Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)


Скачати 138.65 Kb.
НазваАудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Дата24.02.2016
Розмір138.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

mtd logo_ final copy.jpg

LLC “MTD AUDIT”

Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)


Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "М.Т.Д. Аудит"

щодо річної фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами

«Пріоритет Фінанс»

станом на 31 грудня 2013 року


Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами

«Пріоритет Фінанс»

Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами

«Пріоритет Фінанс»


Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

 1. Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності

Основні відомості про КУА:

Повне найменування: - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Код за ЄДРПОУ 33781440

Вид діяльності за КВЕД: 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Ліцензія АГ№399399, дата видачі 01.11.2010, строк дії 01.11.2010-01.11.2015

В управлінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс» знаходься наступні ІСІ:

 • ЗНВПІФ "Агрі Синергія"

 • ЗНВПІФ "Агро Перспектива"

 • ЗНВПІФ "Партнерський"

 • ЗНВПІФ "Поступ Капітал Інвестмент"

 • ЗНПІФ "Пріоритет Перспективні Інвестиції"

 • ЗНПІФ "Пріоритет Промисловий розвиток"

 • ЗНВПІФ "Пріоритет Ріал Істейт"

 • ЗНВПІФ "Пріоритет Фінансові Інновації"

 • ЗНПІФ "Пріоритет Фінансові Гарантії"

 • ЗНПІФ "Пріоритет Фонд Прибутковий"

 • ЗНВПІФ "Стратегії Розвитку"

 • ЗНВПІФ "Фінансовий Інжинірінг"

 • ЗНПІФ "Пріоритет Українські Інвестиції"

Місцезнаходження: 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання, будинок 7-А
Нами, аудиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "М.Т.Д. Аудит", проведено аудит прикладених фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс» (далі – Товариство), що включають: баланс станом на 31 грудня 2013 року, звіт про фінансові результати за 2013 рік, звіт про рух грошових коштів за 2013 рік, звіт про власний капітал за 2013 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за 2013 рік, з метою висловлення думки про відповідність фінансової звітності Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством) нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе представлення вказаної фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність керівництва включає: встановлення, здійснення та підтримання внутрішнього контролю з метою забезпечення підготовки та справедливого представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень в результаті шахрайства або помилок; формування та застосування відповідної облікової політики а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутних послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, Законів України „Про аудиторську діяльність”, „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку” (рішення НКЦПФР від 11червня 2013 р. за № 991). Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки.
Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Під час аудиту виконані процедури для отримання доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових звітах, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір процедур здійснено відповідно до судження аудитора, включно з оцінкою ризика суттєвих викривлень в результаті шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики Товариства, прийнятність облікових оцінок, зроблених керівництвом Товариства та загального представлення фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами під час перевірки аудиторські докази достатні та відповідні для висловлення нашої думки.

На нашу думку, фінансові звіти Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс» достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2013 рік згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України. 1. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги


Відповідность розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України.
Станом на 31 грудня 2013 року заявлений в статутних документах Товариства статутний капітал в розмірі 50 000 000 ( П’ятдесят мільйонів грн. 00 коп ). На нашу думку інформація про розмір статутного капіталу Товариства в річній фінансовій звітності в сумі 50 000 000 грн. представлена достовірно, розмір статутного капіталу відповідає вимогам статті 63 Закону України «Про інститути спільного інвестування», згідно якої статутний капітал компанії з управління активами має становити не менш як 7 мільйонів гривень.
Станом на 31 грудня 2013 року інформація про розмір власного капіталу Товариства в річній фінансовій звітності в сумі 304 тис. грн. представлена достовірно. Розмір власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2013 року становить 303 939,86 (Триста три тисячі дев’ятсот тридцять дев’ять гривень 86 копійок). Розмір власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2013 року не перевищує суму 7 000 000 грн., що не відповідає вимогам п. 12 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (Рішення НКЦПФР України від 23.07.2013 №1281).
Інформації про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності.

Інформація про суми активів та зобов’язань Товариства та зміни їх розміру в порівнянні з попереднім періодом наведена в табличній формі:


Вид актива/зобов'язання

Сумма на 31.12.2012

Сумма на 31.12.2013

Зміни за період

Основні засоби

11

11

-

інші фінансові інвестиції

1 395

-

-1 395

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

56

342

286

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

15

15

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

127

127

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

21

21

-

Поточні фінансові інвестиції

48 468

-

-48 468

Грошові кошти та їх еквіваленти:

1

1

-

Витрати майбутніх періодів

9

9

-

Усього активи

50 103

526

-49 577

Поточна кредиторська заборгованість за:


зі страхування

3

5

2

з оплати праці

16

21

5

Інші поточні зобов'язання

195

196

1

Усього зобов'язання

214

222

8


Отримано від діяльності збиток за 2013 рік 49 585 тис. грн., за 2012 рік отримано чистий збиток 227 тис. грн. Фактори, що вплинули на розмір збитку – списано на витрати активи: векселі та облігації.
На нашу думку розкриття в фінансовій звітності інформації про види активів, зобов‘язання, власний капітал, чистий прибуток та результати діяльності суб’єкта перевірки виконано відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та надає користувачам фінансової звітності повну, правдиву та неупереджену інформацію про види активів, зобов'язання, власний капітал, результати діяльності та рух коштів Товариства.
Інфомрація про своєчасність та повноту формування статутного капіталу
Статутний капітал внесено учасниками Товариства в порядку, передбаченому статутом, повністю та своєчасно, грошовими коштами, в сумі 50 000 000 (П’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.
Відповідність резервного фонду установчим документам
Резервний фонд Товариства не відповідає вимогам установчих документів і дорівнює нуль.
Дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії
Товариство дотримуються вимог „Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” (рішення НКЦПФР від 02 жовтня 2012 р. N 1343), що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів та/або недержавних пенсійних фондів.

Керівництво Товариства встановило, здійснює та підтримує внутрішній контроль з метою забезпечення підготовки та справедливого представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень в результаті шахрайства або помилок; формування та застосування відповідної облікової політики а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Керівництва Товариство встановило, здійснює та підтримує стан корпоративного управління відповідно до законодавства України.
Допоміжна інформація
Пов’язаними особами Товариства є учасник - ТОВ «Пріоритет Капітал», та фізична особа керівник Товариства – Андрющенко О.І..
Подій після дати баланс, які б вимагали коригування показників річної фінансової звітності, не відбувалось.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2013 року становить 304 (триста чотири тис. грн..). Величина чистих активів є меншою, ніж розмір статутного фонду Товариства.
Інформація про ступінь ризику КУА
Інформація про ступінь ризику КУА, наведена на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності КУА:


Показник

Значення

Ризик

Бал

Показник покриття зобов’язань власним капіталом Компаній та Осіб

0,73

Дуже низький

0

Показник фінансової стійкості

Компаній та Осіб

0,58

Дуже низький

0

Показник рівня власного капіталу

303 939,86

Помірний

2

Показник дотримання кількості сертифікованих фахівців

1 особа

Помірний

2

Показник здійснення діяльності за місцезнаходженням

Зміна місцезнаходження не відбувалась

Дуже низький

0

Показник професійної репутації

Наявність справи про правопорушення на ринку цінних паперів протягом одного року

Високий

3Основні відомості про аудиторську фірму:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “ М.Т.Д. Аудит ”, код ЄДРПОУ 31518331, Зареєстрована Солом’янською районною у місті Києві Державною адміністрацією 25.09.2001 року за № 1 073 120 0000 000572, Україна, м. Київ, вул. Леваневського, 7, кв. 39; Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2845, видане Аудиторською палатою України 28 лютого 2002 року (рішення № 107), дійсне до 22 грудня 2016 року; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів реєстраційний №122, серія та номер свідоцтва П 000122, дійсне до 22.12.2016 року. Перевірку проводив сертифікований аудитор О.М. Зеленянська, сертифікат № 006485 чинний до 18.12.2018 року. Місцезнаходження аудиторської фірми: Україна, 03187, м.Київ, проспект Академіка Глушкова 40, корп. 5, оф.712.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Аудит проведено згідно з договором № 1054/14 від 10 квітня 2014 року,

Аудит розпочато 14 квітня 2014 р. та закінчено 24 квітня 2014 року.

Підпис аудитора, що проводив перевірку:

(сертифікат № 006485

чинний до 18.12.2018 р.) О.М. Зеленянська

Підпис директора аудиторської фірми В.В. Бірюченко
Дата видачі аудиторського висновку: 25 квітня 2014 року.Аудиторська фірма «М.Т.Д. Аудит», свідоцтво про внесення до

Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2845,

видане Аудиторською палатою України 28 лютого 2002 року

(рішення № 107), термін дії до 22 грудня 2016 року

25 квітня 2014р. Директор _____________ В.В.Бірюченко сертифікат серії А № 000932info@mtdaudit.kiev.ua

www.mtdaudit.kiev.ua

ТОВ «АФ «М.Т.Д. Аудит»

Просп. А. Глушкова 40, корп. 5, оф.712

03187 Київ, Україна

Тел/факс: +38 044 500 77 27

[]Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримський кастодіальний центр" станом на 31. 12. 2012р
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЗВІТ
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Машбудінвест»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт...
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка