Модель аналізу виробничої діяльності промислового підприємства LI22


Скачати 157.25 Kb.
НазваМодель аналізу виробничої діяльності промислового підприємства LI22
Дата13.11.2013
Розмір157.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

Модель аналізу виробничої діяльності промислового підприємства LI22

Линник І.О.

студентка 4 курсу Національної металургійної академії України

МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

АНОТАЦІЯ

Актуальність роботи полягає у тому, що застосування економічного аналізу в процесі управління виробничою діяльністю підприємства дозволяє своєчасно виявити і розпізнати стан об’єкта управління та провести оцінку діяльності його структурних підрозділів. Метою роботи є розробка моделі аналізу виробничої діяльності промислового підприємства, результати якої дозволять приймати ефективні рішення на підприємстві.

У відповідності до мети даної роботи вирішуються наступні завдання: проведено аналіз виробничої діяльності промислового підприємства, розроблена модель аналізу виробничої діяльності, представлена структурна схема моделі, здійснений вибір показників аналізу, на основі шкали класів ефективності розроблені рекомендації для удосконалення проведення аналізу виробництва.

Ключові слова: ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ, СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, МОДЕЛЬ, МЕТОДИ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА.

ANOTACIYA

Actuality of work consists in that application of economic analysis in the process of management production activity of enterprise allows in good time to discover and recognize the state of management object and conduct the estimation of activity of his structural subdivisions. The purpose of work is development of model of analysis of production activity of industrial enterprise, the results of which will allow to accept effective decisions on an enterprise.

The followings tasks decide in accordance with the purpose of this work: the analysis of production activity of industrial enterprise is conducted, the model of analysis of production activity is developed, the flow diagram of model is presented, the choice of indexes of analysis is carried out, on the basis of scale of classes of efficiency developed recommendation for the improvement of leadthrough of analysis of production.

Keywords: PRODUCTION ACTIVITY, SITUATIOONAL ANALYSIS, ECONOMIC ANALYSIS, MODEL, METHODS, INFORMATIVE SYSTEM.
ВСТУПНА ЧАСТИНА. Стабільний розвиток промислових підприємств, які володіють досить високим виробничим потенціалом, є актуальним завданням не тільки для самих підприємств, але й у цілому для економіки України. У зв'язку з тим, що керування промисловими підприємствами, як правило, статично, виникає одна з основних проблем, рішення котрої неодмінно потрібно - проблема його адаптації до динамічної зміни зовнішнього середовища [2].

Оперативний контроль та аналіз діяльності будь-якого підприємства відіграє неабияку роль у його фінансово-господарському житті. Тож для забезпечення більш ефективного функціонування певної господарської одиниці необхідно розробити чітке контролювання виробничої ланки підприємства, тобто здійснювати щоденний оперативний контроль його діяльності і аналізувати стан виробництва. І саме мета цієї роботи - розробка моделі аналізу виробничої діяльності підприємства допоможе вирішити цю проблему, оскільки це дасть змогу здійснювати постійний контроль над виробничою ланкою, дотримуватися плану виробництва і чітко аналізувати господарську діяльність підприємства, розробляти прогнози щодо майбутніх обсягів виробництва, що є актуальним завданням на сьогоднішній день.

Моделювання господарської діяльності підприємства як об’єкта дослідження передбачає розробку певних економіко-математич­них моделей для найбільш повного і достовірного відображення процесу функціонування як суб’єкта господарювання у цілому, так і окремих його структурних підрозділів [1]. Ефективність застосування економіко-математичних моделей у реалізації завдань аналітичного дослідження базується на широкому використанні засобів автоматизованої обробки відповідних інформаційних даних, а саме впровадження в процес аналізу господарської діяльності підприємств сучасних комп’ютерних технологій, що створює належні передумови одержання якісної аналітичної інформації, потрібної для забезпечення процесу розробки науково-обґрунтованих управлінських рішень [4].

Початок розвитку і розробки економіко-математичних методів аналізу виробництва пов'язаний з іменами таких вчених, як Є.Є.Слуцький, Л.В.Канторович, В.С.Німчинов, В.В.Новожилов. Подальший розвиток ці методи дістали в працях Н.П.Федоренка, А.Г.Аганбегяна, В.М.Глушкова, В.Ф.Ситника та ін. [5].

Отже, в даній роботі проводиться дослідження виробничої діяльності відкритого акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» та пропонується розробка моделі аналізу виробничої діяльності підприємства з використанням методу експертних оцінок та кластерізації. Також представлена програмна реалізація цієї моделі з використанням середовища програмування Borland C++ Builder 6.0, за допомогою якого проводиться аналіз виробничої діяльності підприємства із забезпеченням прийняття ефективних управлінських рішень.

ОСНОВНА ЧАСТИНА. Об'єктом дослідження є Відкрите акціонерне товариство “Славгородський арматурний завод”, предмет дослідження - аналіз виробничої діяльності підприємства. Відкрите акціонерне товариство “Славгородський арматурний завод” (скорочено - ВАТ “САЗ”) засноване згідно з наказом комітету економіки Облвиконкому шляхом перетворення державного підприємства “Славгородський арматурний завод” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України “Про корпоратизацію державних підприємств” від 15 червня 1993 року.

Це підприємство є самостійною юридичною особою, має свій баланс, печатку із найменуванням, відкриває розрахункові рахунки в установах банку, самостійно здійснює всі розрахунки з бюджетом. Предметом діяльності заводу є виробництво промислової трубопровідної сталевої арматури та товарів народного споживання, надання послуг, зовнішньоекономічна, посередницька, комерційна та інша господарська діяльність, що не суперечить законодавству України. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, а також реалізація економічних і соціальних інтересів акціонерів [6].

Аналіз існуючої інформаційної системи обробки економічної інформації по задачі аналізу виробничої діяльності показав, що на підприємстві недосконала система обробки інформації. Пропозиції щодо її удосконалення представлені в таблиці 1.

Таблиця 1- Результати дослідження та запропоновані проектні рішення

Елементи системи

Результати дослідження

Проектні рішення, що пропонуються

Вимоги

1. Споживачі інформації

1.Планово- виробничий відділ

2. Цех

3.Економічна служба

1.Планово-виробничий відділ

2. Цех

3.Економічна служба

Залишити незмінними користувачів інформації

2. Склад задач

1.Облік виконання плану виробництва

1.Облік виконання плану виробництва

2.Аналіз виконання плану виробництва

Розширити склад задач із перепостановкою функціонуючих задач

3.Вихідні документи

1.Відомість обліку виконання плану виробництва

1.Відомість обліку виконання плану виробництва.

2.Відомість аналізу виконання плану виробництва

Необхідна розробка нових вихідних форм документів відповідно до складу задач

4.Первинні документи

1.План виробництва

2.Добовий рапорт виконання плану

1.План виробництва

2.Добовий рапорт виконання плану

Залишити незмінним кількість первинних документів

5.Джерела вхідної інформації

1.Плановий відділ

2.Виробнича ділянка

1.Плановий відділ

2.Виробнича ділянка

Залишити незмінним кількість джерел первинних даних

6. Технологія обробки інформації

Дані обробляються за застарілою технологією

Нова технологія обробки даних: Borland C++ Builder 6.0

Необхідна розробка нової технології обробки даних

7.Технічні засоби

1.ПЕОМ Pentium I

1.Комп'ютери не нижче Pentium IV

2.Мережне обладнання

3.Принтер і організаційна техніка

Установка комп'ютерів на всіх робочих місцях користувачів, організація роботи в мережі

8. Програмне забезпечення:

1)загально-системне

2) прикладне

1.Windows XP

2.MS Оffice 2007

3.Антивірус Dr.Web 5.0

1. Windows XP

2. MS Оffice 2007

3.Антивірус Dr.Web

6. Borland C++ Builder 6.0

7. Kristal.exe

Необхідна розробка прикладних програм

9.Режим роботи

Однозмінний

Однозмінний

Режим роботи засобів обчислювальної техніки залишити незмінним

10. Персонал

Один програміст

Група з обробки інформації

Створити підрозділ обробки інформації

Таким чином, необхідно забезпечити автоматизацію процесу обробки економічної інформації з аналізу виробничої діяльності, що дасть змогу: забезпечувати повну відповідність номенклатури об'єктів обліку необхідному рівню узагальнення інформації, забезпечити повне відображення господарських операцій на машинних носіях, автоматизувати процес розрахунку економічних показників, здійснювати введення інформації на місці її виникнення, спрощувати схему документообігу на підприємстві, підвищити оперативність обліку виготовленої продукції.

Досліджуючи діяльність заводу, можна зробити висновок, що на підприємстві не існує інформаційної системи аналізу виробничої діяльності, тому пропонуються наступні проектні рішення:

 • розширити склад задач із перепостановкою задач;

 • розробити нові вихідні форми документів відповідно до складу задач;

 • розробити модель аналізу виробничої діяльності;

 • установити комп'ютери на всіх робочих місцях користувачів, організувати роботу в мережі;

 • розробити прикладні програми;

 • створити підрозділ з обробки інформації.

Розв’язання поставленого завдання на підприємстві «Славгородський арматурний завод» передбачає використання відповідної економіко-математичної моделі. Представлена структурна схема моделі аналізу виробничої діяльності, результат функціонування якої забезпечує стабільність підприємства, зображена на рисунку 1.Рисунок 1 – Схема моделі аналізу виробничої діяльності

У модулі аналізу на основі даних, що містяться в блоці пам'яті, проводитися аналіз тенденцій зміни умов функціонування системи і здійснюється розрахунок значень найбільш важливих виробничих показників. Результуюча множина умов функціонування передається в модуль задач, де генерується загальна стратегія стабілізації й розвитку. Реалізація плану розвитку постійно контролюється модулем актуалізації процесу виробництва, у якому відбувається аналіз відхилень фактичних показників ефективності функціонування системи [3]. Вхідними показниками для моделі аналізу виробничої діяльності підприємства є показники роботи цехів ВАТ «Славгородський арматурний завод». Введемо математичні позначення моделі:

і – індекс цеху; j – індекс показника; Pj – показник роботи цеху; Yij – значення показника в і-му цеху за j-показником; Intij – інтегральний показник роботи цеху; Kij – коефіцієнт значимості.

Обмеження моделі: Yij >0,

0≤Kij<1, (1)

Intij>0,

i=1,n ,

j=1,m
Зведемо параметри моделі в таблицю 2.

Таблиця 2 – Параметри моделі аналізу виробничої діяльності підприємства

Цехи

Показники роботи цехів

J=1

J=2

J=3

….

J=m

I=1

Y11

Y12

Y13

….

Y1m

I=2

Y21

Y22

Y23

….

Y2m

I=3

Y31

Y32

Y33

….

Y3m

….

….

….

….

….

….

I=n

Yn1

Yn2

Yn3

….

Ynm

При оцінці якості функціонування моделі експерти визначають, які параметри моделі головні, а які - другорядні; установлюють бажані межі зміни параметрів; здійснюють вибір кращого варіанта моделі.

(2)

де - ваговий коефіцієнт, який враховує пріоритет i -го показника До задачі експерта входить також зміна умов моделювання в тих випадках, коли після проведення модельних експериментів виявляються нові невраховані фактори. Кількість показників також може варіювати в бік зменшення або збільшення.

Шкала класів – це розподілення класів ефективності за відповідними параметрами роботи цехів. Перший клас – ефективність виробництва найвища, другий клас – ефективність виробництва нижча на 1 рівень, а третій клас має найнижчий рівень ефективності. Згідно віднесення кожного цеху до класу надаються рекомендації щодо покращення стану чи налагодження роботи на місцях. Шкала класів складається з використанням методу кластерізації (таблиця 3). Кластерізація - це математична процедура багатовимірного аналізу, що дозволяє на основі множини показників (як об'єктивних, так і суб'єктивних), що характеризують ряд об'єктів, згрупувати їх у класи (кластери) таким чином, щоб об'єкти, що входять в один клас, були більше однорідними, подібними, в порівнянні з об'єктами, що входять в інші класи [8].

Таблиця 3 – Шкала класів ефективності роботи цехів

Клас

Значення

Перший клас ефективності

3000-5000

Другий клас ефективності

1000-3000

Третій клас ефективності

500-1000

Структурна схема пропонованої моделі наступна:

1. Процедура формування матриці спостереження. Формується множина об’єктів - виробничих підрозділів, які характеризуються показниками, котрі об'єднані в блоки аналізу за групами показників.

(3)

2. Процедура стандартизації показників. Ознаки, які включені в матрицю спостережень неоднорідні, тому здійснюється попереднє перетворення, котре полягає в стандартизації або нормуванні показників.

(4) (5) , (6)

де - стандартизований показник; - значення показника; - середньоквадратичне відхилення по всім об’єктам, - число об'єктів; - число показників.

3. Процедура визначення числа кластерів. Вибірка розбивається на кластери - непересічні підмножини так, щоб забезпечити мінімум (максимум) деякого критерію (цільова функція)[9]:

(7)

Основою аналізу є обчислення інтегрального показника, згідно якого проводиться віднесення цехів до певного класу ефективності. Розрахунок інтегральних показників Intij відбувається з використанням еталонних коефіцієнтів значимості Kij, значення яких приведені в таблиці 4.

Таблиця 4 – Таблиця еталонних коефіцієнтів значимості

Показник

Значення коефіцієнта

Р1

0,35

Р2

0,15

Р3

0,4

Р4

0,1

Інтегральний показник роботи цехів Intij моделі аналізу виробничої діяльності промислового підприємства розраховується за формулою:

Intij=∑ Yij* Kij→max (8)

Після розрахунку інтегрального показника проводиться аналіз проблем роботи цехів, а саме розподіл їх за класами ефективності. Після віднесення об’єкта до певного класу надається характеристика ситуації, яка склалася на підприємстві та рекомендації щодо удосконалення ситуації (таблиця 5).

Таблиця 5– Рекомендації за результатами моделювання

Класи ефективності

Рекомендації

Перший клас ефективності

Розробити заходи з метою підвищення:

1)Організації виробництва, його удосконалення за рахунок науково-технічного потенціалу;

2)Механізації і автоматизації виробництва, яка визначає рівень заміни ручної праці машинною;

3)Раціонального поєднання усіх елементів процесу виробництва.

Другий клас ефективності

Розробити заходи:

 1. Створення автоматизованого обладнання;

 2. Впровадження у виробництво широкомасштабної комп’ютеризації;

 3. Розробка плану маркетингу для виробництва основних виробів.

Третій клас ефективності

Розробити заходи з метою підвищення:

 1. Якості трудових ресурсів;

 2. Якості машин і обладнання;

 3. Ефективності використання ресурсів;

 4. Комплексна автоматизація виробництва.


Практична реалізація моделі аналізу виробничої діяльності здійснювалась в системі підтримки прийняття рішень, розробка якої проводилась у середовищі Borland C++ Builder 6.0 [7]. Мова програми українська – це забезпечує взаєморозуміння між програмним забезпеченням та користувачем. Робота в програмі починається із введення логіну та паролю. Системою передбачено декілька користувачів і для кожного з них розроблений логін та пароль. Відеокадри розробленої системи представлені на рисунках 2-5.Рисунок 2 – Відеокадр входу в системуРисунок 3 – Відеокадр головного менюРисунок 4 – Відеокадр розрахунку інтегральних показниківРисунок 5 – Графічне відображення роботи цехів

Систему підтримки прийняття рішень пропонується впровадити в діяльність ВАТ «САЗ». Це полегшить роботу не тільки окремих фахівців, а й усього заводу в цілому та забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень в економічному та господарському житті підприємства.

ВИСНОВКИ. Дослідницька робота присвячена актуальній проблемі аналізу виробничої діяльності підприємства, рішення котрої дозволяє забезпечувати ефективну роботу не тільки промислового підприємства у цілому, а й його підрозділів. Дослідження проводилось на промисловому підприємстві «Славгородський арматурний завод». Результати роботи наступні:

    1. Розроблена модель аналізу, яка спрощено відображає сутність глибинних процесів виробництва внаслідок застосування специфічних принципів моделювання.

    2. Здійснений вибір параметрів аналізу виробничої діяльності за допомогою експертної оцінки.

    3. Розроблена шкала класів ефективності (межі класів) за допомогою методу кластерізації.

    4. Приведені інтегральні коефіцієнти роботи цехів.

    5. Розроблені рекомендації для проведення аналізу виробництва.

    6. Розроблена система підтримки прийняття рішень для аналізу виробничої діяльності, яка дозволяє:

 • здійснювати оперативний контроль виробничої сфери підприємства;

 • проводити аналіз виробництва по окремим цехам;

 • моделювати процес аналізу виробничої діяльності;

 • проводити інтегральну оцінку діяльності виробничої сфери;

 • приймати ефективні управлінські рішення згідно проведеного аналізу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бакаев Л. А. Математические методы и модели исследования экономических систем. – К. : Логос, 2005. – 252с.

 2. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003. - 240 с.

 3. Безменко Л. К., Линник І. О. Модель аналізу виробничої діяльності промислового підприємства. Економіка і управління у промисловості. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, „Економіка і управління у промисловості”, присвяченої 75-річчю факультету економіки і менеджменту НМетАУ, Дніпропетровськ, 28-29 жовтня 2010 р. - С.367-368.

 4. Бережна Л.В., Снитюк О.І. Економіко-математичні методи та моделі в фінансах. – К. : Кондор, 2009. – 301c.

 5. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

 6. Матеріали ВАТ «САЗ».

 7. Никита Культин. Borland C++ Builder в примерах и задачах. – Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2005.

 8. Попов О. А. Кластерный анализ. Просто о сложном. [Электронный ресурс]/ Режим доступа к статье: http://psystat.at.ua/publ/1-1-0-18. Свободный. - Загл. с экрана.

 9. Сайт Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. [Електронний ресурс]/Режим доступу http://kpi.ua/do/work/RGR/DATAMINING/clusteranalisismethods.html#. Вільний. - Загол. з екрану.

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер є першим заступником керівника підприємства і несе відповідальність за результати та ефективність виробничої діяльності...
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЦІ
Ами Миколаївської області маркетингової діяльності, запропоновано конкретні рішення щодо використання методологічно-інформаційного...
Курс лекцій Розділ 2: тема 8
Ресурсне забезпечення промислового підприємства: матеріально-речові та трудові(кадрові) ресурси підприємства
Анотація з навчальної дисципліни Планування та організація діяльності підприємства
Мета : Формування теоретичних знань і практичних навичок з методики планування, раціональної організації та підвищення ефективності...
Система планування діяльності промислового підприємства
Змістом (сутністю) планування є постановка конкретних завдань на визначений період, а також встановлення порядку та умов їх виконання...
Виробнича потужність підприємства
Вибір виробничого процесу, як визначальний чинник формування та планування виробничої потужності підприємства
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з виробничої практики для студентів...
Метою виробничої практики є формування системи знань щодо діяльності підприємств, податкових установ, страхових компаній, комерційних...
1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства
Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання
1 Суть, значення і завдання енергозбереження
Енергогосподарство промислового підприємства і показники ефективності його енергопостачання-енергоспоживання
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Забезпечили приріст обсягів промислового виробництва публічне акціонерне товариство «Глухівський хлібокомбінат» (6,0%), філія науково-виробничої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка