Комплексне завдання по предмету


НазваКомплексне завдання по предмету
Дата08.04.2013
Розмір90.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Комплексне завдання по предмету

«Економічна діагностіка»


 1. Розглянути теоретичне питання.

Варіант вибірається відповідтно списку по журналу.
2. Провести економічну даігостіку підприємства зв’язку (комерційного банку) методом поглибленої діагностіки економіко-фінансової діяльності підприєсмтва (показники платоспроможності, фінансової стійкості підприєсмтва, показники рентабельності та оборотності) та діагностику конкурентноспроможності підприємства або послуг.

Фінансова звітність береться на офіційних сайтах підприємств зв’язку (комерційного банку).
3. Побудувати функції витрат методами:

  • вищої-нижчої точок;

  • аналізу рахунків;

  • спрощеного статистичного аналізу;

  • регресійного аналізу;

  • візуального пристосування.

Розрахунок провести на основі даних табл. 2 та табл. 3 для методу аналіз рахунків.

Виріант вибірається:
Вихідні данні = ВД * 1,(Nо і Nпо)
де, ВД – вихідні данні, табл. 2 (табл. 3);

Nо – остання цифра студеньского квітка;

Nпо – попередня цифра студеньского квітка.

Теоретичні питання по предмету

«Економічна діагностіка» 1. Сутність економічної діагностики та принципи її класифікації.

 2. Сутність і методи стратегій діагностики підприємств. Методи діагностики стратегічних позицій підприємства.

 3. Загальні принципи та різновидів економічної діагностики.

 4. Загальна характеристика витрат. Класифікація витрат. Собівартість продукції, її види.

 5. Поняття про центри відповідальності та їх класифікація. Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки, інвестицій.

 6. Завдання управлінського обліку. Характеристика основних методів управлінського обліку.

 7. Мета, область застосування, переваги системи стандарт-кост. Особливості та порядок організації обліку витрат і результатів в системі директ-костінг.

 8. Нормативні та бюджетні витрати.

 9. Різновиди джерел інформації для проведення економічної діагностики.

 10. Технологія розрахунку основних показників системи економічної діагностики

 11. Планування, його цілі, види, ієрархія планів на підприємстві.

 12. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Сутність, види.

 13. Плани і нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу.

 14. Функції витрат та методи їх побудови.

 15. Методи аналізу відхилень фактичних результаті від планових. Класифікація відхилень.

 16. Модель «витрати - обсяг - прибуток». Вихідні умови, показники, методика проведення аналізу беззбитковості.

 17. Маржинальний прибуток. Ефект операційного леверіджу.

 18. Поняття та методика проведення АВС - аналізу матеріальних потоків. Аналіз обсягу замовлень. Оптимізація обсягу замовлень.

 19. Аналіз вузьких місць на підприємстві. Функціонально - вартісний аналіз.

 20. Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Характеристика джерел інформації для експертної діагностики.

 21. Методи стратегічної діагностики. Види стратегій підприємства як об'єкт стратегічної діагностики.

 22. Сутність основних складових комплексної діагностики підприємства

 23. Види, методи та показники діагностичного аналізу

 24. Сутність SWOT-аналіз та методика його проведення

 25. Зміст аналізу фінансового стану підприємства таособливості аналізу в умовах переходу до ринку

 26. Завдання аналізу фінансового стану підприємства та його оцінка

 27. Аналіз фінансової стійкості підприемства

 28. Внутрішньогосподарський (управлінський) аналіз: основні методи та показники аналізу

 29. Економічний аналіз: основні методи та показники аналізу

 30. Фінансовий аналіз: основні методи та показники аналізу

 31. Стратегічний аналіз: основні методи та показники аналізу


Вихідні данні

Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахунків

Місяці

Обсяг послуг, од.

Витрати, грн.

Січень

8 000

76 000

Лютий

7 000

75 000

Березень

9 000

80 000

Квітень

11 000

90 000

Травень

10 000

86 000

Червень

12 000

95 000

Липень

14 000

110 000

Серпень

13 000

97 000

Вересень

8 000

78 000

Жовтень

11 000

99 000

Листопад

8 000

76 000

Грудень

7 500

63 000

Таблиця 2 – Вихідні дані для розрахунків

Рахунок

Витрати, грн.

Витрати на оплату праці

280 000

Відрахування на соціальні заходи

45 000

Амортизація

110 000

Матеріальні витрати в т.ч.:
матеріали й запчастини

53 000

Паливо й теплова енергія

13 200

Електроенергія

24 700

транспортні послуги

800

інші матеріальні витрати

9 500

Інші витрати, у т.ч.:
Податки, обов'язкові платежі, у т.ч.:
комунальний податок

900

податок на землю

400

податок із власників транспортних засобів

300

Плата за послуги зв'язку учасникам технологічного процесу й інших операторів, у т.ч.:
розрахунки з поштою

150

плата за підвішування проводів

700

плата за послуги банку

800

плата за оперативну оренду виробничих приміщень

6000

Резерв сумнівних боргів

60 000

Інші

23 500

Література


 1. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. –Київ, Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

 2. Економічга двагностка. Практикум // Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С. та ін. – К.: Центр учбової літератури. 2007. – 186 с.

 3. С.Ф. Голов Управленческий бухгалтерский учет. Учебное пособие.– К.:”Скарби”, 1998.– 334 с.

 4. Кондратова И.Г. Основы управленческого учета: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

 5. Управаление затратами на предприятии; Учебник / В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П.Кустарев, А.Н. Ассаул и др.; под общ. ред. Г.А. Краюхина. – СПб.: “Издательский дом “Бизнес-пресса”, 2000. – 270 с.

 6. В.Б. Ивашкевич Сборник заданий и примеров по управленческому учету: Учеб. пособие. – М. Финансы и статистика, 2000. – 80 с.

 7. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с.

 8. Економіка галузі зв’язку: Підручник для вузів і фах. Зв’язку: У 2-х томах/ За редакціею В.М. Орлова, Ф.З. Мардаровського, Н.Ю. Потапової- Сінько. 2-е видання перероблене і доповнене. – Одеса: УДАЗ, 1999.

 9. Национальные стандарты бухучета. Курсом реформ – учет 2000. Учебно-практическое пособие в двух частях. Часть 1. Библиотека бухгалтера 2000.

 10. Орлов В.М., Спильная Н.П., Потапова-Синько Н.Ю., Захарченко Л.А., Когутенко В.Н. Экономический анализ хозяйственной деятельности в отрясли связи в условиях реструктуризации / Учебно-методическое пособие. – Одеса: УГАС им. А.С. Попова,1998. – 64 с.

Додаток 1

Класифікація та порядок розрахунку показників фінансової стійкості підприємства

п/п

Показник

Порядок розрахунку

Розрахунок по рядкам балансу

Нормативне значенняКоефіцієнт фінансової незалежності (автономності) (Кф.н.)

Власний капітал

Валюта балансу

380 (Ф.1)

280 (Ф.1)

> 0,5Коефіцієнт фінансової стійкості (Кф.с.)

Власний капітал

+ Довгострокові

зобов’язання

Валюта балансу

380 +480 (Ф.1)

280 (Ф.1)

> 0,5Коефіцієнт фінансової залежності (Кф.з.)

1 / Кф.н.
0,4Коефіцієнт фінансового ризику (Кф,р.)

Позичковий капітал

Власний капітал

430+480+ 620+630(Ф.1)

380 (Ф.1)

> 2Коефіціент концентрації (Кф.кон.)

Позиковий капітал

Активи підприємства

430+480+620+630 (Ф.1)

280 (Ф.1)

< 0,5Коефіцієнт довгострокового залучення позикового капіталу

(Кф. до)

Довгострокові

зобов’язання

Власний капітал

+ Довгострокові

зобов’язання

480 (Ф.1)

380+480 (Ф.1)

< 0,6Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел:

(Кф.ск)

Власний капітал

Власний капітал

+ Довгострокові

зобов’язання

380 (Ф.1)

380+480 (Ф.1)

1Коефіцієнт покриття довгострокових зобов'язань (Кф. пдо)

Довгострокові

зобов’язання__

Необоротні активи

480 (Ф.1)

080 (Ф.1)

1Коефіцієнт маневреності (Кф.м)

Власний капітал - Необоротні активи

Власний капітал


380 - 080 (Ф.1)

380 (Ф.1)

або

(260+270)-430+480+620+630(Ф.1)

380 (Ф.1)

< 0.5

Схожі:

КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №1
Поняття інформаційних технологій. Інформаційні технології в управлінні соціально-культурного сервісу і туризму
Завдання для тематичного оцінювання складені у відповідності до програми...
Тести розраховані для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів з предмету «Музика» 1-4 класи та «Музичне мистецтво»...
Завдання для тематичного оцінювання складені у відповідності до програми...
Тести розраховані для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів з предмету «Музика» 1-4 класи та «Музичне мистецтво»...
Комплексне кваліфікаційне завдання №1 з професії 7242. 1 „Контролер...
Ви працюєте контролером радіоелектронної апаратури і приладів III розряду. Вам пропонується
ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж» Практичні завдання з предмету: філософія Виконав
Охарактеризуйте найважливіші особливості міфологічного та релігійного світоглядів
Комплексне кваліфікаційне завдання №1 з професії 7241. 1 „Електромеханік...
Ви працюєте електромеханіком з ремонту та обслуговування лічильно – обчислювальних машин III розряду. Вам пропонується
Комплексне кваліфікаційне завдання №1 з професії 7241. 1 „Електромеханік...
Ви працюєте електромеханіком з ремонту та обслуговування лічильно – обчислювальних машин IV розряду. Вам пропонується
Білети для підсумкової атестації з предмету “Організація обслуговування відвідувачів”
Лаб робота №7 «Зустріч відвідувачів. Подавання різних видів продукції», завдання №3
9. РЕКОМЕНДОВАНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНОЛОГІЯ» Загальна частина
Злочинність як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у дослідженні злочинності
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ...
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030. 508. "Фінанси...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка