АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)


Скачати 106.7 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)
Дата20.07.2013
Розмір106.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


Товариство з обмеженою відповідальністю


02222, м. Київ

пр. Маяковського

буд. 69, кв. 178

тел./ факс: (044) 223-82-69
ЗКПО 33231186

рах.2600746272

в АБ «Укргазбанк»

Аудиторська фірма

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)


незалежного аудитора

ТОВ «Аудиторської фірми «Успіх-аудит»

про фінансову звітність

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Фінансової компанії «Житло-Буд»

за 2012 рік

Керівництву

ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд»
22 березня 2013 р.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА


Найменування

Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит»

Ідентифікаційний номер

33231186

Місцезнаходження

02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, оф. 178

Дозвільні документи ТОВ «АФ «Успіх - Аудит»

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3519, видане рішенням Аудиторської палати України від 27.01.2005 р. № 144/6, термін чинності Свідоцтва продовжено рішенням АПУ від 24.12.2009 р. № 209/4 до 24.12.2014 р.

Дозвільні документи аудиторів, що здійснювали аудит фінансової звітності

Ватаманюк Марія Михайлівна:

- сертифікат аудитора серії А № 000873 від 28.03.1996 р., термін чинності до 26.05.2015 р.;

Шеленгівська Інна Степанівна:

- сертифікат аудитора серії А № 002960 від 05.09.1996 р., термін чинності до 05.09.2015 р.

- Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний № 000462; серія та номер: А № 000462;

дата видачі: 08.07.2004 р.; строк дії Свідоцтва продовжено розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2009 р. № 312 до 29.04.2014 р.

Електронна адреса

bina@ukr.net

Телефон

Телефон/факс

(044) 223 – 82 – 69

(044) 289 – 63 – 19ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВ «ФІНАНСОВУ КОМПАНІЮ «ЖИТЛО-БУД»


Повна назва компанії

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житло-Буд»


Код ЄДРПОУ

32855956


Місцезнаходження

01012, м. Київ, майдан Незалежності, буд. 2.


Дата державної реєстрації

12.02.2004 р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 074 120 0000 005346

11.06.2007 р. видано Свідоцтво серії А01 №130708 про державну реєстрацію у зв’язку зі зміною місцезнаходження

Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК №10 від 07.05.2004 р., Реєстраційний №13100236 згідно розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 524 від 07.05.2004 р.

Основні види діяльності

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

Чисельність працівників

4

Номер, серія, дата видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності


Ліцензія серії АВ №366411 на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, видана згідно з рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1848-Л від 26.09.2007 р. Термін дії ліцензії з 02.10.2007 р. по 02.10.2012 р.

Кількість відокремлених підрозділів

--ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудит фінансової звітності ТОВ «Фінансової компанії «Житло-Буд» (надалі – ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд») за 2012 рік здійснено згідно з договором № 12/03 від 12 березня 2013 р.

Аудиторська перевірка почалася 12.03.2013 року і закінчилася 22.03.2013 року.
Опис перевіреної інформації

Незалежною Аудиторською фірмою «Успіх-Аудит», згідно з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, та згідно з «Методичними рекомендаціями щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік», затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 6337 від 19.10.2006 р., здійснено аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житло-Буд» за 2012 рік у складі: Балансу (форма № 1) станом на 31 грудня 2012 р., Звіту про фінансові результати за 2012 р. (форма № 2), Звіту про рух грошових коштів за 2012 р. (форма № 3), Звіту про власний капітал за 2012 р. (форма № 4) та Приміток до річної фінансової звітності за 2012 р. (форма № 5).
Відповідальність керівництва за фінансову звітність

Керівництво ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999 р., національних Положень (стандартів) фінансової звітності, затверджених наказами Міністерства фінансів України та за внутрішній контроль, який керівництво ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї звітності на основі результатів проведеного аудиту фінансової звітності ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» за 2012 рік.

Аудит ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та згідно з «Методичними рекомендаціями щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік», затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 6337 від 19.10.2006 р. Міжнародні стандарти аудиту зобов’язують дотримуватись етичних вимог, а також планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою отримання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, використаних керівництвом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитор вважає, що отримав достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення думки.
Висловлення думки

На думку аудитора, річна фінансова звітність ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» за 2012 рік у складі: Балансу (форма №1) станом на 31 грудня 2012 р., Звіту про фінансові результати за 2012 р. (форма № 2), Звіту про рух грошових коштів за 2012 р. (форма № 3), Звіту про власний капітал за 2012 р. (форма № 4) та Приміток до річної фінансової звітності за 2012 р. (форма № 5) за 2012 рік складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999 р. та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України і відповідає чинним законодавчим і нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності підприємств в Україні.
Пояснювальний параграф

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, аудитор звертає увагу, що він не спостерігав за інвентаризацією наявних матеріальних цінностей, оскільки ця дата передувала призначенню аудитором ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд». Але характер облікових записів Компанії дав змогу підтвердити кількість матеріальних цінностей за допомогою інших аудиторських процедур.

Крім того, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики та змін в нормативно-правовій базі. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Фінансової компанії.
Інша допоміжна інформація, щодо якої в окремих параграфах аудитор висловлює думку щодо:

Відповідність показників розміру і структури власного капіталу Фінансової компанії вимогам діючого законодавства:

Розмір власного капіталу ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» в сумі 5 090 тис.грн. перевищує встановлений п.2.1.4 «Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній», затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 р. № 152, мінімальний розмір власного капіталу в сумі не менше ніж 5 млн. грн. для фінансових компаній - заявників, які надають послуги по залученню коштів фізичних осіб.
Відповідність наявної облікової та реєструючої системи Фінансової компанії вимогам діючого законодавства

Аудитор підтверджує, що на ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» наявна облікова та реєструюча системи щодо фінансових послуг відповідає вимогам «Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 05.12.2003 р. № 152.
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

щодо фінансових звітів

ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд»
Керівництву ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд»


  1. Активи Компанії

Станом на 31.12.2012 р. загальні активи ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» в порівнянні з даними на кінець 2011 року (5 083 тис.грн.) несуттєво (на 1 %) збільшились і відповідно складають 5 124 тис.грн.

Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення дебіторської заборгованості із нарахованих доходів.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
2. Зобов'язання Компанії

Станом на 31.12.2012 р. загальні зобов'язання ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» в порівнянні з даними на кінець 2011 р. (31 тис.грн.) несуттєво збільшились (на 10 %) та складають 34 тис.грн.

Збільшення зобов'язань відбулось за рахунок збільшення поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань. подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
3. Власний капітал

Станом на 31.12.2012 р. Статутний капітал ТОВ «Фінансової компанії «Житло-Буд» становить 10 700 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот тисяч грн. 00 коп.). Розмір несплаченого капіталу станом на 31.12.2012 р. становить 5 589 127,22 грн.

Станом на 31.12.2012 р. загальний розмір власного капіталу ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» складає 5 092 тис.грн., з яких – статутний капітал – 10 700 тис.грн., неоплачений капітал – 5 589 тис.грн., резервний капітал – 8 тис.грн., непокритий збиток 29 тис. грн.

В порівнянні з 2011 роком (5 052 тис.грн.) відбулось збільшення власного капіталу за рахунок отримання прибутку у розмірі 38 тис.грн. за результатами 2012 року.

На думку аудиторів, розкриття інформації про власний капітал в балансі ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

4. Прибуток (збиток)

Чистий прибуток ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» за звітний 2012 рік складає 38 тис. грн.

За 2012 р. товариством отримано доходів у розмірі 507 тис. грн., з них фінансові доходи – 506 тис.грн. та інші доходи – 1 тис.грн.

Витрати ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» за 2012 рік складають 469 тис.грн. Основними складовими витрат є адміністративні витрати у розмірі 456 тис.грн.

5. Звітність Фінансової компанії

Аудитор підтверджує, що протягом 2012 року звітність ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» складалась та надавалась до Нацкомфінпослуг у відповідності до «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 р. за № 27.

Аудитори підтверджують, що Звітність ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд», що подається Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України та її фінансова звітність за 2012 р. у складі Балансу (форма № 1) станом на 31 грудня 2012 р., Звіту про фінансові результати за 2012 р. (форма № 2), Звіту про рух грошових коштів за 2012 р. (форма № 3), Звіту про власний капітал за 2012 р. (форма № 4) та Приміток до річної фінансової звітності за 2012 р. (форма № 5), взаємоув’язані між собою та складені на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно дають фінансову інформацію про ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Буд» станом на 31 грудня 2012 року.
22 березня 2013 р.

Директор - аудитор

(Сертифікат АПУ

серія А № 000873 від 28.03.1996 р.,

термін чинності до 26.05.2015 р.) М.М.Ватаманюк


Аудитор

(Сертифікат АПУ

серія А № 002960 від 05.09.1996 р.,

термін чинності до 05.09.2015 р.) І.С.ШеленгівськаСхожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ «Цінні папери КБІ», що додається, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«Факторингова компанія «Елегант Інвест», яка включає баланс станом на 31. 12. 2012 р. і складені за результатами діяльності у 2012...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія», яка включає баланс станом на 31. 12. 2011 р. і складені за...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка