ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»


Скачати 90.65 Kb.
НазваПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»
Дата20.05.2013
Розмір90.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»

Річна інформація емітента


1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»

1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 36019681

1.5. Міжміський код та телефон 044-5316316

1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента серія А01 № 646070

1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 10 вересня 2009

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.fkavangard.uafin.net

1.9. Розмір статутного капіталу емітента 100000000,00 грн.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн)


Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

274 934  

236 974  

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

19

18

Довгострокові фінансові інвестиції 

-  

-  

Запаси 

  -

  -

Сумарна дебіторська заборгованість 

 126 459

 35 570

Грошові кошти та їх еквіваленти 

60  

2  

Власний капітал 

109 448

100 383

Статутний капітал 

100 000

100 000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

4

4

Довгострокові зобов'язання 

91 500

91 500

Поточні зобов'язання 

37 279

6 635

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

0,022675 

 -1,19250 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 

0,022675 

-1,19250

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

  400 000

  400 000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість 

-  

-  

у відсотках від статутного капіталу 

-

-  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 

  -

  -

Вартість чистих активів 

 183 236

 100 383 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників


3.1. Органом управління є: Загальні збори, Наглядова рада, Виконавчий орган (Генеральний директор) та Ревізійна комісія.

3.2.Інформація про посадових осіб емітента:

1. Голова Наглядової ради: Ковальчук Оксана Олександрівна, 1975 р.н. Освіта вища. Стаж керівної роботи – 16 років. Займає посаду директора ТОВ «ПРАВОВА ПРАКТИКА». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.       2.Члени Наглядової ради:      

Загороднюк Михайло Васильович, 1986 р.н. Освіта вища. Стаж керівної роботи – 7 років. Займає посаду директора ПП «Сайперс». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

      Орішак Зінаїда Яківна, 1958 р.н. Освіта вища. Стаж керівної роботи – 5 р. Займає посаду Заступника директора ТОВ «Актив-гарант». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Ревізор Товариства: Логгінова Катерина Тарасівна, 1984 р.н. Освіта вища. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Генеральний директор ПАТ «ФК «АВАНГАРД»: Масляк Тетяна Анатоліївна, Освіта вища. Стаж керівної роботи – 7 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 5. Головний бухгалтер: Канюка Денис Валерійович,1978 р.н. Освіта вища. Стаж керівної роботи – 11 років. Займає посаду Генерального директора ТОВ «Енерготрейд-інвест». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.3. Засновники Товариства: ТОВ «ПРАВОВА ПРАКТИКА», ТОВ «Сучасні брокерські технології», Масляк Тетяна Анатоліївна

4. Інформація про цінні папери емітента


Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції Іменні прості. Кількість – 400000000 (чотириста мільйонів) штук. Акції ПАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД". ЄДРПОУ 36019681. Форма існування - бездокументарна. Номінальна вартість акції - 0,25 грн. Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 26 січня 2010 року № 16/1/10, виданий Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Цінні папери емітента включені в 2 рівень лістингу біржового реєстру ПАТ "СЄФБ"

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України


Облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України веде ПАТ "ВДЦП", ЄДРПОУ - 35917889, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г. Протягом звітного періоду реєстратор не змінювався.

6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)


Річні Загальні збори акціонерів відбулися 15 січня 2013 року.

  1. Було обрано лічильну комісію ПАТ «ФК «Авангард».

  2. Затверджено звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ у 2012 році.

  3. Затверджено звіт Ревізійної комісії про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ у 2012 році.

  4. Затверджено річні результати діяльності та балансу ПАТ за 2012 рік.

  5. Прийнято та затверджено рішення щодо розподілу прибутку ПАТ та виплати дивідендів за 2012 рік.

  6. Визначено основні напрями діяльності Товариства у 2013 році.

  7. Було затверджено зміну місцезнаходження Товариства.

  8. Вирішили у зв’язку із змінами викласти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників


Показник 

Період 

Фонд оплати праці - усього 109 (тис. грн) 

 За 2012 рік

Чисельність працівників - усього 5

За 2012 рік

8. Інформація про дивіденди


На річних загальних зборах 15.01.20163 року було прийнято рішення та затверджено розподіл прибутку ПАТ наступним чином: залишити чистий прибуток у розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2012 рік не виплачувались. 5(п’ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства направлені для створення (формування) резервного капіталу Товариства.

9. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань 

Дата виникнення 

Непогашена частина боргу
(тис. грн) 

Відсоток за користування коштами (відсоток річних) 

Дата погашення 

Кредити банку 

Х 

38 456  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

Зобов'язання за цінними паперами 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

за облігаціями (за кожним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за векселями (всього) 

Х 

 91 500 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права
(за кожним видом): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

Податкові зобов'язання 

Х 

4  

Х 

Х 

Фінансова допомога на зворотній основі 

Х 

  

Х 

Х 

Інші зобов'язання 

Х 
Х 

Х 

Усього зобов'язань 

Х 

129 960

Х 

Х 

10. Інформація щодо аудиторського висновку


Товариство з обмеженою відповідальністю АФ “БізнесЕкспертАудит” (свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм N 1786 видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, рішенням Аудиторської палати України № 222/3 від 30.11.2010 року термін дії свідоцтва продовжено до 30.11.2015 року; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів видане НКЦПФР, реєстраційний номер свідоцтва 22, серія та номер свідоцтва П 000022, строк дії Свідоцтва з 12.02.2013 р. до 30.11.2015 р.) Місцезнаходження: м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв.18. Телефон (факс): (044) 486-76-49.

Аудиторський висновок про фінансову звітність: Згідно Договору від 14 грудня 2012 року № 222 проведена перевірка достовірності фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 р. Перевірка проводилась 03.08.2010, 27.01.2011, 28.01.2011 та 12.03.2012. Фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2012 р. характеризується як прийнятний, ліквідність як задовільна, фінансова незалежність та наявність власного капіталу для покриття зобов’язань як достатні, рентабельність як позитивна з тенденцією до збільшення прибутковості.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності акціонерних товариств. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями. Станом на 31.12.2012 р. Товариство не мало зобов’язань за іпотечними цінними паперами. Станом на 31.12.2012 р. Товариство має зобов’язання за довгостроковими векселями у розмірі 91500 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. Товариство не має статусу компанії з управління активами недержавних пенсійних фондів та, відповідно, не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного розкриття інформації


Дата розкриття повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного розкриття інформації – 25.04.2013 року, Річна інформація за 2012 рік розміщена 25.04.2013 року в мережі Інтернет - www.fkavangard.uafin.net.

12. Підпис


12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Генеральний директор Масляк Т.А.

Головний бухгалтер Канюка Д.В.

Схожі:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»
Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗГОДА”» ПОЯСНЮВАЛЬНІ...
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія “ЗГОДА”» (надалі ‒ «Товариство») є акціонерним товариством, яке створене за українським...
ТОВ «Фінансова компанія «Власний Дім» за 2013 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Власний Дім» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ...
...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
...
Шановний акціонере Публічного акціонерного товариства
Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 29. 11. 12 №3) «15» січня 2013 року відбудуться річні загальні збори акціонерів...
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ВІК"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка