АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 128.22 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата21.04.2013
Розмір128.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ»

станом на 31.12.2011 р.


Керівництву

ТОВ «Фінансова компанія «Вікторія»
Національній комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до умов договору від 12.03.2012 р. № 13-2149 Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «УПК-Аудит Лтд.» (далі – Аудитор) провела аудит доданої до цього Звіту фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія», яка включає баланс станом на 31.12.2011 р. і складені за результатами діяльності у 2011 році звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності.
АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» включена до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 98, про що має свідоцтво № 2228 (дія свідоцтва рішенням АПУ від 04.11.2010 р. № 221/3 подовжена до 04.11.2015 р.), внесена до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів рішенням ДКЦПФРУ від 13.02.2007 р. № 313, про що має свідоцтво № 71.
Адреса Аудитора: Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, Літера И.

Телефон: 230-47-32, факс: 230-47-34.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне представлення означеної фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», прийнятих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), інших законодавчих і нормативних актів. Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність Аудитора

Відповідальність Аудитора полягає у висловленні думки про перевірену фінансову звітність на основі результатів аудиту, проведеного ним у період з 19.03.2012 р. до 20.03.2012 р. Особою, відповідальною за організацію, планування і виконання аудиту, є співробітник Аудитора – головний аудитор Часовських Т. М. (сертифікат аудитора серії А від 30.11.2000 р. за № 004421, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, серії А № 001157, дата видачі 09.02.2006 р., строк дії – до 30.11.2014 р.).

Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планувати і виконувати аудит для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Аудитор вважає, в ході проведення аудиторської перевірки ним отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення думки.
Висловлення думки

На думку Аудитора, фінансова звітність ТОВ «Фінансова компанія «Вікторія» за рік, що закінчився 31 грудня 20­­11 року складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та прийнятих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Інші питання

Фінансова звітність ТОВ «Фінансова компанія «Вікторія» за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, була перевірена іншим аудитором, який висловив не модифіковану думку щодо цієї звітності 02 лютого 2011 року.
Формування викладеної Аудитором думки щодо фінансової звітності Товариства базується на результатах перевірки окремих її статей. У ході аудиту зроблено наступні висновки про розкриття цих статей у фінансовій звітності ТОВ «Фінансова компанія «Вікторія».


 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія»

Скорочене найменування

ТОВ «ФК «Вікторія»

Код ЄДРПОУ

34727227

Дата державної реєстрації

28.11.2006 р.

Дата державної перереєстрації

29.12.2008 р. Перереєстрація в зв’язку зі зміною місцезнаходження.

Свідоцтво про державну перереєстра­цію юридичної особи, номер запису про заміну свідоцтва

Серія А00 № 7772554, видане Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією, номер запису 1 067 107 0005 009551

Місцезнаходження

02100, м. Київ, вул. Краківська, буд. 7, бокс 27Б

Основні види діяльності (згідно довідки Управління статистики)

65.12.0 Інше грошове посередництво

65.21.0 Фінансовий лізинг

65.22.0 Надання кредитів

67.13.0 Інша допоміжна діяльність в сфері фінансового посередництва

Чисельність працівників на звітну дату

28

Номер, дата видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 20.06.2011 р. № 77, видана Національним банком України

Кількість відокремлених підрозділів

17

Інституційний сектор економіки за КІСЕ

S12202 Інші приватні депозитні корпорації


Товариство має свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 178, видане 18.12.2007 р. державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на підставі розпорядження Комісії № 8392 від 18.12.2007 р. (реєстраційний № 13102119. Код фінансової установи – 13.


 1. АКТИВИ


Необоротні активи Товариства представлені в його балансі станом на 31.12.2011 р. у сумі 1 002 тис. грн.

Нематеріальні активи, що належали Товариству, представлені ліцензією на право здійснення валютних операцій, яка оцінена в сумі 4 тис. грн. за первісною вартістю.

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій видана Товариству Національним банком 20.06.2011 р. з невстановленим строком дії. В червні 2011 року в зв’язку зі зміною місцезнаходження Товариство понесло додаткові витрати на заміну ліцензії. Станом на 31.12.2011 р. первісна вартість оцінювалась в 4 тис. грн.

Визнання та оцінка нематеріальних активів здійснювалось з дотриманням вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалось прямолінійним методом у відповідності до облікової політики Товариства. Строк корисного використання встановлений Товариством в 120 місяців.
Основні засоби, відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2011 р., оцінювались в сумі 1 051 тис. грн. за первісною вартістю, в тому числі:

 • транспортні засоби – 87 тис. грн.;

 • витрати на поліпшення касових вузлів для здійснення операцій обміну валют, що розташовані в орендованих приміщеннях, – 964 тис. грн.

Наведений у фінансовій звітності знос основних засобів у сумі 53 тис. грн. визначений шляхом нарахування амортизації прямолінійним методом відповідно з обліковою політикою Товариства. Строк корисного використання касових вузлів, розташованих в орендованих приміщеннях, визнаний при введенні в експлуатацію в 144 місяці.

В зв’язку з відсутністю діяльності та Наказом від 01.03.2011 р. № 1а «Про не нарахування амортизації» амортизація основних засобів нараховувалась в період з 01.01.2011 р. по 31.03.2011 р. (до прийняття Наказу № 1а) та починаючи з вересня 2011 року – з початку ліцензованої діяльності. Загальна сума нарахованої амортизації:

 • транспортних засобів – 6 тис. грн.;

 • витрат на поліпшення касових вузлів для здійснення операцій обміну валют, що розташовані в орендованих приміщеннях, – 47 тис. грн.


Операції з надходження нематеріальних активів, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів відображені в бухгалтерському обліку відповідно до вимог стандартів та достовірно відображені в фінансовій звітності Товариства.
Оборотні активи Товариства представлені в його балансі в сумі 6 388 тис. грн.

Запаси Товариства станом на 31.12.2011 р. оцінені в сумі 6 тис. грн. та представлені витратними матеріальними цінностями, необхідними для ведення господарської діяльності.
Інша поточна дебіторська заборгованість представлена заборгованістю фізичної особи – працівника Товариства – по договорам позики, строк дії якої на дату балансу не закінчився, та станом на 31.12.2011 р. оцінювалась в сумі 2 144 тис. грн. достовірно.

Грошові кошти, контрольовані Товариством на звітну дату, оцінені в сумі 4 238 тис. грн. та представлені у вигляді грошових коштів в касі Товариства, потрібних для здійснення операцій обміну валюти. Перевіркою організації бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами підтверджено достовірність сум, відображених в фінансовій звітності.


 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


Поточні зобов’язання Товариства станом на 31.12.2011 р. оцінені в сумі  21 тис. грн. та представлені зобов’язаннями за розрахунками з бюджетом, а саме – зобов’язаннями по сплаті податку на прибуток за 2011 рік.

Нарахована сума податку на прибуток відповідає даним декларацій з податку на прибуток за 2011 рік.

Визнання, облік та оцінка кредиторської заборгованості у звітному періоді відповідали вимогам П(С)БО 11 «Зобов‘язання». Операції по розрахункам з кредиторами у звітному періоді відображені у бухгалтерському обліку на підставі первинних документів в повному обсязі.


 1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ


Загальна сума власного капіталу Товариства на 31.12.2011 р. становить 7 369 тис. грн. і включає:

 • статутний капітал – 6 395 тис. грн.;

 • додатковий капітал – 964 тис. грн.;

 • нерозподілений прибуток – 10 тис. грн.


Станом на 31.12.2011 р. розмір статутного капіталу Товариства складає 6 395 320 грн., що дорівнювало 1 000 000 євро на момент внесення капіталу.

Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал Товариства сформований повністю за рахунок грошових внесків учасника Товариства, його розмір відповідає статутним документам. Впродовж 2011 року змін в статутному капіталі не відбувалось.
Додатковий капітал Товариства створений в 2010 році в сумі 964 тис. грн. шляхом внеску до капіталу вартості на поліпшення основних засобів. Впродовж 2011 року змін в додатковому капіталі не відбувалось.
Згідно звіту про фінансові результати дохід Товариства від здійснення операції по обміну валюти за 2011 рік склав 294 тис. грн.Загальна сума витрат, понесених Товариством впродовж 2011 року, становить 263 тис. грн.
Прибуток Товариства за 2011 рік склав 31 тис. грн. За вирахуванням суми податку на прибуток в розмірі 21 тис. грн., нарахованого відповідно до вимог П(С)ПО 17 «Податок на прибуток», чистий прибуток Товариства за 2011 рік склав 10 тис. грн.Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на балансових рахунках класу 4 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських розрахунків. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку.
5. ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ
Розрахунок вартості чистих активів проводився відповідно до рішення ДКЦПФР «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» від 17.11.2004 р. № 485. Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 7 369 тис. грн., що на 974 тис. грн. більше розміру статутного капіталу. Вартість чистих активів відповідає вимогам частини четвертої ст. 144 Цивільного кодексу України.
6. ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ТОВАРИСТВА
На підставі отриманих облікових даних проведено аналіз показників фінансового стану ТОВ «ФК «Вікторія». Джерелом інформації для визначення показників фінансового стану Товариства була фінансова звітність у складі балансу (форма 1) та звіту про фінансові результати (форма 2).

У таблиці подано основні показники, що характеризують фінансовий стан Товариства на звітну дату в порівнянні з їх значеннями за відповідний період попереднього року.
Показники фінансового стану

ТОВ «Фінансова компанія «Вікторія»


Показник

Формула розрахунку показника

Значення показника на

31.12.2010 р.

Значення показника на

31.12.2011 р.

Нормативні значення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  

Ф.1(ряд. 220+ряд. 230+ряд. 240)

Ф.1 ряд. 620

0

201,8095

0,25–0,5

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Ф.1 ряд. 260

Ф.1 ряд. 620

0

304,1905

1,0–2,0

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)

Ф.1 ряд.380

Ф.1 ряд.640

1

0,9972

0,25–0,5

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)

Ф.1 (ряд. 430+ряд. 480+ряд. 620)

Ф.1 ряд.380

0

0,0028

0,5–1,0

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф.2 ряд. 190

Ф.1 ряд. 280 (гр.3+гр.4)/2

0

0,0014

Більше 0


Нульові значення фінансових показників станом на 31.12.2010 р. пояснюється тим, що впродовж 2010 року Товариство не здійснювало господарської діяльності.

Показники фінансового стану ТОВ «ФК «Вікторія» станом на 31.12.2011 р. значно позитивно відрізняються від їх нормативного значення.
У звітному періоді значення коефіцієнта абсолютної ліквідності склало 201,8095 за орієнтовного позитивного значення 0,25–0,5. Це свідчить про те, що Товариство має впевнену можливість своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов’язання, що випливають з виробничих, торгових, кредитних та інших операцій грошового характеру.
Коефіцієнт загальної ліквідності станом на 31.12.2011 р. склав 304,1905 за орієнтовного позитивного значення 1,0–2,0. Це свідчить про достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.
Коефіцієнт фінансової стійкості станом на 31.12.2011 р. мав значення 0,9972, що на 0,4972 більше максимального нормативного значення. Цей показник демонструє питому вагу всіх джерел коштів, які можуть бути використані у поточній господарській діяльності без ризику для кредиторів, у загальній вартості майна.
Коефіцієнт структури капіталу свідчить про спроможність підприємства здійснювати діяльність без залучення довгострокових позик. Значення цього показника фінансового стану Товариства на звітну дату на 0,4972 пунктів менш від мінімального нормативного значення, що є позитивною тенденцією.
Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства. Значення цього коефіцієнта відповідає його орієнтовному позитивному значенню та збільшилось порівняно з попереднім періодом, що є позитивною тенденцією.


Директор з аудиту

АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд.» Л. М. Горелик

(сертифікат аудитора серії А

№ 004388 от 31.10.2000 р.)

Головний аудитор Т. М. Часовських

(сертифікат аудитора серії А

004421 від 30.11.2000 р.)

20.03.2012 р.


Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка