Технологічний підхід в освіті Педагогічні технології


НазваТехнологічний підхід в освіті Педагогічні технології
Дата26.03.2013
Розмір37.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Технологічний підхід в освіті

Педагогічні технології – сукупність методів, форм, прийомів навчання , тотожних їм моделей управління , підпорядкованих визначеній меті, що гарантують позитивний результат.

Інноваційна освітня технологія – сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання та управління, об’єднаних єдиною метою; добір операційних дій педагога з учнем, у результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчання.
Інтерактивні технології (Авт. Пометун О, Пироженко Л.)– навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається, це співнавчання, в якому і вчитель, і учні є суб’єктами навчання. Учитель виступає в ролі організатора процесу навчання.

Інтерактивні вправи:: робота в групах, « Два - чотири – всі разом», « Карусель», « Акваріум», « Мікрофон», « Незакінчене речення», « Мозковий штурм», « Навчаючись – учусь», « Ажурна пилка», « Дерево рішень», метод « Прес», « Займи свою позицію», « Неперервна шкала думок», дискусія, рольові ігри.
Особистісно орієнтоване навчання ( Авт. Подмазін С.І.)

Суть технології. В умовах особистісно орієнтованого навчання акцент зроблено: на розвиток у суб’єктів навчання особистісного ставлення до світу, до себе; на формування цілісної особистості єдності її пізнавальних і особистісних якостей, на розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, на індивідуалізацію, персоніфікацію, діалогізацію навчально – виховного процесу.

Прогнозований результат. Високий рівень інтелектуального, особистісного і духовного розвитку вчителів та учнів. Повноцінна реалізація природних нахилів, здібностей, інтересів учнів і вчителів. Розвиток механізмів самоосвіти, самореалізації. самовираження, саморозвитку, саморегуляції. самозахисту, самовиховання дитини.

Існує методика проведення особистісно орієнтованого уроку.

( Див. методичні рекомендації).

Друзі Л.В. Технологія особистісно орієнтованого уроку: наочно – методичний посібник для вчителів( Рекомендовано МОН).
Проектні технології.

Проект – сукупність дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення теоретичного \ практичного продукту. Проектна діяльність створює новий продукт. Проектування передбачає:

 • Планування;

 • Аналіз;

 • Пошук;

 • Реалізацію;

 • Результат

( замислив – спроектував – здійснив).

Докладніше у методичних рекомендаціях попередніх семінарів.
Модульні технології ( П. Цявичене « Теорія і практика модульного навчання» ( Каунас, 1989).

Суть навчання полягає в тому, що учень цілком самостійно( або за певною допомогою) досягає конкретної мети навчально – пізнавальної діяльності в процесі роботи над модулем. Модуль може виступати як програма навчання, індивідуалізована за змістом, методами учіння, рівнем самостійності, темпом навчально – пізнавальної діяльності учня.
Технологія розвитку критичного мислення. Прийоми розвитку критичного мислення:

1.Сенкан ( п’ятирядок). Дітям пропонується скласти мініатюру з 5 рядків за схемою:

 • Іменник, що відбиває тему;

 • Два прикметника;

 • Дієслова;

 • Фраза, що виражає особисте ставлення до теми;

 • Одне слово – синонім до назви теми.

2.Читання з позначками. Має на меті привчити учнів до осмисленого читання тексту з аналізом. Учням пропонується виділяти в тексті інформацію чотирьох видів і позначати відповідними символами:

 • Знайома інформація, це я знав раніше ( +);

 • Нова інформація (-);

 • Суперечлива інформація, я так не думав (!);

 • Недостатня інформація, про це хотілося б довідатися більше (?)


3. « Кубування». Виготовляється куб. на гранях якого записані назви основних розумових операцій: опишіть це, порівняйте це, асоціюйте це, проаналізуйте це, знайдіть застосування цьому, аргументи « за» й « проти»

4. « Асоціативний кущ». На дошці пишеться головне слово теми, а навколо – всі слова й фрази, що асоціюються з темою, потім між ними встановлюються зв’язки, аспекти, щодо яких потрібна додаткова інформація.
Сугестивне навчання ( Авт. Лікар – психіатр Г Лозанов). Цілеспрямоване навіювання на основі релаксації ( розслаблення, зменшення напруження) у звичайному стані свідомості, що приводить до ефекту надзапам’ятовування.
Технологія різнорівневого навчання( Авт.М.П. Гузик).Технологія передбачає рівневу диференціацію за рахунок поділу дітей на змінні та відносно гомогенні за складом групи. Кожен учень добровільно вирішує, на якому рівні засвоювати матеріал( не нижче держстандарту).
Моделююче навчання. Одним з ключових моделюючих технологій можна вважати гру. Гра – це «дитина праці». Безумовним позитивним моментом використання технології є можливість впливу на емоційну сферу, таких можливостей немає в жодному підході до навчання.
Дебати. Суть технології. Розвиток критичного мислення, тренування логічного мислення та риторичної майстерності, розкриття та формування якості лідера.
Інформаційні технології. Найповніше використання можливостей комп’ютерів ( програмового забезпечення).
Розвивальне навчання ( Авт.Л.Виготський, Л. Занков, В. Давидов). Розвивальна система ставить на меті загальний розвиток учня, його інтелектуальних можливостей, почуттів, уміння вчитися спілкуватися, формування творчої особистості.
Проблемне навчання( М.І. Махмутов, І.Я Лернер, І.А. Ільницька ).

Продуктивне навчання( І. Бьом, Й. Шнейдер).

Евристичне навчання(А.В. Хуторський)

07.10.09 Матеріали підготувала В. Бутко, заступник з НМР

Схожі:

Системний підхід до управління інноваційним освітнім процесом
Україні, інтенсивно впливають на діючу освітню систему: змінюються ціннісні орієнтири, застосовуються нові педагогічні технології,...
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ГУМАНІЗАЦІЇ І ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ...
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ГУМАНІЗАЦІЇ І ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ВІДНОСИН
23 жовтня 2012 р
Розвиток навчального комп’ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті Швеції“ для здобуття наукового ступеня...
Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»
Збірник присвячено таким напрямам наукових досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті та науці
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
Проте інформаційно-комунікаційні технології розвиваються із такою швидкістю, що педагоги, методисти та психологи часто не в змозі...
О. В. Варецька КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентнісна освіта, освітня компетентність, компетентність, компетенція, діяльнісний підхід,...
АВТОРСЬКА ДОВІДКА
Просимо опублікувати у збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті» статтю
Зі спеціальності 13. 00. 10 – «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
Види інформаційних процесів. Принципи одержання, зберігання, опрацювання і використання даних
Додаток 2 до наказу МОН від 10 жовтня 2008 року №921
Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки
Відповідальність як основа виховання вільної особистості
У контексті сучасних тенденцій щодо більшого демократизму й прозорості в освіті варто зазначити, що свобода й відповідальність є...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка