1. По якій вартості, згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, повинні оцінюватись у обліку і звітності основні засоби і інші матеріальні активи? а


Скачати 66.18 Kb.
Назва1. По якій вартості, згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, повинні оцінюватись у обліку і звітності основні засоби і інші матеріальні активи? а
Дата22.04.2013
Розмір66.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ТЕСТИ

до Комплексного державного екзамену

з предмету «Фінансовий облік»

для студентів спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»

1. По якій вартості, згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, повинні оцінюватись у обліку і звітності основні засоби і інші матеріальні активи?

а) первісній і залишковій;

б) залишковій і відновлювальній;

в) по справедливій вартості;

г) первісній і балансовій залишковій з врахуванням затрат на оновлення і покращення основних засобів;

2. На яких рахунках враховуються основні засоби і інші необоротні матеріальні активи?

а) 10, 11, 13;

б) 10, 11, 12;

в) 10, 11, 12, 13;

г) 10, 11.

3. Яким документом оформляється зарахування необорот­них активів на баланс підприємства?

а) актом прийому-передачі;

б) накладною;

в) рахунком-фактурою;

г) іншим документом.

4. Які з наведених необоротних активів відносяться до виробничих основних засобів?

а) «ноу-хау», товарні знаки;

б) основні засоби будинку відпочинку підприємства;

в) комп'ютери учбового закладу, спортивні споруди;

г) будівлі, споруди, робочі машини, транспортні засоби.

5. Якою проводкою відображається нарахування зносу ос­новних засобів основного виробництва відповідно до Інструкції із застосування плану рахунків?

а) Д-т 91 К-т 23;

б) Д-т 23 К-т 131;

в) Д-т 23 К-т 91;

г) Д-т 91 К-т 131.

6. Яким записом відображається в обліку введення в екс­плуатацію об'єкта основних засобів після завершення його бу­дівництва?

а) Д-т 10 К-т 40;

б) Д-т 10 К-т 15;

в) Д-т 10 К-т 14;

г) Д-т 40 К-т 10.


7. Як обліковуються виробничі запаси в бухгалтерії підприємства?

а) у натурально-вартісному виразі;

б) у натурально-кількісному виразі;

в) у вартісному виразі;

г) у натурально-кількісному і вартісному виразі.

8. На якому рахунку відображаються транспортні витрати на доставку матеріалів зі складу основному виробництву?

а) на рахунку 20;

б) на рахунку 23;

в) на рахунку 91 або 92;

г) на рахунку 93.

9. Яким записом відображається оприбуткування матеріалів придбаних підзвітною особою?

а) Д-т 201 К-т 631;

б) Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами» - К-т 201;

в) Д-т 201 К-т 372.

10. При оплаті рахунку-фактури постачальника на поставку матеріалів без попереднього отримання робиться проводка:

а) Д-т 201 К-т 631;

б) Д-т 631 К-т 311;

в) Д-т 371 К-т 311;

г) Д-т 311 К-т 201.

11. Що означає бухгалтерський запис Д-т 23 К-т 201?

а) видача матеріалів на виробництво;

б) використання матеріалів у виробництві;

в) оприбуткування матеріалів з виробництва на склад;

г) списання матеріалів на загальновиробничі або загально­господарські потреби.

12. Яка кореспонденція рахунків складається при безготів­ковому погашенні заборгованості постачальникам і підрядни­кам за отримані матеріали?

а) Д-т «Сировина і матеріали» - К-т «Каса в національній валюті»;

б) Д-т «Розрахунки з підзвітними особами» - К-т «Каса в на­ціональній валюті»;

в) Д-т «Каса в національній валюті» - К-т «Сировина і мате­ріали»;

г) Д-т «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - К-т «Поточний рахунок в національній валюті».

13. Порядок розрахунку заробітку відрядників визначається:

а) кількістю відпрацьованого часу та часовою тарифною ставкою;

б) кількістю відпрацьованих днів та середньоденною став­кою;

в) кількістю виготовленої продукції та розцінками;

г) заробіток встановлюється у розмірах визначених штат­ним розписом.

14. Яким записом нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва?

а) Д-т «Розрахунки з оплати праці» - К-т «Виробництво»;

б) Д-т «Виробництво» - К-т «Розрахунки з оплати праці»;

в) Д-т «Розрахунки з оплати праці» - К-т «Каса»;

г) Д-т «Каса» - К-т «Розрахунки з оплати праці».

15. Яка характеристика рахунку «Розрахунки з робітника­ми та службовцями з оплати праці».

а) пасивний, основний, фондовий;

б) активний, основний, інвентарний;

в) пасивний, основний, розрахунковий;

г) активний, розрахунковий, основний.

16. Який порядок визначення заробітної плати інженерно-технічного персоналу?

а) за кількістю відпрацьованого часу помноженого на часо­ву тарифну ставку;

б) як добуток кількості відпрацьованих днів на середньоден­ну ставку;

в) як добуток кількості виготовленої продукції на розцінки;

г) заробіток встановлюється у розмірах посадового окладу.

17. Яка бухгалтерська проводка складається при нарахуванні зарплати загальновиробничому персоналу?

а) Д-т 92 К-т 661;

б) Д-т 91 К-т 661;

в) Д-т 231 К-т 661;

г) Д-т 91 К-т 811

Д 811 К-т 661.

18. Після повернення з відрядження працівник зобов'яза­ний представити авансовий звіт про витрачені у відрядженні суми протягом:

а) 10 днів; б) 1 дня;

в) 3 днів; г) 7 днів.

19. Що відображається за кредитом калькуляційних ра­хунків?

а) витрати, пов'язані зі створенням готової продукції, по слуг;

б) одержана продукція з виробництва;

в) виручка від реалізації продукції;

г) інші показники.

20. В якому випадку буває залишок за калькуляційним ра­хунком?

а) завжди;

б) при незавершеному циклі виробництва;

в) при допущених помилках;

г) не буває.

21. Повна собівартість реалізованої продукції визначається як:

а) підсумок виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат і загальновиробничих витрат;

б) підсумок виробничої собівартості і загальновиробничих витрат;

в) результат від вирахування з виробничої собівартості про­дукції залишків незавершеного виробництва;

г) підсумок виробничої собівартості, адміністративних вит­рат та витрат на збут.

22. В бухобліку залишки незавершеного вироб­ництва відображаються на:

а) рахунку готової продукції;

б) рахунку «Напівфабрикати»;

в) рахунку матеріалів;

г) рахунку виробництва.

23. Вказати кореспонденцію рахунків для операції з відпус­ку зі складу матеріалів основному виробництву.

а) Д-т 20 К-т 201 «Сировина й матеріали»;

б) Д-т 23 К-т 201 «Сировина й матеріали»;

в) Д-т 201 К-т 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети».

24. Яким бухгалтерським записом відображаються витра­ти на відрядження працівників відділу збуту підприємства?

а) Д-т 93 К-т 372;

б) Д-т 93 К-т 371;

в) Д-т 92 К-т 375;

г) Д-т 377 К-т 93.

25. Реалізована продукція - це продукція:

а) прийнята відділом технічного контролю і здана на склад;

б) продукція яка знаходиться на складі покупця на відпов­ідальному зберіганні;

в) продукція відвантажена, але ще не сплачена;

г) продукція оплачена, але ще не відвантажена;

д) продукція упакована і готова до відвантаження.

26. Визначити правильну кореспонденцію рахунків з опри­буткування готової продукції від основного виробництва.

а) Д-т рахунка «Виробництво» - К-т рахунка «Матеріали»;

б) Д-т рахунка «Готова продукція» - К-т рахунка «Загальновиробничі витрати»;

в) Д-т рахунка «Готова продукція» - К-т рахунка «Виробництво»

г) Д-т рахунка «Виробництво» - К-т рахунка «Готова продукція»

27. Закриття рахунку 901 «Собівартість реалізованої про­дукції» відображають бухгалтерською проводкою:

а) Д-т 901 К-т 791;

б) Д-т 231 К-т 901;

в) Д-т 701 К-т 901;

г) Д-т 791 К-т 901.

28. Яким бухгалтерським записом відображається безготі­вкове отримання коштів від покупців за реалізовані без попе­редньої оплати товари?

а) Д-т 301 К-т 361;

б) Д-т 311 К-т 361;

в) Д-т 311 К-т 631;

г) Д-т 361 К-т 311.

29. Якою проводкою відображається списання собівартості реалізованих товарів?

а) Д-т 902 К-т 282;

б) Д-т 283 К-т 903;

в) Д-т 901 К-т 284;

г) Д-т 902 К-т 285.

30. Списання витрат на збут відображається кореспонден­цією рахунків:

а) Д-т 23 К-т 93;

б) Д-т 93 К-т 70;

в) Д-т 70 К-т 93;

г) Д-т 79 К-т 93.

Схожі:

10. Облік основних засобів
Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а...
Міжнародні принципи і організація бухгалтерського обліку за національними стандартами
Мета роботи: вивчити основні принципи бухгалтерського обліку, порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порядок...
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами...
Таврійський національний університет
Особливо гостро постала проблема її якості та достовірності в сучасних умовах ведення бухгалтерського обліку за національними положеннями...
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 16 (МСБО 16) Основні засоби
Основні питання обліку основних засобів це визнання активів, визначення їхньої балансової вартості та амортизаційних відрахувань,...
С. А. Ткаченко, Т. В. Лакота Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Україні, який на законодавчому рівні закріпив принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка