ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Скачати 146.59 Kb.
НазваТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Дата01.11.2013
Розмір146.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документиуроку

п/прозділу

§

пункту

ТЕМА

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУДАТА


При-мітка


ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ


1


2

3


4

5

6

7
8

I

1


2

3


4 , 5

6

7

8

Починаємо вивчати фізику ( 8 год. )

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Фізика-наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища.

Лабораторна робота № 1 «Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті» Наукові методи вивчення природи. Спостереження та експеримент. Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою та виробничими технологіями.

Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Лабораторна робота №2 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу».

Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Вимірювання простору. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання часу».

Довжина та одиниці довжини. Плрща та одиниці площі. Лабораторна робота № 4 «Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні».

Об'єм та одиниці об'єму. Лабораторна робота № 5 «Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і газів».

Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила-міра взаємодії. Енергія.

Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток фізики.

Контрольна робота № 1Учень:

називає імена видатних вітчизняних і зарубіжних фізиків, одиниці довжини, часу, площі поверхні, об’єму, види енергії;

наводить приклади фізичних явищ і процесів, руху і взаємодії, перетворення енергії, застосування фізичних знань у житті людини;

розрізняє значення фізичної величини та її одиниці;

формулює правила безпеки у фізичному кабінеті;

записує значення фізичних величин, використо-вуючи приставки СІ для утворення кратних і частинних одиниць;

може пояснювати значення фізики в житті людини, сфери застосування фізичного знання, земне тяжіння;

може порівнювати одиниці фізичних величин, що мають приставки СІ;

здатний спостерігати за різними фізичними явищами і процесами; визначати ціну поділки шкали вимірювального приладу, об’єм куба і паралелепіпеда; вимірювати довжину, площу, об’єм, час .


9

10
11

12

13

14
15

16

I I

9

10
11

12 , 13

14

15 , 16

Будова речовини ( 8 год. )

Аналіз контрольної роботи. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота № 6 «Вимірювання маси тіл»

Густина речовини. Одиниці густини. Лабораторна робота № 7 «Визначення густини твердих тіл і рідин»

Вчимося розв’язувати задачі

Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія. Лабораторна робота № 8 «Дослідження явища дифузії в рідинах і газах».

Взаємодія молекул

Агрегатний стан речовини. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.

Розв’язування задач

Контрольна робота № 2Учень:

називає агрегатні стани речовини, одиниці маси тіла, густини речовини;

наводить приклади кристалічних і аморфних тіл, прояву дифузії в газах і рідинах;

розрізняє кристалічні і аморфні тіла, атом і молекулу;

формулює основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини, означення густини речовини, записує її формулу;

може описати особливості руху атомів і молекул речовини в різних агрегатних станах; залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури, ядерну модель атома; спостерігати явище дифузії в газах і рідинах; вимірювати масу тіла, густину речовини; користуватися терезами дотримуючись правил зважування;

може розв’язувати задачі, застосовуючи формулу густини, залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури .


17


18

19
20

21
22

23

24

25

26
27

28

29

30

31
32

33
34

35


17,20


21,22


23
25

26,27
18,19

28

Світлові явища ( 17 год. )

Аналіз контрольної роботи. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячні й місячні затемнення.

Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Лабораторна робота № 9 «Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала».

Розв’язування задач на прямолінійне поширення світла.

Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ.

Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.

Лабораторна робота № 10 «Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору».

Розв’язування задач на відбивання та заломлення світла.

Контрольна робота № 3

Аналіз контрольної роботи. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.

Лабораторна робота № 11 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи».

Розв’язування задач

Фотометрія. Сила світла й освітленість.

Око. Вади зору. Окуляри.

Оптичні прилади.

Лабораторна робота № 12 «Складання найпростішого оптичного приладу».

Розв’язування задач

Контрольна робота № 4

Узагальнення

Аналіз контрольної роботи.

Екскурсії.
Учень:

називає основні оптичні явища природи, вади зору, одиниці оптичної сили лінзи, сили світла, освітленості;

наводить приклади джерел і приймачів світла, застосування лінз та оптичних приладів, врахування фотометрії в життєдіяль­ності людини;

розрізняє падаючий, відбитий і заломлений промені, кут падіння, відбивання і заломлення світла, фокусну відстань і оптичну силу лінзи;

формулює закони відбивання та заломлення світла, означен­им поняття світлового променя;

записує формули тонкої лінзи, сили світла, освітленості,

може описати поширення світла в різних оптичних середо­вищах, хід променів при дзеркальному відбиванні світла, кла­сифікувати види джерел світла, лінзи на збиральні і розсіювальні; характеризувати кольорову гаму світла, око як оптичну систему, способи корекції короткозорості та далекозорості, по­яснити утворення тіні та півтіні, причини сонячних і місячних затемнень, дисперсію світла, призначення окулярів, лінз, оптич­них приладів (телескопів, мікроскопів, проекційних апаратів тощо);

здатний спостерігати прямолінійне поширення світла в од­норідному середовищі, відбивання світла, заломлення світла на межі двох середовищ, дисперсію світла, утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору; вимі­рювати фокусну відстань та оптичну силу лінзи; користуватися лупою, лінзами; складати найпростіші оптичні прилади;

може розв'язувати задачі, застосовуючи формули лінзи, сили світла, освітленості; будувати хід промінів у плоскому дзеркалі; зображення, утворені за допомогою лінз.уроку

п/прозділу

§

пункту

ТЕМА

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО

МАТЕРІАЛУДАТА


Демонстрації


ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ
І

ПРЕДМЕТ АСТРО­НОМІЇ, її РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУ­СПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ'ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ

Астрономія - фундаментальна наука, яка вивчає об'єкти Все­світу та Всесвіт у цілому. Іс­торія розвитку астрономії. Га­лузі астрономії. Зв'язок астро­номії з іншими науками. Астро­номія та астрологія. Значення астрономії для формування світогляду людини. Астрономі­чні знання як явище культури.
 1. Портрети видатних астроно­мів.

 2. Зображення об'єктів дослі­дження в астрономії

Учень (учениця):

називає: сучасні галузі астрономії; причини, що обумовили й стиму­лювали зародження й розвиток астрономії; імена видатних астро­номів (Птолемей, Коперник, Галі-лей, Кеплер, Габбл та ін.); наводить приклади: з історії роз­витку астрономії в Україні; зв'язку астрономії з іншими науками; об'єктів Всесвіту; використання астрономічних знань в життєдія­льності людини; характеризує: астрономію як спостережну науку, астрономічні знання, як чинник культури; описує: головні віхи розвитку астрономії;

пояснює: значення астрономії у формуванні світогляду людини; формулює: визначення астрономії як науки;

обґрунтовує: практичне значення астрономії;

виносить судження: про хибність та ненауковість астрології.
ІІ

ОСНОВИ ПРАК­ТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ

Небесні світила й небесна сфера. Сузір'я.

Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил. Астрономія та визначення часу. Типи календарів. Небесні коор­динати. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера.

Практична робота № 1 а) Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небес­ній сфері за допомоги карти зоряного неба (зоряного глобуса).

б)Екваторіальні системи не­бесних координат. Карта зоряного неба.

в)Вивчення (спостереження) видимого зоряного неба
 1. Телурій.

 2. Глобус зоряного неба.
Учень (учениця):

називає: характерні сузір'я зоря­ного неба; точки й лінії небесної сфери; одиниці вимірювання від­станей в астрономії; небесні коор­динати;

наводить приклади: небесних сві­тил; походження назв сузір'їв; розрізняє: місцевий, поясний і всесвітній час; типи календарів, пояснює: причини видимих рухів світил по небесній сфері; позна­чення зір відповідно до їхніх ви­димих зоряних величин; принцип визначення відстаней до небес­них світил; визначення тривало­сті доби та календарного року за астрономічними спостереженнями; поділ планет Сонячної системи на нижні та верхні; формулює: закони Кеплера; спостерігає: зміну вигляду зоря­ного неба впродовж року; користується: рухомою картою зоряного неба;

орієнтується: на місцевості за Сонцем і Полярною зорею; показує: характерні сузір'я; най­яскравіші зорі неба (Сіріус, Вега, Спіка, Арктур).


ІІІ

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧ­НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Випромінювання небесних тіл. Методи астрономічних спосте­режень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа. Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і тех­нологій. Сучасні наземні й кос­мічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

 1. Труба Галілея (оптичний
  телескоп).


 2. Зображення (фотографії) та
  схеми сучасних наземних і
  космічних телескопів.


 3. Фотографії астрономічних
  обсерваторій (серед них
  українських).

Учень (учениця):

називає: діапазони випромінюван­ня небесних тіл; приймачі випро­мінювання; астрономічні обсерва­торії України та світу; наводить приклади: наземних та космічних телескопів; розрізняє: різні діапазони електро­магнітного спектра; характеризує: застосування в теле-скопобудуванні досягнень техніки й технологій;

пояснює: принцип дії оптичного телескопа та радіотелескопа; особ­ливості реєстрації випромінюван­ня небесних світил; обґрунтовує: важливість спостере­жень у всьому діапазоні електро­магнітного спектра; дотримується правил: спостере­ження небесних об'єктів за допомоги шкільного телескопа.

ІV

СОНЯЧНА СИСТЕМА

Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, карликові планети. Малі тіла Сонячної системи - астероїди, комети, метеори. Дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Етапи формуван­ня нашої планетної системи.


 1. Схема Сонячної системи.

 2. Фотографії планет, їхніх
  супутників, малих планет,
  комет.

Учень (учениця):

називає: планети Сонячної систе­ми та порядок їх розміщення від­носно Сонця; малі тіла Сонячної системи;

наводить приклади: дослідження тіл Сонячної системи за допомо­гою космічних апаратів; розрізняє: планети земної групи, планети-гіганти, карликові планети; характеризує: Землю як планету Сонячної системи; описує: природу планет і малих тіл Сонячної системи; процес форму­вання Сонячної системи; пояснює: причини парникового ефекту, причини виникнення при­пливів і відпливів; суть астероїдної небезпеки для Землі; обґрунтовує: значення вивчення планет для природничих, наук.


V

СОНЦЕ -НАЙБЛИЖЧА ЗОРЯ

Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. Прояви сонячної акти­вності та їх вплив на Землю.
 1. Фотографії Сонця в різних
  діапазонах хвиль.


 2. Фотографії активних

утво­рень на диску Сонця.

 1. Графіки чисел Вольфа.

Учень (учениця):

називає: фізичні умови на Сонці; наводить приклади: впливу соняч­ної активності на життя і здоров'я людей та біосферу Землі загалом; характеризує: "спокійне" й "актив­не" Сонце;

описує: головні фізичні характери­стики Сонця; джерела енергії Сон­ця; прояви сонячної активності (плями, протуберанці, спалахи); пояснює: будову Сонця; цикліч­ність сонячної активності; дотримується правил: спостере­ження Сонця.
VI

ЗОРІ. ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР

Зорі та їх класифікація. По­двійні зорі. Фізичні змінні зорі. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.

1. Порівняння розмірів різних
типів зір.


2. Схеми еволюції зір.


Учень (учениця):

називає: методи, за допомоги яких визначають відстані до зір; основні фізичні характеристики зір; наводить приклади: різних типів зір;

характеризує: Сонце як зорю; природу нейтронної зорі; природу чорної діри;

описує: спектральну класифікацію зір; еволюцію зір; юяснює: різницю між типами зір; залежність кольору зорі від її тем­ператури; природу нових та над­нових зір;

порівнює: фізичні характеристики планетних систем інших зір.

VII

НАША ГАЛАКТИКА

Молочний Шлях. Будова Галак­тики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спі­ральна структура.

 1. Зображення (фотографії)
  зоряних скупчень і туманно­стей.


 2. Схема будови Галактики.

Учень (учениця):

називає: складові частини будови галактики; наводить приклади: зоряних скуп­чень; туманностей; розрізняє: зорі, зоряні скупчення й асоціації, туманності, міжзоряне середовище;

характеризує: місце Сонячної системи в Галактиці; пояснює: причину існування Мо­лочного Шляху на зоряному небі Землі.
VIII

БУДОВА Й ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ

Світ галактик. Квазари. Проб­леми космології. Історія роз­витку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту.

Зображення (фотографії) різних типів галактик.


Учень (учениця):

називає: найближчі до Землі галактики;

наводить приклади: спостережних даних, які підтверджують теорію Великого Вибуху; характеризує: природу галактик і квазарів;

описує: методи вимірювання від­станей до галактик; класифікацію галактик за Е. Габблом; велико­масштабну структуру Всесвіту; загальноприйняті моделі (сценарії) його походження й розвитку; пояснює: природу активності ядер галактик; суть закону Габбла; при­роду реліктового випромінювання.

IX

ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ

Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унікальність нашого Всесвіту. Питання іс­нування інших всесвітів.
Зображення послань землян до представників позаземних цивілізацій (радіопослання, космічні зонди "Вояджери").


Учень (учениця):

наводить приклади: пошуку жит­тя на інших планетах Сонячної системи; міжнародних наукових проектів з пошуку життя у Все­світі;

характеризує: зв'язок між основ­ними фундаментальними констан­тами й життям; гіпотезу про існу­вання інших Всесвітів; описує: імовірність існування жит­тя на інших планетах; пояснює: антропний принцип; виносить судження: щодо особли­востей, що роблять Землю унікаль­ною планетою Сонячної системи; щодо існування позаземного життя у Всесвіті; щодо унікальності нашого Всесвіту.

Схожі:

ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди зарядів
ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
ПРЕДМЕТ АСТРО­НОМІЇ, її РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУ­СПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ'ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ
Уроку п/п № розділу § пункту ТЕМА Зміст навчального матеріалу
Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів
Уроку п/п № розділу § пункту ТЕМА Зміст навчального матеріалу
Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів
ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія...
ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Поступальний рух. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Види рухів. Рівномірний прямолінійний рух. Рівномірний і нерівномірний рух
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності
ПРОГРАМА З ЕТИКИ 6 КЛАС (34 години, 1 година на тиждень, із них 3...
Добродії і злодії. Доброчинство. Для чого людині та суспільству етикет? Етикетні правила, які я знаю та користуюся ними. Уміння бути...
Уроку (зміст навчального матеріалу)
Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму. Базові...
Випадкові, вірогідні та неможливі події
Зміст навчального матеріалу для 6 класу містить перелік питань, які належить вивчити, а саме: «Випадкова подія. Імовірність випадкової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка