Зі спеціальності 13. 00. 10 – «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»


Скачати 255.67 Kb.
НазваЗі спеціальності 13. 00. 10 – «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
Сторінка1/4
Дата21.03.2013
Розмір255.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

вступного іспиту зі спеціальності
13.00.10 – «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» з педагогічних наук

І. Наукові основи використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

 1. Інформація. Інформаційне суспільство й інформаційна культура. Види інформаційних процесів. Принципи одержання, зберігання, опрацювання і використання даних.

 2. Математична кібернетика. Математичні аспекти кібернетики. Біоінформатика. Геоінформатика.

 3. Інтуїтивне поняття алгоритму і необхідність його уточнення. Частково-рекурсивні функції. Машини Тьюрінга. Нормальні алгоритми Маркова. Основна гіпотеза теорії алгоритмів у формі Черча, Тьюрінга, Маркова. Поняття складності алгоритмів.

 4. Логічні основи теорії аргументації. Математичні твердження. Логічна еквівалентність і логічне слідування. Формальні і змістовні доведення. Правила виведення. Непряме доведення. Доведення методом математичної індукції.

 5. Логіка предикатів першого порядку. Логічне слідування. Вивідність. Метод резолюції і його застосування.

 6. Випадкові події. Поняття ймовірності. Розподіли ймовірностей. Елементи математичної статистики в педагогічних дослідженнях.

 7. Метод стискуючих відображень. Методи розв'язування алгебраїчних рівнянь. Інтерполювання. Наближення функцій в лінійних нормованих просторах.

 8. Історія розвитку комп'ютерної техніки, покоління комп'ютерів та їх класифікація. Внутрішні й зовнішні пристрої комп'ютера, їх характеристики.

 9. Поняття про інтегральні схеми. Принципи побудови мікроелектронних приладів і пристроїв. Мікропроцесори як мікроелектронна основа сучасних комп'ютерів, принципи їх роботи й функціонування.

 10. Сучасні тенденції розвитку архітектури комп'ютерів. Поняття про мови програмування низького рівня.

 11. Системне програмування. Ресурси комп'ютера. Основні функції ОС. Склад ОС: внутрішні (вбудовані) і зовнішні (програми-утиліти). Файлова система. Команди ОС. Мережні ОС.

 12. Поняття про системи програмування мовами високого рівня. Поняття про процедурне, об’єктно-орієнтоване та декларативне програмування. Інтерпретатори й компілятори.

 13. Мова програмування Паскаль. Оператори введення-виведення, присвоювання, управління програмою. Процедури і функції. Рекурсія.

 14. Прикладне програмне забезпечення загального призначення. Системи опрацювання текстів. Системи машинної графіки. Технології підготовки математичних і природничо-наукових текстів. Табличні процесори.

 15. Бази даних і системи управління базами даних. Форми подання даних та їх опис. Інтегровані програмні засоби.

 16. Прикладні інструментальні пакети для розв’язування математичних задач на комп’ютері. Огляд систем комп’ютерної математики (Matematica, Derive, Maple V, MathCAD, Matlab).

 17. Захист даних та управління інформаційною безпекою. Способи збереження, ущільнення та архівування даних. Комп’ютерні віруси й засоби боротьби з ними.

 18. Поняття «модель». Формалізація. Моделювання як метод пізнання. Види моделювання в природничих і технічних науках. Приклади моделей.

 19. Математичні моделі. Моделі динамічних систем. Інструментальні програмні засоби для моделювання динамічних систем. Геометричне моделювання й комп'ютерна графіка.

 20. Системний підхід у наукових дослідженнях. Обчислювальний експеримент. Його взаємозв'язок з натурним експериментом і теорією.

 21. Навчальні комп'ютерні моделі. Приклади навчальних моделей з предметної галузі. Специфіка використання комп'ютерного моделювання в педагогічних програмних засобах.

 22. Штучний інтелект. Основні напрямки досліджень в галузі штучного інтелекту. Подання знань і логічні виведення. Моделі подання знань: логічна, фреймова, продукційна, семантична мережа.

 23. Поняття про експертну систему (ЕС). Загальна характеристика ЕС. Види ЕС і типи розв'язуваних задач.

 24. Інформаційні моделі даних: фактографічні, реляційні, ієрархічні, мережеві. Проектування баз даних. Адміністрування баз даних. Методи зберігання й доступу до даних.

 25. Глобальні комп'ютерні мережі. Передумови й історія виникнення Інтернет. Інтернет як технологія й інформаційний ресурс. Технологія електронної пошти. Технологія обміну файлами (FTP). Технологія WWW.

 26. Інформаційні сервіси в мережі Інтернет. Пошуковий та інші сервіси в мережі Інтернет. Технологія та сервіси Веб 2.0.

 27. Мови HTML та JavaScript (VBScript) як засоби створення інформаційних ресурсів Інтернет. Портали та їх класифікація. Технології створення порталів. Освітні портали.

 28. Поняття мультимедіа. Мультимедіа як засіб і технологія. Проекційні засоби та сенсорні дошки. Засоби створення та проведення відеоконференцій. Відеоконференції в освіті.

 29. Локальні комп'ютерні мережі.

 30. Моніторинг якості освіти. Тестові технології. Організаційні структури.

 31. Сучасне освітнє середовище та освітній простір. Роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні освітнього простору.

ІІ. Методичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

 1. Дидактичні основи створення й використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Педагогічні та ергономічні вимоги до створення й використання електронних засобів навчального призначення, оцінювання їх якості.

 2. Педагогіко-ергономічні умови ефективного й безпечного використання засобів обчислювальної техніки (ОТ). Вимоги до обладнання кабінету інформатики та комп’ютерно-комунікаційної техніки.

 3. Перспективні напрями розробки й використання засобів ІКТ в освіті.

 4. Автоматизація інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу й управління навчальним закладом. Основні напрями застосування ІКТ в системі управління освітою.

 5. Автоматизовані системи організації і планування навчального-виховного процесу, електронного документообігу, управління навчальним закладом і системою освіти.

 6. Автоматизовані системи інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу і підтримки наукових досліджень.

 7. Теоретико-методологічні та методично-технологічні аспекти проектування, розробки і використання інформаційно-комунікаційних технологій ІКТ автоматизації процесів вимірювання та оцінювання рівня навчальних досягнень, моніторингу освітньої діяльності.

 8. Мультимедійні технології навчання. Дидактичні принципи побудови та проектування аудіо-, відео- і електронних навчальних посібників. Шляхи та методи використання прикладних програмних засобів загального та навчального призначення в навчальному процесі.

 9. Організація педагогічного експерименту й опрацювання його результатів. Методи науково-педагогічних досліджень: теоретичний аналіз проблеми, педагогічний експеримент і його основні етапи. Методики проведення експериментальних педагогічних досліджень.

 10. Статистичні методи опрацювання експериментального матеріалу. Критерії і показники оцінювання ефективності результатів експериментального педагогічного дослідження. Використання ІКТ для проведення педагогічного експерименту й опрацювання його результатів.

 11. Інноваційні педагогічні технології навчання. Метод навчальних проектів. Телекомунікаційні проекти. Методи інтерактивного навчання.

 12. Психолого-педагогічні особливості використання ІКТ в закладах освіти.

 13. Особливості використання засобів ІКТ у навчально-виховному процесі на прикладі навчальної дисципліни.

ІІІ. Теорія навчання

 1. Освіта як соціокультурний феномен. Освіта й особистість. Освіта й суспільство. Освіта, наука й культура. Проблеми гуманізації й гуманітаризації освіти. Навчання як основний шлях освоєння загальнолюдського досвіду. Закономірності й принципи навчання.

 2. Основні дидактичні теорії.

 3. Теорія виховання. Формування світогляду особи. Єдність освітньої, виховної й розвивальної функцій навчання.

 4. Структура, цілі й результати процесу навчання. Двосторонній і особистісний характер навчання. Взаємозумовленість навчання й реальних навчальних можливостей учнів.

 5. Індивідуальний підхід до учнів. Вікова психологія та вікова періодизація. Психолого-педагогічний аналіз уроку, особистості учня й класного колективу.

 6. Професійно-педагогічна діяльність та професійна майстерність учителя.

 7. Психологічні закономірності й механізми навчання.

 8. Зміст освіти. Державний освітній стандарт.

 9. Освітні й педагогічні технології. Особливості використання дистанційних технологій навчання.

 10. Компетентнісний підхід у навчанні.

 11. Теорія й система методів навчання. Поняття про методи та їх класифікація.

 12. Система оцінювання навчальних досягнень. Основні проблеми сучасної психолого-педагогічної діагностики.

 13. Моделі організації навчання. Типологія освітніх закладів. Інноваційні процеси в освіті.

 14. Засоби навчання. Класифікація засобів навчання.

 15. Психолого-педагогічні основи розробки педагогічних програмних засобів.

 16. Управління освітою. Моделі управління.


ІV. Рекомендована літератураАйламазян А. К. Информатика и теория развития / А. Айламазян, Е. Стась. – М. : Наука, 1989. – 175 с.Андреев А. А. Введение в психологию дистанционного обучения / А. А. Андреев – М. : Просвещение, 1997. – 456 с.Антонов А.В. Информация: восприятие и понимание / Антонов А.В. – К. : Наукова думка, 1988. – 184 с.Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении / В. С. Анфилатов – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : навч. посіб. / Л. В Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с.Ахо А. Построение и анализ вычислительных алгоритмов / А. Ахо, Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман ; пер. з англ. – М. : Мир, 1979. – 536 с.Бабак В. П. Сигнали і спектри : навч. посіб. / В. П. Бабак, А. Я. Білецький, А. М. Гуржій. – К. : Кн. вид-во НАУ, 2005. – 490 с.Бал Г. О. Проблемна задача / Г. О. Бал / / Комп’ютерна технологія навчання : Словник-довідник. – К. : Наукова думка, 1992. – C. 413Бауэр Ф. Л. Информатика : В 2 ч. / Ф. Бауэр, Г. Гооз; пер. с нем. Т. 2. – М. : Мир, 1990. – 423 с.Бауэр Ф. Л. Информатика: В 2 ч. / Ф. Бауэр, Г. Гооз; пер. с нем. Т. 1. – М. : Мир, 1990. – 336 с.Бенерджи Р. Теория решения задач. Подход к созданию искусственного интеллекта / Бенерджи Р. / Перев. с англ. С. П. Чеботарева; под. ред. Ю. В. Буркина. – М. : Мир, 1972. – 224 с.Березин И.С. Методы вичислений / И. Березин, Н. Жидков. – [3-е изд.]. Т.1.– М.: Наука, 1966. – 632 с.Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем / Беспалько В. П. – Воронеж, Изд. ВорГУ, 1977. – 304 с.Биков В. Ю. Дистанцiйнi технологiї навчання в забезпеченнi формування освiти України // Управлiння проектами. - 2001. - №2.Биков В. Ю. Операційні системи та мережі шкільних комп’ютерних комплексів : навч. посіб. / В. Биков, В. Руденко. – К. : Компас, 1993. – 280 с.Биков В. Ю. Системи управління інформаційними базами даних в освіті : навч. посіб. / В. Биков, В. Руденко. – К. : ІЗМН, 1996. – 288 с.Биков В.Ю. Комп'ютерiзацiя освiти // Педагогiчна газета. - 2000. - № 5(71).Биков В.Ю. Курс iнформатики (частина 2) / Биков В.Ю., Руденко В.Д. // Основи алгоритмiзацiї та програмування / За ред. докт. пед. наук В.М. Мадзiгона, докт. техн. наук В.Ю. Бикова. - К.: Фенiкс, 2002. - 200 с.Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія / Биков В.Ю. – К.: Атака, 2009. – 684 с.Биков В.Ю. Проблеми iнформатизацiї освiти // Гуцульська школа. - 2000. - №1-2.Биков В.Ю. Проектний пiдхiд i дистанцiйне навчання у професiйнiй пiдготовцi управлiнських кадрiв // Кримськi педагогiчнi читання: Мат-ли Мiжнар. наук. конф. 12-17 вересня 2001 р. / За ред. С.О. Сисоєвої; О.Г. Романовського. - Харкiв: НТУ "ХПI", 2001.Богачков Ю.М. Декларацiйне тестування - об'єктивна стандартизована методика оцiнювання для вiдкритої освiти / Богачков Ю.М., Мруга М.Р. // Зб. наук. праць Інституту проблем моделювання в енергетицi iм. Г.Є. Пухова. - 2002. - Вип.13.Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта : Пер. с англ. / Братко И. -М. : Мир, 1990. – 560 с.Вагин В.Н. Дедукция и обобщение в системах принятия решений / Вагин В.Н. – М.: Наука. 1988. – 384 с.Величко Л. П. Сучасне освітнє середовище та його вплив на вивчення природничих дисциплін. / Л. П. Величко, С. П. Величко // Наукові записки. – Серія : Педагогічні науки. – 2006. – Вип. 66., Ч. 1. – 242 с. – С. 23–27.Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Вирт Н. Пер. с англ. – М. : Мир, 1989. – 360 с.Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. – Вид. 3-тє, доопрац. і доп. – К. : Знання, 2008. – 566 с.Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / [Бабін І. І., Болюбаш Я. Я, Грубінко В. В. та ін. ]; за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для студентів магістратури. / С. С. Вітвицька – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. / Волкова Н. П. - Київ: Видавничий центр «Академія», 2003. – 616 c.Гаврилюк I.П. Методи обчислень: Підручник: У 2-х ч. / I. П. Гаврилюк, В. Л. Макаров – К. : Вища школа, 1995. ч.1. – 367 с.Гаврилюк I.П. Методи обчислень: Підручник: У 2-х ч. / I. П. Гаврилюк, В. Л. Макаров – К. : Вища школа, 1995. ч.2. – 431 с.Гальперин П. Я. Управления познавательной деятельностью учащихся / П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина – М. : Педагогика, 1992. – 262 с.Гери М. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи / Гери М., Джонсон Д. – М. : Мир, 1982. – 416 с.Гетманова А. Д. Логика. Для педагогических учебных заведений / А. Д Гетманова. – М. : Новая школа, 1995. – 416 с.Глушков В. М. Основы безбумажной информатики / В. М. Глушков – [изд. 2] – М. : Наука, 1987. – 552 с.Гнеденко Б.В. Формирование мировоззрения учащихся в процессе обучения математике / Гнеденко Б.В. – М. : Просвещение, 1982 . – 144 с.Голуб Б.А. Основы общей дидактики: учеб. пособие для студ. Педвузов / Голуб Б.А. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 96 с.Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко – К. : Либідь, 1997. – 376 с.Грей П. Логика, алгебра и базы данных / Грей П. ; пер. с англ. – М. : Машиностроение, 1989. – 368 с.Грузман М. З. Эвристика в информатике. / М. З. Грузман – Винница. ''Арбат'', 1998. – 308 с.Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях : навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ і слухачів ін-тів післядиплом. освіти / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – Київ : Освіта України, 2006. – 390 с.Гуржій А. М. Засоби навчання : навч. посіб. для студ. вузів та слухачів підвищ. кваліфікації / А. М. Гуржій, Ю. О. Жук, В. П. Волинський ; М-во освіти і науки України, ІЗМН, АПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : [б. и. ], 1997. – 208 с.Дем’яненко В.М. Апаратні засоби в курсі інформатики / Дем’яненко В.М. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – 72 с.Демидович Б. П. Основы вычислительной математики / Демидович Б. П., Марон И. А. – М.: Наука, 1970. – 664 с.Дибкова Л. М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / Л. М. Дибкова – [2-ге вид.], перероб., доп. – К. : Академвидав, 2007. – 416 с.Дистанційний навчальний процес : навч. посіб. / [Кухаренко В. М., Сиротинко В. Г., Молодих Г. С., Твердохлєбова Н. Є. ]; за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренко. – К. : Міленіум, 2005. – 292 с.Енциклопедія освіти / АПН України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.Жалдак М. І. Математика з комп'ютером : посіб. для вчителів / Жалдак М. І., Горошко Ю. В., Вінниченко Є. Ф. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 280 с.Жалдак М. І. Основи теорії і методів оптимізації : навч. посіб. / М. Жалдак, Ю. Триус – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 608 с.Жалдак М. І. Теорія ймовірностей i математична статистика / Жалдак М. І., Михалін Г.О, Кузьмiна Н. М. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 502 с.Жалдак М. I. Iнформатика / М. I. Жалдак, Ю. С. Рамський. – К.: Вища школа, 1991. – 320 с.Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнiв з поняттям iнформацiї / Жалдак М.І., Морзе Н.В. // Комп'ютер у школi та сiм'ї. - 2000. - №2.Жерар Ф. Як розробляти та оцінювати шкільні підручники / Ф. Жерар, К. Рож’єр ; пер. з француз. М. Марченко. – К. : К. І. С., 2001. – 352 с.Жук Ю.О. Електронний пiдручник та проблема систематики комп'ютерно орiєнтованих засобiв навчання / Жук Ю.О., Шишкiна М.П. // Новi технологiї навчання: Наук.-метод. зб. - К.: ІЗМН, 2000. - №22.Жук Ю.О. Інформатизацiя освiти: проектування майбутнього // Директор школи, лiцею, гiмназiї. - 2002. - №3.Жук Ю.О. Комп'ютерно орiєнтованi засоби навчання у професiйнiй освiтi // Зб. наук. праць. - Донецьк: Либiдь, 2001.Жук Ю.О. Основи iнформацiйних технологiй: План i програма теоретичного курсу. - К.: ЦiППО АПН України, 2002. - 17 с.Задорожна Н. Т. Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для ЗНЗ і ППО) : [навч. - метод. посіб. ] / Н. Задорожна, К. Лавріщева – К. : КП Видавництво “Педагогічна думка”, 2007. – 220 с.Закс Л. Статистическое оценивание / Закс Л. – М. : Статистика, 1976. – 599 с.Змитрович А. И. Базы данных / Змитрович А. И. – Мн. : Университетское, 1991. – 271 с.Зуховицкий С. И. Линейное и выпуклое программирование / С. И. Зуховицкий, Л.И. Авдеева. – М.: Наука, 1965, – 290 с.Зуховицкий С. И. Математические методы сетевого планирования / С. И. Зуховицкий, И. А. Радчик. – М.: Наука, 1965. – 296 с.Искусственный интеллект: применение в химии / [Доннис Смит, Чарльз Риз, Дж. Стюарт и др.] под ред. Т. Пирс, Б. Хони. – М. : Мир, 1988. – 430 с.


Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу : Інноваційні засоби і технології : Колективна монографія / [За ред. В. Ю. Бикова та О. В. Овчарук] – К. : Атіка, 2005. – 252 с.
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон:

Видавництво ХДУ, 2008. – 156 с.Калініна Л. М. Технологія інформаційного управління закладами освіти / Л. М. Калініна – Х. : “Основа”, 2005. – 159 с. (Б-ка жур. “Управління школою”; Вип. 12 (36)).
  1   2   3   4

Схожі:

11 вересня 2012 р
«Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища»...
23 жовтня 2012 р
Розвиток навчального комп’ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті Швеції“ для здобуття наукового ступеня...
Биков Валерій Юхимович
СЕКЦІЯ Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні та інформаційно-ресурсному забезпеченні освіти і науки
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
Проте інформаційно-комунікаційні технології розвиваються із такою швидкістю, що педагоги, методисти та психологи часто не в змозі...
Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»
Збірник присвячено таким напрямам наукових досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті та науці
Додаток 2 до наказу МОН від 10 жовтня 2008 року №921
Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів ПТНЗ
Д суспільства на якісно новий ступінь розвитку інформаційне суспільство [1, ст. 213]. Відповідно постає проблема, як найдоцільніше...
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ Бодяєва...
Саме інформаційні системи і технології дозволяють одержати максимально корисну і оперативну інформацію для внутрішніх та зовнішніх...
До уваги громадськості
Нині інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) дедалі активніше застосовуються в усіх сферах життя країн. Вони відіграють важливу...
Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні...
Створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, з одного боку, сприятиме накопиченню наукових
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка