Програма розвитку малого підприємництва в м. Синельниковому на 2009-2010 роки І. Характеристика програми


Скачати 167.36 Kb.
НазваПрограма розвитку малого підприємництва в м. Синельниковому на 2009-2010 роки І. Характеристика програми
Дата26.03.2013
Розмір167.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Додаток 1

до рішення міської ради

від 05 червня 2009 р.№527-35/V

Програма розвитку малого підприємництва

в м. Синельниковому на 2009-2010 роки
І. Характеристика програми.з/п

Загальна характеристика регіону

1.

Площа території – 2341 га

Кількість населення, чол. – 31,56

Специфіка – Структура міського господарства сучасного Синельникового представлена підприємствами залізничного транспорту, машинобудівної, харчової, легкої галузей промисловості, комунальними підприємствами, та розвинутою мережею торгівлі і побутових послуг.

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 4,0

Введення спеціального торгового патенту –

Введення спеціального режиму інвестування -

2.

Дата затвердження програми
3.

Головний розробник програми

Відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради

4.

Мета і перелік

пріоритетних

завдань програми

Забезпечення стійкого розвитку малого підприємництва на основі спільних заходів державних, громадських та приватних структур підтримки, тобто на основі соціального партнерства.

Пріоритетні завдання:

- створення банку даних про роботодавців, наявність вільних робочих місць для безробітної молоді, проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на виховання ділових якостей у школярів, молоді, безробітних громадян;

- оптимізація та упорядкування місцевих податків і зборів;

- доступ до кредитних ресурсів.

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації програми в динаміці змін цільових показників

Вихідні дані на початок дії програми

Очікувані результати
 1. Кількість діючих малих підприємств

кількість малих підприємств на 10 тис. чол.(осіб)

89

27

100

29
2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

628

638
3. Кількість підприємців-фізичних осіб

2025

2041
4. Кількість фермерських господарств (одиниць)

кількість фермерських угідь, га


5. Питома вага малого підприємництва у ВВП міста, (%)

6.0

6,5
6. Надходження від діяльності малого підприємництва до міського бюджету

(тис. грн.)


3070

3000
7. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, одиниць

 • бізнес-центри;

 • бізнес-інкубатори;

 • технопарки;

 • лізингові центри;

 • фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування);

 • фонди підтримки підприємництва;

 • інформаційно-консультаційні установи.

-

-

-

-

-

-

-
-

2

-

-

-

-

-

-

-
-

2
8. Розміщення держзамовлень серед суб’єктів підприємницької діяльності, кількість/обсяги (тис. грн.)

21026 – 2008 р

21100 – 2009 р

22000 – 2010 р
9. кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

98 – 2008 р

10 – 2009 р

20 – 2010 р

6.

Терміни й етапи реалізації Програми

2009 –2010 роки
7.

Перелік проектів і програм

(заходи Програми додаються)8.

Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів
2009 рік –

2010 рік – 9,5 тис. грн.

9.

Основні джерела фінансування

Міський бюджет,

кошти міськрайцентру зайнятості

Міський бюджет

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Проект Програми підготовлено за участю асоціації підприємців міста. Проведено попереднє погодження проекту Програми з міським фінансовим управлінням. Публічне обговорення проведено на засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Контроль за виконанням Програми здійснює відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради, постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку міста, фінансів, споживчого ринку, сфери послуг, захисту прав споживачів.

Виконання заходів Програми заплановано регулярно обговорювати на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва, один раз на рік на засіданні міської ради або виконавчого комітету міської ради.

Контроль передбачає щоквартальну звітність про хід виконання заходів Програми управлінню розвитку споживчого ринку та підприємництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Держкомпідприємництва України в Дніпропетровській області.


ІІ. Стан та аналіз проблем малого підприємництва в місті. Головна мета програми й очікувані результати.

Малий бізнес на сьогодні є одним з найважливіших структуроутворюючих секторів економіки, гарантією сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, запровадження інноваційних підходів у виробництві товарів та наданні послуг.

У соціальному аспекті малий бізнес формує суспільство майбутнього – суспільство Європейського зразка. Досягнення цієї стратегічної мети, задекларованої на загальнодержавному рівні, можливе лише при максимальному розвитку підприємництва, всебічній підтримці бізнесу з боку держави.

Від стану розвитку підприємництва залежить зайнятість населення, надходження до бюджетів усіх рівнів, вирішення соціальних проблем, ефективність ринкових перетворень, зниження соціальної напруги в місті.

У зв’язку з цим державна регіональна політика в сфері підприємництва повинна бути спрямована на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов для розвитку і підтримки підприємництва.

Протягом 2007 – 2008 років в м. Синельниковому діяла Програма розвитку малого підприємництва, затверджена рішенням міської ради від 30.08.2007 року № 254-16/V, спрямована на забезпечення сталого розвитку малого підприємництва.

За час дії програми кількість малих підприємств збільшилась і становить 89 одиниць. Щороку в м. Синельниковому створюється 5-7 підприємств малого бізнесу.

Чисельність працюючих на малих підприємствах на кінець 2008 року становила 628 чол.

Стабільно зростає кількість приватних підприємців - фізичних осіб. Так, порівняно з 2006 роком їх кількість збільшилась на 46 осіб і на кінець дії програми становила 2025 осіб. Але спостерігається зниження темпів зростання зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб у відсотках до попереднього року.

Поступово відбуваються зміни в розподілі малих підприємств за сферами діяльності. Збільшилась кількість підприємств, що працюють у житлово-комунальному господарстві, сільському господарстві, створене одне туристичне підприємство.

Однак, аналіз структури підприємницької активності в місті свідчить про те, що підприємства торгівлі є домінуючими в розподілі за видами економічної діяльності. Недостатнім є показник частки продукції (робіт, послуг), виробленої підприємствами малого бізнесу, в загальному обсязі виробництва міста.

Тому міська Програма розвитку малого підприємництва у м. Синельниковому на 2009 – 2010 роки (далі – Програма) спрямована, перш за все, на посилення ролі міської ради та її виконавчого комітету в процесі підтримки малого підприємництва, підвищення його значимості в соціально-економічному розвитку міста, забезпечення розвитку малого підприємництва у сфері промисловості.

Виконання заходів Програми у 2009 – 2010 роках є реальним важелем впливу на процеси розвитку малого бізнесу, дієвим інструментом вирішення проблем підприємництва, які на сьогодні залишаються актуальними, а саме:

збереження адміністративних бар’єрів при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності;

несприятливе регуляторне середовище сфери підприємництва;

недосконала система місцевих податків і зборів;

пасивність суб’єктів господарювання у доступі до інноваційних програм;

Виходячи з цього, окреслюються основні завдання Програми:

максимальне поєднання інтересів суб’єктів підприємницької діяльності з інтересами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо розвитку малого підприємництва;

стимулювання підприємницької ініціативи з метою створення нових робочих місць та самозайнятості населення за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інформаційних ресурсів;

покращення якісних показників структури та діяльності малих підприємств (створення умов для підвищення економічної ефективності малого підприємництва);

оптимізація та упорядкування місцевих податків і зборів;

доступ до дешевих кредитних ресурсів та більш якісних фінансових послуг.

Програма розвитку малого підприємництва в м. Синельниковому на 2009 – 2010 роки розроблена на виконання Законів України „Про державну підтримку малого підприємництва” та „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, є логічним продовженням системи заходів, які здійснювались в рамках регіональної Програми розвитку малого підприємництва в м. Синельниковому на 2007 – 2008 роки.

ІІІ. Мета Програми

Головною метою міської Програми розвитку малого підприємництва є забезпечення сталого розвитку цього сектора економіки завдяки спрямуванню дій виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, асоціації підприємців, а також фінансових установ для концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення сприятливих умов розвитку малого підприємництва, формування і впровадження ефективної системи його підтримки і захисту.
ІУ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання основних проблем у сфері розвитку малого підприємництва

Досягнення головної мети Програми пов’язане з реалізацією пріоритетних напрямків та першочергових завдань, до числа яких відносяться: впорядкування нормативного регулювання сфери малого бізнесу, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки малого підприємництва.

Впорядкування нормативного регулювання сфери малого бізнесу

Оптимальне нормативне регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на здійснення підприємницької діяльності.

Тому зусилля влади повинні бути спрямовані на налагодження системи недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, подолання адміністративних бар’єрів при започаткуванні та веденні бізнесу, зменшення втручання у діяльність суб’єктів підприємництва.

В умовах ринкових перетворень саме регуляторна політика повинна сприяти прийняттю економічно доцільних та обґрунтованих рішень і збалансувати інтереси громадян, суб’єктів господарювання та держави.

На жаль, на сьогодні все ще залишається на низькому рівні активність громадськості у процесі прийняття рішень.

Асоціація підприємців та громадські організації мають достатньо інформації щодо своїх прав і обов’язкових процедур державної влади. Однак, проблемою залишається недостатність практичного досвіду і навичок застосування регуляторної політики.

Тому міська Програма розвитку малого підприємництва спрямована, перш за все, на реалізацію таких заходів, як:

проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів;

оприлюднення проектів регуляторних актів у міськрайонній газеті “Синельниківські вісті” та мережі Інтернет з метою одержання зауважень та пропозицій від суб’єктів господарювання, а також відкриті обговорення цих проектів за участю представників громадськості;

відстеження результативності дії регуляторних актів та їх перегляд;

проведення семінарів – практикумів, тематичних зустрічей за участю голови постійної комісії міської ради, депутатів, фахівців міської ради та її виконавчого комітету, представників контролюючих органів (податкової служби, пожежної охорони, санепідемстанції, ін.) та суб’єктів підприємництва щодо координації дій з реалізації норм Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Прийняття Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” дозволило добитися певного поліпшення умов започаткування та ведення бізнесу.

Однак, поряд з позитивними зрушеннями у сфері вдосконалення процедур видачі документів дозвільного характеру залишаються ряд проблемних і невирішених питань. Так, потребує вдосконалення робота дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру, його ресурсне забезпечення.

З метою оптимізації дозвільної системи та підвищення ефективності діяльності дозвільного центру необхідно:

покращити його матеріально-технічне оснащення;

забезпечити участь посадових осіб усіх дозвільних органів у роботі дозвільних центрів;

забезпечити інформаційну підтримку суб’єктів підприємницької діяльності через розміщення та постійне оновлення інформації на стендах і веб-сторінці в мережі Інтернет.

Від ефективної роботи місцевого органу влади щодо формування та впровадження виваженої політики регулювання господарської діяльності залежать позитивні зрушення в соціально-економічному розвитку міста, створення сприятливого клімату для залучення інвестицій в його економіку.
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Ефективна діяльність підприємств малого та середнього бізнесу, забезпечення їх стабільного зростання, підвищення рентабельності і конкурентоспроможності значною мірою визначаються обсягом кредитування в цей сектор.

Зараз в Україні існує багато фінансових джерел: банківське кредитування, міжнародні кредитні лінії, небанківське кредитування, діяльність міжнародних інвестиційних фондів, лізинг.

Однак відомо, що підприємства малого та середнього бізнесу стикаються з великою кількістю проблем і перешкод, однією з яких є майже повна відсутність кредитних ресурсів банківської сфери. Це стосується як короткострокового обігового капіталу, так і довгострокового інвестиційного капіталу.

У сучасних умовах з метою розширення доступу суб’єктів підприємництва до дешевих кредитних ресурсів та більш якісних фінансових послуг, акцент робиться на реалізацію комплексу заходів, а саме:

удосконалення лізингових схем пільгового кредитування суб’єктів малого підприємництва із залученням банківських установ та уповноважених на це лізингових компаній;

впровадження нових підходів і форм кредитування;

надання на конкурсній основі часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів.

Значну увагу буде приділено забезпеченню підприємців інформацією щодо працюючих програм кредитування малого бізнесу, наданню допомоги з підготовки бізнес-планів та необхідної документації.
Інформаційне забезпечення,

формування інфраструктури підтримки малого підприємництва

З метою стимулювання підприємницької активності та швидкої адаптації суб’єктів господарювання до ринкових умов, регіональна політика у сфері підприємництва повинна бути спрямована на формування організаційно-економічного середовища для розвитку малого бізнесу шляхом надання відповідної допомоги з боку місцевого органу влади, розширення та вдосконалення інфраструктури підтримки малого підприємництва.

В умовах сьогодення, коли більшість малих підприємств, особливо новостворених, мають обмежені власні виробничі ресурси, відчувають гострий дефіцит у виробничих площах, службових приміщеннях, одним із завдань Програми розвитку малого підприємництва є запровадження низки заходів для забезпечення ресурсної підтримки малого підприємництва, таких як:

створення бази даних щодо фондів нежитлових приміщень, незавершеного будівництва, виробничих площ і забезпечення постійного доступу суб’єктів малого підприємництва до інформації щодо цієї бази даних;

запровадження практики надання пільгових умов для суб’єктів господарювання, що працюють за пріоритетними напрямками, або соціально незахищених верств населення, які здійснюють підприємницьку діяльність, щодо оренди вільних виробничих площ, потужностей та іншого майна комунальних підприємств.

Прикладом реальної допомоги з боку місцевої влади сектору малого бізнесу та підвищення його ролі у соціально-економічному розвитку міста є залучення суб’єктів підприємництва до виконання місцевих замовлень за рахунок бюджетних коштів. Це дає можливість вирішувати соціальні проблеми і, водночас, забезпечувати доступ підприємців до фінансових і матеріальних ресурсів.

З огляду на це, виняткової актуальності набувають заходи з інформаційної підтримки малого бізнесу.

Ключову роль у процесі реалізації державної стратегії підтримки підприємництва відведено координаційній раді з питань розвитку підприємництва, на яку покладено функції щодо популяризації ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, пропагування досягнень малого бізнесу, формування системи консультативної та інформаційної підтримки підприємництва.

Важливим чинником у формуванні позитивного іміджу малого підприємництва є також засоби масової інформації. За допомогою висвітлення на телебаченні, в пресі та на веб-сайті міської ради різноманітних заходів (проведення конкурсів і показів професійної майстерності, організація та проведення виставок, „круглих столів”, тематичних зустрічей для суб’єктів малого підприємництва поширюється передовий досвід малих підприємств.

Окремої уваги заслуговує питання підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності.

Також акцент робиться на організацію та проведення семінарів для суб’єктів господарювання з питань сучасних технологій ведення бізнесу, основ законодавства й оподаткування.

Одним із пріоритетних завдань на новому етапі реалізації міської Програми розвитку малого підприємництва є підтримка підприємств та установ з надання консультаційних послуг приватним підприємцям, їх методичне забезпечення.

Цільові проекти та підпрограми

З метою підвищення ролі молоді в розбудові демократичного суспільства, створення належних умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку молодих громадян Указом Президента України від 3 липня 2008 року № 616/2008 2009 рік проголошений Роком молоді в Україні.

Враховуючи актуальність розвитку молодіжного руху в Україні, всебічну підтримку цієї категорії населення з боку держави, активізацію роботи щодо залучення молоді до державних і регіональних програм, постає питання щодо створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва, підвищення ділової активності молодих громадян, вдосконалення їх професійної орієнтації відповідно до потреб сучасного ринку праці.

З огляду на вищезазначене, Програма розвитку малого підприємництва у м. Синельниковому на 2009 – 2010 роки передбачає реалізацію таких заходів:

створення банку даних про роботодавців, наявність вільних робочих місць для безробітної молоді;

проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на виховання ділових якостей у школярів, молоді, безробітних громадян;

Виконання вказаних заходів сприятиме популяризації іміджу підприємця, активізації підприємницької ініціативи серед молодого покоління, зниженню рівня безробіття та соціальної напруги в суспільстві, що в наступному призведе до збільшення кількості малих підприємств та приватних підприємців-фізичних осіб.
V. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується в один етап. Початок виконання Програми 2009 рік, закінчення виконання – 2010 рік.
VІ. Перелік заходів і завдань Програми

Для забезпечення якісного виконання та дієвого контролю за виконанням Програми розроблено перелік заходів і завдань міської програми розвитку малого підприємництва на 2009 – 2010 роки із зазначенням очікуваних результатів та необхідних обсягів фінансування (додається).
VІІ. Ресурсне забезпечення Програми

Для забезпечення виконання міської Програми розвитку малого підприємництва у м. Синельниковому на 2009 – 2010 роки необхідно залучення коштів з міського бюджету.

Удосконалення роботи дозвільного центру та адміністратора, проведення показів професійної майстерності серед перукарів, організація фотовиставок, створення та постійне оновлення розділу “Регуляторна політика” на веб-сайті міської ради, розміщення матеріалів на сторінках міськрайонної газети “Синельниківські вісті” та на веб-сайті міської ради”.
VІІІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Проект Програми підготовлено за участю Асоціації підприємців міста. Проведено попереднє погодження проекту Програми з міським фінансовим управлінням, публічне обговорення проекту Програми на засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Контроль за виконанням Програми з метою забезпечення виконання заходів і завдань в установлені строки, досягнення передбачених показників здійснює відділ соціально-економічного розвитку міста міської ради.

Виконання заходів Програми заплановано регулярно обговорювати на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва, постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, фінансів, споживчого ринку, сфери послуг, захисту прав споживачів.

Контроль також передбачає щоквартальну звітність про виконання заходів Програми представництву Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Дніпропетровській області, управлінню розвитку споживчого ринку та підприємництва Дніпропетровської обласної Державної адміністрації.
ІХ. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу підвищити роль малого підприємництва в соціально-економічному розвитку міста шляхом створення та вдосконалення умов для функціонування та підтримки малого бізнесу, які сприятимуть:

росту кількості малих підприємств та приватних підприємців-фізичних осіб;

насиченню ринку високоякісними товарами та послугами;

створенню нових робочих місць та забезпеченню збалансованості ринку праці;

збільшенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів;

удосконаленню механізмів і процедур започаткування та ведення підприємницької діяльності;

забезпеченню доступу суб’єктів підприємництва до дешевих кредитних ресурсів та більш якісних фінансових послуг;

підтримки малого бізнесу в методичному забезпеченні.

Відстеження ефективності реалізації Програми планується здійснювати за допомогою аналізу офіційних статистичних даних.

Х. Учасники Програми.

 1. Міська рада.

 2. Виконавчий комітет міської ради.

 3. Асоціація підприємців міста.

 4. Міськрайонний центр зайнятості.Міський голова А.М.Матвєєв

Схожі:

Міська програма розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009-2010 роки
Кременчуці на 2009-2010 роки направлена на забезпечення виконання Комплексної Програми розвитку малого підприємництва у Полтавській...
ПАСПОРТ міської програми
Назва: Програма розвитку малого підприємництва у м. Синельниковому на 2009 – 2010 роки
Щодо виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва...
Комплексної програми розвитку малого підприємництва на 2010-2012 роки (далі – програма), заходів щодо її реалізації та була спрямована...
Про виконання Програми розвитку малого підприємництва в Петрівському...
Петрівському представництві Кіровоградської торгово – промислової палати, Петрівської районної спілки захисту та підтримки підприємництва,...
До Програми розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому
Погодити зміни та доповнення до «Програми розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому на 2011 – 2012 роки», затвердженої...
Завдань і заходів Програми розвитку малого підприємництва в м. Синельниковому...
Відділ соціально економічного розвитку міста міської ради, головний спеціаліст з питань внутрішньої політики
Заходи Міської програми розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці...
Заходи Міської програми розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009-2010 роки
Програма розвитку малого підприємництва в місті Синельниковому на 2011 2020 роки
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Програма розвитку малого підприємництва в місті Синельниковому на 2011 2020 роки
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Інформація щодо виконання заходів забезпечення розвитку малого підприємництва...
Розробка та винесення на розгляд сесії міської ради проектів рішень, що гарантують захист законних прав підприємців при здійсненні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка