ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж» Практичні завдання з предмету: філософія Виконав


Скачати 179.9 Kb.
НазваДВНЗ «Запорізький будівельний коледж» Практичні завдання з предмету: філософія Виконав
Дата18.03.2013
Розмір179.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет будівництва і архітектури

ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж»


Практичні завдання з предмету: філософія


Виконав:

Студент групи _______

___(п.і.б)________________

Запоріжжя, 2012

Практична робота :„Філософія як предмет.

Зародження філософської думки".

1в.

 1. Охарактеризуйте основні ідеї провідних філософських шкіл Стародавньої Індії.

 2. Розкрийте зміст поняття світогляду.

 3. Визначте предмет філософії.

 4. Порівняйте основні характеристики цивілізацій східного та західного типів.

 5. Дайте визначення терміну „ антична філософія ".

2в.

 1. Охарактеризуйте основні ідеї провідних філософських шкіл Стародавнього Китаю.

 2. Охарактеризуйте найважливіші особливості міфологічного та релігійного світоглядів.

 3. Розкрийте зміст основних функцій філософії.

 4. Визначте особливості давньосхідної філософії (Індія, Китай).

 5. Дайте визначення терміну „ філософія".

Література:
1. ІЦерба С „Філософія: Короткий виклад" К; 2003р. Суспільство, культура і цивілізація. Проблема життя.

2 Надольний „Філософія: Історія філософії" 1999р.

3 „Зарубіжна філософія XX ст."

4 Сморш П.О. „Філософія" К; 2004р.

5 Бичко І.В. „Філософія" К; 1993р. Проблема духу. Соціальна філософія.

6 Кононович Л.Г., Медведева Г.И. «Философия». (Человек во вселенной. Проблеми современной цивилизации).

 1. Причепій Є.М. „Філософія" К;2001р.

 2. Таранов П.С. «120 философов: анатомия мудрости» 1997г. 2

 3. «Мир философии» т. 1., т.2.

 4. «История философии» конспект лекций. З-1994г.


Практична робота на тему: Антична філософія

1. Під „античною філософією" прийнято називати:

а) сукупність філософських вчень, що розвивалися в старогрецькому та
староримському суспільствах з кінця І до III ст. н, є.;

б) з кінця VII до VI ст. до н. є.;

в) у VI - III ст. до н. є.

2. Особливостями античної філософії є:

а) слабкий зв'язок із наукою;

б) малосистемний, споглядальний характер;

в) універсальний космізм, спроби об'єднати матеріалізм і діалектику.

3. Однією із найстаріших філософських шкіл Давньої Греції є

а) атомістичного матеріалізму;

б) елеати;

в) піфагорійська;

г) мілетська.

4. Представники мілетської школи:

а) Фалес, Анаксімандр, Геракліт Ефеський;

б) Левкіпп, Демокрит;

в) Тит Лукрецій Кар.

5. Основними положеннями атомістичної теорії походження є наступні:

а) початок всього — „ алейрон";

б) початок всього - повітря;

в) світ - боротьба протилежностей;

г) вся природа складається з різних за формою, порядком, дрібних часток - атомів,
які рухаються в порожнечі.

6. ЗаПлатоном:

а) матеріальний світ - „тінь", блідий відблиск світу вічних і незмінних ідей;

б) світ - не створений ніким із богів і ніким із людей, а був, є й буде вічним вогнем.

7. Підсумок розвитку античної філософії зробив:

а) Сократ;

б) Епікур;

в) Платон;

г) Арістотель.

8. Атомістичну концепцію Левкіппа - Демокрита продовжили та доповнили: .

а) Платон, Піфагор;

б) Арістотель, Сократ;

в) Епікур, Тит Лукрецій Кар.

9. Ентилехія згідно Арістотеля:

а) першорушія Всесвіту - „Бог";

б) інструмент людського індивідуального самоутвердження.

10. Офіційною констатацією завершення існування античної філософії є:
а)Юстиніана про закриття філософських шкіл в Афінах;

б) становлення Християнської догматики;

в) криза рабовласницького суспільства.

Правильні відповіді:
Практична робота на тему : Середньовічна філософія
1. Філософія Середньовіччя охоплює:

а) І-VII ст..; б)ІІ-ХУст..; в) ХІІІ-ХУ ст..;

2. Середньовічна філософська думка характеризується:

а) становленням християнської догматики в умовах формування
європейських держав;

б) занепадом міфологічного сприйняття, спробами філософів
тлумачити світ як єдине, внутрішньо гармонійне ціле.

3. Ідеологічна орієнтація більшості філософських систем диктувалася:

а) прискоренням темпів життя, зростанням масштабів соціальної
динаміки суспільства;

б) основними догматами християнства, догматом про особисту форму
Бога - творця у середні віки.

4. Філософія у середні віки проголошена:

а) «служницею богослов'я», залишалась чужою середньовічному
суспільству;

б) теорією пізнання, яка визначає чуттєвий досвід єдиним джерелом
знань;

в) теоретичною моделлю, що відбиває реальну дійсність.

5. Етап розвитку середньовічної філософії припадає:

а) І-ХУ ст..;

б) І-ІІ ст..;

в) Ш-ХІУст..;

г) ІІ-ХУ ст„;

6. Особливістю розвитку середньовічної філософської думки є:

а) системний зв'язок із науками, споглядальний характер;

б) боротьба реалізму і Номіналізму;

в) універсальний космізм, спроби поєднати матеріалізм і діалектику.

7. Реалісти вважають:

а) справжня реальність - лише одиничні предмети, які існують у
емпіричному світі;

б) реально існують лише загальні поняття - «Універсали», а не
одиничні предмети.

8. Систематизатором ортодоксальної схоластики вважаються:
ф Аврілій Августин;

б) Фома Аквінський;

в) Петро Доміані.

9. Схоластика - це період середньовічної філософії, на якому

а) раціонально обґрунтоване та систематизоване християнське вчення;

б) загальна назва літератури, яка захищала християнську доктрину від «язичництва».

10. Фома Аквінський:

а) світ - як єдине, внутрішньо гармонійне ціле, яке осягається шляхом
виокремлення конкретно - почуттєвого першопочатку світу;

б) канонізував християнське розуміння співвідношення споконвічного
«принципу форми» із непевним і неусталеним принципом матерії.

Правильні відповіді:

Практична робота на тему: Епоха Відродження

І.Епоха Відродження почалася:

а)І-УІІст..

б) XIV- XV ст.

в) ІІІ-ХУ ст.

2. «Батьком гуманізму» є:

а) Петро Доміані

б) Микола Копернік

в) Галілео Галілей

г) Франческо Петрарка

3. Найважливішою ідеєю християнства в епоху Відродження є:

а) боротьба реалізму і номіналізму

б) системний зв'язок з науками

в) необхідність особистої відповідальності перед Богом, без посередництва
церкви

4. Ідейне оформлення реформація одержала у вченні:

а) Мартіна Лютера, Ульріха Цвінглі, Жана Кальвіна, Томаса Мюнцера

б) Вільяма Оккама, Пьєра Абеляра, Джордано Буно

5. В якому столітті на перше місце виходить механіка:

а) наприкінці XIV ст. на початку XV ст..

б) з кінця VII ст.

в) наприкінці XVI- початку XVII ст..

6. У період формування світоглядних позицій зусилля вчених були
спрямовані на:


а) збирання, класифікацію та опис фактів

б) становлення християнської догматики

в) критика церкви

7. Серед зачинателів гуманістичних традицій був:

а) Дуне Скотт

б) Фома Аквінський

в) Джованні Бокаччо

8. Що висміяв флорентієць Джованні Бокаччо у «Декамероні»:

а) боротьбу реалізму та номіналізму

б) матеріальний світ

в) дурне і брехливе духівництво

г) християнство

9. Назвіть .метод пізнання світу в механістичному матеріалізмі:

а) метод чуттєвого пізнання

б) метафізичний метод

в) універсальний метод пізнання

10. Поняття «гуманіст» співвідносилося з:

а) художньою творчістю

б) природою

в) іменами письменників і поетів

г) іменами вчених - натуралістів.

Правильні відповіді:


Практична робота на тему: Філософська думка в Україні

1. Скільки етапів в історії розвитку думки епохи Київської Русі молена виділити:

а) шість

б) вісім

в) три
г)два

д) чотири.

2.Що є основним джерелом філософських ідей Київської Русі:

а) вчення давнього християнства

б) елліністична філософія

в) німецька класична філософія

3. Звідки прийшло Відродження в Україну:

а) з Криму

б) з півдня Європи

в) з Північно - Східної Русі

г) з півночі Європи

4. Якими ідеями перейнявся білорусько -український мислитель
Франциск Скорина:


а) ідеями українських і білоруських земель

б) ідеями Відродження і Реформації

в) ідеями духовної культури Візантії та Болгарії

5. Назвіть викладачів та випускників Києво-Могилянської Академії:

а) Герасим Смотрицький, Василь Суразкий, Кирило Острозький,
Христофор Філарет, Іван Вишенський, Стефан Зизаній, Меленій
Смотрицький

б) Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Климент Охридський, Даніель
Шлефмахер

в) Артур Шопенгауер, Фрідріх Ніцше, Герберт Спенсер, Карл Маркс
б.Назвіть основні філософські течії в ХУІ-ХУН ст..;
а)платонізм, аристотелізм, стоїцизм та епікуреїзм

б) кальвінізм, елліністична філософія соціальна філософія

в) методологічний анархізм, постпозитивізм, структуралізм
7. Просвітництво - це....

б) філософська течія, що висуває на передній план абсолютну
унікальність людського буття

в) антифеодальна ідеологія періоду становлення капіталізму
& Що являється нормативними текстами першого рівня:

а) П'ятикнижжя

б) Біблія

в) Псалтир

9. Назвіть найвидатнішого серед мислителів - просвітителів
соціально — національних ідей:


а) Феофан Прокопович

б) Григорій Сковорода

в) Іван Вишенський

г) Василь Суразкий

10. Що знаходиться у центрі уваги Г. Сковороди:

а) реальність життєвих проблем

б) релігійна і моральна проблематика

11. Назвіть представника українського і російського романтизму:

а) С. Муравйов - Апостол

б) С. Бестужев - Рюмін

в) М. В. Гоголь

г) В. Липинський

12. В якому році та в якому місті виникло Південне товариство:

а) 1826-1827 рр. в м. Київ

б) 1821-1823 рр. в м. Тульчині

в) 1814-1816 рр. в м. Львів

13. Назвіть видатних представників Кирило - Мефодіївського
братства:


а) Я. Андрієвич, І. Іввнов

б) Брати Борисови

в) Горбачевський, Ю. Люблінський

г) Б. Куліш, М. Костомаров

д) П. Пестель, П. Виговодський

14. Хто очолив «Українське наукове товариство»:

а) М. Коцюбинський

б) П. Грабовський

в) М. Грушевський

15. Сктьки діячів було засуджено за « націоналістично -
контрреволюційну діяльність»:

а) 20 в) 90

б) 45 г) 36

16. Служницею чого стала філософія:

а) позитивізму

б) політики

в) механіцизму

г) сталінізму
Правильні відповіді

Практична робота на тему :Німецька класична філософія"

1.Німецька класична філософія -

а) окремий етап новоєвропейської філософії;

б) продовження філософії „Нового часу";

2.Німецька класична філософія ввела основні принципи, які широко використовуються сучасною наукою:

а) розум є вищою і найціннішою частиною людської психіки; буття є цілісне,

глибинно узгоджене, внутрішньо концентроване;

б) в основі всіх знань, понять, думок лежить людська активність; у світі все
пов'язане з усім, а результат — розвиток; який відбувається через рух від
неусвідомленого до усвідомленого.

3.Родоначальником німецької класичної філософії є видатний мислитель :

а) Іммануїл Кант (1724-1804рр.};

б) Іоганн Готтліб Фіхте (1726-1814рр.);

в) Фрідріх Вільгельм Йозеф Шеллінг (1795-1854рр.).

4 У роботах докритичного періоду Кант розробляє:

а} ідею розвитку, спираючись на наукове знання, виступаючи як стихійний матеріаліст;

б) стає на позиції об'єктивного ідеалізму, визнаючи внутрішні суперечливості-
найголовнішими у трактуванні результатів пізнання;

в) гуманізує людські стосунки шляхом релігії любові.

5 У критичний період І. Кант:

а) виступав проти ідеалізму, релігії, обмежившись їх логічною критикою;

б) відкрито переходить на ідеалістичні позиції, розробляючи проблеми теорії
пізнання;

в) ставить питання захисту релігії від атеїзму й матеріалізму за допомогою
філософського ідеалізму;

г) а, в;

6 Розробляючи теорію пізнання ї. Кант вводить:

а» діалектичну логіку;

б) трансцендентальну логіку.

7 Антиномія (за І. Кантом):

а) первинні вродженні психічні структури, первинні схеми образів фантазії:

б) суперечність між двома твердженнями, в основі якої не логічні помилки, в)обмеженість системи тверджень, з якої вони виводяться;

г) проблема, що важко піддається вирішенню.

8. Апріорі -

а) моральне вчення, яке пропагує крайнє обмеження потреб людини;

б) невід'ємна властивість речі, субстанції;

в) ідеї та форми пізнання, які не набуті з досвіду.

9. Апостеріорі -

а) умовивид, в якому на основі схожості предметів за одними ознаками
робиться висновок про їх можливу схожість за іншими ознаками;

б) філософський принцип, за яким людина вважається центром Всесвіту;

в) знання, набуте в процесі досвіду.

10. Категоричний імператив-

а) формальне внутрішнє повеління, що існує у свідомості людини як вічний,
незмінний закон і ідеал поведінки людини;

б) абсолютна істина гегелівської філософської системи.

11. Іоганн Готтліб Фіхте (1726-1814рр.):

а) розробив філософію історії, мистецтва, історію філософії;

б) намагався вирішити проблему взаємозв'язку „Я" і „середовища";

в) підкреслює активний вплив природи на людину, об'єкта на суб'єкт.

12. Фрідріх Вільгельм Йозеф Шеллінг (1795-1854рр.):

а) усяке природне тіло є продукт діяльності динамічного початку (сили),
взаємодії протилежно спрямованих сил;

б) абсолютна ідея є не тільки початком, але й завершенням розвитку світу в
цілому.

\

13. Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831 рр.)-

а) світ складається з двох незалежних субстанцій - духовної і матеріальної;

б) абсолютна ідея, що існує вічно, вміщує в собі всі можливі явища природи і
суспільства.

14. Людвіг Андреас Фейєрбах (1804-1872рр.):

а) основою всього є хаос — безмежна, безформна маса;

б) існують три шляхи пізнання: „шлях павука", „шлях мурашки", „шлях
бджоли";

в) підкреслює активний вплив природи на людину, об'єкта на суб'єкт;
розуміння людини як природної, біологічної істоти.

15. Причини виділення „німецької філософії" в окремий стан:

а) увібрала в себе провідну проблематику та ідейні здобутки новоєвропейської філософії загалом, піднесла на новий рівень формування та вирішення проблем попередньої філософії;

б) була складовим елементом християнського світобачення, зосереджена на осмисленні духовних сутностеи.

Правильні відповіді:
Практична робота на тему :„Сучасна філософія" XX століття

1. Початком сучасного етапу в розвитку філософської думки вважається:

а) кінець ХІХ ст., коли з'являється некласична форма філософствування;

б) поява німецької класичної філософії XVIII - ХІХ ст.;

2. Головними гілками у розвитку філософської думки у II/ ХІХ ст. слід вважати:

а) позитивізм, неопозитивізм, постпозитивізм;

б) неокантіанство, неогегельянство, марксистська філософія, ірраціоналізм;

в) а, б.

3. Основні постулати неокантіанства базуються на принципах

а) трактування філософії як критики пізнання, на визнання апріорних форм;

б) сумнівах в вірогідності існування усього світу;

в) панування релігійної ідеології в духовному житті феодального суспільства.

4. Для неогегельянства характерними є:

а) загальні поняття стосовно індивідуальних предметів природи є первинними
і існують реально;

б) душа людини є формотворчим принципом лише при її поєднанні з тілом;

в) прагнення до створення моністичного світогляду на основі інтерпретації
вчення Гегеля.

\

5. „Сутність особистості складає незалежна від розуму воля" - відповідно до:

а) К. Маркса;

б) Фрідріха Ніцше;

в) Освальда Шпенглера;

г) Артура Шопенгауера.

6. „Життя - прояв волі до влади" - цитата належить

а) Опосту Конту;

б) Сьорену К'єркегору;

в) Фрідріху Ніцше;

г) Артуру Шопенгауеру.

7. Згідно позитивістської концепції Огюста Конта (1798-1857рр.)

а) абсолютна ідея, що існує вічно, вміщує в себе всі явища природи і
суспільства;

б) філософія не є наукою; дає узагальнене досягнення конкретних наук;

в) прояв волі - метафізичний, космічний процес, могутній потік творчого
формування.

8. Екзистенціалізм - це:

а) філософська течія, що визнає абсолютну унікальність людського буття;
філософія людського існування;

б) метод зведення суперечливих тверджень, жодному з яких неможливо надати
переваги;

в) невід'ємна властивість речі, субстанції.

9. Основними проблемами екзистенціалізму стали:

а) великі соціальні групи, безперервність зв'язку, віра;

б) людина як унікальна істота, філософія буття, гуманізм, проблема свободи і
відповідальності.

10. Представниками екзистенціалізму слід вважати:

а) А. Грамші, Ж.-П. Сартр, Е. Фромм;

б) О. Конт, Дж. Міль, Г. Спенсер;

в) С. К'єркегор, М. Гайдеггер, К. Ясперс, Хосе Ортега-і-Гассет, Ж.-П. Сартр.

11. Модель людини для екзистенціалістів:

а)людська істота, що перебуває в ситуації на грані життя і смерті, - зневірена і

стражденна; б) крайнє обмежена у потребах людина, яка відмовляється від життєвих благ.

12. Завданням філософії для екзистенціалістів є:

а)спроба проникнути в методологічні аспекти науки, розкрити природу

моралі, релігії, мистецтва; б) допомогти людині, коли життя втрачає для людини смисл, коли вона

стикається з необхідністю вибору між життям і смертю.

13. Найбільш поширеним напрямком сучасної релігійної філософії є:

а) „теологія звільнення";

б) атеїстичний екзистенціалізм;

в) неотомізм.

14. Неотомісти вважають:

а) людина є мірою всіх речей;

б) буття - об'єктивне Існування;

в) існує два джерела пізнання - природний розум і божественне одкровення;
Бог - тотожність сутності й існування.

І 5. Людину неотомізм розуміє як:

а) складну духовно-матеріально субстанцію;

б) сукупність переживань, в основі яких - рефлексія, розум.

16. Головним у психоаналізі є:

а) визначення місця та ролі людини у світі; необхідність виявлення природи

свідомості;

б) відкриття несвідомого, його спеціальне вивчення й широке філософське
тлумачення;

в) філософський метод тлумачення та розуміння феноменів культури.

17. Людина, за 3. Фрейдом, керується у своєму житті:

а) знанням, набутим в процесі досвіду;

б) сукупністю переживань зовнішнього досвіду;

в) „принципом задоволення" та „принципом реальності".

18. Сублімація -

а) ідеальне начало, настанова на всезагальне;

б) перетворення енергії несвідомих прагнень і переключення енергії
несвідомих прагнень на „дозволені типи соціальної діяльності";

в) перехід кількісних змін у якісні.

19. Структуралізм -

а) операція, за допомогою якої встановлюють осмисленість висловлювання;

б) відображення у свідомості людини певних сторін, якостей предметів, які
безпосередньо діють на органи чуття;

в)напрямок європейської філософії, що об'єднує ряд напрямків у соціорозманітному пізнанні, пов'язаних із виявленням структури, що зберігає свою сталість у ході перетворень і змін.

20. Герменевтика -

а) етичне вчення, яке проголошує метою життя людини насолоду;

б) логічний умовивід від часткового, одиничного до загального;

в) філософський метод тлумачення та розуміння феноменів культури, залежно
від контексту культури і від культурного суб'єкта.

Правильні відповіді:

Схожі:

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» ДОПОВ І Д Ь з дисципліни:...
«Державне регулювання процесів природокористування, національна система стандартів. Екологія будівництва – природна краса простих...
Додаток 8 до правил прийому в ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний...
Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем,...
ТЕМА ФІЛОСОФІЯ ЯК СИСТЕМА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
Філософія та буденність. Філософія як любов до мудрості. Філософія та мудрість: суперечливість їх буття. Філософія як проблема для...
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
1. Загальна характеристика
Якщо студент постійно відвідував заняття, успішно виконав усі контрольні завдання впродовж семестру, має позитивну атестацію на підставі...
1. Загальна характеристика
Якщо студент постійно відвідував занаття, успішно виконав усі контрольні завдання впродовж семестру, має позитивну атестацію на підставі...
Інформація про прийом документів для вступу у ДВНЗ «Нововолинський...

Тематика контрольних робіт по філософії для студентів заочної форми навчання
Вивчення навчального матеріалу по такому предмету як «Філософія», припускає не просто механічне запам'ятовування, а вдумливе і осмислене...
КИЇВСЬКИЙ РАДІОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАУ КОМПЛЕКТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ №1
Завдання (з 1-го по 12 тест) – це завдання з вибором однієї або кількох відповідей. Кожне правильно виконане завдання оцінюється...
Методические указания по развитию навыков чтения и устной речи по...
Якщо студент постійно відвідував заняття, успішно виконав усі контрольні завдання впродовж семестру, має позитивну атестацію на підставі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка