АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 181.38 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата23.02.2016
Розмір181.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи     1. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)
щодо фінансової звітності та річних звітних даних

кредитної спілки «Хосен»

станом на 31 грудня 2014 року

Правлінню кредитної спілки «Хосен»
Національній комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг
І. Звіт щодо річної звітності
Вступний параграф

Основні відомості про кредитну спілку


Повна назва

Кредитна спілка «Хосен»

Код ЄДРПОУ

22107810

Місцезнаходження

88000, Закарпатська обл. м. Ужгород, вул. Берчені, 21

Свідоцтво про державну реєстрацію

№384335 Серія АОО від 04.06.2004 р.

Дата державної реєстрації, номер реєстрації

04.06.2004 р. № 13241200000000326

Дата останніх змін до установчих документів та номер реєстрації змін

16.05.2013 р. № 13241050019000326

Основні види діяльності за КВЕД

64.92 Інші види кредитування

Чисельність працівників

12

Банківські реквізити

АКІБ “УкрСиббанк” м. Харків МФО 351005

п/р 26506055860000

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензії на здійснення діяльності

Відсутні

Наявність відокремлених підрозділів (філій, відділень) кредитної спілки

Відсутні


Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності кредитної спілки «Хосен» (далі – КС), що включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 рудня 2014 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності та річних звітних даних, які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Відповідальність управлінського персоналу за річну звітність

Правління КС несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів та річних звітних даних у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї річної звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА), зокрема 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання річної звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність та річні звітні дані відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Кредитної спілки «Хосен» станом на 31 грудня 2014 року та фінансові результати, рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, законодавства України.
При проведенні аудиту використовувались :

 1. Статут.

 2. Свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО, № 384335 від 04.06.2004 р.

 3. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії КС № 799 від 04.06.2004р., реєстраційний номер 14100305.

 4. Первинні документи за період з 01.01 по 31.12.2014 р.;

 5. Журнали операцій по всіх рахунках бухгалтерського обліку за період з 01.01 по 31.12.14 р.;

 6. Головна книга за 2014 р.;

 7. Фінансова звітність за 2014 р.

 8. Звітні дані КС до Нацкомфінпослуг за 2014 р.

Аудитори перевіряли інформацію, наведену в:

 • Балансі (Звіті про фінансовий стан) на 31 рудня 2014 року;

 • Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік;

 • Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;

 • Звіті про власний капітал за 2014 рік;

 • Примітках до річної фінансової звітності за 2014 р.

А також перевірялись звітні дані КС, які включають:

 • дані про фінансову діяльність КС за 2014 рік;

 • дані про склад активів та пасивів КС станом на 31.12.2014 р.;

 • дані про доходи та витрати КС за 2014 рік;

 • розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів КС за 2014 рік;

 • дані про кредитну діяльність КС за 2014 рік;

 • дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2014 рік;

 • дані про діяльність відокремлених підрозділів КС за 2014 рік.

Цей висновок підготовлено на підставі інформації, отриманої під час аудиторської перевірки вищевказаної звітності та у відповідності з вимогами:

 • Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ;

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996–ХIV;

 • Закону України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ (зі змінами);

 • «Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 р. №1070/2011;

 • «Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 р. № 7;

 • «Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядженням Держкомфінпослуг від 25.12.2003 р. № 177;

 • «Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою», затверджених розпорядженням Держкомфінпослуг від 18.12.2003 р. № 171;

 • «Положення про Державний реєстр фінансових установ», затвердженого розпорядженням ДКРРФПУ від 28.08.2003 р. № 41 (далі Положення про реєстр);ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

Стан бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. за № 996–ХIV з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і інших господарських операцій і з врахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облік в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з врахуванням вимог затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку в кредитних спілках.

Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі із застосуванням комп'ютерної техніки.

Наказом про облікову політику від 02.01.2014 р. № 1 визначено сукупність принципів, методів, які використовуються КС для складання і подання фінансової звітності.

Задовільний стан бухгалтерського обліку в КС «Хосен» забезпечив своєчасне складання та подання до відповідних інстанцій фінансової, податкової та статистичної звітності.

Аудиторами перевірено відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один до одного, зокрема, що підтверджує реальність і точність фінансової діяльності КС.

Аудиторами підтверджується відповідність даних фінансової звітності Кредитної спілки даним обліку та відповідність даних форм звітності один одному.
Інвентаризація активів та зобов’язань

У відповідності до ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, кредитною спілкою проведено інвентаризацію активів та зобов'язань станом на 01.12.2014 року. Інвентаризація проведена на підставі наказу Голови Правління № 37 від 01.10.2014 року.

За результатам проведеної інвентаризації відхилень не виявлено, що підтверджено інвентаризаційними описами по рахункам бухгалтерського обліку.

Дебіторської та кредиторської заборгованості з терміном позовної давності, що минув не встановлено.

Аудитори не спостерігали за проведенням річної інвентаризації основних засобів, товарно - матеріальних цінностей та інших активів, тому що дата її проведення передувала початку аудиторської перевірки. З урахуванням такого обмеження, висловлення думки щодо достовірності наявних активів та зобов’язань базувалось виключно на підставі первинної документації та регістрів синтетичного та аналітичного обліку.
Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу.

Облік основних засобів

Облік основних засобів ведеться відповідно до вимог П(с)БО 7 «Основні засоби».

В фінансовій звітності відображені основні засоби:

 • які контролюються КС;

 • вартість яких визначена по історичній собівартості придбання;

 • які утримуються з метою використання їх у процесі діяльності КС протягом терміну корисного використання, що перевищує календарний рік.

Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку основних засобів. Нарахування амортизації здійснюється відповідно до обраної облікової політики.

В примітці ІІ «Основні засоби» КС достовірно розкрито інформацію щодо класифікації основних засобів і їх руху протягом 2014 року.
Облік нематеріальних активів

Облік нематеріальних активів в КС ведеться у відповідності з вимогами П(с)БО 8 «Нематеріальні активи».

В примітці І «Нематеріальні активи» достовірно розкрито інформацію про нематеріальні активи і їх рух за 2014 рік.
Облік капітальних інвестицій

В примітці ІІІ «Капітальні інвестиції» розкрито інформацію про придбання капітальних інвестицій КС за 2014 рік в розрізі видів інвестицій.
Облік грошових коштів.

Бухгалтерський облік та документальне оформлення касових операцій за 2014 р. у Кредитній спілці відповідає вимогам «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженому постановою Правління Національного Банку України від 15.12.2004 р. № 637.

Ведення та документальне оформлення кредитною спілкою операцій по розрахунковому та інших банківських рахунках відповідає вимогам відповідних нормативних актів, зокрема, «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

В примітці VІ «Грошові кошти» достовірно розкрито інформацію щодо залишку грошових коштів КС станом на 31.12.2014 р. за місцем їх знаходження.
Облік дебіторської заборгованості.

Визнання та облік дебіторської заборгованості проводиться відповідно до П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

У відповідності до «Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 р. № 7, КС сформований резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів в сумі 1001,0 тис. грн. Вказане Положення вимагає від КС визначати рівень прострочення кредиту в залежності від терміну і умов кредитного договору. Оскільки, питання, які викладені у цьому висновку розглядалися лише у рамках проведення аудиту фінансової звітності КС за 2014 рік на основі вибіркового тестування та з використанням принципу матеріальності, як того вимагають Міжнародні стандарти аудиту, ми не мали змоги отримати достатні і незалежні аудиторські докази щодо оцінки КС рівня прострочення всіх кредитів. Відповідно, ми не мали змоги визначити чи була потреба в коригуванні сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів.

Дебіторська заборгованість на 31.12.2014 р. складає 7502,0 тис. грн., в тому числі:

 • за розрахунками з бюджетом - 1,0 тис. грн.

 • із нарахованих доходів – 1177,0 тис. грн.

 • інша поточна – 6324,0 тис. грн.

Аналітичні дані дебіторської заборгованості відповідають даним синтетичного обліку.

В примітці VII «Забезпечення і резерви» наведено інформацію про нарахування та використання резерву сумнівних боргів у 2014 році.

В примітці ІХ «Дебіторська заборгованість» розкрито інформацію щодо іншої поточної заборгованості за строками непогашення станом на 31.12.2014 р.
Облік зобов'язань.

Визнання, облік та оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до П(с)БО 11 «Зобов’язання». Загальна сума зобов'язань КС становить 3437,0 тис. грн., в т.ч.:

 • довгострокові зобов’язання - 42,0 тис. грн.

 • поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 1902,0 тис. грн.

 • за розрахунками з бюджетом - 8,0 тис. грн.

 • інші поточні зобов’язання – 1485,0 тис. грн.

Інші довгострокові зобов'язання, відображені в балансі за їх теперішньою вартістю, яка визначена на підставі очікуваної суми майбутніх платежів, в залежності від умов нарахування відсотків.

Розрахунки з оплати праці працівникам ведуться на рахунку 661 «Розрахунки з оплати праці». Заробітна плата нараховується згідно штатного розпису. Вибірково перевірено нарахування та утримання від зарплати податку з доходів фізичних осіб, обов’язкових відрахувань єдиного соціального внеску, порушень не виявлено.
Забезпечення виплат персоналу
Наказом „Про формування облікової політики" КС від 02.01.2014 року № 1 прийнято рішення про формування резерву забезпечення виплат відпусток в розмірі 8,22 % від планового річного фонду оплати праці. Станом на 31.12.2014 року розмір резерву забезпечення виплат відпусток становить 42,0 тис. грн.

За результатами перевірки аудитори підтверджують реальність розміру зобов’язань КС за звітний період.
Облік власного капіталу.

Облік капіталу відповідає вимогам чинного законодавства.

Структура капіталу на 31.12.2014 р. відображена в табл. 2.

Таблиця 2. Структура капіталу КС «Хосен»


Найменування

Сума, тис. грн.

Капітал разом

4357,0

Пайовий капітал

958,0

Додатковий капітал

622,0

Резервний капітал

1536,0

Нерозподілений прибуток

1241,0


За результатами господарської діяльності у 2014 р. КС отримано чистий прибуток у сумі 156,0 тис. грн. Сума нерозподіленого прибутку на 31.12.2014 р. – 1241,0 тис. грн. Результат діяльності підтверджується первинними документами. У звітних даних про фінансову діяльність КС, нерозподілений дохід відображено правильно, згідно даних бухгалтерського обліку.

Облік резервів

Резервний капітал сформовано в сумі 1536,0 тис. грн. згідно Закону України “Про кредитні спілки” резервний капітал повинен складати не менше як 15% від суми активів (від наданих позичок). Станом на 31.12.2014 року сума наданих позик становить 7289,0 тис. грн., резервний капітал відповідно повинен становити не менше 1093,4 тис. грн. Фактично сума резервного капіталу кредитної спілки на 31.12.2014 р. становить 1536,0 тис. грн.

Резервний капітал кредитної спілки “Хосен” відповідає нормативному значенню.
Аудиторською перевіркою підтверджується правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення.
Облік доходів і фінансових результатів.

Визначення виручки та фінансових результатів діяльності проводилось Спілкою у звітному періоді у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського обліку та звітності.

В примітці V «Доходи і витрати» розкрито інформацію про розмір інших операційних, фінансових та інвестиційних доходів КС за 2014 рік.
Облік витрат

Склад витрат, їх визнання та порядок розподілу відповідають вимогам П(с)БО 16 «Витрати».

За звітний період витрати Спілки склали – 1613,0 тис. грн. Дані про витрати наведено в табл. 1.
Таблиця 1. Витрати КС «Хосен»

Найменування витрат


Сума, тис. грн.

Адміністративні витрати


832,0

Інші операційні витрати

781,0

Разом:

1613,0


В примітці V «Доходи і витрати» розкрито інформацію про розмір інших операційних, фінансових та інвестиційних витрат КС за 2014 рік.

При перевірці фінансової звітності КС "Хосен", зокрема Балансу (ф. №1) станом на 31.12.2014 р. аудиторами встановлено, що статті балансу відповідають критеріям, викладеним у п.10 П(с)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, тобто:

- існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.


Система корпоративного управління та внутрішнього контролю
Аудитори оцінювали систему внутрішнього контролю з точки зору, що стосується складання та достовірного подання КС фінансової звітності, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що перевірялася, та іншою інформацією, що розкривається керівництвом та подається до Нацкомфінпослуг не виявлено. Це свідчить про те, що внутрішній контроль за складанням і достовірним представленням фінансової звітності виконує свої функції на належному рівні.
Відповідно до вимог ст. 15 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у Спілці працює внутрішній аудитор, який підпорядковується Спостережній Раді.
Згідно статуту та чинного законодавства органами управління Спілкою є:
Вищий орган управління Кредитної спілки – загальні збори її членів.

В період між Загальними зборами інтереси членів КС «Хосен» представляє Спостережна Рада

Виконавчий орган – правління кредитної спілки «Хосен».
Контролюючий орган - Ревізійна комісія КС «Хосен»

Кредитний комітет Спілки розглядає заяви членів кредитної спілки про надання кредитів та здійснює контроль за якістю кредитного портфеля
Аудитори вважають, що система управління та внутрішнього контролю є достатньо дієвою та відповідає вимогам Статуту та чинного законодавства.

Загальний висновок

Враховуючи викладене, ми вважаємо, що надана інформація свідчать про те, що:

 • фактична діяльність кредитної спілки відповідає вимогам внутрішніх положень, статуту КС та законодавству України;

 • укладені договори з членами кредитної спілки та іншими особами відповідають вимогам статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та положенням, розробленим кредитною спілкою,

 • аудиторами перевірено дотримання кредитною спілкою членства в КС. Порушень не виявлено.

 • прийнята система бухгалтерського обліку, в цілому, відповідає законодавчим та нормативним актам.

Фінансова звітність Кредитної спілки складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2014 р. за результатами операцій з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.

Фінансова звітність та річні звітні дані кредитної спілки «Хосен» відображають правдиву і неупереджену по всіх суттєвих аспектах картину фінансового положення КС станом на 31.12.2014 р., а також результатів її діяльності та руху грошових потоків за 2014 рік у  відповідності до законодавчих і нормативних актів в Україні, які регламентують відносини, що виникають у сфері надання фінансових послуг, методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку, порядку складання та подання фінансової звітності та аудиту.
Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування

юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудит-сервіс ІНК”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13659226

Місцезнаходження:

76018, м. Івано-Франківськ вул. Б.Лепкого, буд. 34 офіс 1

Реєстраційні дані :

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців дата державної реєстрації 21.01.1994 р. № 10092151858

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0036, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3 чинне до 04.11.2015 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ від 24.12.2014 №304/4

Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Свідоцтво № 0107 строк дії з 25.02.2014 р. до 04.11.2015 р., видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 25 лютого 2014р. № 512

Керівник

Орлова Валентина Кузьмінічна

Інформація про аудитораОрлова В.К. – Директор по аудиту (сертифікат А 000023 продовжений рішенням АПУ від 29.11.2012 р. № 261/2 чинний до 23 грудня 2017 року)

Хрипуненко О.С. – сертифікат А 005083 продовжений рішенням АПУ від 23.12.2010р. №224/2, чинний до 30.01.2016р.

Контактний телефон/факс

(0342) 75-05-01

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:


Договір на виконання аудиторських послуг від 26.02.2015 р. № 61.

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01 січня по 31 грудня 2014 р.

Аудит проведено в період з 04.03.2015 р. по 27.03.2015 р.


  __________ 2015 рокуДиректор по аудиту

Аудитор

_______________ В.К. Орлова

_______________ О.С. ХрипуненкоСхожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка