МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО–ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО Юридичний факультет


Скачати 93.79 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО–ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО Юридичний факультет
Дата16.03.2013
Розмір93.79 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІВАНО–ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Юридичний факультет

Кафедра екологічного, аграрного і земельного права

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

для студентів денної та заочної форми навчання

м. Івано–Франківськ

2011 р.

Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної та заочної форми навчання.– Івано–Франківськ, 2011. – 12 с.

Укладач: кандидат юридичних наук, доцент кафедри «Екологічного, аграрного і земельного права» Книш Віталій Васильович.

Перелік

питань з “Фінансового права”,

які виносяться на екзамен


 1. Поняття фінансів і фінансової діяльності держави.

 2. Функції фінансів як економічних відносин по плановому створенню, розподілу і використанню грошових фондів.

 3. Фінансова діяльність держави по управлінню процесом мобілізації, розподілу і використанню коштів.

 4. Принципи фінансової діяльності держави.

 5. Методи фінансової діяльності держави.

 6. Система, правовий статус державних органів, які здійснюють керівництво фінансовою діяльністю.

 7. Спеціально створені органи, для яких фінансова діяльність є основним видом діяльності.

 8. Правовий статус Міністерства фінансів України.

 9. Система кредитних органів, перший і другий рівні системи.

 10. Правові форми фінансової діяльності держави.

 11. Фінансово–правові акти та їх різновиди.

 12. Форми фінансової діяльності держави, що не мають юридичного значення.

 13. Фінансова система України.

 14. Державний і місцеві бюджети.

 15. Фінанси галузей економіки.

 16. Державний та банківський кредити.

 17. Державне майнове й особисте страхування, соціальне страхування.

 18. Поняття, предмет та метод фінансового права.

 19. Місце фінансового права в системі права держави.

 20. Система та джерела фінансового права.

 21. Поняття фінансово–правових норм, їх імперативний характер.

 22. Види фінансово–правових норм.

 23. Зміст і особливості фінансово–правових відносин.

 24. Суб’єкти фінансових правовідносин, порядок захисту прав і законних інтересів суб’єктів фінансових правовідносин.

 25. Фінансовий контроль в Україні.

 26. Об’єкти фінансового контролю, його завдання.

 27. Організація і види фінансового контролю.

 28. Незалежний фінансовий контроль. Закон “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993р.

 29. Поняття та особливості перевірки, обстеження, аналізу та ревізії.

 30. Головні завдання Державної контрольно–ревізійної служби України, права та обов’язки її працівників.

 31. Фінансові санкції, які можуть бути застосовані до порушників фінансового законодавства.

 32. Завдання Державної податкової інспекції України, її функції, права та обов’язки її співробітників.

 33. Особливості аудиторської діяльності.

 34. Внутрішньо– та завнішньофірмовий аудит.

 35. Повноваження аудиторської палати.

 36. Поняття державного бюджету як центральної ланки фінансової системи України.

 37. Принципи формування бюджету.

 38. Бюджетна система України – державний та місцеві бюджети.

 39. Бюджетне право, види бюджетно–правових норм.

 40. Суб’єкти бюджетних правовідносин.

 41. Правові основи розмежування доходів та витрат між ланками бюджетної системи.

 42. Поняття бюджетного регулювання.

 43. Методи дотацій, субвенцій і субсидій в бюджетному регулюванні.

 44. Правові основи позабюджетних фондів місцевих рад, цілі, завдання, структура і методи формування цих фондів.

 45. Бюджетний процес, стадій бюджетного процесу.

 46. Поняття фінансів підприємств.

 47. Фінанси галузей економіки, їх особливості.

 48. Принципи фінансової діяльності галузей економіки.

 49. Фінансова служба підприємств і органів державного управління галузями економіки.

 50. Фінансові плани підприємств і галузей економіки, порядок їх розробки.

 51. Повноваження підприємств, органів управління галузями економіки по фінансуванню основних і оборотних засобів виробництва.

 52. Порядок розподілу прибутку державних підприємств і галузей економіки.

 53. Фонди економічного стимулювання в галузях економіки.

 54. Поняття державних доходів як частини фінансових відносин.

 55. Централізовані та децентралізовані державні доходи.

 56. Поняття та види доходів державного бюджету України.

 57. Податкове право і податкові правовідносини.

 58. Система податків України.

 59. Правовий статус державних підприємств як суб’єктів обов’язкових платежів у бюджет.

 60. Види обов’язкових платежів.

 61. Податки з населення, система податків з населення.

 62. Поняття та загальна характеристика місцевих податків і зборів.

 63. Державний кредит як особлива форма фінансових відносин.

 64. Відносини, які виникають між ощадбанками і громадянами.

 65. Правове регулювання державних позик.

 66. Суть і функції державного страхування.

 67. Основні галузі та види державного страхування.

 68. Організація державного страхування і відносини в цій галузі, що регулюються фінансовим правом.

 69. Правове регулювання державних видатків.

 70. Система державних видатків.

 71. Принципи фінансування.

 72. Особливості фінансових правовідносин і правових норм, які регулюють державні видатки.

 73. Бюджетне фінансування, його принципи.

 74. Поняття зовнішнього фінансування.

 75. Види і зміст кошторису.

 76. Правове положення банків, принципи їх діяльності.

 77. Види банківських операцій.

 78. Поняття значення та види банківського кредиту.

 79. Принципи кредитування.

 80. Правовий статус і функції Національного Банку України.

 81. Особливості розрахункових відносин.

 82. Правові форми безготівкових розрахунків.

 83. Основні види розрахункових документів.

 84. Система грошового обігу в Україні.

 85. Порядок ведення касових операцій.

 86. Порядок проведення операцій з валютними цінностями.

 87. Поняття обмінних валютних курсів.

 88. Порядок проведення розрахунків в іноземній валюті.

 89. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі валютного регулювання.

 90. Поняття обмінних валютних курсів.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література

Законодавча та нормативна:

   1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

   2. Декларація про державний суверенітет України (прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – №31. –Ст.429.

   3. Закон УРСР від 3 серпня 1990 р. "Про економічну самостійність Української РСР" // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – №34. – Ст.499.

   4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 06 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005.– № 49.– Ст. 519.

   5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.

   6. Про аудиторську діяльність: Закон України від 06 липня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 34. – Ст. 434.

   7. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року (в редакції Закону від 24 грудня 1993 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 84.

   8. Про державну контрольно–ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

   9. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 24. – Ст. 137.

   10. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

   11. Про створення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій: Указ Президента України від 22 серпня 1996 року № 760/96 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 29 серпня.

   12. Про положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26 серпня 1999 року № 1081/96 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 35. – Ст. 1785.

   13. Про положення про Головне контрольно–ревізійне управління України: Указ Президента України від 28 листопада 2000 року № 1265/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 48. – Ст. 2080.

   14. Про деякі питання діяльності Державного казначейства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 1999 року № 180 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7. – Ст. 251.

   15. Про утворення Державної пробірної служби та казенних підприємств пробірного контролю: Постанова Кабінету України від 28 квітня 2000 року № 732 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 18. – Ст. 744.

   16. Правила оформлення проекту закону про Державний бюджет України: Постанова Верховної Ради України від 6 травня 1996 року № 170/96 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 27. – Ст. 129.

   17. Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 2. – Ст. 10.

   18. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 року // Закон України. – Т. 2. – С. 3–18.

   19. Про державний внутрішній борг України: Закон України від 16 вересня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992.– № 41.– Ст. 598.

   20. Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 30 червня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. – № 31. – Ст. 1587.

   21. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 200 року // Офіційний вісник України. – 2001.– № 1–2.– Ст. 1.

   22. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001.– № 20.– Ст. 828.

   23. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15–93 // Збірник постанов Уряду України. – 1993.– № 4–5.– Ст. 58.


Навчальна:

   1. Берлач А. І. Фінансове право України: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / А. І. Берлач / Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". — К.: Університет "Україна", 2008. — 328 c.

   2. Губерська Н. Л. Фінансове право. Особлива частина: Методичні рекомендації, нормативно–правові акти, бібліографія: Навчально–метод. посібник: У 2 кн. / Академія правових наук України. НДІ фінансового права — К.: Знання України, 2008. … — …

Кн. 1 — К. : Знання України, 2008 — 611 с.

Кн. 2 — К. : Знання України, 2008 — 211 с.

   1. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник / Е.С. Дмитренко. — К.: Алерта; КНТ, 2006. — 376 с.

   2. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник / Е.С. Дмитренко. — К.: Алерта; КНТ, 2007. — 612 с.

   3. Зюнькін А. Г. Фінансове право: Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Міжрегіональна академія управління персоналом. — 5–те вид., доп. / А. Г. Зюнькін. — К.: Персонал, 2008. — 561 c.

   4. Ковальчук А. Т. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку / А. Т. Ковальчук. — К. : Парламентське видавництво, 2007. — 488 с.

   5. Костенко Ю. О. Фінансове право України: Навчальний посібник / Донецький національний університет. Економіко–правовий факультет. Кафедра цивільного права і процесу / Ю. О. Костенко. — Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2007. — 307 c.

   6. Мацелик М. О. Фінансове право: навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький; за заг. ред. В. К. Шкарупи. – К.: Знання, 2011. – 815 с.

   7. Музика–Стефанчук О. А. Фінансове право: Навчальний посібник. – 3–тє вид., доп. і перероб / О. А. Музика–Стефанчук. – К.: Атіка, 2009. – 264 с.

   8. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс: підручник / О. П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

   9. Роль В. Ф. Фінансове право. Навч. посіб. / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

   10. Фінансове право України: Навчальний посібник / За ред. В. К. Шкарупи та Т. О. Коломоєць. — К.: Істина, 2007. — 256 с.

   11. Фінансове право: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. П. Гетманець (відп.ред.), О.М. Бандурка (уклад.). — Х. : Еспада, 2008. — 416 с.

   12. Фінансове право України: Навчальний посібник / За заг. ред. Л. К. Воронової. – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.

   13. Фінансове право: навч. посіб. / за ред. М. П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2010. – 288 с.


Додаткова література:

   1. Безгубенко Л. М. Фінансова система України в умовах економіки перехідного періоду / Л. М. Безгубенко // Фінанси України. – 1996. – № 9. – С. 13–18.

   2. Василик О.Д. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави / О.Д. Василик, С.А. Буковинський, К.В. Павлюк // Фінанси України. – 1996. – № 1. – С. 23–31.

   3. Василик О. Проблеми вдосконалення бюджетної і банківської систем України / О. Василик // Банківська справа.– 1997.– №2.– С.44–49.

   4. Все про податки: Довідник / М.Я. Азаров, В.Д. Кольга, В.А. Онищенко. – К.: Експерт–Про, 2000.

   5. Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування / К.В. Павлюк // Фінанси України. –1997. – № 7. – С. 36–44.

   6. Костюченко М. Для запобігання порушенням бюджетного законодавства / М. Костюченко // Закон і бізнес. – 1997. – № 6.

   7. Крисоватий А. І. Вдосконалення податку на додану вартість / А. І. Крисоватий // Фінанси України. –1996. – № 9. – С. 96–101.

   8. Чуприна О.В. Місцеві податки – справа державна / О.В. Чуприна // Урядовий кур'єр. – 20 січня 1996 р.

   9. Чуприна О.В. Неподаткові платежі, місцеві податки і збори / О.В. Чуприна // Фінанси України. – 1997. – № 3. – С.95–98.

   10. Чуприна О.В. Плата за землю / О.В. Чуприна // Фінанси України. – 1997. – № 1. – С. 96–97.

   11. Чуприна О.В. Податки місцеві – справа державна / О.В. Чуприна // "Вісник податкової служби України". – 1995. – № 1. – С. 55–56;

   12. Чуприна О.В. Податкові проблеми сьогодення / О.В. Чуприна // "Фінанси України". – 1997. – № 6. – С. 99–102.Схожі:

Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство»...
Стеблинська О. С. Кримінальне право України. Загальна частина: Робоча навчальна програма. – Івано-Франківський університет права...
ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Книш В. В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри «Екологічного, аграрного і земельного права»
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Івано-Франківський національний...
Зоріна Н. О., Стельмахович Г. Д. Основи екології: Практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010 – 36 с
КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Внутрішня та зовнішня політика Данила Галицького
Золотої Орди; вчити, характеризувати Данила Галицького як людину та державного дияча,висловлювати власне ставлення до нього
Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького
Данила Галицького. Розкрити основні напрямки діяльності нащадків Данила Романовича та причини занепаду Галицько-Волинського князівства....
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького та юридичному факультеті Львівського національного університету...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка