План лекції Управлінський та фінансовий аналіз. Особливості функціонально-вартісного аналізу. Мета


Скачати 77.69 Kb.
НазваПлан лекції Управлінський та фінансовий аналіз. Особливості функціонально-вартісного аналізу. Мета
Дата17.03.2013
Розмір77.69 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Фінанси > Лекція
Тема 7. Види економічного аналізу та основи їх класифікації

Лекція 13
План лекції

 1. Управлінський та фінансовий аналіз.

 2. Особливості функціонально-вартісного аналізу.


Мета - розкрити поняття та основи проведення управлінського, фінансового та функціонально-вартісного аналізу.

Ключові слова: функціонально-вартісний аналіз, фінансовий аналіз, управлінський аналіз.

Література:

 1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учеб.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004.

 2. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2005.

 3. Житная И.П. и др. Теория экономического анализа. – Луганск, 2004. – 336 с.

 4. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: - 2-ге вид., перероб.та доп. – К.: ЦНЛ, 2005. – 472 с.

1. Управлінський та фінансовий аналіз

У сучасних умовах реформування бухгалтерського обліку аналіз фінансово-господарської діяльності поділяється на аналіз фінансовий та управлінський. Це пов‘язано, насамперед, з поділом бухгалтерського обліку на управлінський та фінансовий. Фінансовий облік вирішує проблеми взаємовідносин підприємства з партнерами, клієнтами та інститутами державної економічної інфраструктури. Він регламентується міжнародними і національними стандартами, що забезпечує інтереси зовнішніх користувачів. Управлінський облік спрямований на потреби внутрішнього управління, вироблення управлінських рішень в інтересах власників і адміністрації. Він не регламентується, а його організація і методи проведення визначаються адміністрацією підприємства. Головне його призначення – забезпечення ефективного управління виробництвом, виробничими ресурсами, витратами на виробництво та собівартістю продукції (робіт, послуг).

Мета управлінського аналізу полягає в піднесенні ефективності управлінського процесу і суттєво залежить від цілей, яких бажає досягти менеджмент компанії. Пріоритетність мети по-різному пояснюється в межах досі відомих теорій організації бізнесу, але здебільшого максимізація ринкової вартості компанії розглядається як стратегічна мета, що не виключає наявності системи короткотермінових чи проміжних цілей, таких як: лідерство (виживання) в конкурентному середовищі; задовільні темпи зростання економічного потенціалу; задоволення потреб клієнтів; мінімізація витрат та ін. За умов нестабільності, які характеризують вітчизняний ринок, стратегічна мета може формулюватися як досягнення адекватної рівноваги в мінливому ринковому середовищі зі збереженням тенденцій зростання показників прибутковості. Інформаційна база управлінського аналізу значно ширша і включає будь-яку інформацію, що циркулює всередині компанії (включаючи і фінансову звітність) або одержана з ринкових джерел (часто-густо остання є найціннішою). Основним критерієм відбору інформації є її релевантність (корисність для прийняття управлінських рішень). Особливістю управлінського аналізу є націленість на майбутнє, тобто його перспективний характер, на відміну від зовнішнього, який переважно є ретроспективним.

Аналіз фінансової звітності є важливим, але далеко не єдиним розділом фінансового аналізу. Практика свідчить, що як у світовому масштабі, так і на ринках постсоціалістичних країн, економічні та політичні ризики стають дедалі суттєвішим чинником, від якого значною мірою залежать результати діяльності та фінансовий стан суб’єктів господарювання. Слід наголосити, що саме недосконалість ринку підвищує ризики, а отже, потребує пошуку адекватних методів їх аналізу та мінімізації. Крім того, оцінка фінансового стану компанії на основі публічної звітності, як правило, не збігається з її ринковою вартістю, яка здійснюється на базі аналізу співвідношення «прибуток—ризик».

Іншими словами, під терміном «фінансовий аналіз», слід розуміти зовнішній та внутрішній аналіз результатів діяльності та фінансового стану підприємства, фінансових відносин, сукупності фінансових ресурсів та їх потоків у єдиному виробничо-торговельному процесі, а під терміном «управлінський аналіз» — внутрішньогосподарський виробничий аналіз (аналіз матеріальних, трудових ресурсів, аналіз основних засобів, аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції).

Отже, в основі фінансового аналізу лежить аналіз та управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання.

Для того, щоб підприємство мало змогу вижити в умовах жорсткої конкуренції та бути прибутковим і рентабельним, керівництву необхідно володіти методикою фінансового аналізу, мати певну інформаційну базу для його проведення та відповідних кваліфікованих працівників для реалізації цієї методики на практиці.

Фінансовий аналіз є однією з найважливіших функцій управління. Він дає змогу визначити конкурентоспроможність суб’єкта господарювання в ринковій економіці.

Суб’єкт господарювання здійснює свою виробничо-торговельну діяльність на ринку самостійно, але в умовах конкуренції. Ринкові регулятори разом із конкуренцією створюють єдиний механізм господарювання, що змушує виробника враховувати інтереси і попит споживача. Господарюючі суб’єкти вступають між собою в конкурентні відносини. Той, хто програє, стає банкрутом, щоб цього не сталося, господарюючий суб’єкт повинен завжди постійно слідкувати за ситуацією на ринку, забезпечувати собі високу конкурентоспроможність.

Особливістю формування ринкової економіки, крім посилення впливу жорсткої конкурентної боротьби, є зміни технології виробництва, комп’ютеризація оброблення економічної інформації, нескінченні нововведення у податковому законодавстві, постійні зміни процентних ставок і курсів валют на тлі тривалої інфляції.

За цих умов перед керівництвом підприємств постає багато проблемних питань. Серед них такі:

  • Якою має бути стратегія підприємства для успішного його функціонування?

  • Якою має бути тактика підприємства для досягнення стратегічної мети?

  • Як підвищити ефективність управління матеріальними, трудовими та особливо фінансовими ресурсами, щоб раціонально організувати прибуткову діяльність підприємства?

  • Що треба робити для того, щоб у підприємства були стійке фінансове становище, висока платоспроможність і ліквідність?

  • Як досягти фінансової стабільності та фінансової стійкості підприємства?

  • Як зробити підприємство конкурентоспроможним в умовах ринку та панування конкуренції?

На ці та інші життєво важливі питання відповідь може дати об’єктивний фінансовий аналіз — один з інструментів дослідження ринку і забезпечення конкурентоспроможності підприємства, за допомогою якого відбувається раціональний розподіл матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Серед матеріальних, трудових і фінансових ресурсів перше місце посідають ресурси фінансові, оскільки вони є єдиним видом ресурсів підприємства, що трансформується в будь-який інший вид у мінімальний термін.

Кожен господарюючий суб’єкт для проведення своєї діяльності повинен мати певні фінансові ресурси, які формуються за рахунок власних і прирівнених до них позикових коштів.

За рахунок цих джерел здійснюється фінансове забезпечення процесу кругообігу засобів суб’єкта господарювання.

Для того щоб розпочати виробництво, необхідні гроші (стадія фінансування). За ці гроші купуються необхідні складові виробничого процесу — машини, устаткування, сировина, матеріали, приймаються на роботу робітники (стадія купівлі засобів і предметів праці, прийняття на роботу і підготовка відповідних робітників). Далі здійснюється безпосередньо виробничий процес (стадія виробництва продукції і формування її собівартості). Коли вироблено готову продукцію, її продають (стадія реалізації товару). Від продажу продукції отримують гроші, але не ті, які були на стадії фінансування, а гроші нові. Тут відбувається процес формування фінансових результатів підприємства, їх розподіл. Одна частина спрямовується на подальший розвиток виробництва, інша — на нагромадження і т. д., залежно від виду підприємства, його форми власності, основної діяльності. Ці процедури можна віднести до стадії формування і розподілу фінансових результатів.

З усіх видів ресурсів першочергове значення мають фінансові ресурси.

Фінансовий аналіз являє собою систему способів нагромаджування, опрацювання, трансформації та використання інформації фінансового характеру з метою забезпечення життєдіяльності господарюючого суб’єкта в умовах дії ринку та панування конкуренції.

Зміст і цільовий напрям фінансового аналізу полягає в оцінюванні результатів діяльності та фінансового стану господарюючого суб’єкта, у виявленні можливостей підвищення ефективності його функціонування за допомогою раціональної фінансової політики.

Отже, щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства господарюючого суб’єкта, треба добре знати, як управляти фінансовими ресурсами і якою має бути фінансова політика.
2. Особливості функціонально-вартісного аналізу.

Під ФВА розуміється комплексне дослідження функцій об‘єкта з метою мінімізації затрат на стадіях його проектування, виробництва і експлуатації при збереженні чи підвищенні використання ним своїх функцій і збільшення його корисності для споживачів.

ФВА ґрунтується на притаманних лише йому принципах. ДО них в першу чергу слід віднести: творче новаційне мислення, системність, комплексність, функціональність об‘єктів аналізу і затрат на їх здійснення, узгодженість знань і досвіду наукових і практичних працівників різних галузей науки.

Творче новаційне мислення передбачає відмову від повторення раніше пройденого, від попередніх рішень. Науково-технічний прогрес диктує безперервний рух до удосконалення економічного процесу, до заперечення застарілого, в тому числі і традиційного, до появи принципово нових підходів та засобів, науково-обгрунтованих варіантів організаційних і управлінських рішень.

Якщо говорити про процес проведення ФВА, то він охоплює декілька етапів:

 1. Підготовчий етап. Головне призначення полягає в організаційному забезпеченні та проведенні ФВА, вибирають об‘єкт, визначають вимоги до нього, їх важливість, визначають цілі аналізу, його програму й організацію.

 2. Інформаційний етап. Підготовка інформаційних матеріалів, систематизація об‘єкта і побудова елементної моделі ФВА.

 3. Аналітичний етап. Оцінюють вартісні обмеження на створення об‘єкта (ціни, витрати ресурсів тощо), будують структурну модель ФВА, проводять функціональний, вартісний аналіз цієї моделі, формують завдання з її реалізації та пропозиції щодо виконання об‘єктом різних функцій.

 4. Творчий етап передбачає вибір найдоцільніших техніко-економічних рішень, відбувається класифікація завдань за ступенем складності їх можливого розв‘язання, вибір способу розв‘язання завдань, порівняльний аналіз пропозицій і відбір найдоцільніших варіантів, формування комплексів взаємопов‘язаних пропозицій, побудова варіантів нової структурної моделі.

 5. Дослідницький етап – перевіряють ефективність запропонованих рішень, проводять теоретичну і експериментальну перевірку пропозицій, укрупнену оцінку якості виконання функцій за варіантами, визначають відповідність витрат на функції до прийнятих економічних обмежень, досліджують одержані рішення з метою забезпечення їх впровадження, прогнозують подальший розвиток об‘єкта та розширюють сферу отриманих рішень.

 6. Рекомендаційний етап. Завданням є прийняття управлінських рішень з реалізації рекомендацій ФВА, проводять техніко-економічне порівняння альтернативних пропозицій, експертизу запропонованих рішень, комплексну оцінку і кінцевий вибір варіанта побудови об‘єкта, оформлення заявок на раціоналізацію та винахідництво, підготовлення і затвердження звіту за результатами ФВА.

 7. Етап впровадження рекомендацій. Координується діяльність підрозділів і спеціалістів, ведеться авторський нагляд за використання пропозицій ФВА, проводяться коректуючі заходи.

Загалом застосування ФВА дає змогу:

  • Створювати об‘єкти з високо результативними параметрами;

  • Забезпечити прискорене впровадження НТП;

  • Забезпечити пропорційний розвиток об‘єкта;

  • Досягати інтеграції науки та виробництва.

Схожі:

15. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ: ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Фінансовий аналіз має супроводжувати розробку проекту з самого початку, тому фінансовий аналітик повинен бути включений до складу...
План лекції Системний підхід у побудові методики комплексного економічного...
Ключові слова і терміни: системний аналіз, ієрархія системи, адаптація, комплекси і блоки аналітичних задач, система показників,...
План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
Ключові слова: ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, МЕТОДИ І ВИДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, КОЕФІЦІЄНТИ ЛІКВІДНОСТІ, ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ,...
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ (для спеціальності "Облік і аудит" ) ВСТУП
Курс "Фінансовий, аналіз" є професійна орієнтованою-дисципліною, розрахованою на студентів V курсу навчання, які оволоділи знаннями...
План Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень Показники...
Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси...
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси підприємства” зі спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108...
Кофанов Ю. Н. Теоретические основы конструирования, технологии и...
Поняття блокового, функціонально-узлового і функціонально-модульного методів конструювання
Питання до екзамену з дисципліни «Економічний аналіз»
Визначте джерела економічного аналізу: значення інформаційного забезпечення для аналізу господарської діяльності: бухгалтерська,...
Кафедра фінансів МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Макроекономічний аналіз”, оволодіти теорією і практикою проведення аналізу на макрорівні, що дасть змогу проводити аналіз національної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка