Зміст практики


Скачати 117.68 Kb.
НазваЗміст практики
Дата16.03.2013
Розмір117.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Пам’ятку студенту з комплексної практики з фаху
Метою практики є формування у студентів практичних навичок розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, проведення господарсько-фінансових операцій та виконання службових обов’язків на окремих робочих місцях керівників лінійних та функціональних структурних підрозділів підприємств на низовому рівні управління.

Мета комплексної практики з фаху конкретизується наступними оперативно-тактичними та виховними завданнями:

 • набути вмінь, пов’язаних з реалізацією загальних функцій управління шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських і частково евристичних процедур праці;

 • набути вмінь, пов’язаних з прийняттям оперативних рішень у межах своєї компетенції;

 • набути вмінь, пов’язаних з функціональною та інформаційною підготовкою проектів рішень;

 • набути вмінь, пов’язаних з оперативним управлінням первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), або самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;

 • набути вмінь, пов’язаних з керівництвом підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.Зміст практикиОсновні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, суміжні – економічна, маркетингова, обліково-контрольна.

1. Вивчаючи управлінську діяльність та питання організації виробництва необхідно:

  • проаналізувати процеси виділення на основі об’єктивних управлінських функцій та спроектованого виробничого процесу органів управління та визначити завдання до вирішення для кожної структурної одиниці;

  • обґрунтувати системи і процедури управління підприємства, дослідити існуючий та сформувати удосконалений штатний розпис працівників підприємства;

  • спроектувати організаційну структуру управління;

  • розробити положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників;

  • розробити правила внутрішнього трудового розпорядку;

  • сформувати професійні моделі спеціалістів.

2. Провести аналіз кадрової політики підприємства та розробити план соціального розвитку трудового колективу:

 • ознайомитися із організацією кадрового планування на підприємстві: загальна стратегія, основні принципи та методи;

 • ознайомитися з кадровою політикою підприємства: цілі розвитку кадрового потенціалу;

 • ознайомитися з планами розвитку трудового колективу, які впроваджено у діяльність підприємства: розвиток ділової кар’єри, система навчання працівників,


підвищення кваліфікації;

 • зробити висновки щодо ефективності кадрової політики, яку реалізовано на підприємстві та надати пропозиції щодо її удосконалення;

 • сформувати бази даних про претендентів на посаду, здійснити їх оцінку та відбір;

 • розробити планові форми контрактів на прийом на роботу;

 • оформити зарахування на посаду;

 • вести особові справи працівників;

 • укласти договори про матеріальну відповідальність;

 • провести інструктаж з техніки безпеки;

 • оформити звільнення працівників з посади;

 • проаналізувати плинність кадрів та розробити заходи зі зменшення плинності;

 • оформити рух кадрів, заохочень та стягнень;

 • скласти графіки відпусток;

 • вести табельний облік виходу працівників на роботу;

 • складати статистичну звітність;

 • оцінити ефективність забезпечення соціального захисту працівників;

 • оцінити зміст колективного договору між роботодавцями та працівниками;

 • оцінити роботу профспілки щодо захисту працівників;

 • оцінити ефективність забезпечення охорони праці та техніки безпеки;

 • провести аналіз умов праці щодо запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизмі.

3. Необхідно:

 • вивчити систему інформаційного забезпечення процесу управління;

 • вивчити використання сучасних інформаційних технологій, розробити перелік задач, що вирішуються за їх допомогою по кожному підрозділу підприємства.

4. Необхідно:

 • ознайомитися з схемами документообігу для вхідних, вихідних та внутрішніх документів підприємства;

 • ознайомитися з наказами по особовому складу, основній діяльності та скласти їх.

5. Необхідно провести оцінку ефективності реалізації на підприємстві управлінських рішень, визначити форми і методи їх прийняття, документальне оформлення, організацію виконання.

6. Надати:

 • характеристику діючої системи мотивації на підприємстві, вивчити методи економічної та неекономічної мотивації працівників;

 • положення про оплату праці, про формування та використання доходів трудового колективу.

7. При вивченні соціально-психологічних методів управління на підприємстві необхідно:

 • оцінити соціально-психологічний клімат у трудовому колективі;

 • вивчити практику регулювання поведінки персоналу, профілактики та вирішення конфліктів.

8. При аналізі операційної системи організації необхідно:

 • побудувати структуру операційного циклу, обґрунтувати його тривалість, проаналізувати схему виробничого та обслуговуючого потоків, обґрунтувати операційну стратегію;

 • розробити пропозиції щодо моделі управління функціонуванням операційної системи, надати опис процесу матеріально-технічного забезпечення, механізму функціонування закупівельної логістики: завдання, функції, планування потреб, можливостей і якісних параметрів, вибір та оцінювання джерел закупок, визначення обсягів закупок, вибір постачальників, провести диспетчеризацію;

 • оцінити логістику розповсюдження: організація руху ресурсопотоків, зберігання, комплектування та контролювання запасів, утилізація витратних матеріалів та відходів;

 • побудувати оптимальну схему взаємодії матеріальних, товарних, інформаційних та фінансових потоків, проаналізувати систему управління якістю логістичних процесів.

9. При оцінці системи управління якістю діяльності організації:

 • оцінити відповідальність і повноваження працівників, визначити засоби і методи забезпечення якості діяльності;

 • побудувати архітектуру автоматизованої системи управління внутрішньо організаційними процесами, обґрунтувати створення автоматизованих робочих місць фахівців.

10. Згідно з функціями, пов’язаними з плануванням діяльності:

 • провести моніторинг основних конкурентів підприємства на локальному ринку, аналіз стану локального ринку та основних факторів маркетингового середовища підприємства: опис макрофакторів (економічні, політичні, соціальні, демографічні, науково-технічні тощо) та мікро факторів (постачальники, покупці, конкуренти, маркетингові посередники, контактні аудиторії і т.д.) у районі діяльності підприємства, проаналізувати баланс підприємства та обґрунтувати його основі на плановий період;

 • проаналізувати динаміку структуру;

 • проаналізувати товарні запаси;

 • проаналізувати стан та визначити основні напрями розвитку матеріально-технічних ресурсів підприємства;

 • проаналізувати стан і динаміку продуктивності праці, розрахувати продуктивність праці на плановий період, проаналізувати систему оплати праці та розрахувати планову потребу підприємства в коштах на оплату праці;

 • проаналізувати валові витрати підприємства та визначити їх розмір на плановий період;

 • спланувати необхідну і можливу величину прибутку;

 • розробити проект бізнес-плану: на основі діагностики внутрішніх підсистем і вивчення факторів зовнішнього середовища підприємства скласти програму маркетингової діяльності підприємства.

11. Згідно з функціями, пов’язаними з фінансово-обліковою діяльністю необхідно проаналізувати фінансово-майновий стан підприємства, його платоспроможність, фінансову стійкість, прибутковість, ділову активність, сформувати окремі групи активів та пасивів підприємства, проаналізувати фінансовий стан діяльності: план формування фінансових ресурсів, план руху грошових коштів, балансовий план, проаналізувати та спланувати податкові платежі, підготувати пропозиції, спрямовані на оптимізацію обсягу та рівня їх сплати.

12. Згідно з функціями, пов’язаними з маркетингово-комерційною діяльністю необхідно:

 • сформувати оптимальну структуру асортименту підприємства;

 • вдосконалити систему інформування та обслуговування клієнтів;

 • проаналізувати цінову політику;

 • вдосконалити систему маркетингу підприємства;

 • проаналізувати глибину, широту, насиченість асортименту;

 • розробити плану збуту продукції;

 • проаналізувати динаміку цін на вироби;

 • спрогнозувати ціни з урахуванням точки беззбитковості;

 • проаналізувати ефективність використання виробничої площі та надати пропозиції щодо їх вдосконалення;

 • проаналізувати ефективність збутової політики;

 • проаналізувати досвід конкурентів щодо впровадження комунікаційних заходів;

 • розробити плани рекламних заходів;

 • проаналізувати вибір постачальників по кожній товарній групі;

 • проаналізувати надходження та реалізацію продукції від існуючих постачальників;

 • проаналізувати ефективність комерційних угод;

 • розробити графіки завезення товарів;

 • підготувати проекти угод купівлі-продажу;

 • розробити картку постачальника;

 • проаналізувати стан та динаміку попиту на продукцію;

 • визначити сегмент ринку, потенційних споживачів, їх поведінкові особливості, позицію підприємства на локальному ринку;

 • оцінити ефективність збуту та зміни попиту на товари споживчого призначення;

 • визначити місткість ринку, розробити прогноз попиту на товари на середньостроковий період;

 • провести моніторинг виконання угод з постачальниками, з покупцями.

13. Згідно з завданнями, пов’язаними з організацією праці необхідно:

 • проаналізувати ефективність процесу організації праці;

 • за результатами оцінки й атестації робочих місць фахівців апарату управління розробити раціональні схеми їх планування та організації оснащення та обслуговування;

 • проаналізувати організацію праці керівників функціональних підрозділів;

 • розробити пропозиції щодо раціональної організації праці фахівців окремого функціонального відділу на підприємстві;

 • проаналізувати використання робочого плану особистої роботи;

 • оцінити рівень трудової та виробничої дисципліни, проаналізувати використання робочого часу.


Форми i види контролю
Попередній контроль здійснюється під час підготовки студентів до проходження практики (на зборах).

Поточний контроль здійснюється відповідно до складеного студентом та затвердженого керівником практики від університету індивідуальним планом практики (Додаток А), який включає етапність та термін виконання завдань практики.

Індивідуальний план заноситься в щоденник практики (Додаток Б) студентом і хід виконання його контролюється як керівником від університету, так і керівником від бази практики.

Підсумковий контроль передбачає контроль виконання студентом всієї програми практики, а також написання звіту (Додаток В).

За результатами проходження практики керівником практики від бази складається характеристика-відгук на студента, наведений у Додатку Г.
Підведення підсумків практики
Контроль за якістю проходження студентом практики здійснюється у вигляді написання звіту, який оформлюється згідно вимог до написання документів такого виду.

Письмовий звіт разом зі щоденником подається у встановлений термін (не пізніше чотирьох днів до закінчення практики) керівнику практики для перевірки, рецензування та допуску до захисту.

До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, представили звіт згідно зі встановленою формою та одержали позитивну характеристику керівника практики.

Підсумки практики підводяться у процесі складання студентом диференційованого заліку керівнику практики від університету. Диференційна оцінка з практики заноситься в екзаменаційну відомість та проставляється в заліковій книжці.
Необхідна документація


 1. Індивідуальний план практики.

 2. Щоденник практики.

 3. Звіт з практики.

 4. Характеристика-відгук на студента від бази практики.

Всі перераховані документи подаються у папці (в окремих файлах кожен документ) за вказаним переліком з титульною сторінкою (Додаток Д).
Зразки необхідних документів
Додаток А
Зразок форми індивідуального плану
Затверджую

Керівник практики

__________________

Н.В.Крохмаль

____”___________ 2007 р.


№ з/п

Етап практики

Завдання етапу

Термін виконання завдання

примітки

Додаток Б
Зразок форми щоденника практики


№ з/п

Етап практики

Завдання етапу

Термін виконання завдання

Відмітка про виконання

Примітки

Додаток В
Зразок форми звіту з практики
Звіт має відобразити всі аспекти діяльності студента на базі практики і може бути структурований:

або за загальними функціями:

або за основними бізнес-процесами:

 • вступ;

 • загальна характеристика підприємства:

 • функція планування,

 • функція організування,

 • функція мотивування,

 • функція контролювання,

 • функція координування;

 • висновки та пропозиції;

 • додатки.
 • вступ;

 • загальна характеристика підприємства:

 • управління маркетинговою діяльністю,

 • управління постачанням,

 • управління виробництвом (основною діяльністю),

 • управління збутом,

 • управління логістичними процесами,

 • управління фінансами,

 • управління персоналом,

 • організація управлінської праці,

 • управління зовнішньоекономічною діяльністю;

 • висновки та пропозиції;

 • додаткиДодаток Г
Характеристика-відгук

і оцінка роботи студента групи

Інституту ____________________________

Національного педагогічного університету

імені М.П.Драгоманова

Прізвище, ім’я, по-батьковіПідпис керівника практики

від організації (прізвище)
печатка

200__ р.

Зразок титульної сторінки звіту
Міністерство освіти і науки України

Інститут політології, соціології, права

Кафедра соціології, управління та євроінтеграції

До захисту допущений

Керівник практики

__________________

Н.В.Крохмаль

____”___________ 2007 р.

Звіт

з комплексної практики з фаху

Виконав: студент(ка) 4 курсу

групи 45 МО

спеціальності “Менеджмент організацій”

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)


Перевірив: науковий ступінь, вчене звання, посада методиста з практики


Київ – 2007

Схожі:

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 6
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 7
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ( 2 виробнич ої ) ПРАКТИКИ студентів...
Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх менеджерів...
Робоча Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики...
Поло­ження про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України, на підставі Програми педагогічної практики для педагогічних...
ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНО-АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ
Місце практики − кафедра алгебри та математичної логіки механіко-математичного факультету Київського національного університету ім....
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОЗВІЛЛЄВА ПРАКТИКА Мета практики
Мета практики – організація соціально-значущої діяльності дітей в умовах літнього оздоровчого табору
«Кодекс етики та Стандарти практики для члена АФНУ»
Участь в розробці проектів Кодекса етики та Стандартів практики ріелтерської діяльності
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Додаток А. Титульний аркуш 18 Додаток Б. Завдання до дипломного проекту 19 Додаток В. Реферат (приклад оформлення) 21 Додаток Г....
З досвіду організації профільної практики учнів економічного профілю
Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання Міністерство освіти і науки...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЧИТЕЛЯ СТУДЕНТІВ
Педагогічна практика займає провідне місце у фаховій підготовці майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» на етапі здобуття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка