Про стан викладання, рівень знань


Скачати 52.59 Kb.
НазваПро стан викладання, рівень знань
Дата31.03.2013
Розмір52.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Наказ
Про стан викладання, рівень знань,

умінь і навичок учнів з інформатики
Протягом грудня 2004 року та січня — березня 2005 року в школі вивчався стан викладання інформатики та рівня знань учнів з предмета.

Метою курсу інформатики є формування теоретичної бази знань учнів та практичних навичок використання засобів сучасних інфор­маційних технологій у повсякденній і практичній, науково-пізнаваль­ній діяльності учнів.

У школі викладання курсу інформатики забезпечується __________, учителем II категорії, стаж роботи — 4 роки.

Наслідки вивчення, відвідування уроків та результати проведення контрольних замірів свідчать про те, що вчитель інформатики має до­статню науково-теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмета, забезпечує засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок, приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов'язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, ін­тереси. Активне використовує різноманітні форми і методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці: робота з алгоритмічно-інструк­тивними картками, тестами, створення презентацій та комунікативних проектів. Учитель запроваджує елементи інтерактивних технологій у власній педагогічній практиці: захист учнями власних програм, ін­тегровані уроки з математикою, англійською мовою, географією та фі­зикою. Учителем розроблена адаптована програма для вивчення інфор­матики у 8—9-х класах минулого року та адаптована пропедевтична програма для вивчення інформатики у 5—7-х класах цього року. Про­тягом останніх років учні вчителя________займають призові місця (І, III) в обласному конкурсі юних програмістів «Байт» та міській олім­піаді з інформатики (III).

Календарні плани вчителя складені з урахуванням методичних реко­мендацій, у них передбачені самостійні та практичні роботи, тематич­ний облік знань. Поурочні плани відображають роботу з виконання де­ржавних програм, індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

Кабінет інформатики, створений учителем__________, обладнаний

комп'ютерами, навчальними посібниками, дидактичними матеріалами та практичними роботами для 5—11-х класів. Цього року шкільний

кабінет інформатики відмічений на міському конкурсі-огляді навчально-методичного забезпечення шкільних кабінетів.

Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час про­ведення контрольних замірів з інформатики:Пред­мет

Кл

Оцінювання навчальних учнів і результати контрольних досягнень рольних замірів

ВчительВ

%

д

%

С

%

П

%


Інфор­матика

9

8

42,1

8

42,1

3

15,8
Інфор­матика

10

11

84,6

1

7,7

1

7,7Інфор­матика

11

6

50

2

16,7

2

16,7

2

16,7

Із запропонованих контрольних робіт у 9—11-х класах із 44 учнів упоралися із завданням 36. Рівень якості знань склав 81,8 %,

Адміністрацією школи було проведено внутрішньошкільний моні­торинг з метою відстеження засвоєння школярами базового навчаль­ного матеріалу.
2002/03

2003/04

2004/05

з/п

ПІБ

учителя

К-ть учнів високого рівня

%

К-ть учнів високого рівня

%

К-ть учнів високого рівня

%27

33

31

40,2

73

40,6


Результати моніторингу свідчать про те, що вчитель постійно пра­цює над підвищенням свого освітнього та кваліфікаційного рівнів, дає можливість учням засвоїти програмовий матеріал.

Було здійснено порівняльну характеристику рівня успішності учнів з математики за два навчальних роки (2003/04 та 2004/05):
Рівень успішності загалом по класу, %

Класи

Кіль­кість учнів

Високий рівень - 2003

Високий рівень - 2004

Високий рівень - 2003

Високий рівень - 2004

Середній рівень - 2003

Середній рівень - 2004

Середній рівень - 2003

Середній рівень - 2004

8

26

26,1 %

30,8 %

43,5 %

42,3 %

30,4 %

26,9 %

9

22

52,6 %

40,9 %

42,1 %

36,4 %

5,3 %

18,2%

ЗакінченняРівень успішності загалом по класу, %

Класи

Кількість

учнів

Високий рівень - 2003

Високий рівень - 2004

Високий рівень - 2003

Високий рівень - 2004

Середній рівень - 2003

Середній рівень - 2004

Середній рівень - 2003

Середній рівень - 2004

10

13

41,6 %

76,9 %

41,6%

15,4%

16,7 %

7,7 %

11

12

43,5 %

41,7%

52,2 %

33,3 %

4,3 %

25%

Зазначеними даними за результатами проведення контролю конс­татується зниження рівня підготовки 9-го класу (високого та достат­нього рівнів). Причинами є недостатній контроль за підготовкою учнів до уроків з боку вчителя - предметника, класного керівника та батьків.

На підставі вищезазначеного та з метою усунення недоліків

НАКАЗУЮ:

1. Учителю інформатики_______________:

1.1. Продовжувати роботу над забезпеченням належного методич­ного рівня викладання, застосовуючи ефективні методи та форми для розвитку творчих здібностей школярів.

1.2. Систематизувати роботу з підвищення рівня навчальних досяг­нень учнів 9-го класу (постійно).

1.3. Під час складання завдань та підготовки до уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації на­вчання (постійно).

2. Заступнику директора школи з НВР___________:

2.1. Організувати взаємо відвідування уроків________та_____з питання

інтеграції у викладанні математики та інформатики (квітень — тра­вень 2005 року).

2.2. Провести повторні контрольні заміри в 9-му класі (травень 2005 року).

3. Методичному об'єднанню вчителів точних та природничих наук:

3.1. Розглянути питання про стан формування навчальних умінь та навичок на засіданнях методичного об'єднання вчителів (до 20.04.05).

3.2. Запропонувати вчителю__________взяти участь у Всеукраїнсь­кої заочній Інтернет - олімпіаді (грудень — січень 2005/06 н. р.).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НВР_________________.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання української мови в школі з...
Шляхи координації викладання української та російської мов у 5 класі в умовах білінгвізму
Урок узагальнення та систематизації отриманих знань, умінь та
Перевірити і встановити рівень оволодіння учнями основами знань, умінь та навичок з теми
Урок №63 Тема. Тематична контрольна робота №5 Мета: перевірити рівень...
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань щодо змісту ос­новних понять теми; перевірити якість сформованих умінь щодо засто­сування...
Тема. Порівняльна характеристика океанів. Практична робота (слайд 1)
Мета: виявити рівень знань учнів про кожен океан на основі проведення порівняльної
Буринська Н. М. та ін. Підручник для 10 класу ЗНЗ (профільний рівень)
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...
Перелік питань для модульного контролю знань (ІІ рівень) З ПОЛІТОЛОГІЇ
Місце політології в системі наук про суспільство: взаємозв'язок та взаємозалежність
Недостатній рівень базових знань слухачів, незаперечно, призводить...
Визначення вихідного рівня знань слухачів відділення післядипломної освіти проводиться з метою
5. ПОТОЧНЕ І ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА МОДУЛЕМ
Під час контролю систематичності та активності роботи оцінюються рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
Мета семінару: висвітлити надбання та сучасний стан біблієзнавства в Україні, а також позначити перспективи розвитку вивчення та...
Дотримування державних вимог
Протягом лютого — квітня 2005/06 н р та жовтня — листопада 2006/07 н р вивчався стан викладання етики, дотримання державних вимог...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка