МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Кафедра міжнародного туризму


Скачати 325.35 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Кафедра міжнародного туризму
Сторінка1/2
Дата17.03.2013
Розмір325.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
Кафедра міжнародного туризму

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

з навчальної дисципліни
«Організація туристичних подорожей»

для студентів напряму підготовки

6.140103 «Туризм»


КИЇВ-2012

ВСТУП

Одним з важливих етапів процесу підготовки висококваліфікованих спеціалістів є написання та захист курсових робіт. Навчальним планом напряму підготовки "ТУРИЗМ" передбачено написання студентами ІІ курсу курсової роботи з „Організації туристичних подорожей".

Курсова робота є своєрідним підсумком здобутих студентом теоретичних знань, практичних умінь і навичок. Написання і публічний захист курсової дозволяє перевірити рівень самостійного мислення автора, його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити узагальнюючі висновки.

У процесі виконання курсових робіт студенти оволодівають прийомами підбору, систематизації і правильного використання літературного, статистичного, картографічного матеріалу, інформації мережі Інтернет. Вони набувають навичок самостійного письмового викладення та оформлення результатів власної науково-дослідної роботи.

Мета даних методичних рекомендацій - допомогти студентам впорядкувати свою роботу над курсовою, написати текст і оформити результати самостійного дослідження.
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Метою написання курсової роботи є розвиток у студентів здібностей до самостійного наукового дослідження щодо окремих питань транспортного обслуговування туристів та організації різноманітних транспортних подорожей в цілому, взаємодії туристичних фірм та транспортних компаній (судноплавних, автомобільних, авіакомпаній та залізниці), історії розвитку і географії круїзів, автотуризму, подорожей залізницею, розвитку інфраструктури найпопулярніших курортів світу та України тощо.

Для реалізації даної мети необхідно вирішити такі завдання:

 • глибоко опрацювати спеціальну, методичну літературу, інші джерела інформації (статистичні збірки, інформаційні бюлетені, спеціалізовані періодичні видання, рекламні матеріали та інформацію розміщену в мережі Іntеrnеt);

 • проаналізувати й осмислити фактичні дані;

 • систематизувати та правильно використати зібраний матеріал;

 • логічно та послідовно викласти свої думки на папері;

 • правильно оформити роботу;

 • стисло та чітко доповісти на захисті про результати своїх досліджень.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Першочерговою вимогою до курсової роботи є її науковість, що передбачає творчий підхід до обраної теми, глибоке висвітлення всіх її аспектів, усвідомлення результатів дослідження та вміння робити узагальнення, висновки та рекомендації.

Важливою вимогою є логічно-послідовне викладення матеріалу. Робота повинна мати чітку логічну структуру, відображену в змісті, відповідно до якої будується текст курсової роботи. Усі розділи роботи та ілюстративний матеріал мають бути взаємопов'язані. Ілюстрації (схеми, графіки, таблиці тощо) наведені в роботі повинні бути логічно пов'язані з матеріалом викладеним в тексті розділів і розміщені одразу після згадки.

Вимогою є самостійність виконання роботи. Використання літератури та джерел передбачає не механічне їх переписування, а відбір необхідних фактів і даних для самостійного аналізу та характеристики окремих питань відповідно до теми дослідження. Робота, виконана не самостійно, а як результат переписування джерел повертається студенту для переробки.

Робота має відповідати і таким вимогам як грамотність та правильність оформлення.

Загальний обсяг роботи становить 30-40 сторінок друкованого тексту (редактор Microsoft Word, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5). Значне перевищення обсягу свідчить про те, що студент погано орієнтується в матеріалі, не вміє відібрати головного, найбільш суттєвого. Разом з тим, занадто малий обсяг роботи не дозволяє достатньо розкрити тему.

Потрібно дотримуватися пропорцій обсягу всіх структурних частин роботи. Зокрема, вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% загального обсягу розділів роботи.

У разі значних відхилень від вимог до курсової роботи, вона повертається студенту для доопрацювання чи переробки.

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
1. ВИБІР ТЕМИ ТА ЇЇ СХВАЛЕННЯ КАФЕДРОЮ

Перед тим, як обрати тему курсової роботи, студент повинен врахувати:

 • власний інтерес до певної проблеми;

 • ступінь особистого ознайомлення з обраним для вивчення об'єктом;

 • характер та обсяг практично доступних для використання літературних, статистичних та інших джерел.

Під час вибору теми слід врахувати її актуальність, наукове та практичне значення даної проблеми, можливості використання її результатів з практичною метою.

Студент може обрати тему з запропонованого переліку (додаток А), а може сам запропонувати тему курсової роботи, яка буде затверджена після узгодження з науковим керівником. Слід звернути увагу, що більшість з запропонованих тем дає досить широкі можливості студентам, оскільки вони передбачають дослідження на прикладі конкретної фірми, компанії тощо, як національної, так і закордонної, на самостійний вибір студента.
2. ДОБІР І ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

Для написання курсової роботи потрібен ретельний і обміркований добір літератури і джерел, складання загальної бібліографії.

Слід починати з загальної літератури (довідники, видання енциклопедичного характеру) та переходити до спеціальної (монографії, статті, спеціалізовані періодичні видання картографічний матеріал, статистичні дані тощо). Необхідно ознайомитися з відповідною інформацією в мережі Іnеtnеt. На підготовчому етапі доцільно використати підручники і навчальні посібники для формування уявлення про обрану тему дослідження, загальний зміст і структуру майбутньої роботи. Використання довідників і енциклопедичних видань дозволить студенту визначитися з основною термінологією в рамках теми. В той же час, написання курсової роботи лише на основі підручників і навчальних посібників не припустимо, оскільки не дає змогу оцінити навички студента щодо роботи з джерелами інформації, здатність до самостійного наукового аналізу матеріалів.

Слід звернути увагу, що часто недооцінюється роль Іntеrnеt - джерел, як при виборі теми роботи, так і безпосередньо в процесі дослідження. Натомість тут можна знайти найсучаснішу інформацію про національну і міжнародну законодавчу базу в галузі транспортних перевезень, транспортні компанії і туристичні фірми, послуги які вони надають і географію перевезень, рівень технічного оснащення тощо. Аналізуючи актуальні пропозиції на ринку можна скласти уявлення і певною мірою оцінити рівень використання того чи іншого виду транспорту та різних транспортних засобів в туристичних перевезеннях.

Перелік літератури і джерел, який може бути первинною базою при виборі і написанні курсової роботи з „Організації транспортного обслуговування туристів" наведено в додатку Б.

Після підбору літератури і джерел слід розпочинати вивчення, систематизацію, конспектування матеріалів. Працюючи над тією чи іншою монографією, статтею, іншим джерелом інформації необхідно конспектувати основні положення, точки зору, висновки та їх обґрунтування. Кожну виписку рекомендується робити на окремих аркушах з вказівкою всіх вихідних даних, що дасть змогу зробити правильне посилання на джерело. Необхідно відобразити: прізвище та ініціали автора (або авторів), назву книги (статті), місце видання, назву видавництва, рік видання, кількість сторінок (або номери сторінок для статті). Як зразок оформлення вихідних даних можна використати додаток Г.

Під час роботи над літературою студент повинен зуміти дати аналіз прочитаної праці, критично розібрати концепції автора, відзначивши їх сильні та слабкі сторони. Особливу увагу слід звернути на питання, що не знайшли висвітлення у сучасній літературі чи були лише поставлені у працях дослідників. Якщо з даної проблеми існує кілька точок зору, то автор курсової роботи має стисло викласти кожну з них, дати їм оцінку і обґрунтувати, чому він дотримується тієї чи іншої концепції чи висунути та довести власну точку зору.

Якісне написання курсової роботи забезпечується використанням не одного чи декількох, а багатьох різних джерел.
3. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після початкового вивчення джерел і літератури за темою складається робочий план, визначаються основні напрями дослідження, коло питань, які необхідно висвітлити. Поступово план корегується, відшліфовуються формулювання питань і складається попередній варіант змісту курсової роботи за її розділами. Важливо, щоб зміст був логічним і послідовним, чітко відбивав структуру роботи.

Структурно курсова робота складається з: вступу; основної частини; висновків; списку використаної літератури та джерел; додатків. В основній частині викладають власне суть роботи за розділами, які є її структурними елементами. Основна частина курсової роботи складається як правило з 3-4 розділів, які за змістом умовно поділяють на теоретичний, методичний та прикладний. Якщо тема роботи передбачає ретроспективний аналіз (історія питання), то такий матеріал оформляють окремим розділом. Кожний з розділів, за необхідності, поділяють на пункти, а пункти - на підпункти. Приклад оформлення змісту роботи наведено в Додатку В.

В усіх випадках кожен розділ, пункт або підпункт повинен містити закінчену інформацію. Виклад матеріалу в розділах має бути підпорядкованій головній ідеї, визначеній темою курсової роботи.
4. ПІДГОТОВКА ТЕКСТУ РОБОТИ

Після вивчення джерел і літератури та складання попереднього плану, студент приступає до написання тексту.

Загальними вимогами до текстової частини є:

 • чіткість побудови та конкретність викладення матеріалу;

 • логічно-послідовне викладення матеріалу.

Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки.

Досить складним і важким моментом у виконанні курсової роботи є написання ВСТУПУ, який дає змогу визначити ступінь теоретичної підготовки студента, його науковий рівень. Найбільш оптимальним є вступ, в якому:

- обґрунтовується актуальність теми, її наукове та практичне значення;

- аргументується вибір предмету (об'єкту), того чи іншого аспекту дослідження;

- визначається мета та конкретні завдання дослідження;

- дається аналітичний огляд літератури, стисла характеристика джерел, на основі яких розкривається тема дослідження;

- окреслюється структура курсової роботи.

В ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ викладається зміст дослідження. У залежності від теми основна частина може складатися з різної кількості розділів, пунктів і підпунктів. їх назви мають бути стислими та відповідати меті та змісту роботи.

В розділах теоретичного спрямування викладаються найбільш загальні основи організації того-чи іншого виду перевезення, зокрема аналізуються нормативно-правові документи і різноманітні організації, що виконують регулятивно-контрольні функції щодо організації пасажирських перевезень; фактори, що впливатимуть на вибір того чи іншого виду перевезення при організації туру тощо.

В розділах методичного спрямування висвітлюються практичні питання і проблеми, які безпосередньо впливають на особливості транспортного забезпечення туру та організації туристської подорожі в цілому, альтернативні питання, розв'язання яких залежатиме від працівників турфірм і безпосередньо впливатиме на якість запропонованого фірмою турпродукту. Наприклад, це може бути аналіз класності транспортних засобів (класи салонів в літаках і вагонів в потягах, зірковість туристичних автобусів і круїзних лайнерів тощо), тарифів, особливості оформлення проїзних документів, багажу, особливостей обслуговування пасажирів під час подорожі і т.д.

Розділи прикладного (практичного) спрямування як правило присвячуються характеристиці стану розвитку і особливостей організації того чи іншого виду пасажирських перевезень в світі в цілому або на прикладі окремих країн, транспортних чи туристичних компаній тощо.

Якщо в роботі передбачено ретроспективний аналіз (історія) питання, то у відповідному розділі головну увагу слід приділити впливу розвитку того чи іншого технічного засобу пересування на розвиток і формування туризму як масового явища. Якщо ж тема роботи передбачає аналіз організації транспортних маршрутів на прикладі конкретної компанії (авіаційної, судноплавної тощо) або аналіз досвіду туристичної фірми щодо організації транспортної подорожі, то перший розділ курсової роботи варто присвятити історії формування і розвитку даної компанії (фірми).

Кожний розділ має закінчуватися короткими узагальненнями та висновками.

ВИСНОВКИ завершують курсову роботу. У стислій формі викладаються основні положення дослідження (відповідно до структури роботи), а також рекомендації та пропозиції практичного характеру, що складають предмет захисту.

ДОДАТКИ створюються для запобігання перевантаження тексту таблицями, картографічними, розрахунковими даними, схемами, діаграмами, фотографіями тощо. В додатки як правило поміщаються матеріали що несуть другорядне, допоміжне значення, не ілюструють власне текст, а були використані при його написанні. Вони повинні відповідати змісту роботи і мати згадування в тексті.
5. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Під оформленням роботи слід розуміти не лише її зовнішні атрибути – обкладинку, титульну сторінку, грамотність викладу, а й правильне використання наукового апарату (цитування, посилання на наукові джерела, виноски, список використаної літератури).

Курсову роботу виконують на комп'ютері і друкують з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word Times New Roman кегля 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 15 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися у процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням виправлень на тому ж місці.

Текст основної частини випускної кваліфікаційної/магістерської роботи поділяють на розділи, підрозділи (параграфи), пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують жирними великими літерами (розмір кегля 14) симетрично до тексту. Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Заголовки підрозділів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого у підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати двом інтервалам.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами (без знака “№”).

Першою сторінкою випускної курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

На титульній сторінці курсової роботи вказується офіційна назва навчального закладу, факультету і кафедри, повне формулювання теми, позначається курс, прізвище та ініціали автора і наукового керівника, вчений ступінь і звання останнього, а також місце й рік виконання (Додаток Г).

Всі структурні частини роботи (зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки) обов’язково нумерують.

Наступна сторінка – зміст, у якому відображена структура дослідження (розділи, параграфи, пункти) із зазначенням сторінки.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як і пункти.

Ілюстрації (фотографії, карти, креслення, схеми, діаграми, графіки) і таблиці в курсовій роботі необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більші формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно у межах розділу (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках). Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули у розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого краю аркуша на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: 3.1 (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно у межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку і перелічують їх. Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

У курсовій роботі ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після їх номера. При потребі ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий текст).

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Під таблицею вказують джерело даних.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою у межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому – боковик.

Якщо текст, який повторюється у графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторі його замінюють словами «Те ж», а далі – лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів, які повторюються, не потрібно. Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою, у тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

При написанні курсової роботи студент повинен робити посилання на першоджерела, матеріали або окремі результати, які запозичені у інших авторів і використовувалися при виконанні роботи. Такі посилання дають можливість відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дозволяють перевірити необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову, текст, обсяг. Посилатися потрібно на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке посилаються в курсовій роботі.

Посилання на джерела потрібно зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «...як зазначає М.М. Баранський у праці [1, с.25 ]».

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2». Посилання на формули курсової роботи вказують порядковим номером у дужках, наприклад, «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці роботи повинні бути посилання у тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3» або «див. рис. 2.4».

Список використаних джерел оформляється відповідно до Додатку 2.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і цифра чи велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно цифрами або великими літерами української абетки (за винятком літер ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). Наприклад: Додаток 1 або Додаток А і т.д.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 (другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) (перша формула додатка А).

6. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після написання та належного оформлення курсової роботи студент здає її на кафедру. Керівник перевіряє курсову роботу і пише відгук. У разі необхідності робота повертається для доопрацювання.

Допуском курсової роботи до захисту є позитивний відгук на неї наукового керівника.

На захисті курсової роботи студент у стислій формі (5-7 хв.) інформує комісію про мету курсової роботи, основні завдання, що стояли на початку дослідження, зміст роботи, робить висновки.

Остаточно курсова робота оцінюється комісією за результатами захисту з урахуванням оцінки наукового керівника, зазначеної у відгуку.

Додаток А

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОДОРОЖЕЙ"

 1. Організація перевезень туристів на залізничному транспорті в Україні (на прикладі конкретної туристичної фірми).

 2. Організація перевезень туристів на залізничному транспорті в Європі (на прикладі конкретної країни).

 3. Організація перевезень туристів на залізничному транспорті в США та Канаді.

 4. Організація спеціалізованих залізничних маршрутів.

 5. Організація спеціальних туристичних потягів в Україні (на прикладі конкретної туристичної фірми).

 6. Туристсько-екскурсійні потяги світу (на прикладі конкретної країни).

 7. Організація річкових туристських маршрутів в Україні. (на прикладі конкретної круїзної компанії).

 8. Організація морських маршрутів в Україні. (на прикладі конкретної туристичної фірми).

 9. Організація круїзного маршруту (на прикладі конкретної круїзної компанії).

 10. Географія морських та річкових круїзів.

 11. Аналіз стану і перспектив круїзного ринку світу.

 12. Організація авіаційних маршрутів (на прикладі конкретної національної або закордонної авіакомпанії).

 13. Організація взаємодії туристичних компаній з авіаперевізниками.

 14. Організація автобусних туристичних маршрутів.

 15. Ринок туристських автобусних подорожей в Україні.

 16. Умови створення та функціонування туристичного підприємства.

 17. Претензійна робота в туризмі.

 18. Історико-культурні ресурси Київської області

 19. Архітектурні пам’ятки Волинської області як туристичні об’єкти

 20. Історико-культурні ресурси Житомирської області

 21. Історико-культурні ресурси Рівненської області

 22. Історико-культурні ресурси Тернопільської області

 23. Історико-культурні ресурси Хмельницької області

 24. Туристичні ресурси Кам’янця-Подільського

 25. Туристичні ресурси Івано-Франківської області

 26. Туристичні ресурси міста Львова

 27. Туристичні ресурси м. Чернівці

 28. Замки Закарпаття як туристичні об’єкти

 29. Туристична інфраструктура Криму

 30. Природно-рекреаційні ресурси Криму

 31. Туристична інфраструктура Одеської області

 32. Природно-рекреаційні ресурси Одеської області

 33. Туристичні ресурси Запорізької області

 34. Туристичні ресурси Донецької області

 35. Туристичні ресурси Миколаївської області

 36. Туристичні ресурси Херсонської області

 37. Архітектурні пам’ятки Чернігова як екскурсійні об’єкти

 38. Туристичні ресурси Полтавщини

 39. Туристичні ресурси Сумської області

 40. Туристичні ресурси Харківської області


Додаток Б

ЛІТЕРАТУРА до дисципліни "Організація транспортного обслуговування туристів" (не плутати з правилами оформлення)

 1. Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів. – К., 2008. – 192 c.

 2. Артемьев С. П. Международные перевозки автомобильным транспортом.- М.: Техника, 1990.-218с.

 3. Белкин С.И. Голубая лента Атлантики.- Л.: Судостроение, 1990.- 240 с.

 4. Биржаков М.Б. Введсние в туризм. - СПб: Издательский дом "Герда", 1999. - 320с.

 5. Биржаков М.Б., Биржаков К.М. Железнодорожные тури / Туристские фирмы. Вып. 16.-С. 16-118.

 6. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. - М-СПб: Издательский дом "Герда", 2001.- 400с.

 7. Герасименко В. Г. Основы туристского бизнеса. - Одесса: Черноморье, 1997.-60с.

 8. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности. - М.: Нолидж, 1996.-305с.

 9. Гуляев В.Г. Туристские перевозки. - М: Финансы и статистика, 1998. - 367 с.

 10. Дмитрусенко О.В., Гаврилишин І. П. Туризм і авіація // Туристичні ресурси України. - К.:Український інститут туризму, 1995. -С. 258-267.

 11. Ильина Е. Н. Менеджмент транспортних услуг. - М: РМАТ, 1997.

 12. Ильина Е.Н. Менеджмент транспортних услуг / Российская международная академія туризма. - М, 1997. -255 с.

 13. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности. - М: Финансы и статистика, 2002. -298с.

 14. Методические рекомендации по организации комплексного обслуживания туристов на водных маршрутах. - М.: ЦРИБ «Турист», 1981. -45с.

 15. Организация групових путешествий на самолетах и железнодорожньїх поездах. - М.: ЦРИБ «Турист», 1984. - 62 с.

 16. Паладич Л. И. Морские круизы (Морской туризм). - М.: Знание, 1989.-63 с.

 17. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте: Справочник / Крейние А.В. -М.:Транспорт, 1990. - 224 с.

 18. Петров С. В., Шапакина К. Е. Планирование и организация транспортних маршрутов. - М.: ЦРИБ «Турист», 1986. - 94 с.

 19. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (витяг) (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176) // Туризм в Україні. Вип. 2.-С.9-15.

 20. Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. - К. Транспорт України, 1998.

 21. Пути повышения качества обслуживання на водньїх маршрутах.- М.: ЦРИБ «Турист», 1987.-52 с.

21.Работа руководителя туристской группы на транспортних маршрутах, - М.: ЦРИБ «Турист», 1990.-98 с.

 1. Семенов В. Н. Обеспечение безопасности на транспортних маршрутах. - М.: ЦРИБ«Турист», 1991. - 42 с.

 2. Транспортное право Украйни / Сост. В.В.Сунцов.- X.: Консул, 1998.-496с.

 3. Туристский терминологический словарь / Авт.-сост. Зорин И.. Квартальнов В.- М:Советский спорт, 1999,- 364с.

 4. Фастовець О.Б. Організація транспортних подорожей / Ін-т туризму ФПУ. - К., 2003. -231с.

Іnternet-джерела:

 1. zаkоn.rada.gov.uа - Законодавство України

 2. www.nau.kiev.uа - Нормативні Акти України

 3. www.ukrstat.gov.uа - Державний комітет статистики України

 4. www.mintrans.gov.uа - Міністерство транспорту та зв'язку України

 1. www.borуspil-аіrроrt.kіеv.uа - Міжнародний аеропорт „Бориспіль"

 2. www.utis.biz - Українська туристична інформаційна система

 3. www.turnovosti.соm.uа - оперативна туристична інформація і гарячі новини

 4. www.аmаdеus.net.uа - Амадеус Україна національне представництво глобальної диcтриб'юторської системи AMADEUS

 5. www.hertz.uа - національне представництво компанії з прокату автомобілів HERTZ, Іnternational franchisee

 6. www.сарtаіnсооkсruses.net - міжнародний круїзний туроператор Сарtаіn Соок Сruises, головний прямий постачальник круїзів до країн Східної Європи

 7. www.сruiseweb.соm/ СRUISELINE.НТМ - Тhе Сruise Web - Офіційне Агенство Подорожей в сфері круїзів

 8. www.oceanсruіses.соm - Міжнародний Довідковий Центр Океанських Круїзних Подорожей

 9. www.tоur.ukrfеrrу.соm/сruises - туристична фірма "УкрферріТур", дочірнє підприємство судноплавної компанії „Укрферрі"

Додаток В

Приклад оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП
1.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

5

1.1.

Правове регулювання повітряних перевезень

5

1.1.1.

Міжнародні угоди і конвенції

5

1.1.2.

Міжнародні авіаційні організації

7

1.1.3.

Аналіз національного законодавства України

8

1.2.

Особливості повітряного перевезення пасажирів

10

1.2.1.

Формування маршрутів і розкладу

10

1.2.2.

Регулярні перевезення

12

1.2.3.

Чартерні перевезення

14

2.

АНАЛІЗ ПОСЛУГ ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ПА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ)

16

2.1.

Характеристика авіапарку

16

2.2.

Класність салонів і послуги на борту

18

2.3.

Тарифи та клубні програми

20


2.4.

Багаж

22


3.

СУЧАСНИЙ СТАН АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

24

3.1.

Загальна характеристика

24

3.2.

Аеропорти України

27

3.3.

Національні авіаперевізники

30

3.4.

Закордонні авіакомпанії

33

3.5.

Аналіз взаємодії туристських фірм і авіакомпаній

35

ВИСНОВКИ

37

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ

39

ДОДАТКИ

40

Додаток А. Характеристики найбільш популярних типів літаків

41

Додаток Б. Приклади оформлення квитків та інших документів

42

Додаток В. Розвиток авіаперевезень в Україні в 2006 - 2011 р.р.

45
  1   2

Схожі:

ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі готельно-ресторанного...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КИЇВ НТУУ "КПІ" 1997 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ Ужгород, 2011
Укладач: Медяник А. М., ст викладач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Курс лекцій Київ 2006 Київський Національний Університет культури і мистецтв
Безклубенко Сергій Данилович. Основи філософських знань. Курс лекцій для слухачів Академії пепрукарського мистецтва та студентів...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ...
Дисципліна «Історія української культури» в системі підготовки сучасного фахівця вищої категорії. Предмет, об’єкт, основні проблеми,...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський...
Тема ВІТЧИЗНЯНАТРАДИЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІЗНАННЯ БІОСФЕРИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
...
СПІЛКА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ, МОЛОДІЖНА РАДА СГОСТУ, ТСК „ЧЕМПІОН”
Місце проведення: м. Київ, проспект Комарова 1, НАУ (Національний авіаційний університет), Центр культури та мистецтв
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка