Програма семінару-тренінгу Мета семінару : сприяти усві­домленню учасником себе й влас­ної професійної діяльності як шляху до особистісного та профе­сійного зростання. Завдання семінару


НазваПрограма семінару-тренінгу Мета семінару : сприяти усві­домленню учасником себе й влас­ної професійної діяльності як шляху до особистісного та профе­сійного зростання. Завдання семінару
Сторінка2/4
Дата23.11.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

Вправа на завершення сесії «Молодці» (5 хв)

Мета: зняти втому, підвищити настрій учасників.

Хід проведення: тренер про­сить учасників утворити коло. Потім усі одночасно називають своє ім’я та кажуть «Молодці!».

Сесія 4. Імідж сучасного керівника творчого об’єднання

Вправа на активізацію «Елек­тричний струм» (5 хв)

Мета: активізувати учасників до подальшої роботи.

Хід проведення: ведучий пропонує стати всім учасникам у коло, а сам стає в центрі. Він обирає учасника, який розпочне гру. Цей учасник непомітно стис­кає руку сусіда праворуч або лі­воруч, той передає потиском ім­пульс наступному учаснику, і так далі по ланцюжку. По сигналу ве­

дучого «стоп» гра припиняється, і він відгадує, хто відчув потиск останнім. Якщо це йому вдається, ведучим стає той, кого він відга­дав, якщо ні — гра продовжуєть­ся з тим самим ведучим.

Вправа «Імідж — це...» (20 хв)

Мета: дати визначення понят­тю «імідж».

Обладнання: три аркуші ват­ману, кольорові маркери.

Хід проведення: учасникам протягом 5 хв. пропонується інди­відуально дати визначення понят­тю «імідж».

На другому етапі тренер об’єднує учасників у три групи (за назвами цукерок). Кожній групі упродовж 10 хв. необ­хідно дати визначення понят­тю «імідж» керівника творчого об’єднання, а потім презенту­вати результати своєї роботи в загальному колі.

Запитання для обговорення:

• 3 якою метою ми виконували цю вправу?

Міні-лекція «Імідж сучасного керівника творчого об’єднання: погляд науковця» (15 хв)

Мета: ознайомити учасників із сучасними науковими підходами до проблеми.

Вправа «Складові іміджу ке­рівника творчого об’єднання» (20 хв)

Мета: визначити зміст скла­дових іміджу керівника творчого об’єднання.

Обладнання: три аркуші ват­ману, кольорові маркери.

Хід проведення: кожній із трьох груп, що були утворені при виконанні попередньої вправи, тренер дає завдання, яке необхід­но виконати за 10 хв.: визначити зміст складових іміджу керівника творчого об’єднання.

Після виконання завдання гру­пи по черзі презентують ре кульга­ти своєї роботи, інші групи мають право доповнювати відповідь груп.

Запитання для обговорення:

• Що дає виконання ціє вправи?
Інформаційне повідомлення «Керівник творчого об’єднання очима вихованців, їхніх батьків» (10 хв)

Мета: ознайомити учасників з матеріалами соціологічного дослі­дження.

Обладнання: комп’ютер, про­ектор, матеріали дослідження «Керівник творчого об’єднання очима вихованців, їхніх батьків».

Вправа «Шляхи формуван­ня іміджу керівника творчого об’єднання» (20 хв)

Мета: з’ясувати шляхи форму­вання іміджу керівника творчого об’єднання.

Обладнання: три аркуші ват­ману, кольорові маркери, бланк із переліком шляхів формування імі­джу керівника ТО (додаток 6).

Хід проведення: тренер об’єднує учасників у 3 групи (за назвами овочів). Кожна група упродовж 10 хв. має визначити шляхи формування іміджу керів­ника творчого об’єднання.

По завершенні відбувається презентація результатів роботи груп у загальному колі.

Запитання для обговорення:

• 3 якою метою ми виконували цю вправу?

Вправа «Подарунки на про­щання» (20 хв)

Мета: підбити підсумки тре­нінгу та отримати зворотний зв’язок від групи.

Обладнання: невеликі аркуші паперу з надрукованими вислова­ми відомих людей (додаток 7).

Хід проведення: тренер дякує групі за проведений разом час і про­понує від себе подарунки — «Думки мудрих людей». Кожний учасник має витягнути свій «подарунок» — аркуш паперу з висловом. Останній аркуш тренер бере собі

Тренер пропонує учасникам обдумати отриманий вислів та пов’язати його з темою тренінгу. Проходить обговорення, де учас­ники висловлюють своє бачення надрукованого вислову, роблять узагальнення отриманої інформа­ції на тренінгу.

Вправа «Поле слів» (20 хв)

Мета: відрефлексувати почут­тя учасників, дізнатися про вра­ження учасників від роботи.

Обладнання: аркуші паперу з написаними словами, які харак­теризують почуття, що виникли в учасників під час тренінгу (дода­ток 8).

Хід проведення: учасники отримують по одному аркушу па­перу з написаними словами, які характеризують почуття учасни­ків. Тренер пропонує учасникам ознайомитися з переліком слів і відмітити ті, що підходять кожно­му в даний момент. Вибір можна обмежити 3—4 словами. По завер­шенні учасники висловлюються по колу.

День З

Сесія 5. Складові успіху керівника творчого об’єднання

Привітання учасників (5 хв )

Мета: сприяти створенню по­зитивної атмосфери для роботи активізації учасників.

Хід проведення: тренер об’єд­нує учасників у 4 групи (за назва­ми фруктів). Протягом однієї хви­лини групи мають придумати при­вітання від своєї групи для інших учасників. Потім групи вітають одна одну в загальному колі.

Рефлексія попереднього дня. Вправа «СМС-повідомлення» (10 хв)

Мета: актуалізувати досвід учасників, набутий на семінарі по­переднього дня.

Обладнання: плакат із зобра­женням мобільного телефона та написом «СМС-повідомлення», стікери (за кількістю учасників).

Хід проведення: тренер про­понує учасникам написати на сті- кері СМС-повідомлення на тему «Що для мене вчора було найбільш цікавим на семінарі». Через 5 хв учасники по черзі зачитують свої СМС-повідомлення і приклеюють стікери на плакат.

Запитання для обговорення:

• Чому ми розпочали роботу з рефпексії?

Знайомство учасників. Впра­ва «Герб» (15 хв )

Мета: сприяти подальшому знайомству учасників, розвитку в них навичок самопізнання, само­аналізу, саморозкриття.

Обладнання: аркуші паперу із зображенням герба.

Хід проведення: тренер пропо­нує учасникам на аркушах паперу із зображеннями герба заповнити «віконечка», відповідаючи на по­дані запитання плакату. Для кож­ного запитання виділено окреме «віконечко», а для кредо — стрічка над гербом. Тренер наголошує на тому, що необхідно зображувати відповіді у вигляді малюнка, пік­тограми, схеми тощо. Запитання для заповнення «віконечок» герба наступні:

1. Дві речі, які я роблю найкра­ще...

2. Мій найбільший педагогіч­ний успіх...

3. Я очима колег...

4. Я очима вихованців...

5. Я очима батьків вихованців...

6. Три найголовніші слова, які б я хотіла (хотів) почути на свою адресу...

7. Моє педагогічне кредо...

8. Моя мрія...

По завершенні тренер просить когось відкрити одне «віконечко» й сказати, що зображено та що цим зображенням учасник хотів сказати. Учасники висловлюються по колу.

За браком часу можна не відкри­вати всі «віконечка», а запропонува­ти відкрити одне за бажанням.

Запитання для обговорення:

• Як вам працювалося?

• Які думки, почуття викликала у вас ця вправа?

• Навіщо ми це робили?

Повторення правил роботи. Вправа «Частівки» (10 хв)

Мета: повторити правила ро­боти, акцентувати увагу учасників на важливості дотримання правил.

Обладнання: картки з прави­лами.

Хід проведення: ведучий про­сить учасників розрахуватися за кількістю правил, прийнятих раніше, але у зворотному порядку (від найбільшої цифри до одиниці) та об'єднатися в мікрогрупи. Кожна група отримує по одній картці з правилом. Через 5 хв. групи повин­ні передати зміст своїх правил за допомогою частівок так, щоб інші учасники здогадалися, що це за правила.

Наприкінці вправи проводить­ся її обговоренім:

Запитання для обговорення:

• Для чого ми виконували цю вправу?

• Для чого необхідне повторен­ня правил?

Представлення мета, завдань третього дня семінару (5 хв)

Мета: ознайомити учасників з цільовими орієнтирами тренінгу.

Обладнання: плакат «Що від­будеться сьогодні».

Хід проведення: тренер озна­йомлює учасників з метою, за­вданнями тренінгу, звертаючи їхню увагу на плакат «Що відбу­деться сьогодні».

Визначення очікувань учас­ників. Вправа «Зоряна карта неба» (15 хв)

Мета : визначити очікування учасників.

Обладнання: вирізані з кольо­рового паперу зірки (за кількістю учасників), клей.

Хід проведения: тренер роздає учасникам зірки і пропонує їм на­писати свої очікування щодо тре­тино дня семінару. Потім учасни­ки по черзі зачитують та розташо­вують їх на плакаті «Зоряна карта неба» поряд зі своїми очікування­ми, визначеними напередодні.

Запитання для обговорення:

• Чому важливо визначати очі­кування на кожен день семінару?

• Чим відрізняються сьогод­нішні ваші очікування від поперед­ніх?

Вправа на активізацію «Гірський хребет» (5 хв)

Мета: сприяти знайомству учасників, згуртуванню групи.

Обладнання: шматок мотузки, покладений на підлогу.

Хід проведення: тренер пояс­нює, що раптом усі учасники опи­нилися в горах і стоять на вузень­кому хребті. З метою надійнішого убезпечення вони мають вишику­ватися в алфавітному порядку за іменами, за місяцями народження (січень — грудень), за датами на­родження (1—31 число), але пере­суватися треба так, щоб «утрима­тися» на гребені хребта, «не зва­литися у прірву». Розмовляти не варто — все одно нічого не буде чутно крізь завивання вітру на та­кій висоті.

Запитання для обговорення

• Що дало нам виконання цієї вправи?

Вправа «Конкурс» (20 хв)

Мета: з’ясувати уявлення учасників про успішного керівни­ка творчого об’єднання.

Обладнання: аркуші паперу А4, ручки.

Хід проведення: тренер про­понує учасникам взяти участь у конкурсі «Успішний керівник творчого об’єднання», який ого­лосила методична рада закладу. Текст учасників має починатися словами: «Успішну особистість може виховати лише успішний, демократичний керівник творчого об’єднання (ТО). Успішний керів­ник ТО — це:...».

Після завершення роботи учас­ники по колу зачитують фрагмен­ти своїх текстів.

Запитання для обговорення:

• Які думки викликала у вас вправа?

• Навіщо ми її робили?

Вправа «Формула успіху ке­рівника творчого об’єднання» (20 хв)

Мета: вивести формулу успіху керівника творчого об’єднання.

Обладнання: 5 аркушів паперу АЗ, фломастери.

Хід проведення: тренер об’єд­нує учасників у 5 груп (за поряд­ком цифр 1—5).

Групи мають виконати наступ­ні завдання:

Група 1 — дати визначення по­няття «успіх»;

Група 2 — створити образ-скм-

вол успіху;

Група 3 — створити пантоміму

успіху;

Група 4 — визначити складові

успіху;

Група 5 — вивести формулу

успіху.

Час виконання — 5 хв. Час пре­зентації —до 2 хв.

Запитання для обговорення:

• Що потрібно керівнику твор­чого об’єднання, щоб досягти успіху?

• Що нам дає виконання цкї

Вправа «Поради» (15 хв)

Мета: розробити поради молодим педагогам «Як стати успішним на початку професійної кар’єри».

Обладнання: аркуші паперу А4.

Хід проведення: тренер об’єд­нує учасників у 4 групи (за назва­ми сторін світу). Завданням груп є розробити поради молодим педа­гогам «Як стати успішним на по­чатку професійної кар’єри».

По закінченні відбувається презентація порад у великому колі.

Запитання для обговорення:

• Що ви відчували під час ви­конання вправи?

• Які ідеї у вас виникали?

Сесія 6. Модель компетентного керівника творчого об’єднання

Вправа иа активізацію «•Вогонь, вода, повітря» (5 хв)

Мета: активізувати учасників для подальшої роботи.

Хід приведення: учасники ста­ють у шло. У центрі кола— в учий. Капи ведучий вигукнув «Во і ны» — усі біжать по колу; якик каже «Вода» — всі присідають; я* «о го­ворить «Повітря» — всі ООНИІЯОТЬ стрибати. Якщо ведучий вигукує інші команди—їх не виконують.

Вправа «Діамант пріорите­тів» (40 хв)

Мета: визначити голов іфіо- ритети в діяльності керівника ТО з вихованцями.

Обладнання: плакат із на­мальованим «діамантом».

Хід проведення: на першому етапі тренер об’єднує учасників у 4 групи (за назвами казок) і пропонує учасникам, викорис­товуючи технологію «мозкового штурму», визначити головні за­вдання, які повинні розв’язувати керівники творчих об’єднань (5 хв). Потім відбувається пред­ставлення результатів роботи груп (10 хв) та узагальнення ви­значених завдань (додаток 9).

На третьому етапі учасники індивідуально визначають, яке із цих завдань для них особисто є найголовнішим і стоїть у вер­шині «діаманта», потім — два менш важливі, і так далі, уни­зу діаманта — завдання, яке є найменш важливим при оцінці ефективності роботи керівника ТО (5 хв).

Після цього учасники об’єднуються в групи по двоє, по­тім — по чотири особи і створю­ють спільний діамант (10 хв) А наостанок представники кожної групи, переконуючи один одного в правильності суджень саме своєї групи, створюють останній «діа­мант» (10 хв).

Запитання для обговорення:

• 3 якою метою ми виконували цю вправу?

• Що корисного для себе ви ви­несли із даної вправи?

Вправа «Модель компе­тентного керівника творчого об’єднання» (40 хв)

Мета: розробити модель ком­петентного керівника творчого об’єднання.

Обладнання: аркуші паперу АЗ, фломастери, бланк «Модель компетентного керівника ТО».

Хід проведення: тренер запро­шує до себе чотирьох бажаючих і пропонує їм обрати з учасників по одному напарнику. Потім ті, кого обрали, обирають собі по одному напарнику і т.д., доки всі учасники не об’єднаються в 4 групи. Кожній групі необхідно розробити модель компетентного керівника творчого об’єднання (15 хв). По завершенні групи презентують свої моделі. На презентацію кожна група має 5 хв. По закінченні презентацій груп проводиться загальне обговорення.

Запитання для обговорення:

• 3 якими труднощами ви зіткну­лися під час виконання цієї вправи?

• Яким чином допомагали вам набуті під час тренінгу знання та уміння виконати це завдання?
Підбиття підсумків семінару. Заповнення підсумкової анкети

(додаток 10) (25 хв)

Вправа «Зоряна карта неба» (15 хв)

Мета: з’ясувати ефективність навчання на семінарі та визначи­ти, наскільки воно було ефектив­ним.

Обладнання: плакат «Зоряна карта неба», маркери.

Хід проведення: тренер пропо­нує учасникам підійти до плакату «Зоряна карта неба», переглянути свої очікування і визначити, чи ви­правдалися вони під час семінару. Зірки з очікуваннями, які здійсни­лися, учасники маркерами поєдну­ють лініями в сузір’я. Потім тре­нер запрошує учасників висловити свої думки з приводу ефективності навчання на семінарі, що із засво­єного тут призведе до змін їхньої практичної діяльності.
1   2   3   4

Схожі:

Резолюція семінару-практикуму
У роботі семінару взяли участь керівники і співробітники підрозділів роботи із громадськістю Дирекції та відокремлених підрозділів...
Тренінг для педагогів «Впровадження інтерактивних технологій у педагогічну практику»
Вня поінформованості педагогів щодо проблеми впровадження інтерактивних технологій; популяризація навичок співпраці, спілкування,...
Під час роботи семінару працюватимуть секції
Секція Методологічні засади формування поняттєво-термінологічної системи професійної освіти
АНКЕТА УЧАСНИКА семінару
«Покращення діяльності правозахисних організацій шляхом обміну кращими практиками»
Семінар «Забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень...
Загальна інформація про інформаційну систему планування наукових досліджень в НАПН України: мета, завдання, вимоги, принципи побудови...
Програма семінару для ДИРЕКТОРІВ ЗОНЗ
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, кандидат філософських наук Демчик Олександр Ігорович
Щоб стати учасником вікторини, Вам необхідно заповнити всі реєстраційні...
«Комп'ютерний Всесвіт» (kv-ua net) після того, як визначаться переможці. Обов'язковою умовою для отримання призу є наявність паспорту...
Сем інар-тренінг «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання»
Синдром професійного (емоційного) вигорання серйозна недуга, що загрожує представникам усіх професій, але найбільше від неї потерпають...
ПРОГРАМ А Обласного семінару-практикуму директорів позашкільних навчальних закладів
Пріоритетні питання освітньої діяльності в контексті виконання завдань профорієнтаційної роботи
Учасники освітнього семінару «АгроПерспектива – 2011»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка