ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Постановка проблеми


Скачати 61.91 Kb.
НазваВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Постановка проблеми
Дата30.09.2013
Розмір61.91 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
Стратій Д.А
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі позитивно впливає на способи подання змісту навчання, управління навчально-пізнавальною діяльністю, контроль та перевірку рівня засвоєння навчального матеріалу. Використання ІКТ дає змогу опрацьовувати значно більше навчальної інформації, робити її доступнішою для сприйняття, зрозумілою за допомогою відео супроводу, інтерактивності навчальних систем.

Метою даної статті є: розглянути доцільне використання комп’ютерної техніки на уроках трудового навчання.

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, комп’ютер, текстовій редактор Word, мультимедійний проектор. програма MS Power Point

Виклад основного матеріалу. Комп’ютерна інформатизація навчального процесу значно покращує підготовку учнів до самостійного життя та професійного самовизначення, сприяє розвитку пізнавальних інтересів. Сьогодні школа повинна вчити дітей самостійно знаходити інформаційні джерела для набуття нових знань, умінь і навичок [2,с.15].

Завдання сучасного педагога – не тільки дати учневі програмний матеріал, а й розширити можливості та навички за рахунок використання потужних персональних комп’ютерів. Учень, який добре вміє працювати, а не лише розважатися за допомогою комп’ютерної техніки, буде конкурентоспроможний у майбутньому на ринку праці.

Комп’ютерні програми, що використовуються на уроках, – це ефективний, практичний, надійний інструмент, потрібний і незамінний у повсякденній роботі вчителя.

Маючи в майстерні комп’ютерну техніку, можна організувати виконання обчислювальних, графічних та науково-дослідницьких робіт.

На уроках трудового навчання доцільне використання комп’ютера як учителем, так і учнями. Навчання з використанням засобів інформаційно-комунікативних технологій дозволяє створити умови для формування активності, самостійності, креативності, здатності до адаптації в умовах інформаційного суспільства, для розвитку комунікативних здібностей і формування інформаційної культури особистості [3,с.8].

Згідно програми учні, з 5 класу вчаться користуватися технологічною документацією. У наступних класах беруть участь у розробці технологічних карток за допомогою комп’ютера. Необхідно використовувати програми Paint, Word для виготовлення технологічних карток.

Застосування комп’ютера на уроках трудового навчання дає можливість удосконалити організацію уроку, урізноманітнити форми і засоби навчання, організувати самопідготовку і самостійне користування об’єктів учнями.

У 5 – 6 класах використовується текстовий редактор Word, графічний растровий редактор Paint і калькулятор, а у 7 – 11 класах – інші програми Excel, Power Point, Adobe PhotoShop, Publisher. Під час цих видів роботи у учнів формуються такі вміння і навички, як уміння висловлювати думки у письмовій формі, надавати інформацію у вигляді графіків, схем, креслень, раціонально розташовувати текст на папері, правильно форматувати текст електронного документа [1,с.6].

Знайдену й оброблену інформацію на уроці обов’язково потрібно прослухати, переглянути, проаналізувати, порівняти й оцінити. Учні можуть обмінюватись думками, інформацією, ставити запитання один одному та вчителю. Учні при цьому одержують навички публічних виступів, участі в дискусіях, набувають уміння встановлювати й підтримувати контакти, співробітничати й працювати у групі.

Під час вивчення теми "Види та конструкції токарних різців і способи їх установки" за допомогою мультимедійного проектора потрібно спроектувати види та конструкції токарних різців. Інформація, яку одержують учні під час пояснення, змушує їх швидше та якісніше засвоїти навчальний матеріал [2,с.28].

Обов’язковим компонентом навчального процесу є контроль знань, умінь та навичок, тобто перевірка його результативності. Комп’ютер значно полегшує процес перевірки знань, адже за допомогою тестових програм учні відповідають на запитання, а по закінченню тестування комп’ютер автоматично виставляє вмотивовану оцінку. Це значно полегшує роботу учителя, робить процес перевірки знань більш цікавим та позбавляє учнів страху перед тестуванням, що в свою чергу підготовляє їх до незалежного тестування при вступі до вищих навчальних закладів.

Наявність комп’ютера сприяє використанню наочності – однієї з основних форм раціональної організації навчального процесу з трудового навчання. На різних уроках використовуються різноманітні її форми (натура, ілюстративна схематична і символічна), залежно від того, що демонструється: об’єкт або його об’ємне чи площинне зображення, схема. Такі засоби сприяють збагаченню просторової уяви та пізнавальної активності учнів, розвитку їхнього мислення.

Ілюстрації особливо необхідні тоді, коли об’єкти не доступні для безпосереднього спостереження, а слово вчителя виявляється недостатнім, щоб дати уявлення про досліджуваний об’єкт або явище.

Інформація, що розміщена на слайді та з’являється в потрібні моменти пояснення, проведення дослідів, експериментів, доказів змушує учнів пройти всі етапи мислення, використати різні розумові операції [4,с.26].

Презентація – це набір слайдів, в якому є текст, графічні об’єкти, малюнки [6,с.16].

З метою підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності учнів, пошуку раціональних методів і шляхів розв'язування завдань навчально-виховного процесу доцільно проведення в класі ІКТ уроків всіх типів (особливо уроків вивчення нового матеріалу, узагальнення та систематизації знань), за винятком уроку контролю знань. Для проведення уроків контролю знань доцільне використання стандартного комп’ютерного класу.

Створення і вибір мультимедійного супроводу навчального заняття, вирішення питання про місце і час їх використання, належить учителеві.

Дидактичні можливості та методичні варіанти застосування мультимедійних засобів навчання досить широкі та різноманітні. Вони можуть використовуватися в найрізноманітніших ситуаціях (перед вивченням чи після вивчення навчальної теми, на початку або наприкінці уроку, у поєднанні з іншими засобами навчання).

Для розроблення презентацій мультимедіа найпоширенішою в Україні є російськомовна версія PowerPoint, яка входить до складу інтегрованого пакета MS Office. За допомогою цього додатка розроблюють презентації, що складаються з наборів слайдів, у яких текст поєднується з графічними об'єктами, фотокартками, звуком, відео- та мультиплікаційними ефектами. Слайди можна подати як у суворій чорно-білій гамі, так і у вигляді кольорових зображень. Для цього використовують шаблони оформлення, створені професійними дизайнерами. Шаблони можна придумати і самотужки [5].

Перед розробкою презентацій необхідно навчити учнів користуватися програмою MS Power Point [7, с.23].

Завдяки можливостям програми PowerPoint урок набуває сучасного вигляду, підвищується його ефективність, емоційність, образність, що є запорукою більш якісного навчання. Також важливим є те, що в учня зростає зацікавленість до навчання.

На уроках де використовується презентація розроблена засобами програми MS Power Point вчителеві вже не потрібно писати завдання чи речення, над якими працюють учні на уроці. Увесь матеріал у заданій послідовності з’являється на сенсорній дошці, учителеві треба тільки керувати цим процесом.
Використовують комп’ютери для проведення тестування. Запитання і відповіді з потрібної теми слід підбирати і вводити в комп’ютер на власний розсуд вчителя.

Висновки. Нові інформаційні технології, що застосовуються методично грамотно, підвищують пізнавальну активність учнів, що приводить до підвищення ефективності навчання.

Залучення учнів до роботи з різними видами проектно-технологічної документації, дослідницької роботи, активізація їх пізнавальної діяльності неможливі без сучасних інформаційних технологій, які розкривають широкі можливості щодо надання навчальному процесу творчого спрямування.

Список використаних джерел

1. Комп’ютер на уроках трудового навчання як засіб активізації // Трудове навчання в школі. – 2008. – № 3. – С. 12.

2. Комп’ютерні технології на уроках // Трудове навчання. – 2008. – № 7. – С. 36.

3. Уроки технології з використанням ІКТ // Трудове навчання в школі. – 2009. – № 8. – С. 4.

4. Мультимедійні технології на уроках трудового навчання // Трудове навчання. – 2009. – № 2. – С. 17.

5.http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/html/blank%20version/Dokumentu/Курсові/gaudamashchyk.htm

6. Головская И.Г. Мультипликация как психологическая основа представления дидактического материала в обучающих информационных системах /Головская И.Г., Чебыкин А.Я. // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Тези доп. I-ї Української наук.-метод.конф. – Одеса, 1992. – С.34.

7. Гороль П.К. Мультимедійні засоби навчання. Лабораторні роботи. Навчально-методичний посібник / Гороль П.К., Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Шестопалюк О.В. – Вінниця ТОВ „Ландо ЛТД”, 2008. – 633 с.


Схожі:

3. Засоби обчислювальної техніки та історія їх розвитку
...
Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог до організації...
Наявність завіреного санепідемстанцією акту-дозволу на експлуатацію кабінету комп’ютерної техніки
М.І. Базелюк ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Постановка проблеми
Тому сучасне суспільство ставить перед системою освіти низку нових завдань, пов’язаних з оновленням змісту освіти, розробкою та впровадженням...
ІІ Розділ. Практикум з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій
Розділ. Практикум з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій
«Використання комп’ютерно – орієнтованих технологій й програмних...

Поняття комп’ютерної публікації
Розвивальна: Розвивати вміння, навички роботи у програмі MS Publisher, пізнавальний інтерес до предмету інформатики, комп’ютерної...
Інформаційні технології в професійній підготовці студентів Постановка проблеми
Т навчання визначив Ю. Машбіц; використання ІТ в навчальному процесі запропонували і обґрунтували М. Жалдак та О. Пєхота [2; 6];...
І. М. Кушнір ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ...
Постановка проблеми. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі дозволяє реалізувати інформатизацію...
8. Шкільний кабінет інформатики. Комплект навчальної комп’ютерної...
Шкільний кабінет інформатики. Комплект навчальної комп’ютерної техніки і вимоги до нього. Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері....
Дунаєвська Н. В. Застосування інноваційних ІКТ у професійному навчанні...
ХХІ століття, а й сама освіта ХХІ століття неможлива без комп'ютерних засобів в епоху інформаційного розвитку суспільства, широкого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка