Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-ТРЕЙДІНГ»


Скачати 188.42 Kb.
НазваТовариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-ТРЕЙДІНГ»
Дата22.04.2013
Розмір188.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

ПП Аудиторська фірма “Аудит Прайс”

Керівництву ТОВ «Фінанс-трейдінг»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ФІНАНС-ТРЕЙДІНГ»


станом на 31.12.2011 р.
14 квітня 2012р. м. Миколаїв
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) підготовлено для Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг» з подальшим поданням одного з екземплярів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Одержувачем аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) є Директор ТОВ «Фінанс-трейдінг».

Аудиторською фірмою згідно договору №30-Т від 14.03.2012р. проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг», що додається, яка включає Баланс станом на 31.12.2011р. і звіти: про сукупні прибутки та збитки, про зміни у власному капіталі та про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України.

Аудиторську перевірку проведено на відповідність вимогам Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. за № 1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011р. за № 1358/20096, та “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19 грудня 2006р. за №1591, а також згідно з вимогами:

- Закону України “Про аудиторську діяльність” № 3125 – XII від 22.04.1993р., у редакції Закону України від 14.09.2006р. №140-V;

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010р. які затверджені рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. за № 122/2 “Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної Федерації бухгалтерів” (далі по тексту “МСА”).

В ході перевірки Аудитор також керувався такими нормативно-правовими документами, а саме Законами України:

- “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV від 23.02.2006 р.; та “Про господарські товариства” № 1576- XII від 19.09.1991р. зі змінами та доповненнями;

- “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16.07.1999р., та іншими нормативними документами.

1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Аудиторська перевірка проведена Аудиторською фірмою «АУДИТ ПРАЙС», в формі приватного підприємства, зареєстрованого Реєстраційно-ліцензійною палатою Миколаївського Міськвиконкому 18.11.1998р. за №12284, та перереєстрованого, 14.11.2011р. Виписка Серії ААБ за №199357, номер запису до ЄДР 15221200000017103. Діяльність фірми здійснюється на підставі: Свідоцтва № 2012 від 26.01.2001р., що внесене до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності та видане Аудиторською палатою України, згідно Рішення АПУ від 26.01.2006р. термін дії якого 23.12.2015р., а також: Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, Реєстровий №000870, Серія А від 09.11.2004р. термін дії свідоцтва з 01.09.2011р. по 10.07.2016р., яке видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів Серії АБ 001460, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 05.07.2011р., рішення №873, термін дії якого до 23.12.2015р. Юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Леніна, 120. Місце знаходження: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62, телефон 36-84-66, 55-20-47. Аудиторська перевірка проведена Аудитором України Шуточкіною Нелею Феофанівною, Сертифікат серії А № 003197 від 10 липня 1997р., яким присвоєна кваліфікація аудитора з правом здійснення аудиту підприємств та господарських товариств, за винятком банків, що продовжений до 10.07.2016р.

2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Товариство з обмеженою відповідальністю ”Фінанс-трейдінг” м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 46-А, код ЄДРПОУ – 32997097, правовий статус суб’єкта - юридична особа, організаційно-правова форма – 240 - Товариство з обмеженою відповідальністю. Інституційний сектор економіки за КІСЕ - S.12402 Приватні допоміжні фінансові організації.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінанс-трейдінг” створено відповідно до чинного законодавства та зареєстровано Миколаївським міськвиконком 18.05.2004р. за №17721. Товариство перереєстровано за №15221070006002273, Свідоцтво Серії А01 №491482. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінанс-трейдінг” затверджено зборами Засновників Товариства 19.01.2004р., Протокол №1, та зареєстровано реєстраційно-ліцензійною палатою Миколаївського міськвиконкому 18.05.2004р.

Нова редакція Статуту затверджена зборами Учасників Товариства, Протокол №2 від 25.01.2005р., та зареєстрована 24.03.2005р. реєстраційно-ліцензійною палатою Миколаївського міськвиконкому за №15221050001002273 .

Друга нова редакція Статуту затверджена Учасниками Товариства, Протокол №4 від 23.05.2005р., та зареєстрована 30.05.2005р. виконавчим комітетом Миколаївської міської ради за №15221050003002273. Згідно другої Нової редакції Статуту Учасниками Товариства є фізичні особи та юридична особа.

Нова редакція Статуту затверджена зборами Учасників Товариства, Протокол №1 від 31.08.2009р., та зареєстрована 09.10.2009р. Виконкомом Миколаївської міської ради за №15221070006002273. Згідно Нової редакції Статуту Учасником Товариства є фізична особа - Флоріна Лариса Василівна.

Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків його Учасників створено Статутний капітал в розмірі 1020500,00 (Один мільйон двадцять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.), який сформовано за рахунок грошових внесків Учасників.

Метою діяльності Товариства, згідно Статуту, є отримання законного прибутку в інтересах Учасників Товариства та членів трудового колективу; при виконанні спеціальних вимог, передбачених Ліцензійними умовами, провадження професійної діяльності на фондовому ринку; предметом діяльності є: професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, яка включає ділерську діяльність, брокерську, андееррайтинг; депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та інші операції з цінними паперами на підставі Статуту.

Згідно Довідки держкомітета статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за АА №079108 від 21.10.2009р. основними видами діяльності Товариства є: 67.12.0 - Біржові операції з фондовими цінностями; 67.13.0 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва; 74.14.0 - Консультації з питань комерційної діяльності та управління.

Ліцензією, виданою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.04.2010р., серія АВ №533851, рішення про видачу ліцензії №423 від 22.04.2010р. підтверджується професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) Товариством. Строк дії ліцензії з 22.04.2010р. по 22.04.2015р.

Товариство має самостійний баланс та розрахунковий рахунок.

Директор Товариства з 01.01.2011р. по 24.03.2011р. був Лактанов Михайло Юрійович. З 25.03.2011р. на посаді даректора Ніколенко Ольга Миколаївна, Наказ «Про вступ на посаду» №1 від 25.03.2011р.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинних в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, а також вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Таким чином, відповідальність за вищевикладене, покладається на керівництво суб’єкта господарювання.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг» фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки, але ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів та необоротних активів, оскільки дата проведення інвентаризації передувала періоду проведення аудиту. Через характер облікових запасів ТОВ «Фінанс-трейдінг» Аудитор не мав змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

5. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

На думку Аудитора, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, отримано достатні та прийнятні аудиторські докази, які свідчать, що фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг» станом на 31.12.2011р. складена у всіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосовної концептуальної основи фінансової звітності та відповідає встановленим нормативам обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні. Фінансова звітність забезпечує адекватні розкриття: суттєвих облікових політик, які були обрані і застосовані та є належними; даних у такий спосіб, щоб визначені користувачі могли зрозуміти вплив суттєвих операції і подій на інформацію, подану у фінансовій звітності, яка є достовірною і зрозумілою. Облікові оцінки, які здійснені управлінським персоналом, є обґрунтованими.

6.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) замовлено Керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг». Метою проведення аудиту є перевірка достовірності і повноти фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011р. для формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності, а також відповідність даних фінансової звітності даним головної книги. Одержувачем аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) є Директор ТОВ «Фінанс-трейдінг». Можливими користувачами висновку є Учасники Товариства та інші органи, і особи відповідно до чинного законодавства України, крім Установ банку.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур за для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження Аудитора. Перевірка проводилась з відома Директора та Головного бухгалтера за даними бухгалтерського обліку, у період діяльності Товариства з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. Під час аудиторської перевірки, яка проводилась з 14.03.2012р. по 14.04.2012р. Аудитором, згідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), здійснено планування перевірки та виконання аудиторських процедур з метою забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що звіти не містять суттєвих помилок та викривлень. Аудиторська перевірка включила в себе тестування доказів, які підтверджують суми, та розкриття інформації у фінансових звітах. Протягом аудиторської перевірки були оцінені застосовані в Товаристві принципи бухгалтерського обліку, яких дотримувалися при підготовці звітів, а також проведена оцінка загального подання фінансових звітів. Для аудиторської перевірки були використані:

  • установчі та реєстраційні документи ТОВ, накази; “Про облікову політику” та “Про проведення інвентарізації”.

  • облікові регістри синтетичного та аналітичного обліку, первинні документи, бухгалтерська статистична звітність, головна книга та зворотно-сальдові відомості по рахунках 10 «Основні засоби»; 36 «Розрахунки з покупцями» та 63 «Розрахунки з постачальниками»; 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» та 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; 20 «Виробничі запаси»; 30 «Каса» та 31 «Рахунки в банках» та інші розрахунки, які необхідні для аудиторської перевірки фінансової звітності за 2011р.;

  • Баланс станом на 31.12.2011р. та відповідні звіти: “Про фінансові результати”, “Про рух грошових коштів”, “Про власний капітал”, “Примітки до річної фінансової звітності” за 2011 р.

Аудиторською перевіркою охоплені наступні питання: облік та формування статутного капіталу; облік основних засобів, нематеріальних активів, визначення амортизації та облік товарно-матеріальних цінностей; облік коштів та розрахунків, облік формування складу витрат; облік реалізації товарів та наданих послуг; визначення фінансових результатів та адекватність розподілу прибутку відповідно до Статуту, а також відповідність бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства.

В цілому аудиторська перевірка проводилась вибірковим методом, крім того були використані методи зрівняння показників звітності з даними облікових регістрів та зворотно-сальдовими відомостями, методи обчислень та суцільно-вибірковий метод, математичні та аналітичні моделі бухгалтерського обліку. Аудитором проведено аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства у відповідності до МСА №700 (переглянутий) ”Формування думки та надання звіту аудитора щодо повного пакету фінансових звітів”, згідно якого аудитори надають висновок про фінансову звітність загального призначення, підготовлену у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, метою якої є досягнення справедливого відображення і задоволення потреб в загальній інформації широкого діапазону користувачів. Цей МСА розглядає обставини, при яких аудитори можуть надавати безумовно - позитивний висновок, а необхідності в модифікації висновку у аудитора немає.

Крім того, при проведені аудиторської перевірки використовувалися МСА: №720 ”Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”, №320 “Суттевість аудиту”, №500 “Аудиторські докази”, №300 “Планування аудиту фінансових звітів” та інші.

За період, що перевірявся, розпорядником господарсько-фінансової діяльності з 01.01.2011р. по 24.03.2011р. був Лактанов Михайло Юрійович; з 25.03.2011р. - Ніколенко Ольга Миколаївна.

Відповідальність за зміст, повноту та достовірність фінансових документів, правильність підготовки фінансового звіту, а також вірність відображення даних у фінансових звітах, наданих Аудитору для перевірки, несе керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг».

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо підтвердження фінансових звітів на підставі результатів аудиторської перевірки та надання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора).

  1. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

Фінансово-господарська діяльність ТОВ «Фінанс-трейдінг» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів. Фінансова звітність складена за даним обліку та у відповідності до вимог національних нормативів (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Дані відображені в Балансі, підтверджуються залишками на рахунках активів і зобов’язань. Аналіз статей Звіту про фінансові результати дає реальну інформацію про доходи і витрати, про прибутки і збитки, отримані в наслідок діяльності Товариства за рік. Податковий облік Аудитором не перевірявся, так як це не входило до умов вказаного договору.

Бухгалтерський облік. Аудитором проведена перевірка бухгалтерського обліку Товариства. Встановлено, що бухгалтерський облік ведеться з використанням журнально-ордерної системи згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України", а також з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, забезпечує своєчасне та повне відображення всіх господарських операцій за відповідними рахунками і параметрами та надання необхідної інформації користувачам про стан активів, зобов’язань, результатам фінансової діяльності. Облікова політика Товариства затверджена Наказом «Про облікову політику» №2/1 від 05.01.2010р. та Наказом «Про внесення змін до Наказу №2/1 від 05.01.2010р.» №2 від 10.01.2011р., в яких відображена методологія ведення бухгалтерського обліку і надання інформації у фінансових звітах, та протягом звітного періоду, була незмінною.

Інвентаризація (перевірка наявності, стану та оцінка) активів та зобов’язань проводилась в строки та за порядком, засвідченим Наказами №05/10 від 11.10.2011р. та №7/10 від 24.10.2011р. на підставі вимог чинного законодавства. Аудитор особисто не спостерігав за інвентаризацією наявних запасів та необоротних активів, оскільки ці дати передували періоду проведення аудиту, а ознайомився з інвентаризаційними відомостями та результатами проведення інвентаризації, але у Аудитора існує неминучий ризик того, що навіть деякі суттєві викривлення можуть залишитися невиявленими.

Аудиторська перевірка почалась з процедури порівняння залишків по рахунках на кінець попереднього та початок звітного періодів. При перевірці факт розбіжності залишків не встановлений. У зв'язку з обмеженням часу для проведення перевірки, перевірку здійснено на вибіркових умовах підтвердження числових даних і пояснень, які відображені в бухгалтерській звітності.

Висновок щодо розкриття інформації за видами активів:

Класифікація, оцінка, відображення в активі балансу всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Товариством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується призведе до надходження економічних вигод у майбутньому, відповідає визначеним основам бухгалтерського обліку.

КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ ( за їх видами ):

Основні засоби: Згідно балансу основні засоби станом на 31.12.2011р. складають: первісна вартість – 3тис.грн.; знос – 3тис.грн.; залишкова вартість – 0тис.грн. Накопичена амортизація становить 100 відсотків первісної вартості основних засобів.

Виробничі запаси – на кінець звітного періоду – відсутні.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги на кінець звітного періоду складає 8тис.грн., яка виникла у звітному періоді та за строками непогашення складає до 12 місяців, тому при визначенні та оцінці дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнівних боргів виходячи з аналізу платоспроможності дебіторів, або на підставі класифікації дебіторської заборгованості. Інша поточна дебіторська заборгованість - 790тис.грн. Первісна вартість іншої поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2011р. за строками непогашення складає: до 12 місяців - 2тис.грн.; від 18 до 36 місяців – 788тис.грн. З більшою частиною дебіторів проведено звірки взаєморозрахунків, що підтверджується актами. В цілому, облік дебіторської заборгованості відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999р.

Поточні фінансові інвестиції – 1422тис.грн., це отримані векселя. Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті – 11тис.грн.

На думку Аудитора, відображення розділу Балансу Товариства “Активи” в сумі 2231тис.грн. визначено вірно.

Висновок щодо розкриття інформації про зобов’язання.

Визнання, оцінка та відображення в пасиві балансу Товариства його заборгованостей, які виникли внаслідок минулих подій і погашення яких, як очікується призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди, відповідає визначеним основам бухгалтерського обліку.

Забезпечення виплат персоналу (резерв відпусток працівників) відсутній, але його доцільно було б нараховувати, щоб в подальшому уникнути непередбачуваних витрат.

Поточні зобов’язання: Кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги становить 34тис.грн., яка залишилась на рівні минулого періоду. З більшою частиною кредиторів проведено звірки взаєморозрахунків, що підтверджується актами. На кінець звітного періоду існують поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці – 1тис.грн.; із внутрішніх розрахунків – 1тис.грн. Інші поточні зобов’язання – 1049тис.грн. На думку Аудитора, облік зобов’язань відповідає Положенню (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р.

8 ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2011р. складає в сумі 1146тис.грн., а саме:

Статутний капітал Товариства на момент реєстрації складав 20500,00грн., який було сформовано грошовими внесками Учасників, фізичними особами, що підтверджується квитанціями №9 від 06.05.2004р. не суму 2050,00грн; №10 від 06.05.2004р. на суму 9225,00грн; №18 від 06.05.2004р. на суму 9225,00грн. та виписками МФАКБ “УКРСІББАНКА”.

Згідно Другої нової редакції Статуту, зареєстрованої 30.05.2005р, Статутний капітал сформовано в сумі 1020500,00(Один мільйон двадцять тисяч п’ятсот)грн., який сформовано в повному обсязі за рахунок внесків Учасників, а саме: фізичними особами 20500,00грн. та ТОВ “Екостар” в сумі 1000000,00грн, що підтверджується виписками ЦО Промінвестбанка: від 02.02.2005р. на суму 500000,00грн, та від 03.02.2005р. на суму 500000,00грн.

Згідно Протоколу Учасників Товариства №1 від 31.08.2009р. та заявами Учасників: Баранцова В.В., Кіро І.В., Лактанова М.Ю. та ТОВ ”Екостар” про вихід їх із Товариства та переуступку своїх часток у Статутному капіталі на користь Флоріної Л.В., а також Нової редакції Статуту, зареєстрованої 09.10.2009р., якою змінено склад Учасників, новим Учасником Товариства являється фізична особа - Флоріна Лариса Василівна, яка стала правонаступником та Учасником Товариства, отримавши всі майнові права.

Таким чином, Флоріна Лариса Василівна являється власником стовідсоткової частки Статутного капіталу в сумі 1020500,00(Один мільйон двадцять тисяч п’ятсот)грн.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2011р. в сумі 1020500,00грн сформовано в повному обсязі та у встановлені законодавством строки. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших майнових цінностей. Порядок формування Статутного капіталу у Товаристві регулюється законодавством та установчими документами. Для обліку наявності та змін Статутного капіталу призначено аналітичний рахунок 40 «Статутний капітал» який ведеться без порушень.

Аудитором підтверджується адекватність формування Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2011р.

Інший додатковий капітал складає в сумі 400тис.грн.

Непокритий збиток - 275тис.грн., який збільшено у звітному періоді за рахунок отриманого збитку на суму 9тис.грн.

Разом розділ балансу “Власний капітал” визначено в сумі 1146тис.грн., що більше розміру Статутного капіталу на суму 125тис.грн. Це обумовлено наявністю іншого додаткового капіталу. Таким чином вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам законодавства (ст155 Цивільного Кодексу України).

На думку Аудитора, розділ балансу “Пасив” в сумі 2231тис.грн. визначено вірно.

9.ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Основним джерелом отримання доходу Товариства є діяльність з торгівлі цінними паперами. Дохід від реалізації визначався згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997р. №283/97ВР (зі змінами та доповненнями), Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №15 "Доходи”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999р.

Відображені у фінансовій звітності фінансові результати діяльності Товариства обчислені згідно до вимог чинного законодавства. Класифікація та оцінка доходу та витрат проводиться відповідно до встановлених вимог, зокрема Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. У фінансовому звіті “Про фінансові результати” надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати та фінансовий результат від діяльності Товариства. Зокрема, Товариством за звітний період отримано дохід в сумі 25тис.грн. В операційному періоді дохід менший в порівнянні з минулим періодом. Витрати склали в сумі 34тис.грн За звітний період Товариством отримано збиток в сумі 9тис.грн., про що свідчать дані узагальненої інформації про доходи та витрати Ф.2 “Звіт про фінансові результати”.

10. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «ФІНАНС-ТРЕЙДІНГ»

Для об’єктивної оцінки рівня самостійності, платоспроможності, фінансової незалежності проведено аналіз показників фінансового стану Товариства, який оснований на балансових даних та звіту про фінансові результати станом на 31.12.2011р. Аналіз фінансового стану виконаний з повною впевненістю в тому, що звітність, яка представлена, не містить суттєвих помилок.

п/п


Показники

Орієнтоване позитивне значення показника

Станом на 31.12.10р

Станом на 31.12.11р

Різниця (показник 2011 р. – показник 2010 р.)

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності =

(Грошові кошти та їх еквіваленти) / (Короткострокові зобов’язання) =

ф.1(р.220+р.230+р.240)/ ф.1р.620

0,25-0,5

1,35

1,32

-0,03

2.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) =

(Грош. кошти та їх еквіваленти + Запаси + Дебітор. заборг-сть) /

(Короткострокові зобов’язання) = ф.1 р.260/ф.1 р.620

1,0-2,0

2,09

2,06

-0,03

3

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) =

(Власні кошти)/(Вар-ть майна) =

ф. 1 р.380 / ф.1 р.640

0,25-0,5

0,52

0,51


-0,01

4

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) =

(Кредиторська заборгованість) / (Власний капітал) =

ф.1(р.430+р.480+р.620+р.630)/ ф.1р.380

0,5-1,0

0,91

0,95

0,04

5

Чисті активи Товариства =

(стр. 280 Балансу – рядки 430,480,620,630)
1155

1146

-9


6

Питома вага розділу Власний капітал до Статутного капіталу = ф.1 ряд.380/ ф.1 ряд.300

Статутний капітал складає 1021тис.грн.

1,13

1,12

-0,01

Показники ліквідності дозволяють визначити не спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання. Фінансова стійкість характеризує структуру джерел фінансування ресурсів Товариства, залежність від зовнішніх джерел фінансування.

11. ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВ «ФІНАНС-ТРЕЙДІНГ»

Ми вважаємо, що отримано достатні та прийнятні аудиторські докази, які свідчать, що фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг» станом на 31.12.2011р. складена у всіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосовної концептуальної основи фінансової звітності, достовірно відображає фінансовий стан Товариства та відповідає встановленим нормативам обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні.

В звітному періоді дохід менший в порівнянні з минулим періодом, Товариством отримано збиток в сумі 9тис.грн. Активи Товариства в операційному періоді незначно збільшились за рахунок дебіторської заборгованості та грошових коштів, поточні зобов’язання також незначно збільшилися за рахунок інших поточних зобов’язань.

При проведенні перевірки Аудитором була визначена вартість чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг». Встановлено, що вартість чистих активів Товариства більша розміру Статутного капіталу, це відповідає вимогам чинного законодавства (ст. 155 Цивільного Кодексу України).

На підставі відносних показників ліквідності та фінансової стійкості станом на 31.12.2011р., наведених в таблиці, можна зробити висновок: платоспроможність та фінансова стійкість ТОВ «Фінанс-трейдінг» мають середній рівень.

На думку Аудитора, розрахункові показники свідчать про фінансовий стан Товариства як середній, та про вірогідність його подальшого функціонування.

Аудиторський висновок, який на думку Аудитора, умовно-позитивний, складено на десяти аркушах в трьох примірниках. Два примірники передаються Товариству, один примірник залишається у Аудитора.
Керівник АФ “Аудит Прайс” Н.Ф. Шуточкіна

Сертифікат Аудитора серії А № 003197,

термін дії якого до 10.07.2016р.

Дата видачі висновку 14.04.2012р.

м. Миколаїв вул. 1-ша Слобідська 62 оф.307.

Схожі:

Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-XII від 22. 04....
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг» (скорочено – ТОВ «Фінанс-трейдінг») з подальшим поданням одного з екземплярів...
Висновок незалежного аудитора про річну фінансову звітність та річні...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Авто Фінанс» (далі...
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАНДЕР ФІНАНС»
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАНДЕР ФІНАНС»
Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс” (далі...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Вердикт Фінанс» станом на 31. 12. 2011р
С интез-Аудит-Фінанс Аудиторська фірма
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інвестиції Запоріжжя"
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому підприємство) за даними бухгалтерського...
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ) До фінансової звітності за МСФЗ ТОВАРИСТВА...
ФІНАНС» (надалі – «Товариство») зареєстровано 11 липня 2012 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка