Фізичні вікторини


Скачати 66.48 Kb.
НазваФізичні вікторини
Дата13.11.2013
Розмір66.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Фізичні вікторини

Фізична вікторина — пізнавальна гра, яка допома­гає розширювати кругозір учнів, поглиблювати їхні знання, виховувати інтерес до фізики і навколишнього світу, сприяти розвитку логічного мислення, кмітливості, винахідливості. У цікавій формі запитань і відповідей під час вікторини учні ознайомлюються з різними яви­щами природи, із застосуванням законів фізики в тех­ніці, на практиці, у побуті. Вікторини звичайно проводять на фізичних вечорах, тематич­них зборах і конференціях, на заняттях гуртків, під час прогулянок, походів і екскурсій. Успіхові вікторини сприяє завчасна її підготовка.

Виходячи із завдань вікторини, слід визначити її три­валість, напрям і тематику запитань тощо. Добре, коли про вікторину сповіщає кольоровий привабливий плакат, в якому зазначено тему вікторини, дату, місце і час її проведення. Доцільно тут подати і список книжок, ре­комендованих для підготовки, фотографії призів, окремі найцікавіші і найважчі запитання, які потребують під­готовки. Слід усі матеріали до вікторини докладно об­говорити з членами журі, продумати облік доповідей, систему заохочень, дібрати призи, заготовити грамоти і подарунки.

Складність, кількість і формулювання запитань за­лежать від віку, рівня підготовки дітей, тематики вечора. Запитання слід формулювати точно, дохідливо, бажано надавати їм різної форми. Добре, коли запитання зда­ється простим, а відповідь на нього складна.

Одноманітність і шаблон у доборі запитань зводять нанівець педагогічну ефективність цієї форми позакласної роботи. Якщо вікторина містить запитання, пов'язані з демонструванням дослідів, то завданням можуть бути пояснення добутого результату або його передбачення. Якщо дослід не вийшов, то можна поставити запитання: «Які причини невдачі експерименту?». Запитання вікто­рини оголошують заздалегідь, імена переможців спові­щають після вікторини.

Найпопулярніші в школах тематичні вікторини (з різних розділів фізики), які доцільно проводити окремо з учнями різного віку. Цікаві вік­торини, складені із запитань, придуманих учнями. Ці вікторини доцільно вміщувати в шкільно­му альманасі, на сайті школи. Новими цікавими видами вікторин з ви­користанням технічних засобів навчання є кіновікторини. Демонстрування фрагментів з художніх, науково­популярних і навчальних фільмів викликає ще більший інтерес, якщо перед учнями ставити запитання типу: «Знайдіть фізичні помилки в уривках, що демонструються», «Де тут реальна зйомка, а де комбінована?», «Придумайте кращий дикторський текст до епізоду, який було щойно показано» тощо.

Дуже цікаві історичні вікторини, в яких зібрані старі задачі і запитання, запропоновані або розв'язані видат­ними фізиками минулого.

Виставки фото-загадок з уміло дібраними текстами і запитаннями можуть стати ще однією цікавою формою вікторин — фотовікториною.

Бажано включати до вікторин літературні, художні і графічні запитання, що мають фізичне пояснення. Ве­лику педагогічну цінність має обговорення відповідей вікторин, їх аналіз, поглиблений розгляд обговорювано­го питання. Якщо учням важко знайти відповідь, веду­чий повинен тактовно їм допомогти, поставивши навідне запитання, скориставшись жартом або підказуванням. Жюрі змінює кількість балів за кожну відповідь, вра­ховуючи конкретні умови. Вікторину закінчити можна урочисто, з врученням цікавих книжок з фізики, з при­своєнням почесного звання «Переможець вікторини 20__ року». Ритуал можна видозмінювати. Він має велике виховне значення, і від нього не слід відмовлятись.

Вікторина починається з короткого вступного слова ведучого, музичного вступу або з кінофрагментів. Ефектний захоплюючий початок створює відповідну емоціональну підготовку глядачів. Умову за­дач і запитань, демонстрування задач-дослідів іноді слід повторити кілька разів. Перед деякими запитаннями доцільно зробити вступні екскурси або дати історичну довідку, навести потрібні аналогії, поставити дослід, по­казати схему або макет тощо.

Демонстрації, прилади, проекції не повинні бути гро­міздкими і складними, щоб не ускладнити поставлене завдання.
Для проведення вікторини «Космічна» можна вико­ристати такі запитання.

1. Повітряну кульку в земних умовах наповнили лег­ким газом так, що вона плаває у повітрі. Уявимо собі, що космонавт візьме з собою цю кульку на Місяць, де атмосфери майже немає. Як поводитиме себе кулька на Місяці, якщо вона не лопне від внутрішнього тиску? (Кулька перебуватиме у спокої).

2. Які способи поширення теплоти можливі всереди­ні корабля-супутника, заповненого газом, коли він ру­хається по коловій орбіті? (Внаслідок невагомості при­родної циркуляції газу майже немає. Тому можливі тільки теплопровідність і випромінювання).

3. Уявіть собі, що в Землі викопали наскрізний ко­лодязь, що проходить через її центр. Яким був би рух каменя, кинутого в такий колодязь? Доведіть, що ка­мінь через деякий час зупинився б, якби не згорів. Де б він зупинився? Якби у колодязі був вакуум, то рух каменя тривав би нескінченно довго. Проте і тоді цю систему не можна було б вважати вічним двигуном. Чому? (Рух каменя був би коливальним. У центрі Землі швидкість його була б максимальною. Внаслідок опору повітря ці коливання були б затухаючими. Камінь зу­пинився б у центрі Землі. Слід розрізняти існуючий у природі вічний рух і неіснуючий вічний двигун. Під віч­ним двигуном розуміють машину, яка виконує роботу без зменшення запасу наданої їй енергії. Якщо розгля­дуваний камінь примусити виконувати роботу, то його кінетична енергія зменшуватиметься. Отже, він не віч­ний двигун).

4. Чому штучні супутники Землі «світяться», хоч на них немає ніяких джерел світла? Чому серед штучних супутників Землі багато таких, що «мигтять» під час свого руху по небозводу, тобто періодично змінюють свою яскравість? (Поверхня супутників відбиває соняч­не світло. Під час польоту супутники обертаються, змі­нюючи тим самим величину відбиваючої поверхні).

5. Уявіть собі, що з космодрому, розташованому на екваторі, з інтервалами в 1 хв запущено чотири однако­вих супутники Землі на однакову висоту: на північ, пів­день, схід і захід. Чи зіткнуться супутники в польоті? Який з них легше було запускати? Орбіти вважати ко­ловими. (Супутники, запущені вздовж екватора, зітк­нуться, а ті, що запущені на північ і південь, зіткнутися не можуть, бо вони обертатимуться в різних площинах, кут між якими дорівнює куту повороту Землі за 1 хв. У бік обертання Землі, тобто на схід, запустити супут­ник легше, оскільки використовується швидкість обертання Землі, що доповнює швидкість, якої надає супут­нику ракета-носій. Найважче запускати супутник на за­хід).

6. Якби змагання з підніманням штанги, бігу на швидкість і дальність, стрибків у висоту і довжину про­водити на Марсі, то які б із земних рекордів були по­биті? Атмосферні відмінності не враховувати. (Всі, крім бігу на швидкість).

  1. Знайдіть помилку в умові задачі, яка починається так: «На скільки кілометрів нижче від супутника має перебувати ракета-носій, щоб при однаковій з ним швидкості вона...» (Ракета-носій буває нижче від супут­ника через те, що вона переходить з еліптичної орбіти на колову, а потім на спіральну. Це можливо за раху­нок поступового зменшення горизонтальної швидкості або збільшення вертикальної швидкості. Практично відбувається і те й друге, але друге зумовлене першим. Горизонтальна швидкість ракети зменшується інтенсив­ніше, ніж супутника, бо ракета має менш обтічну форму, ніж супутник, і більше гальмується атмосферою. Слід врахувати і те, що поштовх у момент відриву ракети від супутника, збільшуючи початкову швидкість супутника, зменшує швидкість ракети. Отже, ракета, опинившись нижче від-супутника, має меншу, а не таку, як у супут­ника, швидкість. У цьому й полягає помилка в умові задачі).

  2. Герої роману Жюля Верна «З гармати на Місяць» летіли в снаряді. Довжина ствола гармати «Колумбіада» становила 300 м. Враховуючи, що для польоту на Місяць швидкість снаряда в момент вильоту із ствола мала б становити не менш як 11,1 км/сек, підрахувати, в скільки разів «збільшувалася вага» пасажирів всере­дині ствола. Рух ствола вважати рівноприскореним. (Більш як у 20 тис. раз).

  3. Чи може супутник Землі обертатись по орбіті як завгодно великого радіуса? (Не може. На віддалях по­над 900 тис. км земне тяжіння практично не познача­ється).

10. Якщо міжзоряний корабель рухатиметься у про­сторі, де не відчувається тяжіння до інших небесних тіл, з прискоренням 5 м/сек2, то що покажуть всередині ко­рабля такі прилади, проградуйовані на Землі: пружинні терези, на яких зважують вантаж масою 6 кг; важільні терези, на яких зважують вантаж масою 5 кг; ареометр, яким вимірюють густину рідини; ртутний барометр, яким вимірюють тиск повітря; медичний термометр, яким ви­мірюють температуру тіла космонавта? (3 кг; 5 кг; справжню густину; тиск, у 2 рази менший, ніж справж­ній; справжню температуру тіла).

11. На яку планету падає більше сонячного промін­ня: на Землю чи на Юпітер? Де холодніше? (На Юпітер більше, але там холодніше. Тепловий режим залежить від кількості проміння, що припадає на одиницю поверх­ні, а не на всю поверхню).

12. У романі «Гектор Сарвадак» Жюль Верн описав вигадану комету «Галія». Період її обертання навколо Сонця становив 2 роки, а віддаль від Сонця в афелії становила 820 млн. км. Застосовуючи третій закон Кеплера, перевірте, чи могла існувати така комета. (Це за­питання рекомендуємо заздалегідь помістити в оголо­шенні про вікторину).

(Нехай невідома віддаль комети від Сонця в пери­геї становила х млн. км. Тоді за третім законом Кеплеразвідки хприблизно —343, що неможливо).

Схожі:

Урок подорож. Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні...
Урок. Методи досліджень фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці вимірювання. Л. Р.№1«Фізичний...
ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Фізика-наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища. Механічні, теплові, електричні,...
Урок лекція (вступний). План уроку: І. «Ревів, стогнав Дніпро широкий…»
Тема: Починаємо вивчати фізику. Фізика як природнича наука. Фізичні тіла та фізичні явища. (Перший урок фізики)
План-конспект вікторини по швейній справі
Обладнання: плакат «одяг», картки, зразки тканини, голки, нитки, ножиці. Метод: гра-змагання
До кожної вікторини, літературної гри влаштовується книжкова вистава
Учням дано завдання по підготовці до тематичних вікторин. У шкільній бібліотеці висить звернення
Конкурси; вікторини
Районна організація «Лідер» (далі – Лідер) – це громадське, самодіяльне, добровільне об’єднання старшокласників, які прагнуть до...
Уроку на тему «Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості....
Розробка уроку на тему «Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії.» для учнів 7 класу....
УРОК №23 Тема. Рівні
Тут доречними можуть бути бесі­да, або проведення міні-вікторини, або проведення ігри (гра «Вірю — не вірю»)
Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній...
Металів, особливості будови атомів, будови речовин. Розширити уявлення щодо видів хімічного зв’язку введенням поняття про металічний...
Урок узагальнювального повторення. Вид уроку: історична вікторина «Олімпійські ігри»
Мета уроку: шляхом проведення історичної вікторини закріпити та розвивати вміння використовувати набуті знання в новій навчальній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка