АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 165.93 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата29.03.2013
Розмір165.93 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік стр.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) (ПОЗИТИВНИЙ)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГЕРЦ»


станом на 31.12.2012 р.


  1. Адресат.

Аудиторський звіт призначається для керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю КУА «ГЕРЦ», фінансова звітність якого перевіряється і може бути використаний для подання до національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку при розкритті річної інформації професійним учасником фондового ринку.
2.1. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування Аудитора (з установчих документів)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АПОГЕЙ».

Код ЄДРПОУ

24065168

Юридична адреса

83118, м. Донецьк, вул. Стратонавтів, буд 168.

Фактичне місцезнаходження аудитора

83114, м. Донецьк, пр-т Тітова, буд 4.

Номер і дата Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України

№ 1272 від 26.01.2001 р. Продовжено Рішенням АПУ від 04.11.2010 р. № 221/3 до 04.11.2015 р.

Серія, номер та дата свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Серія АВ № 000051 від 11.11.2008 р.

Строк дії Свідоцтва з 07.02.2012 по 04.11.2015 р.

Номер і дата Сертифікату аудитора, виданого Аудиторською палатою України

Серія А № 000553 виданий 30.11.1995 р. Рішенням АПУ від 24.09.2009 р. № 205/2, продовжено до 30.11.2014 р.

Телефон (факс) Аудитора

38(062) 381-37-72, 38(062) 311-71-45    1. Основні відомості про Товариство:

Найменування Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЕРЦ"

Код ЕДРПОУ

35420159

№ запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР і дата проведення державної реєстрації

№ 1 266 102 0000 027110 , видано 11.09.2007 р.

Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Донецької міської ради

Юридична адреса і місцезнаходження

83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 15А

Розрахунковий рахунок

26001010054648

МФО

321767

Назва банку

ПАТ „ВТБ БАНК”

Чисельність працівників на звітну дату

5

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

Ліцензія НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

серія АЕ № 185340 від 26.12.2012 р.

Строк дії : 26.12.2012 р. необмежений

Основні види діяльності

66.30 Управління фондами;

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення


2.3. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Згідно договору №б/н від 21.01.2013р., укладеному між Незалежним Аудитором ТОВ «Аудиторська фірма «АПОГЕЙ» і ТОВ КУА «ГЕРЦ» (надалі Товариство) проводилася аудиторська перевірка фінансової звітності станом на 31.12.2012 р. за результатами операцій за період із 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Аудиторська перевірка проводилася з 21.01.2013 р по 21.02.2013 р.
2.4. Опис перевіреної фінансової інформації

Під час аудиту було перевірено повний комплект фінансової звітності:

Баланс Товариства, Форму №1 станом на 31.12.2012 року.

Звіт про фінансові результати, Форму № 2 за 2012 рік.

Звіт про рух грошових коштів, Форму № 3 за 2012 рік.

Звіт про власний капітал, Форму № 4 за 2012 рік.

Примітки до фінансової звітності, Форму № 5 за 2012 рік.

Додаток по приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами ” за 2012 р.

Головну книгу за 2012 рік.

Журнали – ордери за 2012 рік.

Відомості аналітичного обліку за 2012 рік.

Первинні документи за 2012 рік (вибірково).

До аудиторської перевірки також надавались: Статут Товариства, довідка статистики про включення до ЄДРПОУ, Свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення та звільнення посадових осіб, наказ «Про облікову політику» та інші документи.
2.5. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
2.6. Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не має суттєвих викривлень.
2.7. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики.

Аудиторський висновок зроблений згідно із вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА) міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням аудиторської палати України № 122/2 від 31.03.2011 р., в тому числі МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» та з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1528 із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 22 червня 2010 року N 981.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не має суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Під час виконання робіт за договором, Аудитором був використаний принцип вибіркової перевірки інформації. Під час перевірки приймалися до уваги тільки істотні викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Нами проводилась вибіркова перевірка Головної книги, журналів-ордерів та реєстрів аналітичного обліку.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності у наслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Фінансова звітність підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика Товариства відповідає вимогам П(С)БО. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства станом на кінець останнього дня звітного року.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності у наслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки.

Нами були виконані процедури зовнішнього підтвердження для використання більш доречних та достовірних аудиторських доказів згідно вимогам МСА 505 «Зовнішні підтвердження». Нами були отримані зовнішні підтвердження сум дебіторської та кредиторської заборгованості підписані контрагентами, підтвердження залишків на рахунках, підписані керівництвом банківських установ.

Ми ознайомились з останньою фінансовою звітністю для отримання інформації про залишки на початок періоду, згідно вимог МСА 510 «Перші завдання з аудиту – залишки на початок періоду».

Нами були виконані процедури, які включають розгляд і порівняння фінансової інформації суб’єкта господарювання з порівняльною інформацією за попередні роки, аналогічною інформацією для галузі та очікувальний результат Товариства з прогнозами згідно вимог МСА 520 «Аналітичні процедури».

Нами було розроблено аудиторську вибірку, згідно вимог МСА 530 «Аудиторська вибірка» враховуючи мету аудиторської процедури та характеристики генеральної сукупності, визначено розмір вибірки та відібрані статті для вибірки.

Згідно з вимогами МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації» нами були отримані достатні та прийнятні аудиторські докази в контексті застосовної концептуальної основи фінансової звітності. На основі аудиторських доказів ми оцінили, що облікові оцінки у фінансовій звітності є обґрунтованими у контексті концептуальної основи фінансової звітності.

Згідно з вимогами МСА 550 «Пов’язані сторони» нами були виконані процедури та пов’язані дії для отримання інформації, необхідної для ідентифікації ризиків суттєвого викривлення у зв’язку з відносинами і операціями з пов’язаними сторонами. На підставі виконаних аудиторських процедур щодо ідентифікації пов’язаних сторін, включаючи зміни порівняно з попереднім періодом, характеру відносин з пов’язаними сторонами та здійсненню операцій з пов’язаними сторонами протягом року ми отримали достатню інформацію для висловлення нашої думки.

Згідно вимог МСА 560 «Подальші події» нами були виконані процедури, призначені для отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів того, що всі події, які відбуваються у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту і вимагають коригування або розкриття у фінансовій звітності, були ідентифіковані. На підставі отриманої інформації ми можемо висловити свою думку щодо подій після дати фінансової звітності та до дати аудиторського звіту і вимагають коригування або розкриття у фінансовій звітності.

Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.
2.8. Думка аудитора

Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності ТОВ КУА «ГЕРЦ», який включає звіт про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2012 року та звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2012 року, в тому числi МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".

Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, дiючими в Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки.

На нашу думку, фінансова звітність відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ КУА «ГЕРЦ» станом на 31.12.2012 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних стандартів (положенням) бухгалтерського обліку в Україні, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” із змінами і доповненнями від 16.07.1999р. №996-XIV та відповідних Наказів Міністерства Фінансів України). Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок. В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

Аудитор вважає за доцільне надати: позитивний висновок.


  1. Аудиторські висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.


3.1. Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку

Незалежний аудитор перевірила фінансову звітність, стосовно розкриття в ній інформації про основні засоби. В процесі перевірки, аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо руху, амортизації, поновлення основних засобів згідно вимог П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 7 «Основні засоби».

Незалежний аудитор перевірила фінансову звітність, стосовно розкриття в ній інформації про дебіторську заборгованість. В процесі перевірки, аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості Товариства згідно вимог П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Незалежний аудитор перевірила фінансову звітність, стосовно розкриття в ній інформації про грошові кошти. В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо грошових коштів, згідно з вимогами П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 «Баланс», П(СБО) 4 „Звіт про рух грошових коштів”.

Незалежний аудитор перевірила фінансову звітність, стосовно розкриття в ній інформації про доходи та витрати Товариства згідно вимог П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО 15 „Дохід” та П(С)БО 16 «Витрати».

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи і її розкриття у фінансової звітності застосовуються Товариством у відповідності до П(С)БО 15 "Дохід". Дохід визнається одночасно із збільшенням активів або зменшенням зобов'язань, що зумовлює зростання власного капіталу.

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати і її розкриття у фінансової звітності застосовуються Товариством у відповідності до П(С)БО 16 "Витрати". Витрати визнаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань і відображаються одночасно з прибутками, для одержання яких вони (витрати) були понесені.

На нашу думку:

а) фінансові звіти справедливо й достовірно відображають інформацію про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2012 року, результат його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Вартість необоротних і оборотних активів Товариства станом на 31.12.2012 року складає 13019,0 тис. грн.;

б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2012 року.
3.2. Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку

Незалежний аудитор перевірила фінансову звітність, стосовно розкриття в ній інформації про зобов’язання Товариства.

Бухгалтерський облік зобов'язань на Підприємстві ведеться відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання", яким визначені методологічні основи формування інформації про зобов'язання і розкриття її у фінансовій звітності.

В процесі перевірки, Аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань Товариства, згідно з вимогами П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 11 "Зобов'язання".
На нашу думку:

а) фінансова звітність Товариства справедливо й достовірно відображає інформацію про зобов’язання Товариства в сумі 98,0 тис. грн., згідно вимог П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 11 «Зобов’язання». ;

б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2012 року згідно вимог П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”.
3.3. Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку

Незалежний аудитор перевірила фінансову звітність, стосовно розкриття в ній інформації про власний капітал. В процесі перевірки, аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу Товариства згідно вимог П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».

На нашу думку:

а) фінансова звітність Товариства справедливо й достовірно відображає інформацію про власний капітал Товариства згідно вимог П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал»;

б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2012 року згідно вимог П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”.
3.4. Висловлення думки щодо розкриття іншої інформації відповідно до вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків.

Незалежний аудитор перевірила фінансову звітність, стосовно сплати Товариством статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни.

В процесі перевірки, аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про те що Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало вимоги діючого законодавства України щодо формування та сплати статутного фонду у встановлені законодавством терміни. Неоплаченого капіталу у Товариства немає.

На нашу думку:

а) Товариство повністю сформувало Статутний фонд товариства у встановлені законодавством терміни у сумі 12 958 350 грн. (Дванадцять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч триста п’ятдесят гривень 00 копійок), що становить 100 % від розміру зареєстрованого Статутного фонду Товариства.

б) Товариство повністю сплатило Статутний фонд товариства у встановлені законодавством терміни у сумі 12 958 350 грн. (Дванадцять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч триста п’ятдесят гривень 00 копійок), що становить 100 % від розміру зареєстрованого Статутного фонду Товариства. Статутний капітал сплачений виключно грошовими коштами

в) Товариством дотримуються вимоги п. 3 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням ДКЦПФР № 341 від 26.05.06., з урахуванням змін затверджених рішенням ДКЦПФР № 473 від 24.05.08., щодо розміру статутного капіталу та оплати його грошовими коштами.
Незалежний аудитор перевірила фінансову звітність, стосовно розкриття в ній інформації про обсяг чистого прибутку. В процесі перевірки, аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку Товариства згідно вимог П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Чистий прибуток Товариства по наслідкам фінансово-господарської діяльності за 2012 р. складає 8,0 тис. грн.

На нашу думку:

а) фінансова звітність Товариства справедливо й достовірно відображає інформацію про обсяг чистого прибутку Товариства згідно вимог П(С)БО № 3 «Звіт про фінансові результати»;

б) Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2010 року згідно вимог П(С)БО № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”.


Директор

ТОВ «Аудиторська фірма «АПОГЕЙ» Переверзєва Т. В.

Сертифікат Аудитора серія А № 000553

виданий Аудиторською палатою України 30.11.95 р.

діє до 30.11.2014 р.

Дата: «21» лютого 2013 р.

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка