АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


Скачати 170.67 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Дата22.02.2016
Розмір170.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо річної фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ»

станом на 31грудня2013 року

1. АДРЕСАТ

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР).

2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

2.1 Основні відомості про компанію з управління активами (далі - КУА):

Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ» (далі – Товариство)

Код за ЄДРПОУ:

33620428

Вид діяльності за КВЕД-2010

66.30 Управління фондами

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

Серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами інституційних інвесторів

Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)» Серія АЕ №263015

Дата видачі ліцензії: 10.04.2013р.

Строк дії ліцензії: 10.08.2010 р. – 10.08.2015 р.

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА

1. Пайовий венчурний інвестиційний фонд «РІМ-1» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ» (свідоцтво №213-1 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 12.11.2009р., скорочена назва: ПВІФ «РІМ-1», код ЄДРІСІ 233213),

2. Пайовий венчурний інвестиційний фонд «РІМ-2» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ» (свідоцтво №214-1 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 12.11.2009р., скорочена назва: ПВІФ «РІМ-2», код ЄДРІСІ 233214),

3. Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ» (свідоцтво №1468 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 29.07.2010р., скорочена назва: ПВІФ «ВПУ», код ЄДРІСІ 2331468)

Місцезнаходження

84313, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 6, офіс 8

2.2. Опис аудиторської перевірки та описання важливих аспектів облікової політики

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року. При складанні висновку (звіту) Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013р. №991.

Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності Товариства, яка складає комплект фінансової звітності та включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013р. (форма 1),

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013рік (форма 2),

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік,

- Звіт про власний капітал за 2013 рік,

- Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні для обґрунтування аудиторської думки.

Мета аудиторського висновку залишається виключно у підтвердженні складання комплекту фінансової звітності, яка є концептуальною основою спеціального призначення.

Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудиторська перевірка була спланована і здійснена з метою одержання обгрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку, відповідність фінансових звітів нормативам П(С)БО, прийнятій обліковій політиці.

Аудитор використовувала принцип вибіркової перевірки інформації, беручи до уваги лише суттєві помилки.

Згідно з договором та у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту суттєвість помилки (невідповідність даних обліку даним звітності) та суттєвість відхилень, які беруться до врахування при складанні думки про достовірність звітності, становлять 3% від валюти балансу станом на 31.12.2013р. Під рівнем суттєвості розуміється те граничне значення помилки бухгалтерської звітності, починаючи з якої кваліфікований користувач цієї звітності з великою мірою вірогідності не буде мати змогу на її основі зробити правильні висновки та прийняти вірні економічні рішення.

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення своєї думки.

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за фінансові звіти та достовірність наданої до перевірки фінансової інформації несе керівництво Товариства. Обов’язком Аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі проведеної аудиторської перевірки.

2.3. Повнота та відповідність річної фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку та обліковій політиці КУА.

Фінансова звітність Товариства на 31 грудня 2013 року була підготовлена згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999р., «Порядком подання фінансової звітності», затвердженим Постановою КМУ від 28.02.2000р. №419, П(С)БО №1.

Облікова політика Товариства встановлена наказом №1 від 03.01.2012р. Товариство у своїй обліковій політиці прагне дотримуватись принципів бухгалтерського обліку, викладених у ст.4 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме: обачність, повне висвітлювання, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів та витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.

На протязі періоду, що перевіряється, облікові оцінки та облікова політика Товариства не змінювались.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності. Це визначає той факт, що основа фінансової звітності є прийнятною з метою складання повного комплекту фінансової звітності Товариства на 31 грудня 2013 р. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, Аудитор не виключає, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірності подання суб’єктом господарювання фінансового звіту з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансового звіту.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА

5.1.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

На думку аудитора, комплект фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2013р., про який йде мова, за винятком обмежень, викладених у Пояснювальному параграфі, складено у всіх суттєвих аспектах відповідно до основи бухгалтерського обліку.

5.2.Пояснювальний параграф

Аудитор не приймав участі у спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань, оскільки був призначений після дати її проведення. На підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявні.

5.3. Інші питання

Звіт не може використовуватися для інших цілей, крім тих, що зазначені у вступному параграфі цього звіту.

В ході перевірки Аудитор оцінював прийнятність використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності відповідно МСА 570 «Безперервність».

6. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

6.1 Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства

Облік власного капіталу ведеться відповідно до П(С)БО №5 «Звіт про власний капітал».

Станом на 31.12.2013р. статутний капітал - 20 000 тис.грн., сплачений повністю грошовими коштами у встановлені законодавством терміни, розмір статутного капіталу відповідає Ліцензійним умовам провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Станом на 31.12.2013р. власний капітал Товариства дорівнює 20 003 тис.грн., перевищує розмір статутного капіталу Товариства на 3 тис.грн. та перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, встановленого законодавством, що відповідає вимогами ст. 144 Цивільного Кодексу України.

Дані фінансової звітності з урахуванням межі суттєвості відповідають даним первинного обліку, що дає змогу в цілому підтвердити реальність визначення власного капіталу, його структури та призначення на 31.12.2013р. відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

6.2 Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток).

Під час перевірки правильності класифікації та оцінки активів в бухгалтерському обліку Товариства встановлено: активи на підприємстві поділені на оборотні та необоротні.

Загальна сума активів складає 20 035 тис.грн.

Необоротні активи на балансі Товариства складають 1 030 тис. грн.

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активом та об’єктом основних засобів. Основні засоби відображені в обліку за первісною вартістю, склад якої відповідає П(С)БО №7 «Основні засоби».

Відповідно до обраної Товариством облікової політики амортизація основних засобів (за винятком інших малоцінних необоротних активів) визначається прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Малоцінними необоротними активами, згідно наказу про облікову політику, визнані матеріальні активи, вартістю менше ніж 1,0 тис.грн. та термін корисного використання яких більше одного операційного циклу. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у першому місяці використання у розмірі 100 відсотків вартості об’єкта.

На 31.12.2013 року залишкова вартість основних засобів складає 2 тис.грн. Первісна вартість основних засобів збільшилась з 51 тис.грн. на початок року до 71 тис.грн. на кінець року у зв’язку з придбанням основних засобів у 2013 році.

Для забезпечення своєї діяльності Товариство використовувала також орендовані основні засоби: офісне приміщення, автомобіль.

Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння та користування не існує.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється відповідно П(С)БО №8 «Нематеріальні активи». Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2013р. становить 7 тис.грн., залишкова вартість – 2 тис. грн. Значна частка цієї суми – вартість програмного забезпечення. Відповідно до облікової політики товариства амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Загальна вартість довгострокових фінансових інвестицій - 22 тис.грн., довгострокові фінансові інвестиції в бухгалтерському обліку ураховуються за справедливою вартістю.

Довгострокова дебіторська заборгованість склала на дату балансу 1 000 тис.грн.

Відстрочені податкові активи – 4 тис.грн.

Оборотні активи на балансі Товариства складають 19 005 тис. грн.

Загальна сума дебіторської заборгованості за розрахунками на 31.12.2013 р. становить 19 тис.грн., у тому числі:

за товари, роботи, послуги – 18 тис.грн.

за розрахунками з бюджетом – 1 тис.грн.

Вартість поточних фінансових інвестицій на 31.12.2013 р. – 18 914 тис.грн., що є акціями інших підприємств.

Відображені в Балансі грошові кошти склали в касі – 0 тис.грн., на поточних рахунках у банку - 58 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів на 31.12.2013 р. – 4 тис.грн. (передплата друкованих видань)

Аудитор вважає, що підсумки статей, відображені в активі Балансу Товариства, подають достовірно в усіх суттєвих аспектах, стан необоротних та оборотних активів Товариства станом на 31.12.2013р. відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Зобов'язання підприємства – це заборгованість, яка виникла в результаті минулих подій та погашення якої в майбутньому приведе до зменшення ресурсів підприємства, які несуть в собі економічні вигоди в майбутньому.

Зобов'язання відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тільки у випадку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та є імовірність зменшення економічних вигод в майбутньому в результаті їх погашення.

Облік позикових коштів здійснюється згідно з П(С)БО 11 «Зобов'язання».

Поточні зобов'язання відображаються в балансі на суму погашення, яка, як очікується, буде виплачена в процесі звичайної діяльності підприємства без дисконтування. Сума поточних зобов'язань на 31.12.2013р. становить 32 тис. грн.:

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) склала 4 тис.грн., кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 3 тис.грн., кредиторська заборгованість за розрахунками з обов’язкового страхування – 8 тис.грн., кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 16 тис.грн., інші поточні зобов’язання складають 1 тис.грн.

Аудитор підтверджує відсутність відхилень синтетичного обліку зобов’язань, відображених у фінансовій звітності Товариства та їх відповідність Національним стандартам бухгалтерського обліку.

Дані фінансової звітності з урахуванням межі суттєвості відповідають даним первинного обліку, що дає змогу в цілому підтвердити реальність визначення власного капіталу, його структури та призначення на 31.12.2013р. відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Загальним фінансовим результатом є чистий прибуток (збиток), який розраховується як сума доходів від усіх видів діяльності та усіх подій за вирахуванням усіх витрат.

Фінансовий підсумок визначається по принципу нарахування та відповідності доходів та витрат. Доходи та витрати відображаються в обліку відповідно П(С)БО №15 «Доходи» та П(С)БО №16 «Витрати», П(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Склад доходів Товариства з початку року на 31.12.2013р. наступний:

чистий доход від реалізації послуг - 816 тис.грн.,

інші фінансові доходи – 2 тис.грн..

Всього доходів – 818 тис.грн.

Склад витрат, які мали вплив на формування фінансового результату з початку року на 31.12.2013р. наступний:

адміністративні витрати – 799 тис.грн.,

інші операційні витрати – 16 тис.грн.

Всього витрат від звичайної діяльності – 815 тис.грн.

З початку року на 31.12.2013р. підприємство отримало прибуток до оподаткування - 3 тис.грн.

Фінансові результати від звичайної діяльності склали з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності (в податковому обліку) прибуток – 3 тис.грн.

Інформацію про події після дати балансу, які не були відображені і фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства не було отримано Аудитором.

Аудитор підтверджує реальність та точність фінансових результатів діяльності Товариства, дані яких співпадають у Балансі (Звіт про фінансовий стан) та Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) та відповідають записам у регістрах бухгалтерського обліку.

Аудитор підтверджує, що дані фінансових звітів відповідають даним бухгалтерського обліку Товариства.

Аудитор вважає, що дані фінансової звітності Товариства тотожні даним окремих форм звітності та співпадають між собою. Дані Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма №1) відповідають даним Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(форма №2), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (Форма №3), Звіту про власний капітал (Форма №4), Приміткам до річної фінансової звітності (Форма №5), вони також співпадають з даними регістрів бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік відповідає вимогам П(С)БО №1 та іншім нормативним документам. Методика бухгалтерського обліку відповідає вимогам Національних П(С)БО та обліковій політиці Товариства.

6.3 Резервний капітал Товариства станом на 31.12.2013р. становить 239 тис.грн., який не змінився з початку року у зв’язку з отриманим у 2012 році збитком.

Відповідно до Статуту резервний фонд Товариства створюється у розмірі 25% статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань до резервного фонду у розмірі 5% суми чистого прибутку. Станом на 31.12.2013р. резервний капітал Товариства складає 1,195% статутного капіталу Товариства.

6.4 Дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють порядок складання та розкриття інформації КУА

На думку аудитора Товариство дотримується вимог Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженими Рішенням НКЦПФР від 02.10.2012 р. №1343 із змінами.

У 2013 році наявна справа про правопорушення на ринку цінних паперів: Акт №822-ЦА-УП-КУА про правопорушення на ринку цінних паперів від 17.10.2013р., у зв’язку з чим до Товариства застосовано санкцію у вигляді штрафу у розмірі 340,00грн. (Постанова №995-ЦФ-УП-КУА про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 14.11.2013р.) Штраф сплачено 02.12.2013р. На дату розгляду справи порушення усунено.

6.5 Відповідність стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

У Статуті Товариства передбачено запровадження посади внутрішнього аудитора.

Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства було затверджене Загальними зборами учасників Товариства (протокол №29/2012 від 30 листопада 2012 р.)

Внутрішній аудитор був призначений Загальними зборами учасників Товариства з 03.12.2012р. (протокол №30/2012 від 03 грудня 2012р.) Зміна посадової особи внутрішнього аудитора відбулась 01.10.2013р. згідно з рішенням Загальних збори учасників Товариства (протокол №31 від 01 жовтня 2013р.)

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, вважає за необхідне зазначити наступне:

- система внутрішнього контролю включає адміністративний та бухгалтерський контроль;

- бухгалтерський контроль включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль;

- керівництво в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.

За результатами виконаних процедур перевірки стану внутрішнього аудиту можна зробити висновок, що система внутрішнього аудиту створена та діє.

6.6 Інформація про пов’язаних осіб

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИХ МАШИНОБУДІВНИХ ЗАВОДІВ», яке є юридичною особою згідно з законодавством України, код ЄДРПОУ 30346563, місцезнаходження: 84333, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Щербакова, б.14 – вартість внеску: 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) гривень, що становить 100% статутного капіталу (фонду) Товариства.

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу щодо характеру відносин та операцій та можливої участі пов’язаних сторін. Аудитор не знайшов ознак існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами Товариства (зокрема афілійованими особами). Протягом 2013 року операцій з афілійованими особами Товариство не здійснювало.

6.7 Інформація про ступінь ризику КУА

Товариство проводить згідно Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) №1 від 09.01.2013 р. розрахунки пруденційних показників діяльності КУА кожного робочого дня та на останній робочий день кожного місяця. Ступінь ризику Товариства згідно аналізу результатів пруденційних показників діяльності КУА протягом 2013 року:

- показник покриття зобов’язань власним капіталом КУА – відповідає нормативному значенню (бал показника: 0) – ступінь ризику «дуже низький»,

- показник фінансової стійкості КУА – відповідає нормативному значенню (бал показника: 0) - ступінь ризику «дуже низький»,

- показник рівня власного капіталу КУА – відповідає нормативному значенню (бал показника: 0) - ступінь ризику «дуже низький»,

- показник дотримання кількості сертифікованих фахівців КУА – відповідає нормативному значенню (бал показника: 0) - ступінь ризику «дуже низький»,

- показник формування резервного фонду КУА – не відповідає нормативному значенню (бал показника: 4) – ступінь ризику «дуже високий»:

Станом на 31.12.2013р. резервний фонд Товариства складає 239 тис.грн., сформований у розмірі 1,195% статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від чистого прибутку Товариства. Резервний фонд Товариства не досяг нормативного значення 25% статутного капіталу Товариства.

- показник здійснення діяльності за місцезнаходженням КУА– відповідає нормативному значенню (бал показника: 0) – ступінь ризику «дуже низький»,

- показник професійної репутації КУА – не відповідає нормативному значенню (бал показника: 2) – ступінь ризику «помірний»:

Наявна справа про правопорушення на ринку цінних паперів протягом одного року: Акт №822-ЦА-УП-КУА про правопорушення на ринку цінних паперів від 17.10.2013р. (щодо недостовірної квартальної інформації, наданої Товариством на виконання вимог Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженими Рішенням НКЦПФР від 02.10.2012 р. №1343).

Справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо порушення Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку протягом року немає.

Ступінь ризику Товариства згідно аналізу результатів пруденційних показників діяльності КУА протягом 2013 року відповідає рівню «Дуже низький» (бал показника 6).

6.8. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2013 року, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

Згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства (протокол № 5/2013 від 28.02.2013р.) з 01.03.2013р. відбулась зміна директора Товариства.

6.9. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», Аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора,що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу щодо наявності ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

В И С Н О В К И

На думку аудитора, фінансові звіти подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013р., а також результат діяльності за 2013 рік, згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку.

Аудитор підтверджує достовірність звітності Товариства за 2013 рік, а саме:

Баланс на 31.12.2013р. - форма №1 (складений відповідно до вимог П(С)БО №2),

Звіт про фінансові результати за 2013р. – форма №2 (складений відповідно до вимог П(С)БО №3),

Звіт про рух грошових коштів за 2013р. (складений відповідно до вимог П(С)БО №4 зі змінами),

Звіт про власний капітал за 2013р. (складений відповідно до вимог П(С)БО №5),

Примітки до річної фінансової звітності за 2013 р. (складені відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України №302 від 29.11.2000р.).

7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування: ТОВАРИСТВОЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ» (Аудитор).

Код за ЄДРПОУ: 33620564.

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, що одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України:Свідоцтво № 3615 згідно рішення №150/4 Аудиторської палати України від 30.06.2005р.термін чинності подовжено до 29.04.2015р. згідно рішення №214/4.

Серія та номер, дата видачі Свідоцтва НКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: П 000148 від 13 серпня 2013р, строк дії Свідоцтва: з 13.08.2013 до 29.04.2015.

Місцезнаходження: Україна, 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, буд.4.

Телефон (факс) аудиторської фірми: (062) 206-84-23, 206-84-31

8. ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

№ 10/01/14 від 27.01.2014р.

9. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Дата початку перевірки 27.01.2014 р., дата закінчення перевірки 20.02.2014р.

20 лютого 2014 року

Виконавець: Директор ТОВ АФ "УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ" Н.В.Лук’янова

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка