КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
Сторінка5/6
Дата18.03.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Фізика > Конспект
1   2   3   4   5   6

5. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1 Дії, що визнаються порушенням права ін­телектуальної власності

Порушенням прав визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), промислового зраз­ка, застосування такого виробу, пропонування для прода­жу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Що стосується географічного зазначення похо­дження товару, то порушенням прав визнається нанесення його на товар або на етикетку, застосування у рекламі, запис на бланках, рахунках та інших докумен­тах, що супроводжують товар.

Вказані дії, вчинені без дозволу власника сві­доцтва на торговельну марку, визнаються порушенням його прав:

 • нанесення знака на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до това­ру предмет, зберігання такого товару із зазна­ченим нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезен­ня);

 • застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

 • застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосо­вано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому примітність знака.

Неправомірне використання творів є порушенням прав автора. Порушенням особистих немайнових прав автора вважається оприлюднення твору без зазначення імені автора, ілюстрування твору, спотворення твору, зміна твору тощо.

Будь-яке відтворення чи використання твору без дозволу автора без виплати йому винагороди, є пору­шенням виключних майнових прав.

Використання виконань творів шляхом публічного повідомлення виконань, фіксації їх на носії та розповсюдження зафіксованих виконань без дозволу виконавця є порушенням його прав.
5.2. Категорії спорів. Форми і порядки захисту права інтелектуальної власності
Суперечки щодо інтелектуальної власності поділя­ються на дві групи. До першої відносяться суперечки про визнання (чи невизнання) результату інтелектуальної дія­льності об'єктом інтелектуальної власності. Стосовно об'­єктів промислової власності це суперечки:

 • пов'язані з відмовою у видачі патенту;

 • по запереченнях третіх осіб проти видачі патен­ту;

 • про визнання патенту недійсним.

До другої групи відносяться суперечки, що стосуються порушення прав:

 • про заборону дій, що порушують права на па­тент;

 • про відшкодування шкоди, заподіяної порушни­ком патентних прав;

 • про визнання дій, що не порушують патент;

 • про післякористування винаходів, пов'язане з укладанням чи використанням ліцензійних угод;

 • про надання примусової ліцензії;

 • про виплату винагороди автору роботодавцем;

 • про компенсацію за використання винаходу державою тощо.

Існує дві форми захисту прав інтелектуальної влас­ності: юрисдикційна і неюрисдикційна (рис. 7). Неюрисдикційна форма передбачає захист права інтелектуальної власності своїми силами, без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів, тобто самоза­хист. Наприклад, це може бути відмова здійснити певні дії, передбачені укладеним договором про передачу (уступку) майнових прав інтелектуальної власності або ліцензійним
договором, відмова від виконання недійсного договору тощо. Обрані засоби самозахисту не повинні бути забороненими законодавством та не повинні суперечити мораль­ним засадам суспільства.

Юридичні форми захисту застосовують два порядки захисту: загальний (судовий) та спеціальний (адміністративний). Загальний порядок захисту здійснюється в судах.Рис. 7. Форми і порядки захисту прав інтелектуальної власності

Спеціальний порядок захисту прав здійснюється в органах державного управління або в органах Антимонопольного комітету України, або в органах державної митної служби України.
5.3. Способи захисту права інтелектуальної власності

5.3.1. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав

Адміністративний cnoci6 полягає в розгляді та вирішенні суперечки органом державного управління. Процедура розгляду набагато простіша, ніж у цивільному су­дочинстві. Правовою основою є Кодекс України про адміністративні правопорушення, а також спеціальні закони України з інтелектуальної власності.

У галузі авторського права і суміжних прав адмініс­тративний спосіб захисту прав передбачено тільки за публічний показ, порушення умов публічного демонстрування і тиражування кіно- і відеофільмів без прокатного посвідчення. Стосовно об'єктів промислової власності цей спосіб захисту прав передбачає накладення штрафів за неправомірне використання фірмових найменувань, торговельних марок тощо. Засобом захисту в цьому випадку є скарга, яку у встановленому адміністративним законодавством порядку подають у відповідний орган державного управління.

Здійснення дій, обумовлених законодавством Укра­їни як недобросовісна конкуренція, спричиняє накладення Антимонопольним комітетом України штрафів, а також адміністративну і цивільно-правову відповідальність. До таких дій відносяться:

 • неправомірне використання чужого імені, фір­мового найменування, торговельних марок;

 • введення в обіг під своїм позначенням товару іншого виробника;

 • відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарської діяльності і введення йо­го в господарський оборот;

 • неправомірний збір, розголошення і викорис­тання комерційної таємниці, а також інші проти­правні дії.

Тобто Антимонопольним комітетом України розгля­дуються скарги щодо дій після вводу об'єктів права інтеле­ктуальної власності до господарського обороту.

Типовими видами адміністративних стягнень мо­жуть бути: попередження, штраф, виправні роботи, адміні­стративний арешт тощо.

Так, незаконне використання об'єкта права інтелек­туальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення права інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з кон­фіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання і матеріалів, що призначені для їх виготовлення.
5.3.2 Цивільно-правовий спосіб захисту прав

Суперечки, що пов'язані з порушенням прав інтеле­ктуальної власності, підвідомчі судам загальної юрисдикції і вищому господарському суду. Якщо хоча б однією зі сторін у суперечці є фізична особа, то зазначена суперечка підвідомча суду загальної юрисдикції.

У випадку порушення прав потерпілий подає позов - заяву, звернену до суду, про відправлення право­суддя з метою захисту особистих чи майнових прав. У по­зовній заяві вказується форма захисту, розмір нанесеного збитку, приводяться докази обґрунтованості вимог.

Власник прав на ОІВ має право вимагати від пору­шника:

 • визнання прав власника;

 • відновлення положення, що існувало до пору­шення права;

 • припинення дій, що порушують право чи створюють погрозу його порушенню;

 • відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду тощо.

Якщо одночасно з порушенням майнових прав по­рушені особисті немайнові права автора, то він може за­жадати майнову компенсацію за нанесення йому мораль­ного збитку, розмір якої визначається судом.

3aстосування цивільно-правових санкцій за порушення прав на О1В можливо в межах загального терміну позову, тобто протягом трьох років з дати, коли власник права довідався чи повинний був довідатися про порушення свого права.

5.3.3 Кримінальна відповідальність за порушення прав

Поряд з нормами цивільно-правового захисту прав на ОІВ, чинним законодавством передбачена також і кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність на­ступає тільки тоді, коли матеріальна шкода завдана у значному розмірі (20 і більше) . За незаконне використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка винний карається штрафом від 200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін до двох років або позбавлення волі до двох років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення.

Якщо матеріальна шкода завдана у великому розмірі (200 і більше), або її вчинено повторно, то покарання за цей злочин — штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на термін до двох років, або позбавлення волі від 2 до 5 років, із конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення.

Якщо збитки вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (1000 і більше), - караються штрафом від 2000 до 3000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення. Так, незаконний випуск під своїм ім'ям чи присвоєння авторства на чужий твір науки, літератури чи мистецтва, а також незаконне відтворення чи поши­рення такого твору, присвоєння авторства на чужі об'єкти промислової власності чи розголошення без згоди автора змісту винаходу, корисної моделі чи промислового зразка до офіційної публікації про них визнається карним злочином.


Список питань, які виносяться на залік


 1. Що таке інтелектуальна власність? Дайте визначення.

 2. Назвіть складові матеріального права на об'єкти права інтелектуальної власності.

 3. У чому полягає відміна права власності на об'єкти інтелектуальної власності від права власності на матеріальні об'єкти власності?

 4. У чому полягає відміна особистого (морального) права на об'єкт інтелектуальної власності від майнового права на нього?

 5. Чи всі результати інтелектуальної (творчої) діяльності є об'єктами інтелектуальної власності. Так чи ні?

 6. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом технічної творчості? Яку назву носить ця група об'єктів і чому?

 7. Наведіть основні переваги і недоліки системи охорони інтелектуальної власності в СРСР.

 8. Для чого потрібна національна патентна система країні?

 9. У чому полягає роль патентної документації?

 10. Що дає автору і державі охорона і захист авторського права?

 11. Які ви знаєте об’єкти промислової власності?

 12. Перерахуйте нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.

 13. Які результати творчої діяльності відносяться до об'єктів авторського права, а які - до об'єктів суміж­них прав?

 14. Що таке винахід?

 15. Що таке корисна модель?

 16. Що таке промисловий зразок?

 17. Яку функцію виконує торговельна марка?

 18. У чому полягає різниця між об'єктами авторського права і суміжних прав?

 19. Хто може бути суб'єктами інтелектуальної власності?

 20. Хто є суб'єктами права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки?

 21. Хто відноситься до суб'єктів авторського права?

 22. Які складові системи права інтелектуальної власності в Україні ви знаєте?

 23. Який орган державного управління відповідає за політику у сфері інтелектуальної власності?

 24. Які основні функції виконує ДП "Український інститут промислової власності"?

 25. Які основні функції виконує Державний департамент інтелектуальної власності?

 26. Які основні функції виконує ДП "Українське агентство з авторських і суміжних прав"?

 27. Які основні функції виконує Інститут інтелектуальної власності і права?

 28. Які ви знаєте громадські організації у сфері інтелек­туальної власності?

 29. Чим є собою міжнародна система інтелектуальної власності?

 30. Який статус і яка структура Всесвітньої організації інтелектуальної власності?

 31. Які функції виконує Всесвітня організація інтелектуа­льної власності?

 32. У чому полягає сутність правової охорони ОІВ?

 33. У чому різниця між правовою охороною і правовим захистом ОІВ?

 34. Які принципи правової охорони ОІВ?

 35. Що таке патент?

 36. Що є об'єктом винаходу?

 37. Що є об'єктом корисної моделі?

 38. Що є об'єктом промислового зразка?

 39. Критерії охороноздатності для винаходів.

 40. Критерії охороноздатності для корисних моделей і промислових зразків.

 41. Який термін правової охорони об'єктів промислової власності?

 42. На основі яких підстав дія охоронного документа на об’єкт промислової власності може достроково припинитися цілком чи частково?

 43. У чому полягає правова охорона раціоналізаторської пропозиції?

 44. Які об'єкти інтелектуальної власності охороняються авторським правом, а які - суміжними правами?

 45. Чи є обов'язковою процедура оформлення прав на об'єкти авторського права?

 46. Який термін охорони немайнових та майнових прав на об'єкти авторського права?

 47. Який термін правової охорони об'єктів суміжних прав?

 48. Чи має силу патент України на території інших держав?

 49. У чому полягає процедура набуття прав громадянами України на об'єкти промислової власності за кордо­ном?

 50. Відповідно до яких конвенцій здійснюється охорона авторських і суміжних прав у світі?

 51. Що таке товар?

 52. Які основні властивості товару?

 53. Які об'єкти права інтелектуальної власності є оборотоздатними, а які ні?

 54. Які відмінні ознаки нематеріальних активів?

 55. Чому існують відмінності між юридичним і економічним термінами служби об'єкта права інтелектуальної власності?

 56. Які основні способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності?

 57. У чому перевага використання прав на об'єкти інтеле­ктуальної власності у власному виробництві?

 58. Які переваги правоволодільцю дає внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства?

 59. У чому різниця між уступкою прав на об'єкт інтелектуальної власності і передачею прав за ліцензійним договором?

 60. Які Ви знаєте види ліцензійних договорів?

 61. Які ви знаєте види ліцензійних платежів?

 62. Договір франшизи.

 63. Договір лізингу.

 64. Назвіть, будь-ласка, основні цілі оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 65. Які Ви знаєте підходи до оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності?

 66. Дайте характеристику витратного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.

 67. Дайте характеристику порівняльного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.

 68. Дайте характеристику доходного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.

 69. Охарактеризуйте життєвий цикл ОІВ.

 70. Які дії визнаються порушенням права на об'єкти промислової власності?

 71. Які дії визнаються порушенням авторського права і суміжних прав?

 72. Назвіть які Ви знаєте категорії спорів щодо права інтелектуальної власності?

 73. Дайте характеристику юрисдикційної форми захисту права інтелектуаль­ної власності.

 74. У чому полягає неюрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності?

 75. У чому полягає адміністративний порядок захисту права інтелектуальної власності?

 76. Які існують типові види адміністративних стягнень за порушення права інтелектуальної власності?

 77. У чому полягає цивільно-правовий спосіб захисту права інтелектуальної власності?

 78. Коли наступає кримінальна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності?

 79. Який максимальний розмір штрафу за порушення права інтелектуальної власності може бути визначе­ний у рамках кримінальної відповідальності?

 80. Який максимальний термін позбавлення волі перед­бачений законодавством України за порушення права інтелектуальної власності?

1   2   3   4   5   6

Схожі:

М Додаток №1
Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання,...
Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції
Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ
Ч – 46 Чередник Г. Ю. Конспект лекцій з курсу «Соціальна психологія» [Текст] / Г. Ю. Чередник, О. О. Лоза. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. –...
Гражданский кодекс Украины (Книга четвертая. Право интеллектуальной собственности)
Право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної...
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Система органів управління в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності
Конспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних...
Конспект лекцій з курсу “Системно-структурне моделювання технологічних процесів” / Укладач П. В. Кушніров. – Суми: Вид-во СумДУ,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин»
Конспект лекцій з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин» / Укладачі: О. М. Суміна, О. В. Черняков. — Суми: Вид-во...
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Про те, що інтелектуальна власність „виступає як товар, свідчить світовий досвід, який показує, що питома вага інтелектуальної власності...
У СЕРЕДУ, 21 БЕРЕЗНЯ, У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ВІДБУЛИСЯ ПАРЛАМЕНТСЬКІ...
У слуханнях взяли участь народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, громадських інституцій, інтелектуальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка