Організаційно-економічні механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах глобалізаційних викликів


НазваОрганізаційно-економічні механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах глобалізаційних викликів
Сторінка1/9
Дата28.02.2016
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
УДК:658.5.009.12
КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший проректор

___________А.О.ЗАДОЯ

«____»______________2015 р.

ЗВІТ
з науково-дослідної теми:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

0110U000147

(заключний)


Керівник теми:

д.е.н., проф. Павлова Валентина Андріївна


Дніпропетровськ

2015

ДНІПРОПЕТРОВСЬКий університет ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЗВІТ
з науково-дослідної теми:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

0110U000147


Виконавці теми
Керівник теми: д.е.н., професор В.А. Павлова

Виконавці теми: к.е.н., доцент Л.А. Гончар

к.е.н., доцент О.В. Кузьменко

к.т.н., доцент В.Г. М’ячин

к.т.н., доцент В.М. Орлова

к.е.н., доцент Г.А. Рижкова

к.н.з держ. управл., доцент О.Р. Сергєєва

к.т.н., доцент О.Ю. Холодова

Дніпропетровськ

2015 рік

 1. Короткий зміст викладу запиту

Тема НДР: Організаційно-економічні механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах глобалізаційних викликів.

Номер державної реєстрації теми: 0110U000147.

Назва вищого навчального закладу: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.

Характер НДР: прикладне дослідження.

Терміни виконання: початок – 02.10, закінчення – 02.15.

Фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період: 5,5 тис. грн.

Керівник НДР: д.е.н., проф. Павлова Валентина Андріївна.

Об’єктом дослідження є ринкові механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та науково-практичні засади організаційно-економічного механізму управління та конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізаційних викликів.

Метою виконання науково-дослідної теми є обґрунтування теоретичних положень та методологічних підходів до комплексного оцінювання і управління конкурентоспроможності підприємств та розробка науково-методичних і практичних рекомендацій щодо формування стратегій розвитку та підвищення ефективності управління підприємствами.

Основні завдання на вирішення яких спрямовано НДР:

формування конкурентних переваг підприємств, які функціонують на товарному ринку;

визначення тенденцій розвитку сфери виробництва споживних товарів;

дослідження впливу ринкових та інституційних факторів і стратегічного ресурсного потенціалу на стратегічний розвиток підприємств – виробників споживних товарів;

розробка науково-методичних і практичних рекомендацій щодо визначення ефективності управління підприємствами.

Очікувані результати: методика комплексного оцінювання конкурентоспроможності та визначення ефективності управління підприємств.

Опис процесу наукового дослідження:

Колектив кафедри товарознавства і торговельного підприємства працював над розв’язанням наступних завдань:

– розробка програми управління ресурсним потенціалом підприємства;

– розробка рекомендацій щодо управління якістю на підприємстві з метою підвищення його конкурентоспроможності;

– оцінка ефективності логістики в діяльності виробничих і торгових компаній;

 • безпека українських продуктів харчування та їх конкурентоспроможність на світовому ринку;

 • комплексне оцінювання конкурентоспроможності підприємства;

 • організаційно-функціональне забезпечення інноваційного розвитку підприємства.

2. Отримані наукові або науково-технічні результати
Отримані наукові або науково-технічні результати полягають у наступному:

– узагальнено проблеми формування та державного регулювання продовольчої безпеки України, напрями та умови її досягнення, обґрунтування перевірки харчових продуктів як основи безпечності їх споживання.

– запропоновано класифікацію підприємств роздрібної торгівлі, яка враховує нову їх типологію: підприємства-"лідери", конкурентні підприємства, ліберальні підприємства, початкуючі підприємства, підприємства-"невдахи".

– розроблена карта ситуації на продовольчому ринку на основі оцінки по рівню параметрів пропозиції(по відношенню ціна/якість) і сегментів споживачів(по платоспроможності і рівню споживання).

– систематизовані показники сфери торгівлі та запропоновано ознаки класифікації за параметрами масштабів діяльності і частки споживчого ринку;

– запропоновано методику вибору стратегії підприємства за рівнем його конкурентоспроможності;

– узагальнено передмови та фактори розвитку електронної комерції в Україні;

– запропоновано класифікацію типів споживачів екологічно безпечної продукції: лояльні, екологічно орієнтовані, прихильники, економні, ліберальні, які сформовані в результаті сегментування;

– розроблено методику відповідності ресурсного потенціалу підприємства його рейтингу;

– розроблено методику прогнозування попиту на інноваційну продукцію підприємства;

 • запропонована процедура прогнозування рівня конкурентоспроможності дозволяє визначити тенденцію розвитку інтегрального показника підприємства, що у свою чергу дає можливість обґрунтувати шляхи підвищення конкурентоспроможності у найближчій перспективі та розробити комплекс заходів, спрямованих на покращення поточного стану;

 • запропонований підхід до побудови портфеля взаємовідносин з учасниками розподілу продукції підприємства дозволяє сформульовати загальні рекомендації щодо вибору важелів координації діяльності учасників розподілу продукції підприємства;

 • проаналізовані стимул-реакції, які обумовлюють покупку органічних товарів і впливають на споживчий попит;

 • розроблено підходи до структурування асортименту спеціалізованого торговельного підприємства за АВС і XYZ методами, запропоновано на підставі матриці поєднаного аналізу визначати оптимальний асортиментний портфель;

 • розроблено харчові продукти функціонального призначення з метою задоволення потреб споживачів та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що виробляють м’ясні продукти;

  • систематизовано підходи щодо формування і управління подвійними стратегіями, їх наповнення, визначення цілей та інструментарію реалізації;

  • проаналізовані проблеми розвитку торгівлі у Дніпропетровський області;

  • визначені вагомі аргументи щодо необхідність зменшення використання харчових добавок.

– розроблено рекомендації щодо вибору стратегії розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств;

– проведено сегментування споживачів борошняних кондитерських виробів ПП “Бойко О.М.” для визначення асортиментного портфелю;

– отримано числові характеристики цінової еластичності попиту на кілька органічних товарів;

– надано характеристику інноваційної складової стратегічного управління підприємства;

– отримано міжнародний досвід з питань сертифікації і митного оформлення;

 • розглянуто проблеми бюджетного регулювання регіональної політики;

 • здійснено комплексне оцінювання конкурентоспроможності підприємства;

 • проведено дослідження переваг споживачів майонезу, що реалізується у роздрібній торговельній мережі;

 • визначено особливості проведення судово-товарознавчої експертизи складно технічного обладнання;

  • розроблено алгоритм визначення коду за УКТ ЗЕД при проведенні судово-товарознавчої експертизи.

Отримана науково-методична або науково-технічна продукція:

Опубліковано 10 колективних монографій, 2 навчальні посібники з грифом «Рекомендовано МОНМС України», 68 статей у фахових виданнях України, 27 статей у фахових виданнях зарубіжних країн, 18 статей в спеціалізованих, професійних виданнях, які не входять до переліку ВАК, 126 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 55 тез доповідей у збірках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій за кордоном.

Отримано 7 деклараційні патенти України на корисну модель, 1 патент України на промисловий зразок, 22 свідоцтва на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру. Подано 1 заявку на деклараційний патент України на корисну модель та 4 свідоцтва на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

Захищено 5 кандидатських дисертацій:

1. Барташевської Ю.М. «Інвестиційні ризики та шляхи їх мінімізації на машинобудівному підприємстві» (Науковий керівник д.е.н., проф. Павлова В.А.).;

2. Татарінова В.В. «Інноваційний розвиток кластерів малих та середніх підприємств машинобудування» (Науковий керівник д.е.н., проф. Павлова В.А.).;

3. Губарєва Р.В. «Конкурентоспроможність машинобудівного підприємства: оцінювання та управління» (Науковий керівник д.е.н., проф. Павлова В.А.);

4.Кузьменко О.В. «Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства» (Науковий керівник д.е.н., проф. Павлова В.А.);

5. Сергєєвої О.Р. «Оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського суспільства».

Матеріали НДР формуються за рахунок участі у її виконанні 2 докторантів (Гармідер Л.Д. та Орлова В.М.) та 2 аспірантів (Жукова А.Г. та Ільченко В.О.).

3. Відмінні риси і перевага отриманих результатів над вітчизняними або зарубіжними аналогами
Відмінні риси і перевага отриманих результатів над вітчизняними або зарубіжними аналогами полягають у наступному:

– інструменти управління асортиментом торговельного підприємства, дозволяють встановити оптимальний його перелік на підставі кількісного вираження взаємозв’язку між зміною попиту та цінами за допомогою цінової еластичності попиту.

– інструменти управління асортиментом торговельного підприємства, дозволяють встановити оптимальний його перелік на підставі кількісного вираження взаємозв’язку між зміною попиту та цінами за допомогою цінової еластичності попиту;

– розроблені рецептури ковбасних виробів та м’ясних січених напівфабрикатів з використанням зернобобової сировини нуту;

– інтерпретація сегментів з врахуванням характеристик споживачів дозволила отримати споживчий портрет покупців екологічно безпечних продуктів;

– методичний підхід до формування кадрового потенціалу на основі ціннісних переваг менеджерів середньої і вищої ланки українського бізнесу за шістьома характеристиками.

 • методичні підходи до визначення конкурентної позиції підприємства за SPASE-методикою і методом SWOT-аналізу з використанням результатів оцінки його ресурсного потенціалу дозволяють обґрунтувати переваги за рахунок ключових сильних сторін і удосконалити стратегічне управління ресурсним потенціалом;

 • розроблено підходи до формування подвійної стратегії, її наповнення, визначення глобальних і локальних стратегічних цілей та інструментарію реалізації;

 • розроблено підходи до прогнозування конкурентоспроможності машинобудівного підприємства методом екстраполяції на основі кривих зростання їх економічної динаміки за умови позитивних характеристик основних показників та незмінності параметрів у минулому є інструментом підтримки рівня досліджуваної категорії;

 • розглянуто потенціал вітчизняної оптової і роздрібної торгівлі при продажі органічної продукції;

 • проведено апробацію поєднаного аналізу асортименту для спеціалізованого магазину «Рибні товари»;

 • обґрунтовано доцільність застосування натуральної сировини рослинного походження для виробництва харчових продуктів функціонального призначення;

 • розглянуто підходи до формування подвійної стратегії, її наповнення, визначення глобальних і локальних стратегічних цілей та інструментарію реалізації;

 • розглянуто розвиток і проблеми торгівлі в нашому регіоні за даними Держкомстату України.

– за поточних цін майже усі проаналізовані органічні товари продемонстрували коефіцієнт точкової еластичності значно вищий за одиницю;

– запропоновано авторський підхід до процесної інновації на прикладі технології каталітичної газифікації вугілля;

 • розроблено інноваційні продукти харчування, що за рецептурним складом, споживною та біологічною цінністю відрізняються від традиційних;

 • запропоновано алгоритм визначення коду за УКТ ЗЕД, що доцільно застосовувати при проведенні судово-товарознавчої експертизи з метою підвищення об’єктивності її проведення;

– усі рекомендації адаптовано до особливостей функціонування вітчизняних підприємств.

4. Практична цінність результатів та продукції
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму управління та конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізаційних викликів. Розроблені методичні рекомендації можна використовувати у практики господарювання та управління підприємств, функціонуючих у сфери виробництва та послуг.

До результатів, які мають найбільше практичне значення належать пропозиції щодо використання:

– стандартів обслуговування на підприємстві, що дозволяє зберегти постійних клієнтів та залучити нових;

– цінових інструментів управління асортиментом торговельного підприємства, які дозволяють встановити оптимальний його перелік,

– набору збалансованих показників для підприємств роздрібної торгівлі, які координують завдання і цілі на усіх рівнях управління із загальною стратегією,

– неруйнівного експрес-контролю продукції, що дає можливість забезпечити необхідну якість,

 • інструментів, які дають змогу покращити діагностику банкрутства підприємств.;

– розроблених м’ясних продуктів, які мають функціональне призначення та дієтичні властивості;

– стандартів обслуговування на підприємстві, що дозволяє зберегти постійних клієнтів та залучити нових;

– інструментів управління торговельним асортиментом спеціалізованого магазину, які є основою його оптимального формування,

– профілю цільового сегменту споживачів екологічно безпечної продукції, який є основою управлінських рішень щодо залучення покупців екологічних товарів,

 • неруйнівного експрес-контролю продукції, що дає можливість забезпечити необхідну якість;

– виділені найбільш ефективні канали товароруху органічної продукції: спеціалізовані торгівельні мережі, індивідуальні дистриб'ютори та Інтернет-продажі;

– розроблені м’ясні продукти, які мають функціональне призначення та дієтичні властивості;

 • – розроблені молочні продукти з використанням плодово-ягідної сировини для підвищення імунодефіциту;

– на основі отриманих результатів зроблено висновки про можливості ціноутворення як елемента менеджменту торгівлі на ринку органічної продукції;

– запропонований інноваційний проект може бути використано при визначенні напрямів стратегічного розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу для обґрунтування стратегічних пріоритетів щодо раціонального використання ресурсів підприємства та формування концептуальних положень розвитку інноваційної діяльності.

 • розроблено продукти харчування, які мають функціональне призначення.

Результати дослідження впроваджені в діяльність вітчизняних підприємств та компаній, що підтверджено довідками та актами про впровадження – 65.

Основні наукові положення, висновки та рекомендації використано у методичному забезпеченні навчального процесу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля на кафедри товарознавства і торговельного підприємства при викладанні дисциплін “Комерційна діяльність”, “Торговельне підприємництво”, “Товарознавство (Харчових продуктів)”, “Товарознавство (Непродовольчих товарів)”, “Методологія і організація наукових досліджень”, “Управління якістю”, “Сертифікація товарів”.

Кількість учасників виконання НДР: штатних співробітників – 8, аспірантів, докторантів – 9, студентів – 64.
5. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за

науково-дослідною темою «Організаційно-економічні механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах глобалізаційних викликів»


№ п/п

Назва

Видавництво, журнал (назва, номер, рік, загальна кількість сторінок, сторінки)

Кількість умовних друкованих сторінок

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

1. Монографії

1.1

Комерційна логістика: аспекти теорії та практики: монографія

Д.: Вид-во ДУЕП, 2010.

– 188 с.

11,75

Гончар Л.А.,

М'ячин В.Г., Мазур В.М,. Титаренко Л.Д.

1.2

Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія:

Д.: Вид-во ДУЕП ім. А. Нобеля, 2011. – 352 с.

20,46

В.А. Павлова

О.В.Кузьменко, В.М. Орлова, Г.А. Рижкова

1.3

Управління торгівлею: регіональний аспект

Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012, – 220 с.

12,79

В.А. Павлова, Л.Д. Гармидер, Л.А. Гончар, В,М. Орлова, О.Р. Сергєєва.

1.4

Шляхи вдосконалення асортименту

і якості м’ясних продуктів

Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 222 с.

12,0

В. Д. Малигіна, О.Ю. Холодова.

1.5

Інноваційний розвиток підприємства: організація, оцінка потенціалу, ефективність

Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 200 с.

11,62

Павлова В.А.,

Татарінов В.В.,

Жукова А.Г.

1.6.

Мінімізація інвестиційного ризику за орієнтацією на економічну безпеку підприємства

Розділ колективної монографії «Сучасні технології управління на підприємстві». – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 86-95.

1,88

Павлова В.А., Барташевська Ю.М.

1.7

Оцінка конкурентоспроможності підприємства таксономічним методом

Розділ колективної монографії «Теоретичні і прикладні проблеми моделювання стійкого розвитку економічних систем» – Донецьк: «Сучасний друк», 2013. – С. 223-228.

0,5

Павлова В.А., Губарєв Р.В.

1.8

Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, механізм, стратегія

Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 152 с.

8,83

Павлова В.А. Кузьменко О.В.

Гончар Л.А.

1.9

Забезпечення системи управління територіальним розвитком інструментальними засобами упередження кризових явищ

Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): колективна монографія. Т.1. – Павлоград. АРТ Синтез-Т, 2014 – С. 233-241

0,6

Сергєєва О.Р.

1.10

Методологія наукових досліджень

Методологія наукових досліджень. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 297 с.

14.0

В. Д. Малигіна, О.Ю. Холодова.

2. Підручники, навчальні посібники з грифом МОН України

2.1

Товарознавство. Продовольчі товари

Київ: Вид-во Кондор, 2010. – 730 с.

45,63

Козлов А.П.,

Малигіна В.Д.

2.2

Комерційне товарознавство: навчальний посібник

К.: Кондор, 2012. – 286 с.

23,23

В.А. Павлова

Г.А. Рижкова, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва, О.В. Кузьменко

3. Статті у фахових закордонних виданнях

3.1

Эффективность внедрения коммерческой логистики как фактор повышения конкурентоспособности торгового предприятия

Современный научный вестник. 2010. – 1(83). – С. 57-66.

(г. Белгород. «Руснаучкнига»)

0,63

Павлова В.А.

Гончар Л.А.

3.2

Knowledge management in social-economic systems as an integrated function

Review of General Management», volume, 12, Issue, 2, Year, 2010, p. 154-165.

0,75

V Pavlova

V. Pikalov,

N. Zinukova

3.3

Исследование факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия

Современное состояние и перспективы развития пищевой промышленности и общественного питания. – Челябинск: Издательский центр Южно-Уральский государственный университет, 2011. – Т.1. – С. 145-148.

0,5

В.А. Павлова

О.В. Кузьменко

3.4

Моделирование ситуации на целевом рынке по параметрам предложения и сегментов потребителей

Потребительская кооперация: Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. – Минск. – 2011. – №4(35). – С. 17-23.

0,94

В.А. Павлова

3.5

О программном подходе к реализации стратегии

Вестник НГИЭИ. Серия Экономические науки. – Нижний Новгород. – 2012. – №11(18).

– С. 40-51.

0,75

В.А. Павлова

Д.М. Пармакли

В.М. Орлова

3.6

Качество обслуживания как конкурентное преимущество торгового предприятия

Современная торговля: теория, практика, перспективы развития: І междун. инновац. научно-практ. конф., Москва, март 2012 г.. – М.: Издательство Московського гуманітарного университета, 2012. – С. 406-411.

0,5

В.А. Павлова

3.7

Факторы развития электронной коммерции в Украине

Современная торговля: теория, практика, перспективы развития: І междун. инновац. научно-практ. конф., Москва, март 2012 г.. – М.: Издательство Московського гуманітарного университета, 2012. – С.520-522.

0,3

Г.А. Рижкова

3.8

Стратегическая карта торгового предприятия, реализующего стратегию дифференциации

Современная торговля: теория, практика, перспективы развития / Материалы Первой международной инновационной научно-практической конференции. М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2012. – С. 403-406. (1725 с).

0,31

В.М. Орлова

3.9

Тенденции развития рынка коньячных изделий в Украине

Современная торговля: теория, практика, перспективы развития / Материалы Первой международной инновационной научно-практической конференции. М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2012. – С. 520-523. (1725 с).

0,25

О.Р. Сергєєва

3.10

Связь роста качества и конкурентоспособности товаров с экологической сертификацией

Современная торговля: теория, практика, перспективы развития: І междун. инновац. научно-практ. конф., Москва, март 2012 г. – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2012. – С. 1059-1063.

0,4

О.В. Кузьменко

А.А. Левченко

3.11

Коммерческая логистика как инструмент повышения эффективности функционирования торговых предприятий

Современная торговля: теория, практика, перспективы развития: І междун. инновац. научно-практ. конф., Москва, март 2012 г. – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2012. – С. 94-98.

0,31

Л.А. Гончар

3.12

Маркетинг услуг предприятий ресторанного бизнеса

ІІ Международная инновационная научно-практической конференция «Современная торговля: теория, практика, перспективы развития» Московский гуманитарный университет, 2013. – С. 192-194.

0,31

Павлова В.А.

3.13

Оценка конкурентоспособности и финансового потенциала предприятия

Актуальные вопросы современной науки: сб. науч. трудов. – Вип. 24. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. – С. 246-254.

1,0

В.А. Павлова, Р.В. Губарев, О.В. Кузьменко

3.14

Проблемы инновационного восхождения Украины и Молдовы

Славянский университет Республики Молдова, 2012

0,5

В.А. Павлова, Н.М. Мишковец, Д.М. Пармакли

3.15

Прогнозирование спроса на продукцию предприятия методом имитационного моделирования

Научные труды БГЭУ. – Минск, изд-во БГЭУ, 2013. – №. - С.45-51

0,65

Толкач Г.В., М'ячин В.Г.

3.16

К определению стадий экономического развития предприятий по их конкурентным преимуществам

Новый взгляд Международный научный вестник: сборник научных трудов. Вып. 3. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – С. 277-286.

1,0

Павлова В.А.

3.17

О современных форматах торговли

ІІI Международная инновационная научно-практической конференция «Современная торговля: теория, практика, перспективы развития» Московский гуманитарный университет, (г. Москва, май 2014 г.) 2014. – С.135-140

0,5

Павлова В.А.

3.18

Концептуальная модель стратегического управления предприятием туристического бизнеса

Ученые записки Высшей школы менеджмента и охраны труда: Катовице, Польша. – 2014

0,63

Момот В.Є.

Павлова В.А.

Кузьменко О.В.

3.19

Актуальные тенденции на рынке розничных продаж

Международная инновационная научно-практической конференция «Современная торговля: теория, практика, перспективы развития» Московский гуманитарный университет, (г.Москва, март 2014 г.) 2014. – С. 272-276.

0,38

Орлова В.М.

3.20

Инновационная составляющая стратегии развития предприятия

Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 9. Ч. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М.: 2014. – 682 с. ISBN 978-5-248-00742-4. (– С. 563-566)

0,69

Орлова В.М.

3.21

Маркетинговые коммуникации. Украинский аспект

Материалы третьей международной инновационной научно-практической конференции « Современная торговля: теория, практика, перспективы развития». Москва 2014. С. 425-429.
Рижкова Г.А.

3.22

Прогнозирование спроса на продукцию предприятия методом имитационного моделирования

Вестник БГЭУ, 2014. - №1.

0,8

Мячин В.Г.

Толкач Г.А.

3.23

Трансформация проблемы питания продовольственной цепи

ІІI Международная инновационная научно-практической конференция «Современная торговля: теория, практика, перспективы развития» Московский гуманитарный университет, (г. Москва, май 2014 г.) 2014. – С. 347-353.

0,4

Холодова О.Ю.,

Гончар Л.А.

3.24

Трансформация проблемы питания продовольственной цепи

ІІI Международная инновационная научно-практической конференция «Современная торговля: теория, практика, перспективы развития» Московский гуманитарный университет, (г. Москва, май 2014 г.) 2014. – С. 347-353.

0,4

Холодова О.Ю.,

Гончар Л.А.

3.25

Конкурентоспособность предприятий розничной торговли

ІIІ Международная инновационная научно-практической конференция «Современная торговля: теория, практика, перспективы развития» Московский гуманитарный университет, (г. Москва, май 2014 г.) 2014. – С. 26-30

0,25

Гончар Л.А.,

Холодова О.Ю

3.26

Проблемы развития молочной промышленности Украины

ІIІ Международная инновационная научно-практической конференция «Современная торговля: теория, практика, перспективы развития» Московский гуманитарный университет, (г. Москва, май 2014 г.) 2014. – С. 319-322.

0,25

Сергеева Е.Р.

3.27

судебно-товароведная экспертиза: научно-теоретический аспект

практическая конференция «Инновационные технологии в промышленности – основа повышения качества, конкурентоспособности и безопасности потребительских товаров» Российский университет Кооперации, (г.Москва, 31 октября 2014 г.) 2014. – С. 261-267.

0,3

Малыгина В.Д., Холодова О.Ю.

4. Статті у фахових виданнях, які входять до переліку ВАК України

4.1

Про взаємозв’язок між корисністю та конкурентоспроможністю продукції за мікроекономічною теорією

Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. – 2010. – №1(3). – С. 248-255.

0,5

Павлова В.А.

М'ячин В.Г., Губарєв Р.В.

4.2

Оцінювання ресурсного потенціалу підприємств машинобудівної галузі

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – №1. – С. 152-156.

0,63

Павлова В.А.

Кузьменко О.В.

4.3

Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в умовах глобалізаційних викликів

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірн. наук. праць. Вип. 257. Т. 5.  Д: “Наука і освіта”. – 2009. – С. 1128-1134.

0,44

Павлова В.А.

4.4

Сучасні аспекти мотиваційного менеджменту

Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць ДУЕП, вип. 1(8) 2010. – С. 145-151.

0,44

Павлова В.А.

Рижкова Г.А., Мазур В.М.

4.5

Специфічні характеристики підприємства і стратегія розвитку кадрового потенціалу: теоретичні аспекти і взаємозв’язок

Академічний огляд. – 2010. –№.2(33) – С. 77-82

0,75

Павлова В.А.

Гармидер Л.Д.

4.6

Розробка моделі вибору конкурентної стратегії промислового підприємства

Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць НАУ ім. М.Є. Жуковського. – Харків: ХАІ, 2010. – Вип. 1(9). – С. 5–16.


0,5

Павлова В.А.

Губарев Р.В.

4.7

Стратегия и программа креативизации управления

Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 20109. – №1(3). –Том 2. – С. 253-262.

0,56

Пигоров Г.С., Малый В.В.,

Антоненко С.В.,

Орлова В.Н.

4.8

Дослідження якості споживчих продукцій та збутової політики виробничих підприємств

Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Д.: Освіта і наука, 2010. Вип. 263. Т.7. С. 1894 – 1904.

0,63

Гончар Л.А., Орлова В.М.

4.9

Конкурентні переваги: взаємозв’язок ринкових характеристик і рівнів управління

Академічний огляд. – 2010. –№ 2(33). – С. 152-159.

0,88

Орлова В.М., Гончар Л.А.

4.10

Сегментування споживачів за різними інформаційними джерелами для прийняття управлінських рішень

Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – Вип.2(9). – С. 139-145.

0,38

Орлова В.М., Рижкова Г.А., Бакатура Є.О.

4.11

Неразрушающий контроль качества продукции: внедрение, эффективность, перспективы

Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наук. праць. – 2010. – Вип. 1 (8). – С. 229-234

0,56
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Значення торговельної марки в управлінні конкурентоспроможністю підприємства
...
Конкурентоспроможністю підприємства
За визначенням Європейського форуму з проблем управління, "конкуренто­спроможність це реальна чи потенційна можливість фірм в умовах,...
Поткін Олександр Олександрович
...
ПОЛОЖЕННЯ про управління організаційно-виконавчої роботи Тернопільської міської ради
Управління організаційно-виконавчої роботи (надалі – управління) є виконавчим органом міської ради, нею утворюється, їй підзвітне...
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА СТАДІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
У статті досліджено особливості діяльності підприємств на стадії стабілізації. Розглянуто методи управління підприємством в сучасних...
Освітні округи як чинники модернізації управління освітою регіону
Управління розвитком освітніх округів у контексті підвищення якості регіональної системи освіти
• Керівництво та лідерство. Організаційна культура
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації
Досліджено процеси, які відбуваються у розвитку світової економіки. Визначено сутність глобалізаційних процесів, їхні позитивні та...
Статья посвящена проблемам формирования содержания экономических...
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПО СТАТТЯМ БАЛАНСУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Урок зі спецкурсу «Власна справа»
Тема: Організаційно-правові форми підприємств та особливості їх функціонування в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка