до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2


Скачати 86.01 Kb.
Назва до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Дата28.04.2013
Розмір86.01 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Додаток
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

 

 
КОДИ

 

01

01

30824659

141310000

260

10

65.23.0

 

 
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПТ «Ломбард ЛЛукянченко та К»

за ЄДРПОУ

Територія Луганська обл. 

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання повне товариство

за КОПФГ

Орган державного управління _____________________________

за СПОДУ

Вид економічної діяльності фінансово-кредитні олерації

за КВЕД

Середня кількість працівників1 _________________________

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Адреса м. Стаханов Луганської обл., пр. 50 років Жовтня 15

 

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс
на 31 грудня 2011 р.

 

Форма № 1

Код за ДКУД 

1801001Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

   залишкова вартість 

010   первісна вартість 

011   накопичена амортизація 

012Незавершені капітальні інвестиції 

020Основні засоби: 

   залишкова вартість 

030

0,2

7,5

   первісна вартість 

031

0,3

8,3

   знос 

032

(0,1)

(0,8)

Довгострокові біологічні активи: 

   справедлива (залишкова) вартість 

035   первісна вартість 

036   накопичена амортизація 

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції: 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

040   інші фінансові інвестиції 

045Довгострокова дебіторська заборгованість 

050Відстрочені податкові активи 

060Інші необоротні активи 

070Усього за розділом I 

080

0,2

7,5

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 

100Поточні біологічні активи 

110Незавершене виробництво 

120Готова продукція 

130Товари 

140Векселі одержані 

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

   чиста реалізаційна вартість 

160   первісна вартість 

161   резерв сумнівних боргів 

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

   з бюджетом 

170

0,2
   за виданими авансами  

180   з нарахованих доходів 

190   із внутрішніх розрахунків 

200Інша поточна дебіторська заборгованість 

210

23,3

31,5

Поточні фінансові інвестиції 

220Грошові кошти та їх еквіваленти: 

   в національній валюті  

230

8,9

9,9

   у тому числі в касі

231   у тому числі в касі

231   в іноземній валюті  

240Інші оборотні активи 

250

206,6

203,5

Усього за розділом II 

260

239,0

244,5

III. Витрати майбутніх періодів 

270Баланс 

280

239,2

252,4
I. Власний капітал 

Статутний капітал 

300

200

200

Пайовий капітал 

310Додатковий вкладений капітал 

320Інший додатковий капітал 

330Резервний капітал 

340
2,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350

29,5

43,2

Неоплачений капітал 

360

(          )

(          )

Вилучений капітал 

370

(          )

(          )

Усього за розділом I 

380

229,5

245,5

II. Забезпечення таких витрат і платежів 

Забезпечення виплат персоналу  

400Інші забезпечення  

410Цільове фінансування 2 

420Усього за розділом II 

430III. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 

440Інші довгострокові фінансові зобов’язання 

450Відстрочені податкові зобов’язання 

460Інші довгострокові зобов’язання 

470Усього за розділом III 

480IV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями  

510Векселі видані 

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530Поточні зобов’язання за розрахунками: 

   з одержаних авансів  

540   з бюджетом 

550

0,9

2,0

   з позабюджетних платежів 

560   зі страхування 

570

1,5

1,3

   з оплати праці 

580

4,3

3,0

   з учасниками 

590   із внутрішніх розрахунків 

600Інші поточні зобов’язання 

610

3,0

0,6

Усього за розділом IV 

620

9,7

6,9

V. Доходи майбутніх періодів 

630Баланс 

640

239,2

252,4
____________

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____________.


Керівник Пучкова О.Ф.


Головний бухгалтер Горохова В.В.

Схожі:

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
До положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка