Перелік питань для модульного контролю знань (ІІ рівень) З ПОЛІТОЛОГІЇ


Скачати 87.78 Kb.
НазваПерелік питань для модульного контролю знань (ІІ рівень) З ПОЛІТОЛОГІЇ
Дата18.03.2013
Розмір87.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Перелік питань для модульного контролю знань (ІІ рівень)
З ПОЛІТОЛОГІЇ


 1. Місце політології в системі наук про суспільство: взаємозв'язок та взаємозалежність.

 2. Політична наука в сучасній Україні: основні завдання, шлях розвитку і перспективи.

 3. Еволюція уявлення про політику: основні етапи і парадигми.

 4. Суб’єкти політики. Особистість як суб’єкт політики.

 5. Взаємозв'язок політики з іншими формами суспільної свідомості (філософія, мораль, релігія).

 6. Політика і засоби масової інформації. ЗМІ як “четверта влада”.

 7. Політична ідеологія: поняття, рівні реалізації та роль у функціонуванні політичних режимів.

 8. Консерватизм і неоконсерватизм. Праві та право центри­стські партії України.

 9. Лібералізм і неолібералізм. Стан ліберального руху в Україні.

 10. Соціал-демократичний рух у світі та Україні: історія, програмні цілі, досягнення.

 11. Комуністичний рух: мета, форми, перспективи.

 12. Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі.

 13. Соціалізм.

 14. Анархізм.

 15. Націоналізм.

 16. Ресурси влади.

 17. Легітимність влади, типи легітимності.

 18. Типологія влади.

 19. Проблеми влади і владних відносин у сучасному українському суспільстві.

 20. Типологія політичних режимів. Особливості політично­го режиму в Україні.

 21. Трансформація тоталітарних і авторитарних режимів у посткомуністичну добу.

 22. Авторитаризм.

 23. Тоталітаризм.

 24. Соціально-політичні передумови тоталітаризму.

 25. Розвиток поглядів та змісту демократії в історії людства.

 26. Основні концепції демократії.

 27. Демократичні традиції в історії українського державотворення.

 28. Принципи демократії.

 29. Політичні права, свободи та обов'язки людини і громадянина, їх роль у політиці.

 30. Передумови та етапи демократизації українського суспільства.

 31. Переваги та недоліки демократії.

 32. Громадянське суспільство, його сутність та умови становлення.

 33. Особливості формування громадянського суспільства в Україні.

 34. Сутність, структура та функції політичної системи.

 35. Політична система сучасної України: тенденції трансформації та змісту моделі.

 36. Типи політичних систем: порівняльний аналіз.

 37. Основні концепції походження держави.

 38. Ознаки держави.

 39. Функції держави.

 40. Типологія держав. Поняття правової та соціальної дер­жави.

 41. Основні форми державного правління: порівняльний аналіз.

 42. Порівняльний аналіз парламентської та президентської форм правління.

 43. Особливості основних форм територіального устрою.

 44. Форми державного устрою та державного правління України.

 45. Основні тенденції розвитку державності в сучасному світі.

 46. Класифікація органів державної влади. Поділ та система стримувань і противаг державної влади у демократичному суспільстві.

 47. Загальні поняття парламентаризму і його особливості в Україні.

 48. Інститут президентства в сучасному світі.

 49. Інститут президентства в Україні: етапи становлення. Порядок взаємодії з іншими органами влади.

 50. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.

 51. Кабінет Міністрів України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.

 52. Моделі місцевого самоврядування: сутність та порівняльний аналіз (англо-американська та континентальна (французька) моделі).

 53. Структура місцевих органів влади, їх повноваження, порядок формування і функціонування.

 54. Роль і функції політичних партій.

 55. Передумови, шляхи та моделі формування політичних партій.

 56. Класифікація політичних партій.

 57. Класифікація сучасних політичних партій України.

 58. Виникнення політичних партій в Україні.

 59. Етапи становлення та сучасний стан багатопартійності в Україні.

 60. Становлення багатопартійності і політичного плюралізму в умовах незалежності України.

 61. Громадські організації та рухи: сутність, структура, особливості, роль в суспільстві

 62. Сутність та типи партійних систем. Взаємозв’язок партійних і виборчих систем.

 63. Основні стадії виборчого процесу.

 64. Виборче право і виборча система в сучасній Україні.

 65. Виборча система України: пошук оптимальної моделі.

 66. Принципи виборчого права.

 67. Політичний абсентеїзм: його причини та наслідки.

 68. Мажоритарна виборча система.

 69. Пропорційна виборча система.

 70. Змішана виборча системи.

 71. Порівняльна характеристика основних виборчих систем.

 72. Парламентські вибори в Україні.

 73. Президентські вибори в Україні.

 74. Місце і роль еліти в суспільно-політичному житті. Теорії еліт.

 75. Політична еліта України: особливості формування та етапи еволюції.

 76. Типологія еліт.

 77. Система формування та змін політичних еліт.

 78. Політичне лідерство: сутність, характерні риси та механізм формування.

 79. Класифікація політичного лідерства.

 80. Основні концепції політичного лідерства.

 81. Політична свідомість: поняття, структура, типи і функції.

 82. Місце і роль політичної культури в загальній системі культури і в політичному житті суспільства.

 83. Типологія політичної культури.

 84. Політична соціалізація особистості: сутність, інститути, етапи.

 85. Політична культура українського суспільства: традиції, сучасний стан, тенденції розвитку.

 86. Політична культура сучасної української еліти.

 87. Громадська думка як форма політичної свідомості. Її роль у функціонуванні демокра­тії.

 88. Основні тенденції світового політичного процесу. Глобалізація.

 89. Суб’єкти світового політичного процесу.

 90. Держава як основний суб’єкт міжнародних політичних відносин.

 91. Зовнішня політика, її особливості, цілі, функції та засоби.

 92. Напрями і пріоритети зовнішньополітичної діяльності України.

 93. Основні концепції геополітики.

 94. Україна в сучасному геополітичному просторі: виклики і перспективи.

 95. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.

 96. Міжнародний тероризм: його сутність, прояви та методи.

 97. Міжнародні та регіональні організації як суб’єкти світового політичного процесу. Роль і місце в них України.

 98. Україна і СНД: проблеми і перспективи.

 99. Євроатлантична інтеграція України: виклики і перспективи.

 100. ООН – міжнародна організація глобального масштабу, її основні органи та функції. Роль і місце України в ООН.

 101. Політологія як наука. Предмет, методи та функції політології.

 102. Політологія в системі суспільних наук. Структура політології.

 103. Політика як суспільне явище. Сутність, структура та функції політики.

 104. Влада як суспільне явище. Сутність, джерела та принципи політичної влади.

 105. Сутність, структура та функції політичної системи.

 106. Походження держави, її сутність, форми та функції.

 107. Поняття та структура політичної свідомості.

 108. Політична ідеологія.

 109. Сутність, структура і функції політичної культури.

 110. Витоки, зміст та основні форми демократії.

 111. Принципи та інститути демократії.

 112. Сучасні концепції демократії. Демократія в глобалізованому світі.

 113. Виникнення та формування політичних партій.

 114. Основні функції та типи політичних партій.

 115. Сутність та типи партійних систем.

 116. Громадські об`єднання та рухи, їх структура, функції та роль у сучасному суспільстві.

 117. Політичні партії в Україні.

 118. Особливості партійної системи в Україні.

 119. Вибори та їх класифікація. Роль виборів у формуванні демократичної влади.

 120. Типологія виборчих систем.

 121. Виборча система України.

 122. Поняття та функції політичної еліти. Типологія політичних еліт.

 123. Сутність, типологія та функції політичного лідерства.

 124. Політична еліта та політичні лідери сучасної України.

 125. Сутність міжнародних відносин і світової політики.

 126. Поняття геополітики.

 127. Основні концепції політичної глобалістики.

 128. Політика як суспільне явище, форма діяльності та теоретичне знання.

 129. Політологія як наука. Предмет, метод, функції, основні категорії і поняття політології.

 130. Політологія у системі суспільних наук, її роль у формуванні політичних відносин у життєдіяльності суспільства.

 131. Розкрити основні положення Платона і Аристотеля про політику, державу і державне правління.

 132. Показати місце і роль Н Макіавеллі у становленні і розвитку політичної науки.

 133. Ідеї Ш.Монтеск’є про розподіл влади.

 134. Проаналізувати процес зародження і розвиток політичної думки в Україні.

 135. Визначити політичні концепції українських науковців ХХ – початку ХХІ ст.

 136. Поняття влади і владних відносин.

 137. Ресурси. Основні види влади.

 138. Політичні режими: типологія і загальна характеристика.

 139. Демократія та її основні форми.

 140. Сучасні концепції демократії.

 141. Основний зміст Всезагальної демократії прав людини (10.ХІІ.1948 р).

 142. Політична система суспільства: поняття, структура, функції, типи.

 143. Держава: поняття, ознаки, функції.

 144. Сутність та основні характеристики правової держави.

 145. Становлення та розвиток правової, соціальної держави та громадянського суспільства в Україні.

 146. Характеристика основних форм державного устрою.

 147. Політичні партії, їх сутність, функції і сучасна класифікація.

 148. Формування та класифікація політичних партій і партійних систем в Україні.

 149. Політичний процес: поняття, структура, основні компоненти.

 150. Політичні конфлікти: сутність, типи, причини виникнення та методи подолання.

 151. Політична еліта: поняття, функції, типи.

 152. Політичне лідерство: сутність, якості, типи.

 153. Виборча система і виборчий процес.

 154. Політична культура: Зміст, структура, типи і функції.

 155. Політична ідеологія: сутність, основні ідейно-політичні течії сучасності.

 156. Основні тенденції та форми розвитку сучасних міжнародних відносин.

 157. Конфліктний потенціал влади в Україні.

 158. Бюрократія її суспільно-політична сутність.

 159. Елітизм і демократія: проблеми поєднання.

 160. Особливості формування політичної еліти та інституту політичного лідерства в сучасній Україні.

 161. Роль політичної науки в демократизації українського суспільства.

 162. Чим зумовлена особлива актуальність політичної науки для сучасної України?

 163. Порівняльний аналіз понять „політична партія”, „громадсько-політичний рух”, „групи інтересів”.

 164. Конституція України про форми державного правління та державного устрою.

 165. Класифікація типів політичної участі. Електоральна поведінка.
 1. Конституція П.Орлика - втілення державницької ідеї та демократичних цінностей українського народу.

 2. Політична реформа і проблеми трансформації виборчої системи в Україні.

 3. Демократія: політичний ідеал і політична практика.

 4. Клерикалізм.

 5. Україна в сучасному геополітичному процесі.

 6. Міжнародні організації регіонального масштабу. Україна в складі Європейських регіональних організацій.

 7. Основні глобальні, глобально-регіональні та регіональні організації.

 8. Міжнародні організації як інструмент політичного регулювання світового розвитку.

 9. Глобалізм і тероризм у цивілізаційному вимірі.

 10. Національні інтереси та національна безпека України.

 11. Політична культура українського суспільства: історичні традиції та формування сучасної системи демократичних цінностей.

 12. Основні види соціалізації та прояву діяльності особистості: політична поведінка, діяльність, участь та їх мотивація.

 13. Політична соціалізація: сутність, типи та етапи.

 14. Стереотипи, міфи і символи як елементи політичної культури.

 15. Зміст та структура політичної свідомості. Тенденції та суперечності формування політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

 16. Політична свідомість та політична культура сучасного українського.

 17. Правова держава та громадянське суспільство: механізм взаємодії.

 18. Порівняльний аналіз основних ідеологічних течій сучасності (лібералізму, консерватизму, соціал-демократизму) та їх прояв в Україні.

 19. Загальна характеристика та технологія виборчої кампанії.

 20. Сучасна українська політична наука та її роль у розбу­дові суверенної України.

 21. Концепції еліт Д.Донцова і В.Липинського.

 22. Державне управління в Україні. Цілі та напрями адміні­стративної реформи.

 23. Система органів законодавчої, виконавчої та судової влади України.

 24. Громадсько-політичні рухи, об’єднання та „групи інтересів”. Порівняльний аналіз.

Схожі:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Визначення прогнозу рівня захворюваності на наступний рік за лінією тенденції багаторічної динаміки захворюваності
Перелік питань до модульного контролю з експериментальної психології
Гіпотеза. Види гіпотез. Критерії «доброї» гіпотези. Принцип верифікованості та фальсифікованості
10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Основні риси і періодизація господарства країн Західної Європи в епоху середньовіччя
5. ПОТОЧНЕ І ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА МОДУЛЕМ
Під час контролю систематичності та активності роботи оцінюються рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних...
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології
Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю
Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими соціогуманітарними науками
Перелік питань до підсумкового контролю модуля №1
Повному хімічному контролю згідно з вимогами Наказу МОЗ України №626 від 15 грудня 2004р. „Про затвердження Правил виробництва (виготовлення)...
Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі
Титенко С. В., Гагарін О. О. Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі. // Сборник трудов...
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Медицина Середньовіччя (Візантії, арабських народів, Тибету, середньовічної Європи)
ХХ століття: Методичні матеріали для організації самостійної роботи...
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Ушкалов Л. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка