Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


Скачати 156.47 Kb.
НазваНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата17.03.2013
Розмір156.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


Товариство з обмеженою відповідальністю


ЄДРПОУ 37854684, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11 тел. 8(097)560-28-01


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К
щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «АВЕРС» станом на 31 грудня 2011 року
м. Київ 12 квітня 2012 р.
Незалежну перевірку проведено у відповідності до Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а також відповідно до вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» (Рішення ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006 р.), незалежною аудиторською фірмою – товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Мерседа» проведено аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «АВЕРС» за 2011 рік.

Аудит проведений з використанням принципу вибіркової перевірки, тобто до уваги брались лише суттєві помилки. Планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних підтверджень щодо наявності або відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Аудитором була проведена оцінка відповідності застосування принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал ТОВ «Фінансова Компанія «АВЕРС» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Місто проведення аудиту: м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11

Дата початку проведення аудиту – 09 квітня 2012 р.

Дата закінчення проведення аудиту – 12 квітня 2012 р.

Дата видачі висновку – 12 квітня 2012 р.

Перевірка проведена згідно Договору про надання аудиторських послуг № 1-09/1 від 09 квітня 2012р.
Основні відомості про аудиторську фірму.

Таблиця № 1

Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Мерседа»

Код ЄДРПОУ

37854684

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11

Реєстраційні дані

Зареєстроване Шевченківською районною в м. Києві Державною адміністрацією 26.09.2011 р. за №10741020000040654

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво № 4479 видане за рішенням Аудиторської палати України від 03.11.2011 р. за № 240/4; чинне до 31.11.2016 р.

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Серія АВ № 000019, видане ДКЦПФР 12.01.12р., Рішення № 16, Строк дії свідоцтва з 12.01.12р. до 03.11.2016р.

Телефон, поштова та електронна адреса

Тел.(097) 560-28-01, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11, af.merseda@gmail.com

Керівник

Мельник Каріне Ярославівна

Інформація про аудитора, який брав участь в аудиторській перевірці

Мельник Каріне Ярославівна

Інформація про сертифікат аудитора

Сертифікат аудитора – № 006833, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 06.07.2011 р. № 233, термін дії – до 06.07.2016 р.


Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудитора є висловлювання думки щодо фінансової звітності ТОВ «Фінансова Компанія «АВЕРС» на основі результатів проведеного нами аудиту. Було проведено аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудите фінансової звітності», МСА 570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудиторська перевірка проводилась з відома директора Мітіної Олени Петрівни.
Для перевірки надані :

  1. Установчі документи.

  2. Реєстраційні документи.

  3. Форми фінансової звітності за 2011 рік : Баланс (Форма №1) станом на 31.12.2011 р., Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2011 рік, Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма №4), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма №3), Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5).

  4. Первинні документи, що відображають фінансово-господарську діяльність підприємства в 2011 році.

Вважаємо, що у ході перевірки зібрана достатня кількість даних для висновку.
У ході перевірки встановлено:


  1. Основні відомості про товариство

Основні відомості про товариство наведені в таблиці № 2.

Таблиця №2.

Найменування товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»


Код ЄДРПОУ

37534851

Організаційно-правова форма

Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

Свідоцтво про державну реєстрацію

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 794442

Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація

Дата первинної реєстрації

23.02. 2011р.

Дата внесення змін до засновницьких документів

23.02. 2011р.

24.03.2011р.

26.07.2011р.

місцезнаходження

01054, м. Київ, вул. Гоголівська, 8

Телефон

044 209-35-03

Розрахунковий рахунок

26503001426001

МФО

322302

Назва банку

ПАТ «Агрокомбанк»

Учасники і їх частки в статутному капіталі

Громадянин України Буценко Сергій Вікторович, паспорт НС 279905, виданий Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській області, 23 квітня 1997р., що зареєстрована за адресою: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, пр. Некрасова, буд. 9. Ідентифікаційний номер 2540900952 – 100%.

Основні види діяльності, ліцензії

67.12.0 – біржові операції з фондовими цінностями

65.23.0 – інше фінансове посередництво

Ліцензія серія АВ 581443, видана 07.07. 2011р. «Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність». Строк дії ліцензії – 07.07. 2011 р.- від 07.07. 2016р.

Ліцензія серія АВ 581444, видана 07.07. 2011р. «Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність». Строк дії ліцензії – 07.07. 2011 р.- від 07.07. 2016р.

Ліцензія серія АГ № 579929, Рішення ДКЦПФР № 908 від 21.09.2011 року «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів». Строк дії ліцензії – 21.09.2011р. – 21.09.2016р.2. Стан бухгалтерського обліку та звітності.

Бухгалтерський облік в ТОВ «Фінансова Компанія «АВЕРС» ведеться з використанням пакету прикладних програм «1С.Бухгалтерія» відповідно до вимог:

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 р.;

  • положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами МФУ;

  • «Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств, організацій», затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Облікова політика ТОВ «Фінансова Компанія «АВЕРС» визначена згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. Наказом про облікову політику б/н від 24.02.2011 р. Облікова політика складається згідно вимог Податкового Кодексу України, який набрав чинності з 01.04.2011р.

Система бухгалтерського обліку товариства відповідає його розміру, структурі і виду діяльності, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.
3. Розкриття інформації про власний капітал та відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

3.1.Власний капітал.

Станом на 31.12.2011 р. власний капітал товариства складає 6999,0 тис. грн., у т.ч.:


  • статутний капітал – 7001.0 тис. грн.;

  • непокритий збиток – 2.0 тис. грн.

Статутний капітал ТОВ «Фінансова Компанія «АВЕРС» згідно установчих документів (протокол № 6 Загальних зборів учасників від 20.07.2011р.) складає 7 001 000, 00 (сім мільйонів одна тисяча) гривень 00 копійок.

Статутний капітал розподіляється між учасниками Товариства (згідно редакції статуту, що затверджена протоколом № 6 Загальних зборів учасників від 20.07.2011р) наступним чином:

Буценко Сергій Вікторович у 7 001 000, 00 (сім мільйонів одна тисяча) гривень 00 копійок, що становить 100% Статутного капіталу.

Статутний капітал ТОВ «Фінансова Компанія «АВЕРС» сплачено повністю, грошовими коштами.

Структура, облік, оцінка власного капіталу відповідає чинним нормативам бухгалтерського обліку.

Власний капітал відображений згідно П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал».

Дані балансу відповідають установчим документам.

3.2. Вартість чистих активів.

На 31.12.2011 р. вартість чистих активів товариства менше розміру статутного капіталу на 2,0 тис. грн. Згідно вимогам щодо вартості чистих активів товариств з обмеженою відповідальністю, стаття 144 Цивільного кодексу України оперує терміном у два роки, отже, за підсумками першого звітного року товариство без особливих перешкод може відображати такі операції за підсумками першого року діяльності.
4. Розкриття інформації за видами активів та про зобов’язання.

4.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації).

Станом на 31.12.2011 р. основні засоби на балансі товариства відсутні.

Станом на 31.12.2011 р. нематеріальні активи на балансі товариства відсутні.

4.2. Облік фінансових інвестицій.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 року складають 7001 тис. грн., що підтверджено аналітичним обліком та первинними документами .

Визначення первісної вартості та подальшої оцінки фінансових інвестицій за 2011рік відповідають П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції».

За 2011 рік розкриття інформації відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», правильність документального оформлення і відображення в обліку операцій з цінними паперами, достовірність визначення і відображення в обліку фінансових результатів від реалізації цінних паперів, відповідають нормативним вимогам.

4.3. Облік запасів.

В товаристві, згідно даних бухгалтерського обліку, станом на 31.12.2011 р. запаси відсутні, Протягом 2011 року руху за рахунками запасів не було.

4.4. Облік коштів і розрахунків.

Рух грошових коштів по поточним рахункам підтверджується виписками банку та додатками до них і відповідає даним бухгалтерського обліку.

Станом на 31.12.2011 р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, відсутня.

Протягом 2011 року товариство короткостроковими кредитами банків не користувалось.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. відсутня.

Резерв сумнівних боргів в 2011 р. не створювався.

Станом на 31.12.2011 р. інша поточна дебіторська заборгованість відсутня.

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2011 р. складають 3 тис. грн.

4.5. Облік довгострокових зобов’язань.

Протягом 2011 року товариство не мало довгострокових фінансових та інших зобов’язань, довгостроковими кредитами банків не користувалось.
5. Інша інформація

Протягом 2011 року товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.
6. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.

6.1. Облік доходів і витрат.

Витрати операційної діяльності в 2011 р. складають 2 тис. грн.

Елементи операційних витрат:

  • адміністративні витрати – 2 тис. грн.

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 «Витрати» с застосуванням 9 класу рахунків згідно з «Планом рахунків обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, організацій», затвердженого Наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

6.2. Чистий прибуток (збиток).

За підсумками 2011 року чистий збиток ТОВ «Фінансова Компанія «АВЕРС» дорівнює 2 тис. грн. Наростаючим підсумком непокритий збиток станом на 31.12.2011р. – 2 тис. грн.
7.Аналіз фінансового стану.

ТОВ «Фінансова Компанія «АВЕРС» станом на 31.12.2011р. характеризується показниками, що зведено в таблиці №3.

Таблиця № 3.

п/п


Показники


Формула розрахунку показника фінансового стану товариства


Станом на 31.12. 2011р.Нормативне

значення


1.


Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К1 = Грошові кошти (ряд230-240):(ІV розділ пасиву)

0,34

0,25-0,5

2


Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

К2 = (ІІ розділ активу): (IV розділ пасиву)


2334,00

1,0-2,0

3


Коефіцієнт фінансової стійкості

К3 = (І розділ пасиву): (Всього по активу)

1,00

Не менше 0,5

4


Коефіцієнт покриття зобов‘язань

К4 = (ІІІ розділ пасиву + IV розділ пасиву) : (І розділ пасиву)

0,00

0,5-1,0

5

Коефіцієнт рентабельності активів

К5 = чистий прибуток : ((активи на початок періоду + Активи на кінец періоду)/2)

0,00

0,10

Аналіз та оцінка показників фінансової стабільності проводилась з дотриманням правил проведення бухгалтерського та фінансового аналізу з використанням економічних методів, що не суперечать діючому законодавству
Аудитором були розглянуті наступні показники:

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

2.Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства , які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Його показник має високе значення, що свідчить про те, що підприємство має достатньо коштів для своєчасного погашення своїх поточних боргів

3.Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується як відношення власного капіталу до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

4.Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

5.Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства. Має значення менше нормативного.

Розраховані коефіцієнти не відповідають оптимальним значенням. Фінансування активів відбувається за рахунок власного капіталу. В цілому, проведений аналіз показників фінансової звітності дає можливість характеризувати економічний стан ТОВ «Фінансова Компанія «АВЕРС» як позитивний.
Висловлення думки

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні відповідні та аудиторські докази для висловлення думки.

Аудитор висловлює умовно-позитивну думку відповідно дійсного фінансового стану та результатів діяльності річній фінансовій звітності складеній товариством.

На думку аудитора, фінансова звітність складена згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Надана інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів та пасивів ТОВ «Фінансова Компанія «АВЕРС». Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає чинному законодавству та нормативним вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Окремі форми фінансової звітності за 2011рік, а саме: Баланс (форма №1), Звіт про фінансові результати (форма №2), Звіт про власний капітал (форма №4), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма №3), Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5) відповідають одна одній.

Фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України прийнятій обліковій політиці та достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах, фактичний фінансово-господарський стан ТОВ «Фінансова Компанія «АВЕРС» на 31.12.2011року.
Пояснювальний параграф

Не змінюючи аудиторської думки, аудитор звертає увагу на те, що ТОВ «Фінансова Компанія «АВЕРС» понесло чистий збиток сумою 2 тис. грн. протягом року, що закінчується 31 грудня 2011р. та вартість чистих активів товариства менше розміру статутного капіталу на 2 тис. грн., Ці обставини свідчать про наявність суттєвої невизначеності, яка може породити сумніви в здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Директор Мельник К.Я.

ТОВ «Аудиторська фірма «Мерседа»

Примітка: даний аудиторський висновок складений на семи аркушах.Схожі:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «НІКО ФІНАНС»
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ДРПОУ 37854684, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11 тел. 8(097)560-28-01
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ДРПОУ 37854684, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11 тел. 8(097)560-28-01
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно...
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР від 19. 12. 2006 р. №1528) незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними...
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку,...
ПРЕС-РЕЛІЗ 20
«Крок назустріч. Закон України “Про акціонерні товариства”», організований державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури...
2 Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Брикет» (надалі — Товариство)
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю КУА «ГЕРЦ», фінансова звітність якого перевіряється і може бути використаний для подання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка