Виробнича потужність підприємства


Скачати 107.78 Kb.
НазваВиробнича потужність підприємства
Дата18.04.2013
Розмір107.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Тема : Виробнича потужність підприємства.

1 Визначення економічної сутності категорії "виробнича потужність".

2 Вибір виробничого процесу, як визначальний чинник формування та планування виробничої потужності підприємства.

3 Методичне забезпечення розрахунку виробничої потужності підприємства.

Питання 1.

Виробнича потужність (ВП) – це максимально можливий випуск продукції.

Незважаючи на простоту та зручність постає необхідність в його уточненні.

Вихідною компонентою, що випливає із визначення, безперечно є продукція у формі товарів та послуг. Ще на етапі проектування підприємства приймається рішення щодо його кінцевої продукції, як за номенклатурою та асортиментом, так і за обсягами та термінами протягом яких вона буде випускатись. Усі решта рішень є похідними від нього. Це передусім рішення щодо вибору сировини та матеріалів, рівня спеціалізації підприємства, типу обладнання, технології за якою буде організовано працю та виробництво, рівня кваліфікації персоналу і т. д.

В подальшому ці рішення уточнюються залежно від сталості попиту, технологічних змін в обладнанні, прогресивності технології, змін в продукції та її структурі, конкурентній ситуації.

Так, наприклад, рішення виробляти високоякісну сталь вимагатиме певного типу виробничого обладнання, певної спеціалізації та кооперації робітників та обумовить тип розташування обладнання. Це рішення вплине на розмір та тип виробничих будівель, а також на місцерозташування підприємства.

Від вибору товарів та послуг, що підприємство вирішило виробляти залежить рішення щодо:

 • типу виробничої потужності;

 • обсягів виробничої потужності;

 • терміну, коли (або протягом якого) виробнича потужність буде потрібною.

Іншою компонентою, що випливає із першої є вибір виробничої одиниці. Нею може бути:

 • одиниця обладнання, що складає виробничу потужність робочого місця;

 • сукупність робочих місць, що складає виробничу потужність виробничої дільниці;

 • сукупність дільниць, що складає виробничу потужність цеху;

 • сукупність цехів, що складає виробничу потужність підприємства.

Окрім цього виробничою одиницею може бути ресторан, магазин, лікарня тощо.

Потужність виробничої одиниці є важливою інформацією для планування: вона дозволяє розрахувати виробничі можливості з точки зору вхідних/вихідних параметрів та на основі їх обсягів приймати рішення або складати виробничі плани.

Виходячи з цього виробничу потужність можна розглядати, як верхню межу навантаження на виробничу одиницю. Навантаження може визначатися вхідними та вихідними параметрами.

Використаня вхідних або вихідних потужностей залежить від вибору, а інколи і від ситуації. Відповідно розглядають 2-а типи виробничої потужності, а саме вхідну та вихідну.

Виробничу потужність можна розглядати залежно від часового відрізку як: годинну, змінну, денну, декадну, місячну, річну.

Вхідна/вихідна потужність може розраховуватись на початок/кінець року. Виробнича потужність, щодіє протягом року є середньорічною.

Виробнича потужність на кінець року та середньорічна розраховуються за наступними формулами:

.

та

.

де:

– потужність на кінець року;

– потужність на початок року;

Nо.т.з. – приріст виробничої потужності за рахунок оргтехзаходів;

– приріст потужності за рахунок технічного переозброєння, розширення та реконструкції підприємства;

Nа – збільшення (зменшення) потужності за рахунок зміни номенклатури та асортименту продукції;

Nв – вибуття потужності;

– середньорічна потужність;

Nвв – потужність, що вводиться протягом року;

Nл – потужність, що ліквідується протягом року;

– кількість місяців роботи введеної потужності;

– кількість місяців з моменту вибуття потужності до кінця року.

Для узгодженості виробничої програми з потужністю підприємства розробляється баланс виробничих потужностей. В ньому відображається потужність на початок/кінець року, середньорічна, а також введення/вибуття потужностей. Отже, виробнича потужність залежить від двох компонентів рішення щодо:

 1. початкового вибору продукції;

 2. рівня навантаження виробничої одиниці.

У зв'язку із цим розглядають потужність:

 • фактичну (реальний випуск);

 • ефективну;

 • проектну;

 • резервну.

Реальний випуск – дійсний (фактичний) обсяг продукції. Він не може перевищувати ефективну потужність та навіть буває нижчим від ефективної потужності через поламки обладнання, відсоток браку, несвоєчасність постачання матеріалів, відсутність робітників на робочих місцях та інших проблем, що не підпорядковані менеджеру.

Ефективна потужність – максимально можливий обсяг випуску з врахуванням різновидів продукції, робочих графіків, експлуатації обладнання, факторів якості і т.і.

Проектна потужність – максимальний обсяг випуску, якого в принципі можливо досягти за ідеальних умов.

Резервна потужність – має формуватися і постійно існувати в певних галузях народного господарства (електроенергетиці, газовій промисловості, на транспорті для покриття так званих пікових навантажень).

Ефективна потужність менше проектної внаслідок змін в структурі виробничої програми, планово-попереджувального та капітального ремонтів, регламентованих перерв тощо. Ефективність використання виробничої потужності зводиться до наступних показників:

 • коефіцієнт змінності устаткування та обладнання зм.);

 • коефіцієнт ефективності еф.);

 • коефіцієнт навантаження н.);

 • коефіцієнт використання в.).

1. Коефіцієнт змінності устаткування та обладнання виражається формулою:

,

де:

– загальна кількість відпрацьованих машино-змін за 1 добу на підприємстві;

Nу – загальна кількість машин, обладнання або устаткування.

2. Коефіцієнт ефективності – це співвідношення реального випуску продукції до ефективної потужності і виражається формулою:

,

3. Коефіцієнт навантаження – це співвідношення реального випуску продукції до проектної потужності і виражається формулою:

,

4. Коефіцієнт використання виробничої потужності – це співвідношення реального випуску продукції до середньорічної виробничої потужності і виражається формулою:

,
Виробнича потужність вимірюється використовуючи наступні одиниці виміру:

 • натуральні (тонна, штука, м2 тощо);

 • вартісні (грошові одиниці національної або іноземних валют).

Проте, практичний вимір потужності зустрічає деякі труднощі, що викликані:

 • різноманітністю тлумачень терміну "ВП";

 • проблемою вибору одиниць виміру для кожної конкретної ситуації.


Питання 2.

Вибір процесу визначає спосіб, який підприємство обирає для виробництва своїх виробів або послуг.

Вибір процесу здійснюється за умов:

а) планування нових виробів або послуг;

б) виникнення технологічних змін в обладнанні.

При плануванні процесу необхідно прийняти один з двох варіантів рішень:

а) виробляти деякі компоненти (комплектуючі вироби) або весь продукт власними силами;

б) купувати деякі компоненти (коиплектуючі вироби) або весь продукт у інших постачальників.

Економічно поставлена проблема розв'язується шляхом оцінки та співставлення видатків по варіантах. Якщо видатки на купівлю перевищують видатки на виробництво, то швидше всього найкраще виробляти власними силами (економія витрат може походити з самого виробу або з економії її на транспортних витратах). Проте в кожній конкретній ситуації мають місце (окрім економічних чинників) і інші фактори.

Типізація виробничого процесу

Розрізняють неперервний та перервний процес виробництва.

До неперервного відноситься виробництво продукції, технологічний процес виготовлення якої носить неперервний (цілодобовий) характер, зупинка процесу призводить до втрат сировини, псуванню обладнання та інших втрат. Продукцією таких виробництв є: борошно, цукор, пластмаси, хімічні матеріали, штучні волокна, сталь, кольорові метали. Галузі промисловості, що використовують неперервні процеси називають технологічними галузями.

До перервного процесу відноситься виробництво продукції, призупинка виготовлення якої в будь-який момент не призводить до втрат виробів або сировини. Це продукція машинобудування, легкої промисловості та інших галузей.

Цим двом видам виробничих процесів відповідають певні типи виробництв:

 1. Власне неперервне виробництво.

 2. Масовий (конвеєрний).

 3. Серійний.

 4. Одиничний (індивідуальний).

 5. Проектний.

 1. Власне неперервне виробництво. Це галузі промисловості, що створюють тільки один вид продукції, наприклад, борошно або цукор. Їх ще називають технологічними галузями.

 2. Масовий (конвеєрний) тип виробництва володіє рисами, що властиві і частково неперервному процесу. Підприємства або галузі з частково неперервною обробкою виготовляють подукцію, що припускає деяку модифікацію, тобто товари схожі, але не ідентичні (наприклад, виробництво автомобілів, телевізорів, комп'ютерів, калькуляторів, фотоапаратів).

 3. Серійний та одиничний типи виробництва володіють рисами, що властиві перервному процесу.

 4. Проект – це особливий випадок: тип виробничого процесу, який задіяний для виконання неординарного замовлення. Щоб виконувати складні роботи, що складаються з унікального комплексу операцій та мають часові обмеження – створюються проекти (космічні проекти, проекти ліквідації аварій та їх наслідків).


Питання 3.

Розрахунок потужності підприємства – важлива складова обгрунтування плану виробництва. На його основі:

а) намічаються обсяги випуску продукції;

б) виявляються резерви та складаються баланси потужностей;

в) обгрунтовується економічна доцільність спеціалізації, кооперування та обсяги капіталовкладень.

Виробнича потужність підприємства розраховується:

1-й крок розрахунку: на рівні дільниці – за пропускною здатністю провідних груп обладнання;

2-й крок розрахунку: на рівні цеху – за потужністю провідних дільниць;

3-й крок розрахунку: на рівні підприємства – за потужністю провідних цехів.

Провідними вважаються цехи (дільниці), в яких зосереджена суттєва частина основних фондів і які займають найбільшу питому вагу в загальній трудомісткості виготовлення продукції (наприклад, доменні, сталеплавильні та прокатні цехи заводів чорної металургії; механічні та складальні цехи на верстатобудівних та машинобудівних підприємствах).

4-й крок розрахунку: проводиться перевірка відповідності потужності основних цехів та дільниць потужності допоміжних. Виявлення диспропорції вимагає вжиття організаційно-технічних заходів щодо усунення "вузьких місць".

"Вузькі місця" – це відставання пропускної спроможності окремих груп обладнання або потужності окремих дільниць, потокових ліній та цехів від пропускної спроможності провідного обладнання, що виконує основні технологічні операції з виготовлення продукції.

Розрахунок виробничої потужності виконується за всіма основними цехами підприємства, а за допоміжними – перевірочний розрахунок.

Для розрахунку ВП використовують таку інформацію:

 • фонд часу роботи обладнання, робочих місць, виробничих площ;

 • прогресивні норми трудомісткості;

 • тривалість виробничого циклу;

 • такт випуску виробів і т.і.

Методи розрахунку виробничої потужності:

 • за прогресивною продуктивністю обладнання;

 • за трудомісткістю виготовлення продукції;

 • балансовий та інші.

Виробнича потужність ливарних, плавильних, термічних цехів (дільниць) визначається як добуток ефективного фонду часу роботи агрегата, установки та їх прогресивної продуктивності.

Виробнича потужність цехів (дільниць), що виготовляють деталі тільки для одного найменування виробу, розраховується шляхом поділу фонду часу роботи обладнання на прогресивну норму трудомісткості обробки комплекта деталей цього виробу.

Виробнича потужність цехів (дільниць), що виготовляють деталі до 10 найменувань виробів, розраховується на підставі трудомісткості так званого набору комплекта виробів. Набір включає вироби в кількісному співвідношенні передбаченому програмою.

Схема розрахунку:

 1. По кожній групі обладнання встановлюється прогресивна норма трудомісткості обробки одного комплекта. Трудомісткість визначається, як добуток величини трудомісткості обробки комплекта фізичної одиниці виробу та його питомого значення в загальному випуску, а надалі як сума отриманих даних по всім виробам, що входять у комплект.

 2. Шляхом співвідношення фонду часу роботи кожної групи обладнання та норми трудомісткості одного наборного комплекта встановлюється пропускна спроможність груп обладнання та виробнича потужність дільниці.

Наприклад, на дільниці крупних деталей механічного цеху в наявності 5 токарних верстатів, на яких обробляються деталі виробів А, Б та В у кількісному співвідношенні відповідно 48, 36 та 16%. Прогресивна трудомісткість комплекта деталей виробу А дорівнює 10; Б – 20; В – 15 верстато-годин. Фонд часу роботи обладнання – 23500 годин.

Таблиця 1.


Розрахунок виробничої потужності цеху (дільниці):

Найменування виробу

Кількісне співвідношення

Прогресивна трудомісткість одного комплекта

Пропускна спроможність в набірних комплектах

фізичної одиниці виробу

приведеного виробу (гр.3х2):100

А

48,0

10

4,8
Б

36,0

20

7,2
В

16,0

15

2,4
Всього:

10014,4

23500:14,4=1632


Для визначення виробничої потужності виробів у фізичних одиницях слід величину виробничої потужності в набірних комплектах розподілити пропорційно кількісному співвідношенню виробів по программі. Це складе:

по виробу :

А – 1632 х 48 : 100 = 783 шт.;

Б – 1632 х 36 : 100 = 588 шт;

В – 1632 х 16 : 100 = 261 шт.

Разом: 783 + 588 + 261 = 1632 шт.

Виробнича потужність за умов багатономенклатурного виробництва, тобто коли на одному і тому ж обладнанні обробляються деталі великої кількості найменувань виробів (більше 10) розрахунок виконується по укрупненій номенклатурі.

Схожі:

Курс лекцій Розділ 2: підрозділ 3: тема 13
Тема 13. Виробнича потужність – як узагальнення ресурсного потенціалу підприємства
Лекція : «Вплив випромінювань РЕЗ на формування електромагнітної обстановки»
Згідно Регламенту радіозв'язку розрізняють пікову імпульсну, середню потужності та потужність несучої. Для забезпечення ЕМС потужність,...
ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА ТА РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДА
Визначаємо потужність на вхідній ланці приводу потрібну потужність електродвигуна
Виробнича структура ВАТ «Костопільський завод продовольчих товарів»
Відкрите акціонерне товариство «Костопільський завод продовольчих товарів» засновано на добровільних засадах громадянами України...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства
Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання
ЗАТВЕРДЖУЮ
ВИРОБНИЧА ІНСТРУКЦІЯ СЛЮСАРЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ (ВБГО)
Задача 2
Задача (5 балів) На резисторі 3 Ом виділяється напруга 100 мВ. Знайти значення струму через резистор в мА і потужність в кВт
Урок 2 Тема уроку: Потужність. Одиниці потужності
Показати необхідність введення потужності для характеристики швидкості виконання роботи
АНКЕТА ФАХІВЦЯ
Науково-виробнича фірма «Урожай» група підприємств «Миронівський хлібопродукт» (тм «Наша Ряба»)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка