого об’єднання (ТО).

Обладнання: плакат із на­писом «Портрет керівника ТО», фломастери, аркуші паперу АЗ, абетка якостей керівника ТО (до­даток 3).

Хід проведення: тренер об’єднує учасників у 4 групи (за назвами професій). Кожна група протягом 10 хв. має скласти пере­лік особистісних та професійних якостей керівника ТО й підготува­ти коротку презентацію результа­тів. Групи презентують напрацю- вання і розміщують свої матеріа­ли на плакаті «Портрет керівника творчого об’єднання».

По закінченні проходить обго­ворення вправи в загальному колі.

Запитання для обговорення:

• Які думки виникли у вас під час виконання вправи?

• Чи важко було визначити якості керівника ТО?

Сесія 2. Професійна ідентичність

Вправа на активізацію «Банзай» (5 хв)

Мета: активізувати учасників до подальшої роботи.

Хід проведення: учасники шикуються в колону за тренером і починають рухатися по уявній стежині один за одним. При цьому тренер долає уявні перешкоди (іде болотом, перепливає річку, пере­стрибує через струмки тощо), а інші учасники повторюють його рухи. Вигукнувши «Банзай!», тре­нер переходить у кінець колони, а той, хто стояв позаду нього, веде колону далі. Вправа продовжуєть­ся, поки всі учасники не побува­ють у ролі ведучого.

Вправа «Логічний ланцю­жок» (40 хв)

Мета: дати визначення понят­тю професійна ідентичність, на­вчити учасників трансформувати поняття в змістовий ланцюжок.

Обладнання: маркери, аркуш ватману, аркуші паперу АЗ.

Хід проведення: тренер пише на плакаті поняття «Професійна ідентичність» та обводить його овалом.

Пропонує учасникам вислов­лювати асоціації, що виникають у них у зв’язку з цим поняттям.

Проводячи промені від основ­ного поняття, записує всі асоці­ації, використовуючи правила мозкового штурму. Далі тренер звертається із запитанням до учасників: «Чи можемо ми на основі отриманих асоціацій дати визначення поняттю «професій­на ідентичність»? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому?». Після обговорення кожен учасник про­тягом 2 хв. записує індивідуаль­но визначення поняття. Потім тренер об’єднує учасників у чо­тири групи (за порами року).

Пропонує групам упорядкува­ти отримані асоціації, утворюючи зв’язки, узагальнюючи та групу­ючи асоціації за обраними гру­пою критеріями. Використовуючи отримані зв’язки, кожна група дає власне визначення поняттю «про­фесійна ідентичність». Результати роботи груп презентуються у ве­ликому колі. Учасники порівню­ють визначення, що були зроблені індивідуально, та ті, що створили групи.

Запитання для обговорення:

• Чи складно було виконати за­вдання?

• Чи допомогла таблиця зв’язків у роботі над визначенням?

• Для чого може знадобитися навичка складання зв’язків? Де її можна застосувати?

Вправа «Мозаїка» (ЗО хв)

Мета: з’ясувати цінності, яки­ми учасники керуються в своїй ді­яльності.

Обладнання: фрагменти моза­їки (за кількістю учасників), фло­мастери.

Хід проведення: тренер роз­дає учасникам фрагменти мозаї­ки, заготовлені заздалегідь (аркуш ватману ділиться на 5 частин за кількістю малих груп; межі кожної частини обводяться фломастером певного кольору; далі кожна час­тина ділиться на менші шматки, кожен з яких обводиться фломас­тером того кольору, якій частині вони належать).

Тренер пропонує учасникам індивідуально на шматочках мо­заїки записати свої відповіді на запитання: «Що сприяло вашому професійному становленню? Який керівник ТО є успішним в умовах динамічних суспільних змін?»

По завершенні роботи учасники об’єднуються в малі групи (за кольо­ром окантовок шматочків мозаїки) і обмінюються інформацією. Через 5 хв. проводиться презентація ре­зультатів роботи в малих.групах та складається велика мозаїка. Плакат із мозаїкою вивішується в аудито­рії, щоб учасники мали можливість звернутися до нього в разі потреби.

Тренер узагальнює роботу в групах.

Запитання для обговорення:

• 3 якою метою проводилася ця вправа?

• Що було для вас найва, пиві- шим у цій вправі? Чому?

Дискусія «Професіоналізм — сходинка, на яку варто підн^ ся» (20 хв)

Мета: сприяти розвитку учасників мотивації до вдосконалення,, саморозвитку.
Обладнання: плакат із запи­таннями для дискусії.

Хід проведення: тренер нага­дує учасникам правила проведен­ня дискусії, зачитує запитання для дискусії:

• Для чого керівнику творчо­го об’єднання необхідно постійно поглиблювати професійні знання, уміння, досвід?

• Які вимоги сьогодення ста­вить до загальнокультурної підго­товки керівника ТО?

• Які вимоги до педагогічної підготовки?

• Які вимоги до психологічної підготовки?

• Які вимоги до методичної підготовки?

Підбиття підсумків дня. Вправа «Чарівна скринька» (20 хв)

Мета: підбити підсумки дня, отримати зворотний зв’язок від групи.

Обладнання: аркуш ватману із зображенням великої скриньки, кольорові кружечки за кількістю учасників тренінгової групи.

Хід проведення: кожен учас­ник отримує кружечок, який сим­волізує скарб знань, умінь, отри­маних упродовж першого дня се­мінару. Тренер пропонує кожному з учасників написати про здобуті скарби (3 хв).

Учасники по черзі «кладуть скарби» у скриньку (прикріплю­ють кружечки на плакат із зобра­женням скриньки), коментуючи написане на кружечках. По завер­шенні тренер дякує групі за спіль­ну роботу й нагадує час і місце по­чатку наступної зустрічі.


День 2 Сесія 3. Керівник творчого об’єднання: цінності, функції, ролі.

Рефлексія попереднього дня. Вправа «Зворотний кадр» (10 хв)

Мета: актуалізувати знання, досвід учасників, набутий у попе­редній день роботи.

Хід проведення: ведучий об’єднує учасників у 4 групи (за назвами сторін світу). Учасники

в групах пригадають, що відбу­валося впродовж минулого дня у зворотному порядку: від підбит­тя підсумків дня до знайомства (5 хв) Потім представники від груп по черзі називають по одно­му «кадру» дня.

Запитання для обговорення:

• 3 якою метою ми виконували цю вправу?

• Чому ми розпочинали роботу з рефлексії?

Вправа «Хто Я?» (15 хв)

Мета: продовжити знайомство учасників між собою, активізувати процес самопізнання, поглиблюва­ти процес саморозкриття, навчити учасників знаходити в собі прихо­вані особливості та використову­вати їх для змін у своїй діяльності.

Обладнання: аркуші паперу А4 з початком речень.

Хід проведення: тренер про­понує учасникам на аркушах папе­ру з початком речень дати відпові­ді на запитання:

• Я — цікава книжка...

• Я — світлячок...

• Я — ніби мураха, коли...

• Я почуваюся скелею, коли...

• Я — стежинка, коли...

• Я — табличка з написом «Вхід заборонено», «Відкрито для від­відування» чи «Будь ласка, заче­кайте хвилину»...

• Я — завтра, вчора чи сьо­годні...

По завершенні тренер пропо­нує учасникам в парах проаналізу­вати свої відповіді.

Запитання для обговорення:

• Що вас вразило?

• На які запитання ви зразу від­повіли, а над якими роздумували?

Повторення правил роботи гру­пи. Вправа «Пантоміма» (10 хв)

Мета: повторити правила ро­боти.

Обладнання: картки з прави­лами, які були прийняті напере­додні.

Хід проведення: тренер про­сить учасників розрахуватися за кількістю правил, прийнятих на­передодні, та об’єднатися в малі

групи. Кожна група отримує карт­ку з певним правилом. За 5 хв. гру­пи мають за допомогою пантоміми розкрити зміст своїх правил.

Запитання для обговорення:

• Яких правил група дотриму­валася? Чому?

• 3 дотриманням яких правил були проблеми? Чому?

• Що необхідно зробити, щоб група дотримувалась усіх правил?

Представлення мети та за­вдань другого дня семінару (5 хв)

Мета: ознайомити учасників з метою та завданнями тренінгу.

Обладнання: плакат «Що від­будеться сьогодні».

Хід проведення: тренер озна­йомлює учасників з метою та за­вданнями тренінгу, посилаючись на плакат «Що відбудеться сьогод­ні».

Визначення очікувань учас­ників групи. Вправа «Зоряна карта неба» (15 хв)

Мета: визначити очікування учасників.

Обладнання: вирізані з кольо­рового паперу зірки (за кількістю учасників), клей.

Хід проведення: тренер роздає учасникам зірки і пропонує їм на­писати свої очікування щодо дру­гого дня семінару. Потім учасники по черзі зачитують та розташову­ють їх на плакаті «Зоряна карта неба» поряд зі своїми очікування­ми, визначеними напередодні.

Запитання для обговорення:

• Чому важливо визначати очі­кування на кожен день семінару?

• Чим відрізняються сьогод­нішні ваші очікування від попе­редніх?

Вправа на активізацію «Моргунці» (5 хв)

Мета: активізувати учасників для подальшої роботи.

Хід проведення: половина учасників сідає в коло на стільці (один зі стільців має бути віль­ним), а друга половина стає поза­ду стільців. Учасник, перед яким стоїть вільний стілець, починає моргати комусь із учасників, що сидять на стільцях. Помітивши це, учасник, кому моргали, пови­нен швидко пересісти на вільний стілець. Учасник, що стоїть поза­ду нього, має йому перешкодити. Якщо це вдалося, вони міняються місцями, а якщо ні, то учасник, по­ряд з яким залишився вільний сті­лець, починає моргати.

Вправа «Ціннісні орієнтації» (25 хв)

Мета: з’ясувати цінності, яки­ми керівники творчих об’єднань керуються у своїй діяльності.

Обладнання: купюри І і 5 гри­вень, ювілейна гривня, бланк із переліком професійних цінностей (додаток 4).

Хід проведення: тренер роз­кладає на столі дві купюри — 1 і 5 гривень. Потім пропонує будь- якому бажаючому вибрати одну з них. Після того як учасник визна­чився з вибором, тренер запитує, на основі чого той зробив вибір (як правило, за більшою вартістю банкноти).

Далі тренер змінює паперову гривню на ювілейну. Коли інший учасник визначиться з вибором, він аргументує, що лежить в осно­ві його вибору (як правило, попов­нити колекцію ювілейних монет).

Вибір допомагає людям ви­значитися, сформувати свою по­зицію.

Система ціннісних орієнтацій визначає змістовну сторону спря­мованості особистості і складає основу її ставлення до навколиш­нього світу, до інших людей, до себе самої, до своєї діяльності, основу світогляду і ядро мотивації життєвої активності.

На другому етапі тренер об’єднує учасників у 4 групи (за назвами квітів), кожна група отримує бланк із переліком цін­ностей, важливих для керівника творчого об’єднання. Учасникам пропонується вибрати з цих цін­ностей десять і пронумерувати їх за ступенем значущості для них. Результати роботи груп озвучу­ються. Тренер записує на плакаті перелік цінностей.

На наступному етапі учасники індивідуально визначають п’ять найважливіших цінностей, яки­ми керуються керівники творчих об’єднань у своїй діяльності (ро­блячи позначки маркером на пла­каті).

Запитання для обговорення:

• 3 якою метою ми виконували цю вправу?

• Яку інформацію для роздумів ви одержали?

Вправа «Функції керівника творчого об’єднання» (25 хв)

Мета: визначити зміст функ­цій керівника ТО.

Обладнання: картки з на­писами функцій керівника ТО, аркуші паперу АЗ, фломастери, таблиця «Функції керівника ТО» (додаток 5).

Хід проведення: тренер об’єднує учасників у групи (за картками з написами функцій). Кожна група має визначити зміст певної функції керівника ТО. По завершенні відбувається презента­ція напрацювань груп.

Запитання для обговорення:

• 3 якою метою ми робили цю вправу?

• Чому вчить ця вправа?
  1   2   3   4

Схожі:

Резолюція семінару-практикуму
У роботі семінару взяли участь керівники і співробітники підрозділів роботи із громадськістю Дирекції та відокремлених підрозділів...
Тренінг для педагогів «Впровадження інтерактивних технологій у педагогічну практику»
Вня поінформованості педагогів щодо проблеми впровадження інтерактивних технологій; популяризація навичок співпраці, спілкування,...
Під час роботи семінару працюватимуть секції
Секція Методологічні засади формування поняттєво-термінологічної системи професійної освіти
АНКЕТА УЧАСНИКА семінару
«Покращення діяльності правозахисних організацій шляхом обміну кращими практиками»
Семінар «Забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень...
Загальна інформація про інформаційну систему планування наукових досліджень в НАПН України: мета, завдання, вимоги, принципи побудови...
Програма семінару для ДИРЕКТОРІВ ЗОНЗ
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, кандидат філософських наук Демчик Олександр Ігорович
Щоб стати учасником вікторини, Вам необхідно заповнити всі реєстраційні...
«Комп'ютерний Всесвіт» (kv-ua net) після того, як визначаться переможці. Обов'язковою умовою для отримання призу є наявність паспорту...
Сем інар-тренінг «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання»
Синдром професійного (емоційного) вигорання серйозна недуга, що загрожує представникам усіх професій, але найбільше від неї потерпають...
ПРОГРАМ А Обласного семінару-практикуму директорів позашкільних навчальних закладів
Пріоритетні питання освітньої діяльності в контексті виконання завдань профорієнтаційної роботи
Учасники освітнього семінару «АгроПерспектива – 2011»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка