КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КИЇВ НТУУ "КПІ" 1997 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КИЇВ НТУУ "КПІ" 1997 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
Сторінка1/11
Дата17.08.2013
Розмір2.41 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Філософія > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

КИЇВ НТУУ "КПІ" 1997

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ АСПІРАНТІВ, ПОШУКАЧІВ ТА МАГІСТРІВ

КИЇВ НТУУ КПІ" 1997

Філософія науки. Конспект, лекцій для аспірантів, пошукачів та магістрів. /Укл.:

В М. Пронський, С.М. Комунаров.- К.: НТУУ "КПІ", 1997. -200 с

Укладачі: Пронський Вадим Миколайович, канд. філос наук, доцент

Комунаров Сергій Миколайович, д-р філос. наук, проф.

Відповідальний редактор Б.В. Новіков, д-р філос. наук, проф.

Рецензенти: В.А. Рижко, д-р філос. наук, проф.

Л.В. Залеська, канд. філос. Доцент

Л.В. Сторіжко, канд. філос. наук, доцент

Л.Л. Ткачук, канд. філос. наук, доцент

Затверджено на засіданні Ради факультету соціології Протокол №4 від 804.1997 р.

Редактор О.Г. Кравченко

Підп. до друку 10.04.97 Формат 60841/16 Папір друк. №1

Друк офс. Ум. др. арк. 11,62.

Ум. фарбо-відб. 11,73. Обпік вид. арк. 10,52.

Зам. № 7-1255

НТУУ "КПІ"

252056

Київ-56, проспект Перемоги, 37

Фірма «ВІПОЛ»

252151, Київ, вул. Волинська, 60.

ВСТУП


У сучасних умовах, коли наука проникає у всі сфери суспільного життя, вона привертає до себе особливу увагу. Яким би актуальним не було вивчення спеціальних дисциплін, воно не знімає завдання філософського дослідження процесу власне наукового пізнання.

Більше того, оскільки філософія досліджує такий тип ставлення до дійсності, який характерний для науки як специфічної форми теоретичної свідомості, що визначає спосіб орієнтації людини у світі, виникає об’єктивна потреба у філософії як методологічній та світоглядній основі наукового пізнання. Разом з тим, підготовка висококваліфікованих спеціалістів передбачає глибоке знання не тільки загальних, а і спеціальних філософських проблем науки.

Значною мірою досягнення цієї мети здійснюється через засвоєння філософії науки як особливої галузі знання в рамках філософії і глибокого розуміння специфіки філософських проблем науки.

Все це зумовило необхідність переосмислення змісту філософської підготовки науковців, акцентуючи їхню увагу на вивчення філософських проблем науки. Такий новий підхід до вивчення філософії передбачає її осмислення і виклад у нетрадиційному вигляді, що дозволяє, по-перше, поглибити філософський Та загальнонауковий рівень знань і, по-друге, вирішити важливе практичне завдання - створити передумови філософського осмислення науки, яке б переросло у здатність і потребу до активної наукової діяльності.

З метою надання допомоги у вивченні філософії в контексті наукового знання підготовлений конспект лекцій, який складається з двох розділів і десяти тем.

Зміст першого розділу конспекту лекцій охоплює не окремі проблеми наукознавства, а філософію науки як галузь філософського знання, науку в цілому як особливий соціокультурний феномен. Образ науки осмислюється через розкриття сутності і специфіки наукового знання, критеріїв його науковості і новизни, аналізу генези і соціальних функцій науки, її логічної структури, дослідження закономірностей і філософсько-методологічних моделей її розвитку.

У другому розділі конспекту лекцій досліджуються онтологічні, гносеологічні і методологічні проблеми сучасної науки, аналізуються філософські проблеми природничих наук (математики, фізики, кібернетики), розглядаються філософські питання техніки і технічних наук.

Конспект лекцій розрахований на аспірантів, пошукачів, магістрів, широке коло науковців. Автори сподіваються, що вивчення означених проблем допоможе підвищити методологічний рівень професійних наукових знань, глибше і повніше проникнути в суть явищ і процесів дійсності, сприятиме формуванню філософського бачення світу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

К. М. Ситника Допущено Міністерством освіти і науки України
Рецензенти: д-р техн наук, проф. /. М. Астрелін (Національний технічний університет України «КПІ»), д-р техн наук, проф. О. Я. Лобойко...
Секція 1 Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку
...
«Харківський політехнічний інститут» Програма
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
“Київський політехнічний інститут”
Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” / Уклад.: Г. Б. Варламов, В. П. Головенкін, В.І. Тимофєєв, В.І. Шеховцов....
Місце проведення: Конгрес-Холл «Київський», НТУУ «Київський політехнічний інститут»
...
Національний Технічний Університет України “КПІ”

Університет України «Київський Політехнічний Інститут»
Завдання Довести тотожності теорії множин за допомогою алгебраїчних перетворень
Міністерство освіти України Національний Технічний Університет України...
Вона спрямована на врегулювання певного кола суспільних відносин, має загальний метод правового регулювання та фіксує правові норми...
ХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київський національний торговельно-економічний університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка