• Керівництво та лідерство. Організаційна культура


Скачати 288.04 Kb.
Назва• Керівництво та лідерство. Організаційна культура
Сторінка1/3
Дата14.05.2013
Розмір288.04 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Економіка > Керівництво
  1   2   3
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами

І.Формула спеціальності:
   

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством (менеджмент).
' Продовження. Початок у «Бюлетені ВАК України» № 3 - 2001 р.
ІI. Напрями досліджень:

• Підприємство як суб'єкт господарювання.
• Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
• Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.
• Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
• Місце й роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
• Економічна безпека підприємницької діяльності.
• Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.
• Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного використання.
• Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
• Виробничо-господарська діяльність підприємства.
• Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
• Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
• Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.
• Затрати та собівартість продукції.
• Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
• Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).
• Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
• Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
• Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.
• Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).
• Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
• Керівництво та лідерство. Організаційна культура.
• Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.
• Ефективність управління персоналом на підприємстві.
• Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
економічні науки

 

СКЛАД РАДИ Д 26.058.01 

      1. Мостенська Тетяна Леонідівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, декан факультету економіки і менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04 - голова

 

  

2. Заїнчковський Анатолій Олександрович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04 - заступник голови 

 

                                             

 

3. Марченко Валентина Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

вчений секретар

 

4. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

5. Волощук Георгій Олександрович, д.е.н., професор кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України , спеціальність 08.00.04

6. Войнаренко Михайло Петрович, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри обліку і аудиту Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

7. Говорушко Тамара Андріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

8. Гуткевич Світлана Олександрівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

9. Драган Олена Іванівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04.

10. Крисанов Дмитро Федосович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, спеціальність 08.00.04

11. Мартиненко Василь Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України, спеціальність 08.00.04

12. Пархомець Микола Кирилович, д.е.н., професор, завідувач кафедри аграрного бізнесу Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

13. Пугачов Микола Іванович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки, спеціальність 08.00.04

14. Сичевський Микола Петрович, д.е.н., професор, Голова Комітету харчової промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства України, спеціальність 08.00.04

15. Сологуб Олена Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04

16. Сингаївський Ігор Олегович, д.е.н., професор кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04.

17. Яценко Володимир Микитович, д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04.

18. Тарасюк Галина Миколаївна, д.е.н., професор кафедри економіки Житомирського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04.

19. Федулова Ірина Валентинівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність 08.00.04


Перелік захищених дисертаційних робіт
2009 рік

В 2009 році в спеціалізованій вченій раді було захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.


 1. Климчук С. В. «Еволюція та механізми фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості України».

 2. Коренюк П.І. «Ефективність відтворення ресурсного потенціалу продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика”.

 3. Кундєєва Г.О. «Інноваційні процеси в діяльності м’ясопереробних підприємств з позиції маркетингу розвитку новацій».

 4. Магдич С.Б. «Залучення і використання іноземних інвестицій підприємствами харчової промисловості».

 5. Москаленко В.О. «Формування кадрового потенціалу на підприємствах харчової промисловості України».

 6. Сілакова Г.В. «Джерела інвестиційної діяльності та формування їх структури на підприємствах кондитерської промисловості».

 7. Тарасюк Г.М. «Управління плануванням діяльності підприємств харчової промисловості».

 8. Христофорова І.В. «Управління собівартістю продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості».

 9. Федулова І.В. “Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств хлібопекарної промисловості».

2010 рік

В 2010 році в спеціалізованій вченій раді було захищено 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.


 1. Юрчишена Л. В. «Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості»

 2. Гнатенко О.А. «Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств-виробників молочних консервів».

 3. Жовковська Т.Т. «Розвиток підприємств з виробництва продовольчих товарів на основі формування споживчого попиту (на прикладі підприємств пиво безалкогольної галузі)».

 4. Полінчин-Ярова Т.В. «Управління товарним портфелем підприємств хлібопекарної промисловості».

 5. Остапченко Н.В. «Реструктуризація заборгованості як засіб підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості».

 6. Волощук О.Г. «Економічна ефективність виробництва продукції підприємств олійно-жирової промисловості».

 7. Барабанова В.В. «Фінансові важелі підвищення ефективності підприємств хлібопекарської галузі».

 8. Капінус Л.В. «Реклама як чинник управління поведінкою споживачів (на матеріалах підприємств з виробництва безалкогольних напоїв)».

 9. Сучков А.В. «Ефективність франчайзингу як інструменту інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості».

 10. Штанько Л.О. «Формування ефективної інвестиційної стратегії підприємств молочної промисловості».

 11. Тюха І.В. «Управління розвитком конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі».

 12. Омельченко К.Ю. «Підвищення прибутковості підприємств хлібопекарної промисловості з використанням антиінерційної факторної моделі розвитку».

 13. Брутян К.С. «Обгрунтування доцільності створення промислово-фінансових груп на базі підприємств харчової промисловості».

 14. Ткаченко О.В. «Методичні підходи реінжинірингу підприємств харчової промисловості». 2011 рік

В 2011 році в спеціалізованій вченій раді було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.


 1. Луців О.Р. «Конкурентна стратегія підприємств в умовах невизначеності (на прикладі молокопереробних підприємств)».

 2. Сисоєнко І.А. «Формування стратегії інтеграційного розвитку підприємств льонопереробної галузі».

 3. Говоруха Ж.А. «Формування інноваційної стратегії підприємств хлібопекарної галузі».

 4. Коваленко Н.М. «Впровадження кластерної моделі розвитку молопереробних підприємств харчової промисловості».

 5. Левицька І.В. «Управління відтворенням основних засобів в корпораціях».

 6. Мілінчук О.В. «Вартісно-орієнтоване бюджетування як підхід до управління підприємствами харчової промисловості».

 7. Марченко В.М. «Методологія самоорганізації злиття та поглинання і досягнення синергетичного ефекту в корпораціях молочної промисловості».

 8. Водянка Л.Д. «Формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості».

 9. Момчева А.М. «Формування стратегії розвитку на засадах комплексного оцінювання діяльності молокопереробних підприємств».

 10. Ґудзь Ю.Ф. «Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств (на прикладі харчової промисловості Волинської області)».

 11. Маркова С.В. «Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств лікеро-горілчаної промисловості».

 12. Коткова Н.С. «Формування інноваційно-активних підприємств спиртової промисловості».

 13. Нагорний Є.В. «Ефективність функціонування підприємств спиртової промисловості на засадах інноваційного розвитку».

 14. Мостова М.А. «Управління санаційними заходами підприємств харчової промисловості».

 15. Дунда С.П. «Управління розвитком підприємств хлібопекарної галузі».

 16. Слободян Н.Я. «Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств молочної промисловості».Анотації
Луців О. Р. Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизначеності (на прикладі молокопереробної галузі). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет харчових технологій, Київ, 2011.

Дисертацію присвячено розробці теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо конкурентної стратегії підприємства в невизначених умовах.

Удосконалено визначення термінів “стратегія” та “конкурентна стратегія”, методику проведення комплексної оцінки формування конкурентної стратегії окремої стратегічної одиниці бізнесу, що забезпечує покращення механізму та деталізує моделювання імовірних сценаріїв розвитку подій відповідно до критеріїв. Розроблено “колесо розвитку конкурентної стратегії”, яке відображає взаємозв’язок між ключовими факторами успіху у галузі, конкурентним статусом та конкурентною стратегією. Створено модель формування програми коригування конкурентної стратегії, за допомогою якої можна визначити вид ризику та його величину, та модель стратегічного аналізу підприємств, яка відображає економічну залежність ризику та конкурентної стратегії.

Запропонована модель формування програми коригування конкурентної стратегії та модель стратегічного аналізу були апробовані на молокопереробних підприємствах Тернопільської області.

Ключові слова: стратегія, конкурентна стратегія, “колесо розвитку конкурентної стратегії”, ризик, конкурентоспроможність.
  1   2   3

Схожі:

ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва: Ґендер і лідерство
Ми починаємо з повсякденного використання студентами термінів „лідер” і „лідерство”. Далі ми приділяємо увагу теоріям лідерства,...
ЗАВДАННЯ
Охарактеризуйте поняття: «культура», «матеріальна культура», «духовна культура». Назвіть види духовної культури
ЛЕКЦІЯ 2-3
Отже, культура мовлення — це й культура мислення та культура суспільних (соціальних) і духовних стосунків людини
І. КУЛЬТУРА: ПОНЯТТЯ, ТЕОРІЇ, ПІДХОДИ
Ренесансу, культура Бароко та ін Нарешті, по-четверте, слово "культура" вживається як абстрактна, узагальнююча назва для різноманітних...
Філіп Котлер Маркетинг менеджмент Розробка маркетингових стратегій...
Маркетинг менеджмент Розробка маркетингових стратегій для лідерів, претендентів на лідерство, послідовників і мешканців ринкових...
Періодизація історії української культури
Поняття культура. Українська народна та національна культура: їх основний зміст і взаємозв’язок
Керівництво визначає загальні цілі розвитку підприємства і основні способи їх досягнення
У процесі формування стратегії діяльності підприємства беруть участь вище керівництво, команда плановиків, керівники та спеціалісти...
4. Трипільці: археологічна культура чи цивілізація. Проблема витоків української культури
Культура це все що створено людиною, людським суспільством, фіз розумовою працею на благо людини
Навчальна програма ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА Профільний рівень
Мета предмета «Фізична культура» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка