І. М. Кушнір ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІКТ


Скачати 82.38 Kb.
НазваІ. М. Кушнір ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІКТ
Дата27.03.2013
Розмір82.38 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
І.М. Кушнір
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІКТ
Постановка проблеми. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі дозволяє реалізувати інформатизацію освіти в світлі Болонського процесу, що є основним завданням сучасної освіти України.

ІКТ – це технології, що базуються на комплексному застосуванні сучасних технологічних засобів навчання: персональних комп’ютерів, відео- та аудіовізуальних засобів тощо. І комп’ютерні, і мультимедійні технології навчання припускають активне використання як на заняттях, так і під час самостійної роботи учнів нетрадиційних джерел інформації, від касет, CD-ROM і дискет до он-лайнових баз даних і веб-сайтів.

ІКТ розвивають ідеї програмованого навчання, відкривають абсолютно нові, ще не досліджені технологічні варіанти навчання, котрі пов’язані з унікальними можливостями сучасних комп’ютерів і телекомунікацій. Інформаційно-телекомунікаційні засоби навчання називають інтерактивними, оскільки вони володіють здатністю «відгукуватися» на дії учня і вчителя, «вступати» з ними в діалог, що і складає головну особливість методик комп’ютерного навчання [3, с. 146].

Учні, включаючись у навчальний процес, в процесі якого вчитель використовує інформаційно-телекомунікаційні форми навчання (мережеві ресурси, електронні навчальні посібники, презентації, різнорівневе й модульне навчання), самі для розв’язання навчальних завдань починають використовувати разом із традиційними, нетрадиційні форми навчання, зокрема, Інтернет-ресурси. Тим самим вони стають не об’єктом, а суб’єктом комунікативного спілкування з вчителем.

Аналіз останніх досліджень. Нині проблемами застосування ІКТ в навчаннізаймаються такі зарубіжні та вітчизняні науковці як А. Ашеров, В. Биков, І. Булах, P. Гуревич, О. Довгялло, К. Доулінг, М. Жалдак, Ю. Жук, В. Заболотний, М. Кадемія, В. Клочко, Г. Козлакова, В. Кондратюк, Л. Коношевський, О. Коношевський, В. Кухаренко, Ж. Меншикова, О. Подзігун, Є. Полат, І. Роберт, В. Сумський, Л. Шевченко та ін. А також впровадженням ідеї творчої діяльності, О. Коберник, М. Матяш, В. Сидоренко, В.Симоненко та ін., які опікуються проблемами трудового навчання. Серед них поширеною є думка про те, що для піднесення предмета й методики його викладання на належному науково-методичному рівні, треба повернутися до технологій проектного навчання. В основу цих технологій має бути покладена творча діяльність учнів, зорієнтована на вільний вибір ними об’єкта проектування. Всі вище згадані науковці приділяють значну увагу різним моделям творчого мислення, а також дидактичним можливостям ІКТ у проектуванні інноваційних занять, що підвищують пізнавальний інтерес учнів, активізуючи їхню навчально-пізнавальну діяльність і розвиваючи творче мислення [3, с. 14].

Метою нашої статті є обґрунтування необхідності розвитку творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання засобами ІКТ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Метою трудового навчання є формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства, забезпечення умов для професійного самовизначення учнів, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці.

Трудове навчання в 12-річній школі сприяє формуванню в учнів компетентностей, а саме: технічного і технологічного світогляду; культури праці та побуту; самостійного та творчого мислення; розвитку особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства; виховання відповідальності за результати власної діяльності.

Дослідження науковців засвідчили, що творчість – це досить складний і своєрідний процес, якому можна навчитися. Для цього необхідно виявити його закономірності, на основі яких можна створити певні методи або прийоми. Пошук наукової організації творчої праці дав змогу розробити нові методи розв’язування проблемних задач. Серед розроблених науковцями методів найбільш ефективними і відомими в сучасній літературі з питань технічної творчості є: методи мозкового штурму, фантазування, зразків, створення образу ідеального об’єкта.

Нині поширеною є думка про те, що для піднесення навчальної дисципліни й методики її викладання на належному науково-методичному рівні, треба повернутися до технологій проектного навчання. В основу якої має бути покладена творча діяльність учнів, зорієнтована на вільний вибір ними об’єкта проектування. Саме тому в оновленій програмі трудового навчання знайшли своє відображення вищезазначені методи творчої діяльності.

Для розвитку самостійності в одержанні знань і роботи у власному режимі можна й потрібно використовувати ІКТ, як на заняттях, так і вдома. Постає питання методики застосування ІКТ на заняттях, розробки педагогічних технологій навчання.

ІКТ – це сукупність методів, форм і засобів дії на людину в процесі його розвитку [2, с. 65-68].

Ефективною з педагогічної точки зору технологією навчання є та, завдячуючи котрій виникає співтворчість учителя й учня; та, яка розвиватиме і вчителя й учня.

Якщо вчитель вирішив використовувати електронні презентації, електронні навчальні посібники, тести, інтерактивну дошку, мультимедійний проектор, веб-ресурси тощо для успішнішої організації навчальної діяльності учнів, у процесі якої розвиваються вміння творчо мислити, навчатися й діяти, то постає необхідність розробки методики застосування означених вище засобів навчання. Для цього необхідно:

1. Провести діагностику сформованості навчальної діяльності учнів. Під «навчальною діяльністю»психологи розуміють діяльність учнів, спрямовану на придбання теоретичних знань про предмет вивчення й загальних прийомів розв’язання пов’язаних з ним завдань і, отже, на розвиток учнів і формування особистості [1, с. 30-31].

Як переконує аналіз психолого-педагогічної літератури методи діагностики можуть бути різними: аналіз усних відповідей і письмових робіт учнів; облік кількості розв’язаних учнями задач за фіксований час; визначення рівнів складності розв’язуваних задач; спостереження за якістю роботи на занятті тощо.

За наслідками діагностики учні діляться на групи, наприклад, за такою градацією: позитивно відносяться до навчання, добре володіють прийомами навчальної діяльності й вміють творчо мислити; позитивно відносяться до навчання, вміють творчо мислити, але не володіють прийомами навчальної діяльності; негативно відносяться до навчання, не вміють творчо мислити, але володіють прийомами навчальної діяльності; негативно відносяться до навчання, не вміють творчо мислити й не володіють прийомами навчальної діяльності [5].

Розподіл на групи умовний і в процесі навчання учні переміщуються з однієї групи в іншу. Важливо, щоб переміщення йшло в напрямі від «останньої» групи у «першу», а не навпаки. Умовний розподіл на групи дозволяє викладачеві організувати роботу з формування прийомів навчальної діяльності учнів диференційовано й із врахуванням їхніх індивідуальних можливостей. Помічником учителя в здійсненні даного завдання може стати комп’ютер, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, веб-ресурси тощо.

2. Сформулювати мету, відповідно якої будуть використовуватися електронні презентації, навчальні посібники, тести, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, веб-ресурси тощо в процесі вивчення тієї або іншої теми. Постановка мети має викликати потребу досягнення цієї мети, тобто вона має бути усвідомленою й прийнятою учнями.

3. Здійснення оперативного контролю з метою надання вчасної допомоги учню у засвоєні матеріалу, що вивчається, і формуванні навичок самостійної роботи.

Оперативний контроль здійснюється засобами методів взаємоконтролю, самоконтролю, тестування. Тестування доцільно здійснювати за допомогою комп’ютера, що дає можливість учню бачити результати своїх відповідей і одержувати незалежну оцінку. І учень, і вчитель бачать, на якому етапі виникло нерозуміння й планують подальшу діяльність із усунення незнання та нерозуміння.

4. Здійснення тематичного планування з урахуванням застосування електронної допомоги на занятті. Вчитель визначає теми й етапи заняття, на яких використовуватиме ІКТ.

5. Розробка методики застосування презентацій, електронних навчальних посібників, інтерактивної дошки, мультимедійного проектора, веб-ресурсів тощо.

Виділимо основні моменти, на які треба звернути увагу під час підготовки до заняття.

Плануючи заняття, вчитель ставить перед собою завдання: добре представляти на якому етапі заняття, і з якою метою він застосовуватиме презентацію, електронний навчальний посібник, інтерактивну дошку, мультимедійний проектор, веб-ресурси тощо; добре знати можливості своїх учнів, рівень знань і навичок на даний момент, рівень сформованості навчальної діяльності кожного учня, щоб здійснити диференційований підхід в організації навчання; добре знати структуру електронної презентації, електронного навчального посібника, інтерактивної дошки, мультимедійного проектора, веб-ресурсу тощо.

По завершенню заняття необхідно підвести підсумок, оцінити роботу кожного учня. В руках досвідченого вчителя оцінка є інструментом, що стимулює процес навчання. Оцінка має виставлятися індивідуально кожному учню за його роботу, тобто оцінювати сьогоднішні знання стосовно вчорашніх. За умови підвищення рівня учня, вимоги до нього мають підвищуватися. Це означає, що якщо учень освоїв добре базовий рівень, то на подальшому етапі навчання за ці знання оцінка ставиться нижча, ніж під час засвоєння матеріалу.

Висновок. Особистість учителя, його ерудиція, його вимогливість, його зацікавленість – ось головна складова будь-якої технології навчання, в тому числі й інформаційно-телекомунікаційної. Лише той учитель, який здатний рости разом із учнем, буде успішний. І лише успішний учитель зможе допомогти учневі сформувати себе як особистість, яка входить упевнено в навколишній світ, уміє правильно вибрати поле своєї діяльності.

Особистість формується в процесі напруги: фізичної, інтелектуальної, етичної. Чим сильніше буде напруга, тим більший ефект. Відпочинком є зміна напруги. Методично грамотно побудоване заняття – це таке заняття, на якому учень напружується інтелектуально впродовж усього його перебігу. Це можливо лише в тому випадку, коли учень зацікавлений в одержанні й засвоєнні знань. Процес пізнання має бути привабливим і самостійним. Учитель має лише направляти розумову діяльність учня в потрібне русло. Допомогою у розв’язанні цих завдань може стати застосування ІКТ. Необхідні якісні мультимедійні презентації, електронні посібники, тести тощо, застосування котрих допомагало б відпрацьовувати навички самостійної роботи, навички творчого мислення, здатність самостійно оцінювати свої знання на даний момент, ставити перед собою завдання й розв’язувати їх.

Уміння використовувати ІКТ в навчальному процесі є необхідними сьогодні. Нині неможливо навчатися, працювати, готувати конкурентоздатних фахівців, не використовуючи передові технології й методики. Комп’ютерні комунікації мають істотно вплинути на формування нового змісту освіти, форм і методів навчання.

Як переконує педагогічний досвід застосування ІКТ на заняттях з трудового навчання приводить до: підвищення інтересу до занять з трудового навчання; поліпшення дисципліни на заняттях; поліпшення успішності з інших дисциплін; підвищення уваги й поліпшення пам’яті; набуття вміння критично мислити тощо.
Література:


  1. Вигман С. Л. Педагогика в вопросах и ответах: учебное пособие / С. Л. Вигман. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – 208 с.

  2. Гнеденко Б. В. Математика и математическое образование в современном мире / Б. В. Гнеденко. – М. : Просвещение, 1985. – 192 с.

  3. Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навчальний посібник для студентів і слухачів після дипломної освіти / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. – 366 с.

  4. Долгопол И. И. Современные образовательные технологии / И. И. Долгопол. – Симферополь : МСП «Ната», 2006. – 336 с.

  5. Молочков В. П. Информационные технологии обучения / В. П. Молочков // Компьютерные учебные программы и инновации. – 2004. – № 1. – С. 65-68.


У статті обґрунтовано необхідність розвитку творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: творча діяльність учнів, інформаційно-комунікаційні технології, трудове навчання, Інтернет-ресурси.

Схожі:

Методи активізації навчально – творчої діяльності
Запропоновані види навчально – творчої діяльності можна впроваджувати на уроках початкової школи за допомогою евристичних методів...
ДИПЛОМНА РОБОТА
Професійна підготовка учнів старших класів засобами інноваційних технологій на уроках трудового навчання 1
План проведення тижня трудового навчання
Виставка найкращих робіт, виготовлених на уроках трудового навчання й у позакласний час учнями 5-11 кл
Класифікація проектів з трудового навчання
Навчальні проекти, що виконуються школярами на уроках трудового навчання, можна класифікувати за такими ознаками
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ...

План Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання...
Уроки трудового навчання як основа гармонійного розвитку особистості
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Постановка проблеми
Використання ІКТ дає змогу опрацьовувати значно більше навчальної інформації, робити її доступнішою для сприйняття, зрозумілою за...
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ЕТИКИ
Хочу відмітити, що ІКТ я застосовую не замість колишніх методів, прийомів і засобів навчання, а разом з ними, оскільки вони є складовою...
План роботи творчої групи по впровадженню ІКТ у навчально-виховний...
Формування творчої групи по проблемі впровадження ІКТ у навчально-виховний процес
«Використання комп’ютерно – орієнтованих технологій й програмних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка