Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)


Скачати 155.9 Kb.
НазваАудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Дата09.04.2013
Розмір155.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Свідоцтво Аудиторської палати України

про внесення в реєстр аудиторської діяльності № 2682

Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31.12.2011 року

м. Кіровоград 2012 рік
Згідно з договором № 5/76 від 27.12.2011 року незалежний аудитор Сегал Любов Олександрівна провела аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія " Депозит Гарант " ( надалі – Товариство), що включає баланс Товариства станом на 31.12.2011року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності (усі звіти додаються) за рік, який закінчився на зазначену дату.

Мета перевірки: метою перевірки є встановлення відповідності звітних і облікових даних Товариства вимогам діючого законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку і складання річної звітності Товариством, а також проведення аналізу фінансового стану Товариства станом на 31.12.2011 року.

Період проведення перевірки:

Дата початку проведення аудиту: 27грудня 2011 року

Дата закінчення проведення аудиту: 16 січня 2012року

Перевірка проводилась аудитором Сегал Л.О. з відома директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" Мухіної Надії Василівни.

Для перевірки були представлені наступні документи:

 • установчі та реєстраційні документи Товариства;

 • річна фінансова звітність, що включає баланс Товариства станом на 31.12.2011року, звіт про фінансові результати за 2011рік, звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, звіт про власний капітал за 2011рік, примітки до річної фінансової звітності за 2011рік.

 • регістри синтетичного та аналітичного обліку; головна книга за період з 01.01.2011 року по 31.12. 2011 року;

 • інша документація нормативно – розпорядчого характеру, що стосується теми і періоду перевірки.

Обсяг аудиторської перевірки:

Аудитор здійснив перевірку фінансової звітності вибірковим методом з використанням загальноприйнятих методів аудиту: документальної перевірки, опитування та аналізу із застосуванням аналітичних процедур та тестів систем контролю.

Метою проведення аудиту було зібрання вагомих доказів про відсутність суттєвих помилок та перекручень при складанні фінансової звітності.

Аудиторська перевірка здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" зі змінами та доповненнями і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА) зокрема до МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора"), Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів.

Ці стандарти зобов’язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах.

При перевірці аудитор також керувався вимогами Цивільного кодексу України, Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006року зі змінами і доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" №448/96-ВР від 30.10.1996року зі змінами і доповненнями, Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 11 травня 2000 року №1707-111, від 08 червня 2000 року №1807-111, від 22 червня 2000 року №1829-111) та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Аудитор вважає, що проведена ним аудиторська перевірка є обґрунтованою підставою для висловлення думки щодо фінансових звітів.

Відповідальність за складання фінансової звітності несе управлінський персонал замовника відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а також за внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора є висловлення думки, щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Обов’язком аудитора є надання висновку щодо цих фінансових звітів на підставі результатів аудиторської перевірки.
Відомості про незалежного аудитора Сегал Л.О.

 • Ідентифікаційний код 1842906906.

 • Юридична адреса: 25002, м. Кіровоград, вул. Жовтневої Революції 16, к.1, кв.100

 • Місцезнаходження: 25006, м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 75, кімн.10

Телефон: 22-05-96

 • Свідоцтво про державну реєстрацію СПД серія: ВОО № 876868, дата проведення державної реєстрації: 13.08.2001 року № запису 2 444 017 0000 000746.

 • Здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2682 (Рішення Аудиторської палати України від 28.09.2001р. № 103, термін дії свідоцтва продовжено до 29 вересня 2016 року рішенням Аудиторської палати України від 29 вересня 2011 року № 239/3, діючий сертифікат аудитора серії А № 004534 від 23.02.2001року, термін дії якого продовжено до 23.02.2015 року рішенням Аудиторської Палати України за № 209/3 від 24.12.2009 року).

 • Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АВ № 000040 від12.01.2012року, терміном дії до 29.09.2016 року.

 • Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видано Сегал Л.О. державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 21 лютого 2008 року, серія А № 001442, строк дії свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 23 лютого 2010 року № 193 з 23.02.2010 р. по 23.02.2015 року.


1. Основні дані про Товариство


Повне найменування 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант"

Скорочене найменування

ТОВ "ФК"Депозит Гарант"


Організаційно-правова форма

240 Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34724080

Код території за КОАТУУ

3522586602

Адреса

27652, Кіровоградська область, Кіровоградський р-н, село Неопалимівка, вул. Шахтарська, буд. 3

Телефон

(0522) 36-65-00

Розрахунковий рахунок

26007064541001 АТ "Сведбанк" (Публічне) в м. Київ МФО 300164

Відомості про державну реєстрацію та дата первинної реєстрації

Свідоцтво про реєстрацію: серія А00 № 746178 від 07.11.2006р., видане Виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради № 1 444 102 0000 004031

Відомості про державну реєстрацію, та дата останньої реєстраційної дії

Свідоцтво про реєстрацію: серія А00 № 749736 від 29.09.2010р., видане Виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради № 1 444 107 0007 004031

Розмір статутного фонду (грн.)

1 000 000,00

Вид діяльності за КВЕД

65.23.0 - Інше фінансове посередництво

67.12.0 - Біржові операції з фондовими цінностями

Реєстрація фінансової установи

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 20.02.2007р., реєстраційний номер 993, видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Ліцензія ( професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність)

Серія АГ № 580098 від 19.12.2011року за № 1147, видана державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії з 29.12.2011року необмежений


Ліцензія ( професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів)

Серія АГ № 399374, дата прийняття рішення державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2007 року за № 241, строк дії ліцензії з 14.03.2007 року по 14.03.2012року.Дата видачі ліцензії 22.10.2010року


Директор

Мухіна Надія Василівна

Кількість засновників

1Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом проведення операцій на фондовому ринку, задоволення інтересів та соціальних потреб учасників і трудового колективу на основі отриманого прибутку.

Види діяльності, щодо яких законодавством України передбачено ліцензування, здійснюються Товариством лише за умови наявності відповідної ліцензії.2. Стан бухгалтерського обліку та звітності

Під час вивчення системи обліку і внутрішнього контролю аудитор керувався обліковою політикою Товариства.

З метою отримання достатності та належності аудиторських доказів перевірка проводилася відповідно до структури обліку Товариства.

Відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку в цілому проводилося згідно із обліковою політикою Товариства, яка є незмінною упродовж періоду, що перевірявся.

Товариством застосовується робочий план рахунків, розроблений на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (далі – Інструкція № 291) зі змінами і доповненнями.

На Товаристві застосовується журнально-ордерна форма ведення обліку з використання бухгалтерської програми "1С:Бухгалтерія" Версія 7.7.

Відповідно до положень Установчого договору Товариство самостійно складає баланс, проводить бухгалтерський та статистичний облік та формує звітність відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", № 2 "Баланс", № 3 "Звіт про фінансові результати", № 4 "Звіт про рух грошових коштів", № 5 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87, наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р., № 302 "Про примітки до річної фінансової звітності".

Ведення бухгалтерського обліку у Товариства в цілому відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 р. та Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

При складанні балансу Товариства в наданій для підтвердження фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року порушень не встановлено. Вступні залишки балансу на 1.01.2011року рівнозначні відображеним в заключному балансі станом на 31.12.2010 року.
3. Облік необоротних активів

Станом на 31.12.2011 року за даними бухгалтерського обліку необоротні активи на Товаристві відсутні. Станом на 31.12.2011 року основними засобами, нематеріальними активами Товариство не володіє, довгострокових фінансових вкладень немає, що підтверджується даними балансу.
4. Облік коштів і розрахунків

Грошовими коштами та їх еквівалентами в фінансовій звітності вважаються грошові кошти на розрахунковому рахунку, в касі. Залишок грошових коштів Товариства станом на 31.12.2011року відсутній, підтверджений даними обліку ряд.230 Балансу .

Ведення касових операцій у 2011 році здійснювалось Товариством у відповідності до "Положення про ведення операцій в національній валюті в Україні", затвердженого Постановою правління НБУ від 15.12.2004 року № 637 зі змінами і доповненнями, останні з яких внесені постановою від 28.12.2010 року за № 573.

Банківські операції у звітному періоді Товариство на здійснювало.

Наявність і стан дебіторської і кредиторської заборгованостей

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2011 року складає 379 тис. грн., в т.ч. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги згідно даних балансу - 94 тис. грн. за строками непогашення до 12 місяців – 49 тис. грн., від 12 до 18 місяців -25тис. грн., від 18 до 36 місяців - 20тис. грн., дебіторська заборгованість з бюджетом складає 1 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами – 250 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 34 тис. грн. за строками непогашення від 18 до 36 місяців.

Резерв сумнівних боргів у 2011 році не нараховувався.

В поданій фінансовій звітності дебіторська заборгованість підтверджується даними обліку, склад її відповідає критеріям П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Згідно даних фінансової звітності станом на 31.12.2011 року довгострокові зобов'язання на Товаристві відсутні.

Станом на 31.12.2011 року поточні зобов’язання Товариства складають 78 тис. грн.

Із загальної суми поточних зобов’язань кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 2 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом – 4 тис. грн., зі страхування – 17тис. грн., з оплати праці – 38тис.грн. Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2011 року складають 17тис. грн.

Дані аналітичного обліку про заборгованість Товариства станом на 31.12.2011 року співставні з даними фінансової звітності за 2011 рік.

Перевіркою встановлено, що суми заборгованостей, які обліковуються на балансі Товариства, є реальними, підтверджені первинними документами по сумах і строках виникнення. Склад їх відповідає критеріям П(С)БО 11 "Зобов’язання".

Організація обліку і порядок відображення дебіторської і кредиторської заборгованості в фінансовій звітності ведеться відповідно до вимог Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 із змінами та доповненнями.
Облік розрахунків по оплаті праці

Нарахування заробітної плати здійснюється Товариством відповідно до прийнятої системи оплати праці і до чинного законодавства України.

Всі утримання із заробітної плати проводяться відповідно до чинного законодавства України.

Сума заборгованості за розрахунками з оплати праці станом на 01.01.2011року становила 25 тис. грн., протягом звітного періоду нарахована заробітна плата. в сумі 16 тис. грн., витрати по заробітній платі у звітному періоді складають 3 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі станом на 31.12.2011року складає 38 тис. грн. що відповідає аналітичним даним та даним Балансу ( ряд. 580).

Нараховані, але не одержані у встановлений строк суми заробітної плати, відображено за кредитом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" в сумі 38 тис. грн.
Розрахунки по соціальному страхуванню

Відрахування на обов’язкове державне соціальне страхування здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Дані аналітичного обліку повністю співпадають з показниками Балансу Товариства по зобов’язанням за розрахунками зі страхування ( ряд. 570) і складають 17тис. грн. Нараховані але не сплачені платежі у попередньому періоді відображені за кредитом рахунку 65 "Розрахунки зі страхування" в сумі 10 тис. грн. та відображена заборгованість звітного періоду за єдиним соціальним внеском на загальнообов’язкове державне страхування в сумі 7 тис. грн.
Розрахунки з засновниками і учасниками

Перевіркою встановлено, що з 01.01.2011року по 31.12.2011року дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися.

Станом на 31.12.2011року заборгованість учасників по засновницьких зобов’язаннях відсутня, що підтверджується даними Балансу (ряд. 360 ) .
Фінансові інвестиції

Поточні фінансові інвестиції у вигляді придбаних Товариством цінних паперів станом на 31.12.2011року складають 700 тис. грн.(короткострокові векселі отримані в національній валюті), які підтверджуються первинними бухгалтерськими документами.

Облік фінансових інвестицій ведеться відповідно до вимог П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".

5. Облік позикових коштів
Протягом періоду, що перевірявся, Товариство кредитними ресурсами не користувалось. Заборгованість за кредитами на кінець року відсутня.
6. Облік адміністративних та інших витрат
На отримання доходу в 2011 році Товариством витрачено 49 тис. грн. грошових коштів, з яких адміністративні витрати складають 48 тис. грн.

Інші операційні витрати станом на 31.12.2011року – 1 тис. грн.

В ході перевірки встановлено, що методика і стан обліку адміністративних та інших витрат відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Достовірність даних про фактичні розміри витрат відповідають даним, які наведені у річній фінансовій звітності Товариства.
7. Облік фінансових результатів та їх використання
Доходи і витрати Товариства кваліфіковано відповідно нормативним вимогам щодо визначення результатів операційної, фінансової і інвестиційної діяльності. Діяльність Товариства характеризується наступними основними показниками:Найменування показників

2011 рік (тис. грн.)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт , послуг)


49

Податок на додану вартість

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт , послуг)

49

Валовий прибуток

49

Інші операційні доходи

-


Витрати Товариства :Найменування показників

2011 рік (тис. грн.)

Адміністративні витрати

48

Інші операційні витрати

1

Всього витрат

49

Податок на прибуток від звичайної діяльності

-


Чистий прибуток Товариства за 2011 рік становить 0 тис. грн., що відповідає рядку 220 "Звіту про фінансові результати".

За елементами операційні витрати поділяються на :

- витрати на оплату праці - 3 тис. грн.;

- відрахування на соціальні заходи - 7 тис. грн.;

- інші операційні витрати - 39 тис. грн.

Разом : - 49 тис. грн.

Класифікація витрат у бухгалтерському обліку відповідає вимогам П(С)БО 16.

Складові, що формують загальний фінансовий результат, підтверджені даними аналітичного обліку, повністю відповідають вимогам П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

8. Власний капітал Товариства
Станом на 31.12.2011року власний капітал Товариства становить 1001 тис. грн.

Відповідно до даних фінансової звітності власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року представлений наступним чином:

Статутний капітал - 1000 тис. грн.

Нерозподілений прибуток - 1 тис. грн.

Розмір статутного капіталу станом на 31.12.2011року. склав 1000000,00 (один мільйон) гривень, який сплачено засновником виключно у грошовій формі, що складає 100% від розміру Статутного фонду Товариства.

Станом на 31.12.2011року засновником (Учасником) Товариства є фізична особа - резидент України: Дрига Дмитро Михайлович - ідентифікаційний код 2636410653, який мешкає за адресою: Україна, м. Кіровоград, вул. Курортна, буд. 12.Назва засновника

Частка в Статутному фонді

Внесено в Статутний фонд

Всього внесено в Статутний фонд

грн.

%

Грошовими коштами

Майном

грн.

%

Дрига Д.М.

1000000,00

100

1000000,00

-

1000000,00

100

Всього :

1000000,00

100

1000000,00

-

1000000,00

100


Фонди і резерви за рахунок прибутку Товариством не створювалися.

Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає вимогам П(С)БО 5 " Звіт про власний капітал".

Відповідно до рішення учасника від 08 листопада 2011 року була зареєстрована нова редакція Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант". Реєстрація нової редакції Статуту здійснена 10.11.2011 року номер запису 14291050009001177.

Розмір статутного капіталу, зафіксованого у статуті Товариства, відповідає розміру статутного капіталу, зазначеного у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2011року.

Формування статутного капіталу виконано з дотриманням вимог Закону України "Про господарські товариства".
Аудиторський висновок
На думку аудитора прийнята система бухгалтерського обліку у Товариства, облікова політика, методологія і організація бухгалтерського обліку в основних аспектах відповідають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями, затвердженими Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку та іншими нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку, діючим в Україні.

Аудиторська перевірка здійснювалася відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" зі змінами та доповненнями і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА) зокрема до МСА 700, МСА 705, МСА 706, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів.

Протягом періоду, що аналізувався, Товариство здійснювало свою господарську діяльність відповідно до чинного Законодавства України. В результаті проведення перевірки аудитором встановлено, що дані фінансової звітності Товариства відповідають даним обліку та даним форм звітності. Інформація, що була надана для перевірки, дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів і пасивів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 року, достовірно відображає фінансовий стан на 31.12.2011року.
На нашу думку фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2011 року відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, що дає аудитору підставу для підтвердження фінансової звітності за 2011 рік з валютою балансу (форма № 1) - 1079тис. грн.

Виходячи з вищевикладеного, за результатами проведеної перевірки фінансової звітності та вимог законодавства України, незалежним аудитором надається безумовно - позитивний висновок (немодифікована думка).


Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складено у трьох примірниках.


Незалежний аудитор Л.О.Сегал

сертифікат серія "А" № 004534

адреса: 25006, м. Кіровоград,

вул. Тимірязєва, 75, кімн.10

16 січня 2012 рокуСхожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка