ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗГОДА”» ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ ДО ФОНДОВОЇ ЗВІТНОСТІ


Скачати 252.62 Kb.
НазваПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗГОДА”» ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ ДО ФОНДОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Дата08.05.2013
Розмір252.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗГОДА”»
ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ ДО ФОНДОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

(в тисячах українських гривень)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія “ЗГОДА”» (надалі ‒ «Товариство») є акціонерним товариством, яке створене за українським законодавством і зареєстроване 15 листопада 2006 року.

Товариство було зареєстровано як фінансова установа відповідно до розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за номером 6477 від 5 грудня 2008 року.

Товариство має Ліцензію, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за серійним номером АВ від 5 грудня 2006 року, на надання страхових послуг, а саме: 13 ліцензій.

Товариство має Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в кількості 58 000 штук, номінальною вартістю 1 000 гривень кожна на загальну суму 58 000 000 гривень, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 серпня 2012 року.

Остання редакція Статуту Товариства була зареєстрована 25 грудня 2012 року.

Станом на 31 грудня 2012 року власниками цінних паперів Товариства є 6 (шість) юридичних осіб.

Остання редакція Статуту товариства була зареєстрована 25 грудня 2012 року.

Основна діяльність Товариства полягає у наданні послуг у сфері страхування.

Середньооблікова чисельність працівників за роки, що закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років становила 4 чоловіка та 4 чоловік відповідно.

Юридична адреса Товариства: вулиця Клінічна, 23-25, м. Київ, 03110, Україна.
2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Основи облікової політики
Товариство з 1 січня 2012 року вперше повністю застосовує МСБО як первинну основу обліку.

Наведена фінансова звітність Товариства була підготовлена згідно із Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (надалі ‒ МСБО).

Фінансова звітність була підготовлена в національній валюті України ‒ українській гривні. Якщо не зазначено інше, суми представлені в тисячах українських гривень.
Використання оцінок та припущень
Складання фінансової звітності у відповідності до МСБО передбачає використання керівництвом оцінок і припущень, які стосуються звітних сум. Ці припущення й оцінки базуються на інформації, що доступна для керівництва Товариства на дату фінансової звітності. Тому фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок та припущень. Оцінки, що значною мірою чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення та справедливої вартості фінансових інструментів.
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Нематеріальні активи
Первісна вартість нематеріальних активів складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від використання об’єкта нематеріальних активів.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта нематеріальних активів в придатному для використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Товариство визначає термін користування нематеріальними активами та використовує при цьому прямолінійний метод нарахування амортизації.

Амортизація нематеріальних активів починається з моменту, коли актив готовий до використання за призначенням.

Збиток від знецінення визнається у відповідному періоді і включається до статті операційних витрат. Після визнання збитку від знецінення амортизація нематеріальних активів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості активів, за вирахуванням їхньої залишкової вартості (якщо вона існує), на систематичній основі протягом строку їхнього корисного використання.

Прибуток або збиток, які виникають у результаті вибуття або ліквідації об’єкта нематеріальних активів, визначається як різниця між надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу і визначаються у складі звіту про фінансові результати.

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років Товариство мало таку первісну вартість нематеріальних активів:


Група

На 31.12.2012р. (

грн.)

На 31.12.2011 р.

(грн.)

Авторські та суміжні з ними права

90 000,00

90 000,00

Інші нематеріальні активи

93 785, 00

100 772,02

Всього

183 785,00

190 772,02


Накопичена амортизація нематеріальних активів складає:

‒ станом на 31 грудня 2012 року ‒ 118 260,69 гривень;

‒ станом на 31 грудня 2011 року ‒ 119 790,31 гривень.
Основні засоби
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення. Первісна вартість основних засобів включає (а) діну придбання, ввізне мито, непрямі податки, які пов’язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню; (б) витрати на установку і налагодження основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання за призначенням; (с) початкову оцінку вартості демонтажу і переміщення основних засобів та відновлення місця їх розташування, зобов’язання компанії під час придбання основних засобів чи їх подальшого використання з метою іншою, ніж виробництво запасів, протягом зазначеного періоду. Вартість активів власного виробництва включає вартість матеріалів, витрати на пряму працю та відповідну частку накладних виробничих витрат.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Нарахування амортизації за основними засобами здійснюється прямолінійним методом

протягом строку корисного використання, а саме:

Залишкова вартість, строки корисного використання та метод амортизації основних засобів переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін від попередніх оцінок обліковується як зміна бухгалтерської оцінки.

Прибуток або збиток, які виникають у результаті вибуття або ліквідації об’єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу і визнаються у складі звіту про фінансові результати.


Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років Товариство мало таку первісну вартість основних засобів:


Група

На 31.12.2012р.

(грн.)

На 31.12.2011 р.

(грн.)

Інструменти, прилади та інвентар (меблі)156 879,13


Інші основні засоби36 282,74


Всього193 161,87


Забезпечення і резерви
Товариство обліковує страхові резерви як забезпечення, які не відображаються в обліку за справедливою вартістю. Резерв робиться як результат індивідуальної оцінки ризику для кожного фінансового активу.

Товариство оцінює резерв, беручи за основу інструкції Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі «Комісія»). Базуючись на методології Комісії Товариство розробило модель для розрахунку можливих збитків від знецінення і суми необхідного резерву.

Забезпечення та резерви Товариства на 31 грудня 2012 та 2011 років представлені наступним чином:

На 31 грудня

2012 року

На 31 грудня

2011 року

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань


5 906,0

5 996,0

Резерв сумнівних боргів (технічні резерви)

48,0

2 975,0


Всього

5 954,0

8 971,0


Необхідно розуміти, що оцінка резерву на покриття збитків розраховується з урахуванням професійного судження. Хоча існує ймовірність того, що у певні періоди Товариство може зазнати збитків, розмір яких є значним по відношенню до резерву на покриття збитків від знецінення, на думку керівництва, резерв на покриття збитків від знецінення є адекватним для того, щоб покрити збитки від ризикових активів.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, готівку на банківських рахунках та короткострокові депозити з першепочатковим строком до 3 місяців.
Довгострокові фінансові інвестиції
Інвестиції Товариства класифікуються як довгострокові активи і відображаються в обліку за собівартістю, яка включає витрати на придбання і являють собою цінні папери (акції юридичних осіб).

Товариство утримує інвестиції як засіб збереження надлишку коштів з метою зміцнення торгових взаємовідносин.

Дохід або витрати, які виникають у результаті реалізації інвестицій, визначаються як різниця між чистою виручкою від реалізації і балансовою вартістю і визначаються у складі звіту про фінансові результати.

Довгострокові фінансові інвестиції за роки, що закінчилися на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року включають:


Контрагенти

31 грудня

2012 року

31 грудня

2011 року

Амріта «ЗНВКІФ» ПАТ

1 375 998,13

2 354 000,00

БІТ КАПІТАЛ «ЗНКІФ» ПАТ

1 152 000,00

1 152 000,00

Великополовецьке ремонтно-транспортне підприємство ПАТ

6 152 000,00
ВІНДЕКС-С ТОВ

50 000 000,00

50 000 000,00

Гадяцька Сільгоспхімія ПАТ

170 000,00

170 000,00

Домінанта-Колект ПАТ

1 131 281,65
Імпульс плюс ПАТ

3 058 323,00
Інвестиції плюс «ЗНВКІФ» ПАТ

2 409 685,00

2 410 000,00

Краматорський завод металур-гійного обладнання «ПАТ»

7 716 130,32

1 723 066,29

Міністерство фінансів України
2 350 000,00

Росава ВАТ

4 500,00
Разом розгорнуто

73 169 918,10

60 159 066,29

Разом

73 169 918,10

60 159 066,29Торгова та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість визнаються за їх номінальною вартістю.
Виручка та визнання витрат
Виручка включає дохід від реалізації послуг, процентний та комісійних дохід від наданих Товариством послуг. Процентний дохід визнається за методом нарахування. Комісійний дохід за надані послуги визнається у фінансовій звітності за прямолінійним методом впродовж звітного періоду, якщо наступні умови дотримано:

 • сума виручки може бути визначена достовірно;

 • вірогідно, що майбутні економічні вигоди, пов’язані із наданням послуг, надійдуть до Товариства;

 • стадія закінчення надання послуг може бути виміряна достовірно на дату складання балансу;

 • сума витрат, що відноситься до надання послуг та необхідна для їхнього завершення, може бути виміряна достовірно.

Витрати визнаються як витрати у певному періоді одночасно із визнанням пов’язаної з ними виручки. Витрати, що не можуть бути віднесені до виручки в певному періоді, включаються у витрати періоду, у якому вони понесені.
Запаси
Запаси ‒ це активи, які існують у Товаристві у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, що виникли під час доставки запасів до їх теперішнього місцеперебування та приведення їх у теперішній час.

При вибутті запасів Товариство визначає собівартість запасів за формулою ‒ «перше надходження ‒ перший видаток» (ФІФО).

При вибутті запасів їхня балансова вартість визначається як витрати періоду.

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 року балансова вартість запасів становила (в грн)

31 грудня

2012 року

31 грудня

2011 року


Сировина і матеріали

617,58

464,27

Інші матеріали (бланки страхових полісів та інші бланки суворого обліку)


84,00

84,00

В с ь о г о

617,58

548,27

Обмінні курси
Операції у валютах інших, аніж українська гривня, переводяться за офіційним курсом валют встановленим Національним банком У країни на дату операцій. Монетарні активи та зобов’язання. виражені у іноземних валютах, переводяться за ставками, що переважали на дату складання балансу.
Податок на прибуток
Податок на прибуток розраховується у відповідності із законами України. Відстрочений податок, на прибуток відображає чистий податковий ефект на тимчасові різниці між балансовою вартістю активів і зобов’язань та сумою, що використовується для податкових цілей. Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в період реалізації відповідних активів або погашення зобов’язань. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання відносяться до податків на прибуток в кожному майбутньому періоді, в якому, як очікується, значні суми відстрочених податкових зобов’язань і активів будуть погашені або відшкодовані.

Відстрочені податкові активи визнаються лише настільки, наскільки є імовірною реалізація цих активів за рахунок майбутніх прибутків, що підлягають оподаткуванню. На кожну дату складання балансу Компанія переоцінює невизнані відстрочені податкові активи та балансову вартість визнаних відстрочених податкових активів. Компанія визнає раніше невизнаний актив лише в тій сумі, яка є вірогідною до реалізації у майбутніх прибутках, що підлягають оподаткуванню. Відповідно, Компанія зменшує балансову вартість відстроченого податкового активу у в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, якого буде достатньо для повного або часткового відшкодування такого активу. 1. ЧИСТА ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ


Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років довгострокова дебіторська заборгованість становила:

31 грудня

2012 року

31 грудня

2011 року


Довгострокові векселі отримані

9 187 555,85

9 187 555,55


Всього чистої довгострокової дебіторської заборгованості

9 187 555,55

9 187 555,55 1. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ


Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги була представлена дебіторською заборгованістю за компенсаційними платежами з вітчизняними та іноземними страхувальниками, а також страховими посередниками.

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років Товариство мало наступну дебіторську заборгованість (в гривні):

31 грудня

2012 року

31 грудня

2011 рокуРозрахунки з вітчизняними страхувальниками

1050295,64

19,99


Розрахунки з вітчизняними перестрахувальниками
5 405,92

Розрахунки з іноземними страхувальниками


Розрахунки з страховими посередниками
60,00

Всього дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

1050295,64

5 485,91

 1. ЧИСТА ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ


Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років чиста інша поточна дебіторська заборгованість складала: 598,0 та 610,0 відповідно і це:

‒ розрахунки з іноземними страхувальниками;

‒ розрахунки з вітчизняними перестрахувальниками;

‒ розрахунки з вітчизняними постачальниками за товари, роботи, послуги. 1. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ


Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років грошові кошти та їх еквіваленти представлені наступним чином (в гривні):
31 грудня

2012 року

31 грудня

2011 року


Грошові кошти на поточних рахунках

1 472 745,45

2 309 597,39


Грошові кошти на депозитному рахунку


1 956 000,00

1 515 000,00
3 428 745,45

3 824 597,39


Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років в рядок «Інші рахунки в банку» включено депозит в національній валюті. 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ


Згідно зі Статутом Товариства, статутний капітал станом на 31 грудня 2012 та 2011 років становив 58 000,0 тисяч гривень і був повністю сплачений на ці дати.


 1. КРЕДИТИ БАНКІВ


Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років кредити банків представлені наступним чином (в гривні):

31 грудня

2012 року

31 грудня

2011 рокуКороткострокові кредити від:

ВАТ «Дністер»335 664,92


Всього короткострокових кредитів банків335 664,92


У 2012 році короткострокові кредити банку ВАТ «Дністер» в сумі 336 тис. грн включено до складу інших операційних доходів.
10. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2012 та 2011 років складала: на 31 грудня 2012 року ‒ 8,0 та 2358,0 відповідно.


 1. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВʼЯЗАННЯ


Інші поточні зобов’язання станом на 31 грудня 2012 та 2011 років склали: станом на 31 грудня 2012 року ‒ 502,0 та 603,0 відповідно.


 1. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК


Товариство складає розрахунки податків на підставі даних податкового обліку відповідно до вимог українського податкового законодавства.

Взаємовідношення між витратами зі сплати податків та обліковим прибутком за роки, що закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років, представлені наступним чином (в тис. грн):

За рік, що закінчився

31 грудня

2012 року

За рік, що закінчився

31 грудня

2011 рокуПрибуток до оподаткування

17 232,0

5 863,0


Податок за встановленою податковою ставкою

624,0

478,0


Витрати з податку на прибуток
 1. ВИРУЧКА


Виручка за роки, що закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років, представлена наступним чином:

За рік, що закінчився

31 грудня

2012 року

За рік, що закінчився

31 грудня

2011 рокуРеалізація послуг

17 375,0

7 280,0


Всього виручка

17 375,0

7 280,0 1. СОБІВАРТІСТЬ послуг


За роки, що закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років, собівартість послуг складається з витрат страхової діяльності та страхових виплат. 1. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ


Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2012 року представлені наступним чином:


Операційна оренда активів

18 077,0


Інші операційні доходи

336,0Всього

18 413,0 1. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ


Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років, склали:

‒ за 2012 рік ‒ 204,0 тис. грн;

‒ за 2011 рік ‒ 298,0 тис. грн. 1. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ


Інші оперативні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років, склали:

‒ за 2012 рік ‒ 18 123,0 тис. грн;

за 2011 рік ‒ 17 949,0 тис. грн.

 1. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ


Справедлива вартість визначається як вартість, за якою фінансовий інструмент може бути придбаний під час здійснення операції між добре поінформованими, незалежними сторонами, які мають намір провести таку операцію, крім випадків примусового або ліквідаційного продажу. Оцінки, представлені у цій фінансовій звітності, можуть не відображати-суми, які Компанія змогла б отримати при фактичній реалізації наявного в неї пакету тих чи інших фінансових інструментів.

Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань у порівнянні з відповідними сумами балансової вартості, відображеної у балансі Компанії, представлена наступним чином;

31 грудня 2012 року

31 грудня 2011 року


Балансова вартість

Справедлива вартість

Балансова вартість

Справедлива вартість


Грошові кошти та їх еквіваленти

3 429,0

3 429,0

3 825,0

3 825,0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

Короткострокові кредити банків

336,0

336,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

8,0

8,0

2 358,0

2 358,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
 1. УМОВНІ ЗОБОВʼЯЗАННЯ


Економічне середовище. Основна діяльність Товариства здійснюється на території Україні. Законодавство, що впливає на діяльність компаній в Україні, швидко змінюється, і внаслідок цього активи і діяльність Товариства можуть бути піддані ризику у випадку негативних змін у політичному і діловому середовищі.

Оподаткування. Податкові органи України все більше уваги приділяють діловій сфері внаслідок загальної нестабільності економіки України. У зв’язку з цим, податкова ситуація в Україні, як на місцевому рівні, так і на рівні країни, постійно змінюється, і закони застосовуються, трактуються і впроваджуються непослідовно. Невідповідність політик Компанії українським законам та нормативним актам може призвести до накладання високих штрафів та пені. Майбутні перевірки податкових органів можуть призвести до нарахування податків та пені, суми яких можуть бути суттєвими. Незважаючи на те, що, на думку Товариства, воно виконує вимоги українського податкового законодавства, за останні роки було прийнято багато нових законів та нормативних актів щодо оподаткування та валютного регулювання, які не завжди чітко сформульовані.
20. НЕСТАБІЛЬНІСТЬ СВІТОВОГО І УКРАЇНСЬКОГО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
Протягом останніх місяців економіки багатьох країн відчули нестабільність на ринках капіталу та страхових ринках. Ціла низка великих світових фінансових установ збанкрутувала, була викуплена іншими фінансовими установами та/або одержала фінансову підтримку урядів. Внаслідок ситуації, яка склалася на ринках капіталу та страхових ринках в Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів українським урядом і Національним Банком, на дату затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності, які впливають на доступність та вартість коштів для Товариства та для її контрагентів. Стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і, як наслідок, існує ймовірність того, що активи Товариства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства, що вплине на результати її діяльності.


 1. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ


Управління ризиками відіграє важливу роль в діяльності Товариства. Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають кредитний ризик, ризик зміни курсів обміну валютна також ризик ліквідності. Опис політики Товариства управління зазначеними ризиками наведено нижче».

Страховий ризик. Страховий ризик визначається як ризик того, що одна сторона не зможе виконати свої зобов'язання за фінансовим інструментом і, як наслідок, інша сторона зазнає фінансових збитків.

Товариство структурує рівні страхового ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи обмеження на суму припустимого ризику по відношенню до кожного позичальника.

Товариство відстежує строки погашення страхових зобов’язань, оскільки довгострокові зобов’язання зазвичай мають вищий ступінь кредитного ризику, ніж короткострокові зобов’язання.

Валютний ризик - Валютний ризик є ризиком зміни вартості фінансового інструменту у зв’язку зі зміною курсів обміну валют. Керівництво Товариства постійно відслідковує валютну позицію по активах та зобов’язаннях Товариства.
Ризик впливу зміни процентної ставки на грошові потоки ‒ це ризик того, що майбутні грошові потоки бід фінансового інструменту будуть змінюватись внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.

Періоди погашення активів та зобов’язань, а також здатність замінити процентні зобов’язання за прийнятною ціною при настанні терміну їх погашення, є надзвичайно важливими для визначення ліквідності Товариства та її чутливості до коливань процентних ставок та курсів обміну валют.

Ризик ліквідності. Це ризик того, що у Товаристві можуть виникнути труднощі з коштами, необхідними для погашення зобов’язань по фінансовим інструментам. Ризик ліквідності може виникнути через неможливість швидко реалізувати фінансовий актив за ціною, що приблизно дорівнює його справедливій вартості.

З метою управління ризиком ліквідності Товариство здійснює постійний моніторинг очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовими та інвестиційними операціями, що входить у процес управління активами-та зобов’язаннями.
22. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
У 2013 році в Товаристві не відбулось подій після дати балансу.


 1. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Дана фінансова звітність базується на принципі безперервності і дієздатності Товариства, що передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань у ході звичайної діяльності підприємства.

Відповідно до даної фінансової звітності протягом фінансового року, що закінчився 31 грудня 2012 року, Товариство отримало прибуток в розмірі 16 608,00 тис. гривень (у 2011 році ‒ 5 385,0 тис. гривень) і мала позитивний грошовий потік від операцій в розмірі 14 972 тис. гривень (у 2011: 11 637,00 тис. гривень). Станом на 31 грудня 2012 року перевищення поточних активів над поточними зобов’язаннями становило 3 481,0 тис. гривень.

Баланс не містить жодних коригувань відносно реалізації і класифікації зазначеної вартості активів або вартості чи класифікацій зобов’язань, які могли б бути необхідними, якщо Товариство було б не в змозі продовжувати свою діяльність. Продовження діяльності Товариства залежить від підтримки учасників. Керівництво Товариства намагається залучити додаткові фонди для того, щоб Товариство могло виконувати свої зобов’язання і підтримувати операційну діяльність за рахунок коштів учасників.

Відповідно до фінансових планів Товариства на 2013 рік, її потреба в робочому капіталі буде профінансована за рахунок покращення грошових потоків від операційної діяльності.

Керівник Приходько Володимир Олександрович

Головний бухгалтер Маєвський Григорiй Едуардович

Схожі:

Страхова компанія Сінклер” Примітки до фінансової звітності за рік,...
«Страхова компанія Сіті-Поліс», створеного за рішенням загальних зборів учасників від «16» серпня 2005 року, перейменованого у Товариство...
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ЗГОДА"

ПРАВИЛА
Страховик Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ", створене відповідно до чинного законодавства України для...
ПРИМ І Т К И ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012р
Приватне акціонерне товариство «Кримський страховий альянс», та основа підготовки попередньої фінансової звітності
«Фінансова компанія «Гарант Плюс» станом 31. 12. 2012р. Загальним зборам ТОВ ФК „Гарант Плюс”
Товариство, що включають Баланс станом на 31. 12. 2012р., Звіт про фінансові результати за 2012р., Звіт про рух грошових коштів за...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
«Страхова компанія «Віп-Капітал» станом на 31 грудня 2012 року Замовник
Замовник: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Віп-Капітал» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Печерський узвіз,...
Страхова Компанія «ВІП-КАПІТАЛ»
Статуту про створення та діяльність товариства з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «БІФЕСТ». ТДВ «Страхова Компанія...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка