ТЕСТИ


НазваТЕСТИ
Сторінка1/6
Дата13.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ТЕСТИ

з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.050200 «Менеджмент»

у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства аграрної політики та продовольства України


ТЕМА 1
«СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»
1.Об 'єктом вивчення менеджменту є:

1) працівники керуючої і керованої систем організації;

2) процес управління діяльністю підприємств;

3) теоретичні засади управлінської діяльності;

4) проектування систем менеджменту.
2. Суб 'єктом вивчення менеджменту є:

1) працівники керуючої і керованої систем організації;

2) процес управління діяльністю підприємств;

3) теоретичні засади управлінської діяльності;

4) проектування систем менеджменту.
3.Який з принципів менеджменту спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, впровадження інновацій тощо:

1) принцип цілеспрямованості;

2) принцип активізації;

3) принцип динамічної рівноваги;

4) принцип демократизації управління.
4. Який з принципів менеджменту дає змогу розглядати організацію як відкриту систему, що складається із взаємодіючих та взаємопов 'язаних елементів:

1) принцип системності;

2) принцип динамічної рівноваги;

3) принцип цілеспрямованості;

4) принцип взаємозалежності.
5. Що слід розуміти під терміном "Менеджмент"

 1. керування якоюсь системою;

 2. управління організацією в ринкових умовах із обов'язковим застосуванням економічних методів;

 3. походить від англійського "management" і означає керувати, очолювати;

 4. передбачає очолювання та керування якоюсь системою;


6. З яких частин складається економічний механізм менеджменту?

 1. внутрішнього фірмового управління, управління виробництвом;

 2. управління персоналом, внутрішньо фірмового управління, управління виробництвом;

 3. управління виробництвом і управління персоналом;

 4. внутрішньо фірмового управління, управління виробництвом, управління матеріально-технічними засобами;


7. В чому полягає основна ціль менеджменту?

 1. у забезпеченні прибуткової діяльності підприємства;

 2. у подоланні ризиків на ринку;

 3. у здійсненні виробництва товарів;

 4. у визначенні ефективних шляхів реалізації продукції;


8. Основне завдання менеджменту - це:

 1. направлення працівників до спільних дій постановкою єдиних завдань для досягнення цілей організації;

 2. об'єднання працівників до спільних дій постановкою конкретних задач;

 3. уміння ефективно управляти, удосконалюючи структуру організації;

 4. удосконалення управлінського механізму;


9.Предмет менеджменту, як науки управління включає:

 1. процес виробництва і обміну продукції;

 2. дослідження законів і закономірностей життєдіяльності організацій, а також відносин між працюючими в процесі виробництва;

 3. організаційні, управлінські та міжособові відносини між працюючими в процесі виробництва;

 4. процес контролю за роботою кадрів;


10. Об'єктом вивчення менеджменту є:

 1. контроль за господарською діяльністю;

 2. організаційні відносини в організації;

 3. трудові колективи та процеси, які в них здійснюються;

 4. контроль за діяльністю кадрів;


11. Метод - це науковий аналіз:

 1. поведінки людини в організації;

 2. вплив людини на ситуацію;

 3. взаємозв'язок людини і колективу в організації;

 4. поведінки людини в організації, взаємозв'язку і взаємного впливу людини і колективу на ситуацію;


12. Принципи менеджменту визначають:

 1. способи діяльності членів організації;

 2. правила взаємодії між членами організації;

 3. стосунки, відповідно до яких повинна створюватися, функціонувати і розвиватись система управління;

 4. всі відповіді правильні;


ТЕМА 2
«ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ»
13. За концепцією наукового управління запропоновано:

 1. оптимізацію діяльності підприємства

 2. оптимізацію розподілу грошових коштів

 3. введення «ноу-хау»

 4. організаційний вплив на колектив


14. Початком визнання управління наукою і самостійною сферою досліджень є:

 1. експерименти Р. Оуена щодо мотивації колективної праці;

 2. публікація Ф. Тейлором книги «Принципи наукового управління»;

 3. публікація книги Н. Маккіавеллі «Правитель»;

 4. відкриття клинопису;


15. На початку формування менеджменту як науки було створено 5 наукових шкіл. Вкажіть, якої з перелічених нижче не існувало:

 1. школа наукового управління;

 2. школа людських стосунків;

 3. школа науки управління;

 4. адміністративна школа;


16. В працях яких науковців знаходимо зародження наукових ідей менеджменту?

 1. Сократа;

 2. Платона;

 3. Маккіавеллі;

 4. Аристотеля;


17. Хто із науковців вперше сформулював принцип «економічної людини»?

 1. Томас Гобос;

 2. Джеймс Стюарт;

 3. Адам Сміт;

 4. Роберт Оуен;

18. Найвідомішими представниками концепції наукового управління є:

 1. Ф. Тейлор, Г. Емерсон;

 2. А. Файоль, М. Вебер;

 3. М. Фолліт, Е. Мейо, А. Маслоу;

 4. Д. Мак - Грегор, Г. Форд;


19. Важливим внеском «Школи людських відносин» у практику управління було:

 1. створення універсальних принципів управління;

 2. систематичне стимулювання праці з метою збільшення її продуктивності і обсягів виробництва;

 3. застосування в управлінні математичних підходів;

 4. перенесення центру ваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;


20. На що направлена концепція адміністративного управління:

 1. удосконалення організаційної структури;

 2. на розробку проблем і принципів управління організацією в цілому;

 3. удосконалення організаційної структури;

 4. централізацію управління;


21. Основні характерні риси переходу до постіндустріального розвитку це:

 1. розвиток наукового і виробничого потенціалу;

 2. впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво;

 3. науково-технічний прогрес, а також концентрація наукового і виробничого потенціалу;

 4. орієнтація на нові умови розвитку суспільного виробництва;


ТЕМА 3
«ОРГАНІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ»
22.Вкажіть з яких підсистем складається організація, як система:

 1. керуючої та керованої

 2. керуючої

 3. керованої

 4. організаційної


23. Організація — це група людей, діяльність яких свідомо чи спонтан­но координується задля досягнення:

 1. прибутку;

 2. спільної мети;

 3. конкурентних переваг;

 4. ринкових позицій;


24. До методів не прямого впливу належать:

 1. математичні методи

 2. соціологічні дослідження;

 3. розробка технологічного процесу виробництва

 4. конкуренти


25. До неформальних методів прогнозування відносять:

 1. промислове шпигунство

 2. кадровий склад підприємства

 3. управління виробництвом

 4. грошові кошти


26. Вкажіть, яку з наведених нижче структур не можна класифікувати як організацію:

 1. студентська група;

 2. вищий навчальний заклад;

 3. маркетингова компанія;

 4. екологічний рух «Грінпіс»;


27. Для організацій, що здійснюють посередницьку діяльність, найважливішим ресурсом є:

 1. технологія;

 2. персонал;

 3. інформація;

 4. все вищеназване;


28. Підприємець — це людина, що:

 1. приймає рішення і прагне будь-що його виконати, покладаючись на класичні методи управління;

 2. приймає рішення і прагне досягти цілі, виявляючи гнучкість, ризикуючи, відмовляючись від нежиттєздатних ідей;

 3. шукає нові можливості у бізнесі, але не бажає ризикувати власним капіталом;

 4. надає перевагу децентралізації в управлінні, не використовує неформальні зв'язки;


29. Визначте, які поняття із нижченаведених не відповідають визна­ченню організації як системи:

 1. синергізм;

 2. симбіоз;

 3. залежність від зовнішнього середовища;

 4. динамічна рівновага;


30. Різниця між формальними і неформальними організаціями поля­гає в тому, що:

 1. формальні виникають внаслідок реалізації певних проектів, а неформальні — внаслідок соціальної взаємодії;

 2. перші створені особами, які, взаємодіючи між собою, впливають одна на одну, а в других взаємодія відбувається без взаємного впливу;

 3. в основі формування формальних груп — вторинні потреби людини;

 4. неформальні організації виникають тільки всередині формальної організації;


31. До внутрішнього середовища підприємства не належать:

 1. мета діяльності;

 2. організаційна структура;

 3. прийняті норми і правила поведінки;

 4. економічні закони, що регламентують діяльність підприємства;


32. Поділ цілей на економічні, організаційні, технічні, соціальні, нау­кові, політичні — це їх класифікація за ознакою:

 1. ієрархічності;

 2. змісту;

 3. функціональною;

 4. належності до фаз життєвого циклу організації;


33. Сукупність елементів і логічних взаємозв'язків між ними, яка сприяє найефективнішому перетворенню вхідних ресурсів у кінцевий продукт і досягненню цілей організації, — це:

 1. структура організації;

 2. організаційна культура;

 3. технологія управління;

 4. всі відповіді правильні;


34. На підприємствах, що використовують технології масового виробництва, організаційні структури характеризуються рівнем централізації:

 1. високим;

 2. низьким;

 3. середнім;

 4. задовільним;


35. Поділ технологій на багатоланкові, посередницькі та інтенсивні здійснено:

 1. Дж. Вудворд;

 2. Дж. Томпсоном;

 3. Г. Емерсоном;

 4. Ч. Аркрайтом;


36. Розподіл завдань, пов'язаних з машинами, устаткуванням, інс­трументами, сировиною, формує:

 1. виробничу структуру підприємства;

 2. організаційну структуру підприємства;

 3. структуру управління підприємством;

 4. технологічна структура підприємства;


37. Вкажіть, які з вищеназваних факторів зовнішнього середовища не відносять до факторів непрямої дії:

 1. політичні;

 2. науково-технологічні;

 3. демографічні;

 4. преференції споживачів;


38. До факторів мікросередовища хлібокомбінату не відносять:

 1. населення міста;

 2. борошномельний завод;

 3. посушливе літо;

 4. Податковий кодекс;


39. До факторів макросередовища університету не належать:

 1. соціально-культурні пріоритети населення регіону;

 2. рівень ВВП на душу населення країни;

 3. рівень інфляції в країні;

 4. Міністерство освіти і науки України;


40. До факторів зовнішнього середовища, що прямо впливають на діяльність меблевої фабрики, не належать:

 1. деревообробний комбінат;

 2. мережа меблевих салонів;

 3. Міжнародна виставка-ярмарок «Сучасні деревообробні технології»;

 4. місцеві ЗМІ;


41. До факторів зовнішнього середовища, що опосередковано впли­вають на діяльність кондитерської фабрики, належать:

 1. дитячі садочки;

 2. демографічна ситуація в країні;

 3. ціни на какао-боби на світовому ринку;

 4. зміна митних тарифів на імпортно-експортні операції;


42. До причин, що спонукують підприємства виходити на зовнішні ринки, не відносять:

 1. митні тарифи та збори;

 2. нижчу вартість виробничих ресурсів;

 3. систему судочинства;

 4. рівень освіти та кваліфікації трудових ресурсів;


43. До факторів зовнішнього середовища, що безпосередньо впли­вають на діяльність плодоконсервного комбінату, не належать:

 1. вступ України до COT;

 2. підвищення рівня життя населення;

 3. поява на ринку технологій принципово нового безвідходного способу переробки кісточкових плодів;

 4. чинний Податковий кодекс;


44. Визначте, які з нижченазваних факторів зовнішнього середовища істотно не впливають на діяльність туристичної фірми:

 1. політичні;

 2. науково-технологічні;

 3. екологічні;

 4. природні;


45. Вкажіть, яке із зазначених нижче підприємств зазнає найменшого негативного впливу в разі підвищення вартості електроенергії:

 1. машинобудівний завод;

 2. лікарня;

 3. деревообробний комбінат;

 4. автопарк;


46. Організація — це група людей, діяльність яких свідомо чи спонтан­но координується задля досягнення:

 1. прибутку;

 2. спільної мети;

 3. конкурентних переваг;

 4. ринкових позицій;


47. Вкажіть, яку з наведених нижче структур не можна класифікувати як організацію:

 1. студентська група;

 2. вищий навчальний заклад;

 3. маркетингова компанія;

 4. екологічний рух «Грінпіс»;


48. Для організацій, що здійснюють посередницьку діяльність, найважливішим ресурсом є:

 1. технологія;

 2. персонал;

 3. інформація;

 4. кошти;


49. Підприємець — це людина, що:

 1. приймає рішення і прагне будь-що його виконати, покладаючись на класичні методи управління;

 2. приймає рішення і прагне досягти цілі, виявляючи гнучкість, ризикуючи, відмовляючись від нежиттєздатних ідей;

 3. шукає нові можливості у бізнесі, але не бажає ризикувати власним капіталом;

 4. надає перевагу децентралізації в управлінні, не використовує неформальні зв'язки;


50. Управлінський персонал поділяють на керівників, спеціалістів, службовців (технічних виконавців):

 1. залежно від функціональної ролі в процесі управління;

 2. залежно від посади, яку вони займають;

 3. залежно від особистої ролі в управлінні підприємством;

 4. залежно від стажу роботи;  1   2   3   4   5   6

Схожі:

1. ВСТУП. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
ТЛ-Класика, 2004, а тести – з видання Гілецький Й. Р. Соціально-економічна географія світу: Тести і практичні роботи. 10 клас: Посібник...
1. ВСТУП. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ
Пробний навчальний осібник. – Львів: ВНТЛ-Класика. 2006 – 160 с. Тести усі з видання: Тести і практичні роботи. 6 клас: Посібник...
1. ВСТУП. НАСЕЛЕННЯ
Гілецький Й. Р. Географія України: Тести і практичні роботи. 9 клас: Посібник для учнів. – Івано-Франківськ: НВ Місто, 2003. У ньому...
Питання – тести з теми «ВОЛЕЙБОЛ»

Завдання для зрізів знань учнів по темі «Правильні многокутники» Теоретичні тести

Тести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік і аудит"

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ТЕСТИ
За яким напрямом економічний аналіз підрозділяється на прогнозний, оперативний, ретроспективний, перспективний?
ТЕСТИ
Принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава
ТЕСТИ
Принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава
ТЕСТИ
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка