Висновок (звіт) щодо фінансових звітів річних


Скачати 233.14 Kb.
НазваВисновок (звіт) щодо фінансових звітів річних
Дата24.04.2013
Розмір233.14 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

ТОВ „Аудиторська фірма „ПРОФІТ-АП”

(свідоцтво №3657 від 29.09.05р., рішення АПУ №153/3)

03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10

тел. 539 24 27, 456 35 43, факс.067 231 28 29

e-mail: Profit-Up@ukr.net

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

ТОВ «Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП»

про річну фінансову звітність

професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ»

станом на кінець дня 31.12.2011 року
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Керівництву ТОВ «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ»

Адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 13-Г.

усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів
Цей аудиторський висновок, який складається з:

 1. Аудиторського висновку (звіту) щодо фінансових звітів річних;

 2. Іншої допоміжної інформації;

 3. Основних відомостей про аудиторську фірму;

 4. Фінансових звітів річних за рік, що завершується 31.12.2011 року, які додаються.
 1. Висновок (звіт) щодо фінансових звітів річних

Вступ

Цей висновок (звіт) складено щодо фінансових звітів професійного учасника фондового ринку.

Повне найменування торговця цінними паперами: Товариство з обмеженою відповідальністю

«ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» (далі - ТОВ «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ», Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 35141325.

Місцезнаходження Товариства: Укpаїна, 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, буд.13-Г.

Дата державної реєстрації Товариства: 14.05.2007 р.
Відповідно до Статуту Товариства предметом діяльності Товариства є:

 • брокерська діяльність;

 • дилерська діяльність;

 • андеррайтінг;

 • депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;

 • діяльність з управління цінними паперами.


При здійсненні виключної діяльності з торгівлі цінними паперами допускається здійснення окремих видів діяльності, пов’язаних з обігом цінних паперів, насамперед діяльності по наданню консультацій власникам цінних паперів.
Згідно Довідки органу Державного комітету статистики України серія АА№ 236641від 12.05.2011р. ТОВ «ДІ ’ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» здійснює такі види діяльності за системою КВЕД:

67.12.0 біржові операції з фондовими цінностями;

65.23.0 інше фінансове посередництво;

67.13.0 інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;.
ТОВ «ДІ ’ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» створене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», іншими законодавчими актами України.
У зв’язку зі зміною місцезнаходження ТОВ «ДІ ’ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» 18 січня 2008 року отримало повторне свідоцтво про державну реєстрацію Серії А01 №260871, номер запису про державну реєстрацію 1 070 107 0003 028164, дата проведення державної реєстрації 14.05.2007 р., а 11.05.2011р. Товариство отримало виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серія ААБ №429502.
Кількість учасників Товариства згідно Статуту в редакції чинній на дату видачі висновку – дві особи. Відомості про учасників Товариства, які відповідають положенням Статуту Товариства, наводяться нижче.

Відомості про засновників (учасників) Товариства на дату висновку

№№ п/п

Засновник (прізвище, ім’я, по батькові; для юридичної особи – повна назва і представник)

Місцезнаходження

Ідентифікацій-ний номер (для юридичної особи – код за ЄДРПОУ / номер в реєстрі)

Вклад до статутного фонду, грн.

Відсоток у статутному фонді, %

1

2

3

4

5

6Компанія з обмеженою відповідальністю «РОМЕЛЕО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД»

Республіка Кіпр, Апх. Макаріу ІІІ, 115, Протеас Хаус, 5-й поверх, 3021, Лімасол, Кіпр

Номер згідно свідоцтва про інкорпорацію 194369

6999882,92

59,999Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтинговий центр «ОМЕГА-ПРОФІТ»

Україна, 03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10

Код 32557701

4666783,08

40,001


Компанія здійснює діяльність на підставі: Ліцензій про право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами:

 • брокерська діяльність серії АВ №393868, видана ДКЦПФР 28.01.2008 р. зі строком дії з 16.06.2007 р. по 16.06.2012 р.;

 • дилерська діяльність серії АВ №393869, видана ДКЦПФР 28.01.2008 р. зі строком дії з 16.06.2007 р. по 16.06.2012 р.;

 • діяльність з управління цінними паперами серії АВ №416731, видана ДКЦПФР 09.06.2008 р. зі строком дії з 09.06.2008 р. по 09.06.2013 р.;

Ліцензії про право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність:

 • депозитарна діяльність зберігача цінних паперів серія АГ №399436, видана ДКЦПФР 11.11.2010 р. зі строком дії з 11.11.2010 р. по 11.11.2015 р.


Цей висновок (звіт) підготовлено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706 у зв’язку з наданням Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» (далі – Товариство, ТОВ « ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ») регулярної звітної інформації професійного учасника фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів річних Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ», що включають: баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року та інші пояснювальні примітки, з метою висловлення думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ», а також фінансові результати його діяльності згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України, вимогами нормативно-правових актів регулюючого органу.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, нормативно-правових актів України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством Фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання Фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух власного капіталу за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.
Звіт про розгляд додаткової інформації (розкривається згідно вимог державного регулятора - НКЦПФР)
1. Вартість чистих активів на кінець звітного 2011 року ТОВ «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» становить 13279 тис. грн.

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України.
2. Ми ознайомилися з відомостями, що лягли в основу складання іншої звітної інформації, що подається та/або розкривається разом з річними фінансовими звітами. На основі її аналізу ми робимо висновок про відсутність в Інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами пропусків, перекручень та суттєвих суперечностей з інформацією наведеною у фінансовій звітності Товариства.
3. Ми розглянули отриману від Товариства інформацію як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження викривлень внаслідок шахрайства.

Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами як того вимагають МСА, керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної іншої інформації про відомі факти таких дій з боку управлінського персоналу, працівників, відповідальних за фінансову інформацію або інших осіб.
15.03.2012 року
Річні фінансові звіти ТОВ «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» підтверджує аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП» (свідоцтво №3657 видане аудиторською палатою України 29.09.05 р.)

Директор (керуючий партнер) аудиторської фірми

“ПРОФІТ-АП” (сертифікат аудитора серії А

№ 004904 виданий 30.11.01 р. чинний до 30.11.15 р.) Є.М. Баран

03113, м.Київ, вул.Дружківська, 10


2) Інша допоміжна інформація
Цей параграф Аудиторського висновку від 15.03.2012 року складено нами у відповідності до:

 • Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку з урахуванням Методичних рекомендацій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 14.07.2009 р. №885;

 • Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. за №1360.


Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, на основі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

За результатами виконаних нами аудиторських процедур нами не помічено жодних суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність Товариства відповідає у всіх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР.
Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень Товариства.
Звіт включає узагальнену інформацію щодо:

1. активів;

2. зобов’язань;

3. власного капіталу;

4. доходів та витрат, прибутків/збитків;

5. Іншої допоміжної інформації (розкривається згідно з вимогами державного регулятора ринку цінних паперів).
1. Активи

1.1 Статті основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу
Товариство контролює активи, які відносяться до складу статті «Нематеріальні активи». Їх первісна вартість станом на дату балансу - 6 тис.грн. Залишкова вартість дорівнює 4 тис.грн.

Первісна вартість контрольованих Товариством основних засобів станом на дату балансу становить 34 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів становить 1 тис.грн.
1.2 Статті фінансових інвестицій
Статтю «Довгострокові фінансові інвестиції» 6 683 тис.грн. формує вартість частки у статутному капіталі господарського товариства. Дана стаття станом на 31.12.2011 року оцінена за методом участі в капіталі. Дохід від участі в капіталі відображений у відповідній статті 110 звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

Товариство станом на 31.12.2011р. володіло поточними фінансовими інвестиціями загальною вартістю 7 803 тис.грн.

Поточні фінансові інвестиції оцінені в балансі за собівартістю придбання. Дана стаття зокрема включає:

 • акції українських емітентів – 5 692 тис.грн.

 • інвестиційні сертифікати та акції українських ІСІ – 1 111 тис.грн.

 • векселі українських емітентів - 1 000 тис.грн.


1.3 Статті запасів, дебіторської заборгованості та коштів
Стаття Інша поточна дебіторська заборгованість становила 1 тис.грн..

Стаття Грошові кошти становила 1 тис.грн.
Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі станом на 31.12.2011р. інформації про активи Товариства, їх розмір, реальну вартість та класифікацію.
2. Зобов`язання

Визнання та первісна оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.

Ми підтверджуємо реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності Товариства за наступними статтями:

Статтю «Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги» формує залишок заборгованості перед продавцями цінних паперів, що склалася станом на 31.12.2011 – 252тис.грн.

Поточні зобов’язання за розрахунками в пасиві балансу складається зі статей:

   • «Розрахунки зі страхування» 1 тис.грн.

   • «Розрахунків з оплати праці» 1 тис.грн.

   • Інші поточні зобов’язання – 44 тис.грн.


Аудит зобов’язань підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2011р. інформації про їх розмір та класифікацію.
3. Власний капітал
Структура та призначення власного капіталу відповідає загальним положенням та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал».

3.1. Формування статутного капіталу
Рішення про створення Товариства прийнято на Установчих зборах засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» 27 квітня 2007 року (Протокол №1).

Відповідно до Статуту Товариства, зареєстрованого 14 травня 2007 року в редакції чинній по 19 серпня 2007 року, статутний капітал було сформовано у розмірі 700000 (Сімсот тисяч грн. 00 копійок) гривень.

Відповідно до рішення Зборів учасників Товариства від 10 серпня 2007 року єдиний засновник Товариства Карабчук Юрій Леонідович вийшов зі складу Товариства. Новим учасником Товариства стала Компанія з обмеженою відповідальністю «РОМЕЛЕО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД». Відповідні зміни до установчих документів були внесені 20 серпня 2007 року.

За Статутом, державна реєстрація якого була проведена 18 січня 2008 року в редакції чинній по 26 листопада 2008 року розмір статутного капіталу становив 1500000,00 (Один мільйон п’ятсот тисяч грн. 00 коп.), що дорівнює 297030,00 (Двісті дев’яносто сім тисяч тридцять) Доларів США 00 центів за курсом, який зафіксовано в Статуті.

Наступне рішення про збільшення статутного капіталу до розміру 7000000,00грн було прийнято Зборами учасників 25 листопада 2008 року. Державна реєстрація змін до установчих документів була проведена 27 листопада 2008 року.

Відповідно до рішення учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» 03 серпня 2010 року (Протокол №1-2010) до складу учасників Товариства прийнято Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово – консалтинговий центр «Омега – Профіт».

Також було прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу (Протокол №1-2010 від 03.08.2010р.) за рахунок внеску нового учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово – консалтинговий центр «Омега – Профіт» та за рахунок збільшення частки Компанії з обмеженою відповідальністю «РОМЕЛЕО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД».

Статутний капітал Товариства згідно Статуту, державна реєстрація якого відбулася 02 вересня 2010 року (Протокол №1-2010 від 03.08.2010 р.), складає 11 666 666,00 грн. Станом на дату державної реєстрації (на дату внесення останніх змін до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців) Статуту, тобто на кінець дня 02 вересня 2010 року Статутний капітал Товариства був оплачений на загальну суму 11 666 783,07 грн. грошовими коштами в національній валюті України.

На дату балансу та на дату видачі аудиторського висновку частки учасників Товариства сплачені повністю грошовими коштами у валюті України. Неоплаченого капіталу Товариство не має. Відомості про сплату наведені у Таблиці 1.
Таблиця 1. Відомості про сплату вкладу до статутного капіталу з реєстром банківських документів станом на дату видачі аудиторського висновку

№ п/п

Засновник/ учасник

Вартість частки, яка належать засновнику (учаснику), грн.

Сума вкладу, зроблена в оплату частки засновника (учасника), грн.

Документи, що засвідчують вклад, зроблений в оплату частки засновника (учасника)

Відсоток фактичної сплати засновником (учасником) частки у статутному капіталі, %

1.

Карабчук Юрій Леонідович

700000,00

700000,00

Виписки банку ВАТ «Родовід Банк»:

за 11.05.2007 року на суму 350000,00грн.

(ном. док. 74_5);

за 25.05.2007 року на суму 350000,00грн.

(ном. док. 74_8);


100,0
Разом по ПЕРШОМУ вкладу засновника

700000,00

700000,00

-

100,0

2.

Компанія з обмеженою відповідальністю «РОМЕЛЕО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД»

800000,00


800000,00


Виписки банку ВАТ «Родовід Банк»:

за 23.06.2008 року на суму 8000000,00грн.100,0
Разом по ДРУГОМУ вкладу учасників

800000,00

800000,00

-

100,0
Всього за Статутом, чинним з 18.01.2008 р. по 26.11.2008 р.

1500000,00

1500000,00

Х

100,0

3.

Компанія з обмеженою відповідальністю «РОМЕЛЕО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД»

5500000,00

5500000,00

Виписки банку ВАТ «АгроКомБанк»:

за 28.11.2008 року на суму 5500000,00грн.


100,0
Разом по ТРЕТЬОМУ вкладу учасників

5500000,00

5500000,00

-

100,0
Всього за Статутом, чинним з 27.11.2008 р. по 02.09.2010 р.

7000000,00

7000000,00

Х

100,0

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-консалтинговий центр «ОМЕГА-ПРОФІТ»

4666783,07

4666783,07

Виписка банку АТ «Єврогазбанк»:

за 06.08.2010 року на суму 4666783,07грн.
Разом по ЧЕТВЕРТОМУ вкладу учасників

4666783,07

4666783,07

-

100,0
Всього за Статутом, в редакції, чинній з 02.09.2010 р.

11 666 666,00

11 666 783,07
100,001


Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Товариства станом на дату державної реєстрації (на дату внесення останніх змін до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців) до Статуту перевищує величину нормативного розміру власного капіталу для торговців цінними паперами (крім банків), встановлену пункту 13 Глави 2 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених Рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 № 346.Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Товариства станом на дату державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції (на дату внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців) відповідає величині нормативного розміру статутного капіталу для торговців цінними паперами (крім банків), встановлену пунктами 4, 5 та 6 глави першої та пункту 2 глави другої розділу ІІІ Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 р. № 345.


Таким чином, розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Товариства станом на дату державної реєстрації чинного Статуту відповідає вимогам законодавства.
3.2. Розмір чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2011 року становить 1613 тис.грн.
3.3. Власний капітал
На дату звіту 31.12.2011 року Товариство мало загальний розмір власного капіталу (чистих активів) 13 279 тис.грн.

Розмір власного капіталу Товариства станом на дату балансу перевищує величину зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу.
Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2011р. інформації про його оцінку, розмір та відповідність вимогам чинного законодавства.
4. Доходи, витрати та фінансові результати
Облік доходів ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290.

Податковий облік валових доходів ТОВ «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» ведеться відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 року за №283/97- ВР (зі змінами та доповненнями).

Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 “Доходи від реалізації” по субрахункам у відповідності з чинним законодавством. Визначення балансового та оподатковуваного прибутку відбувається згідно з чинним законодавством України.

За весь звітний рік загальний дохід від реалізації клієнтам послуг (комісійна винагорода, тощо) становив 16 тис.грн. (р.010 форми 2). Собівартість послуг, що надавалися клієнтам Товариства відповідно становила 10 тис.грн.

Адміністративні витрати Товариства за 2011 рік всього склали 257 тис.грн.

Стаття Інші операційні витрати за 2011 рік становила 17 тис.грн.

Тобто, операційний збиток за звітний рік становив  268 тис.грн.
Інші статті доходів та витрат Товариства мають наступні значення:

 • інші доходи звичайної діяльності 13 553 тис.грн. (виручка від реалізації цінних паперів, що знаходилися у власності Товариства).

 • інші витрати – (14 230) тис.грн. (статтю формує собівартість реалізованих цінних паперів).

 • дохід від участі в капіталі 1 571 тис.грн.


Таким чином, фінансовий результат від фінансової та інвестиційної діяльності за 2011 рік склав 894 тис.грн.
Таким чином, чистий прибуток Товариства за 2011 звітний рік склав 625 тис.грн., що підтверджується свідченнями отриманими під час аудиту.
5. Звіт про розгляд іншої допоміжної інформації Товариства.

  1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

Вартість чистих активів на кінець звітного 2011 року ТОВ «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» становить 13279 тис. грн.

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України.

Розмір власного капіталу ТОВ «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» відповідає вимогам пункту 13 Глави 2 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених Рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 № 346.
5.2. Відсутність суттєвих суперечностей у представленій аудитору іншої фінансової інформації.
Аудитором перевірений числовий та текстовий матеріал, який наводиться Клієнтом - ТОВ «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» у Довідці про показники фінансового стану торговця цінними паперами (крім банків). Аудит підтверджує, що, так звана, інша фінансова інформація, яка подається до органу державного регулювання, розкрита повністю та відповідає за обсягом, формою подання та змістом розкриття вимогам до такої інформації, що передбачені законодавством. Зокрема під час аудиту були отримані докази, достатні для підтвердження того, що іншу фінансову інформацію, яку Товариство подає до контролюючого органу, складено у відповідності до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 08.06.2004 р. №279.

Показники фінансового стану торговця цінними паперами (крім банків) Товариства кореспондують зі статтями його фінансової звітності, тобто при їх складанні не допущено помилок та перекручень, які б вказували на відсутність належної співставності показників фінансово-господарської діяльності.
Ми ознайомилися з відомостями, що лягли в основу складання вищезгаданої звітної інформації. На основі її аналізу ми робимо висновок про відсутність в Довідці про показники фінансового стану торговця цінними паперами (крім банків) пропусків, перекручень та суттєвих суперечностей з інформацією наведеною у фінансовій звітності Товариства.
5.3 Оцінка ризиків суттєвого викривлення у фінансових звітах внаслідок шахрайських дій
Ми розглянули отриману від Товариства інформацію як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження викривлень внаслідок шахрайства.

Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами як того вимагають МСА, керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної іншої інформації про відомі факти таких дій з боку управлінського персоналу, працівників, відповідальних за фінансову інформацію або інших осіб.
5.4. Інформація щодо розміру чистого прибутку

Інформацію щодо обсягу чистого прибутку розкрито Товариством у Звіті про фінансові результати. Розкриття інформації щодо визначення чистого прибутку відповідає вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.
5.5. Інформація про викуп власних акцій (корпоративних прав)

Товариство не має викуплених акції станом на дату балансу та не здійснювала операції з викупу (наступного продажу) власних акцій у звітному періоді 2011 року.
5.6. Дотримання вимог щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

Товариство є професійним учасником фондового ринку. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку визначені спеціальні вимоги щодо показників ліквідності торгівців цінними паперами.

Відповідні показники ліквідності для торговців цінними паперами визначені Положенням про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 27.12.2007 № 2381.

Ми підтверджуємо, що Товариство дотримувалося вимог щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку. Зокрема, Товариство здійснювало розрахунок та в цілому дотримувалося нормативів показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку торговцями цінних паперів, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, мають право на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності, дилерської діяльності, управління цінними паперами).

Інформація, наведена Товариством у довідці про показники фінансового стану торговця цінними паперами (крім банків) за станом на 31.12.2011 року (складена згідно додатків 9, 13, 14 до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами) складена без пропусків, без суперечностей і невідповідностей із інформацією, що наводиться у фінансовій звітності Товариства.

Зокрема ми підтверджуємо інформацію щодо наступних показників фінансового стану Товариств станом на 31.12.2011 року, які розкриваються Товариством у зазначеній вище довідці:

 • коефіцієнт абсолютної ліквідності 18,91;

 • коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом 0,03;

 • коефіцієнт рентабельності активів 0,05;

 • коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,97.


5.7. Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та опис забезпечення за цінними паперами).

Товариство не здійснювало випуск цінних паперів, які вимагають відповідного забезпечення.
5.8. Стан виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами. Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації»

Протягом звітного 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.
3) Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП», заснованою в 2005 році, основні відомості про яку наводяться нижче

Повна назва:Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП»

Код ЄДРПОУ

33641008

Місцезнаходження:

03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10

Реєстраційні дані:

ТОВ «Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП» зареєстроване Святошинською районною у м.Києві Державною адміністрацією 29 серпня 2005 року №10721020000004291

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво №3657 видане за рішення Аудиторської палати України від 29 вересня 2005 року №153/3 (продовжено рішенням АПУ від 14 липня 2010 №119/3, чинне до 14.07.2015 року).

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Свідоцтво серії АБ № 000102 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 117 від 22.02.2007 року. (строк дії продовжено до 14.07.2015 року).

Керівник

Баран Євгеній Миколайович

Інформація про аудитора

Сертифікат аудитора - Серії А №004904, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 30 листопада 2001 року №104, термін дії продовжено до 30 листопада 2015 року

Контактний телефон/факс

(044) 539-2427/(067) 231-2829


Підставою для проведення перевірки є договір №14/12-111 від 01.03.2012р. між ТОВ «ДІ’ ЕН’ КЕЙ КАПІТАЛ» та ТОВ «Аудиторська фірма «ПРОФІТ-АП».

Перевіркою було охоплено період фінансово-господарської діяльності Товариства з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року.

Початок перевірки – 05.03.2012 року,

Кінець перевірки – 14.03.2012 року
15.03.2012 року

Фінансову звітність підтверджує аудиторська фірма “ПРОФІТ-АП” (свідоцтво № 3657 видане аудиторською палатою України 29 вересня 2005 року, свідоцтво видане ДКЦПФР 22 лютого 2007 року Серії АБ № 000102)

Директор (керуючий партнер) аудиторської фірми

“ПРОФІТ-АП” (сертифікат аудитора серії А

№ 004904 виданий 30.11.01 р. чинний до 30.11.15 р.) Є.М. Баран

03113, м.Київ, вул.Дружківська, 10Схожі:

Висновок (звіт) щодо фінансових звітів річних
Фінансових звітів річних за рік, що завершується 31. 12. 2012 року, які додаються
1) Висновок (звіт) щодо фінансових звітів річних
Фінансових звітів річних за рік, що завершується 31. 12. 2012 року, які додаються
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Свідоцтва: 33 від 19. 02. 2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30. 11. 2015 року, проведено незалежну...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка