Н. В. Бугайчук методист лабораторії виховної роботи ЧОІПОПП


Скачати 119.56 Kb.
НазваН. В. Бугайчук методист лабораторії виховної роботи ЧОІПОПП
Дата12.09.2013
Розмір119.56 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Н.В.Бугайчук методист лабораторії виховної роботи ЧОІПОПП
Щодо організації виховної роботи

у навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році
Світовий соціально-історичний досвід дає можливості визначити головну мету виховання як формування гармонійно і всебічно розвиненої особистості, підготовленої до ініціативної соціальної та професійної діяльності в сучасному суспільстві, особистості, здатної сприймати й приумножувати його цінності. [1]

Виховання, за визначенням І.Д.Беха, «багатофакторний процес, що залежить від низки об’єктивних і суб’єктивних чинників». Це процес безперервний в якому немає фіксованих термінів початку та завершення і який послідовно переходить із однієї стадії в іншу. Від створення умов сприятливих для творчої діяльності до співробітництва педагога і дітей, та до самостійної творчості, яка і формує потребу особистості в подальшому саморозвитку.

Метою сучасного виховного процесу є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу. [2]

Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Програма розрахована на весь період виховної діяльності з учнями конкретного класу з урахуванням вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей учнів (для роботи з учнями 1-4, 5-9 та 10-11 класів). Метою «Основних орієнтирів виховання» є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.

У навчальних закладах зміст виховної діяльності необхідно будувати у відповідності до наступних ключових ліній:

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва. [2]

Новий навчальний рік починається під знаком важливих загально-культурних та історичних подій в Україні і Черкаській області. На виконання Указу Президента України від 11 квітня 2012 року №257/2012 «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка», Указу Президента України від 28 грудня 2012 року № 756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», та на виконання наказу №83 від 04.03.2013 Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Черкаської області Про проведення Обласного конкурсу дитячої творчості «Творчість Т.Г. Шевченка - очима дітей» необхідно передбачити в планах виховної роботи навчальних закладів заходи по відзначенню ювілею з дня народження Т.Г.Шевченка. Необхідно якнайширше популяризувати та залучити школярів до участі у зазначеному конкурсі.

У січні 2014 року відзначатиметься 60-річчя утворення Черкаської області. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення 60-річчя утворення Черкаської області» необхідно в планах виховної роботи навчальних закладів передбачити проведення:

  • культурно-мистецьких та освітніх заходів в навчальних закладах у тому числі, літературних вечорів, засідань за круглим столом, науково-практичних конференцій, конкурсів творчих і наукових робіт, виставок документів та матеріалів, присвячених життю та діяльності історичних постатей Черкащини;

  • інформаційних днів "Гортаємо сторінки Черкащини";

  • тематичних уроків, лекцій, бесід, наукових конференцій, "Круглих столів" у навчальних закладах та закладах культури, присвячених історії та досягненням Черкащини за 60 років, в музеях і бібліотеках – оформити тематичні експозиції;

  • інших заходів із сприяння реалізації громадських, зокрема молодіжних, ініціатив, спрямованих на консолідацію суспільства. [3]

Починаючи з нового навчального року у всіх загальноосвітніх закладах вводиться новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. Виховна робота в школі повинна бути побудована на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу, у відповідності до якого:

- компетенція - суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини;

- громадянська компетентність - здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства;

- загальнокультурна компетентність - здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності;

- здоров’язбережувальна компетентність - здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей;

- інформаційно-комунікаційна компетентність - здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань;

- ключова компетенція - певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності людини;

- комунікативна компетентність - здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;

- особистісно зорієнтований підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні;

- соціальна компетентність - здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.

Особливу увагу необхідно звернути на активізацію діяльнісного підходу, що означає - спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Визначальним для системи вітчизняної загальної середньої освіти є українознавче спрямування виховної діяльності. [4]

В 2012-13 навчальному році значна увага педагогічних колективів області приділялась напрямкам з підвищення рівня превентивної роботи. Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників проведено:

- науково-практичний інтернет-семінар «Формування духовних цінностей дітей та учнівської молоді як шлях профілактики негативних аспектів у розвитку особистості». За результатами семінару 20 кращих робіт по превентивному вихованню розміщенні на сайті інституту в розділі «Виховна робота».;

- моніторингове дослідженні стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах Черкаської області;

- узагальнення досвіду роботи загальноосвітніх закладів області щодо розв’язання проблеми дитячої злочинності та правопорушень.

Спільно з навчальними закладами області провели обласний навчально-методичний семінар методистів районних відділів освіти на тему «Сучасні технології профілактики негативних явищ в учнівському середовищі», на якому презентували свої виховні системи школи м. Черкаси загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8, №10, №30 Черкаської міської ради, в рамках експериментально-дослідницького проекту «Особистісно-орієнтована система превентивного виховання дітей та учнівської молоді»;

Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»; Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 р. № 2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року».

Основні завдання профілактики правопорушень визначені наказом від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року».

Питання всебічного розвитку та виховання дитини потребує тісної співпраці школи та сім’ї.

Роль сім'ї у вихованні дітей - велика і відповідальна. Виховання дітей у сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. В. Сухомлинський вважав, що сім'я - "джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави". Але з досвіду роботи, ми знаємо, що не кожна сім'я є саме таким "джерелом", не всі батьки мають певні знання про виховання дітей.

Потребою часу є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї є першими вихователями дитини. Тому у виховному процесі необхідно враховувати вплив сім’ї на учнів. Існує цілий комплекс проблем, які переживає сім’я. Це і неповні сім’ї, і безробіття та заробітчанство батьків, побутові умови, загальна культура усіх членів сім’ї, єдність сімейних інтересів. Сьогодні кожний педагог переосмислюючи теоретичну спадщину сподвижників української педагогіки з проблем родинного виховання; впевнений, що в цій системі багато важить відповідальність батьків за розвиток дитини та її виховання.

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти розроблений проект Концепції галузевої програми сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2013-2022 роки, що містить основні положення, які стосуються підготовки молоді до щасливого подружнього життя та формування відповідального батьківства.

Комплекс навчальних програм сімейного виховання «Сімейні цінності» для учнів 8-9 класів за рахунок годин варіативної складової навчальних планів (авт. О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, Г. Г, Ковганич, В. І. Кириченко) схвалений науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи. Розроблення комплексу програм «Сімейні цінності» зумовлено необхідністю підготовки сучасної молодої людини до створення сім’ї як основи, її активної, творчої та самодостатньої життєдіяльності, осередку взаємин, який ґрунтується на засадах культурних норм і цінностей. [5]

З метою створення ефективної системи національно-патріотичного виховання, морально-духовного, культурного розвитку дитини підчас планування виховної роботи в школі необхідно врахувати вимоги указів Президента України «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років».

Успіх виховного процесу залежить, в першу чергу від вихователя - людини з добрим серцем, високою культурою і високим професіоналізмом. Необхідно враховувати, що знання та уміння переходять у погляди та переконання лише тоді, коли засвоєння їх відбувається в цікавій та емоційній формі, а серед форм і методів виховання учнівської молоді пріоритетна роль належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії. До таких методів належать: ділова гра, аналіз соціальних ситуацій з моралістичним характером, ігрове проектування, ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, “мозкові атаки”, т.п.
Рекомендовані нормативні документи
1. Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»;

2. Закон України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;

3. Постанова кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

4. Наказ від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;

5. Наказ від 25.02.04 № 151/11 «Про затвердження концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах»;

6. Наказ від 25.01.07 № 44 «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року»;

7. Наказ від 01.02.10 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»;

8. Наказ від 29.03.10 №255 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв»;

9. Наказ від 30.12.10 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки);

10. Наказ від 30.12.10 №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»;

11. Наказ від 20.06.11№ 596 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності»;

12. Наказ від 24.11.09 № 1061/4128 «Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»;

13. Наказ від 16.12.11 №1443/779 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру «Зірниця»;

14. Наказ від 20.12.11 №1459 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс – «Класний керівник року»;

15. Наказ від 11.06.12 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві»;

16. Наказ від 19.07.12 № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»;

17. Наказ від 03.08.12 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»;

18. Інформаційно-методичний лист МОНМСУ від 11.04.11 № 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин;

19. Інформаційно-методичний лист МОНМСУ від 27.07.12 № 1/9-530 щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи.

20. Інформаційно-методичний лист МОНМСУ від23.08.№ 1/9-595 Деякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році;

21. Указ Президента України від 11 квітня 2012 року №257/2012 «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка»;

22. Указ Президента України від 28 грудня 2012 року № 756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості»;

23. Указ Президента України «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років».

24. Наказ Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Черкаської області №83 від 04.03.2013 «Про проведення Обласного конкурсу дитячої творчості «Творчість Т.Г. Шевченка - очима дітей»;

25. Постанова Верховної Ради України «Про відзначення 60-річчя утворення Черкаської області».

26. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України № 16/6-19 від 20.12.2001 «Про концепцію екологічної освіти в Україні».

27. Постанова Президії Академії педагогічних наук України № 1-7/6-98 від 01.07.2004 р. «Про Національну програму виховання дітей та учнівської молоді в Україні».

Рекомендовані періодичні видання
Журнали України:

Вихователю ГПД. Усе для роботи.

Виховна робота в школі.

Завучу. Усе для роботи.

Класному керівнику. Усе для роботи.

Обдарована дитина.

Світ виховання.
Газети України:

Довідник класного керівника.

Завуч.

Класний керівник.

Позакласний час.

Методист.

Сучасна школа України.

Шкільний світ.
Використанні джерела
1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К.: Либідь, 2003 – 344 с.

2. Наказ МОНМСУ від 31.10.11 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» www.mon.gav.ua

3. Постанова Верховної Ради України від 21.05.2013р. «Про відзначення 60-річчя утворення Черкаської області» www.rada.gav.ua

4. Постанова кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» www.kmu.gav.ua

5. Сімейні цінності: комплекс навчальних програм сімейного виховання (9, 17, 35, 70 годин) [для 8 – 9 класів] / [О. В. Мельник (кер. авт. кол.), Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, Г. Г. Ковганич, В. І. Кириченко, Л.В. Корецька, В. І. Прит]. – Івано-Франківськ: “Типовіт”, 2012. – 48 с.

Схожі:

Методист фізики лабораторії природничо-математичних дисциплін ЧОІПОПП
М. А. Новосельський, методист фізики лабораторії природничо-математичних дисциплін ЧОІПОПП
Методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту...
В. С. Кудін, методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту...
...
Методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту...
В. С. Кудін, методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту...
В. С. Кудін, методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту...
...
Методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту...
...
Методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту...
В. С. Кудін, методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Ю. В. Лєснікова
...
Калейдоскоп ідей методиста позашкільного навчального закладу ( з...
Автор-укладач: Кудін Валентина Семенівна, методист лабораторії виховної роботи Черкаського ОІПОПП
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка